BRFSSFörenta StaternaBefolkningsstudierHälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.PrevalensRiskfaktorerProgram för bättre hälsa: Måldokument för utveckling av program för förbättrad folkhälsa, utarbetade av och för såväl internationella (WHO) som nationella organisationer (regeringar, samfund, yrkessammanslutningar, landsting), t ex World Health 2000 (WHO), Healthy People 2000 och Healthy People 2010 (USA), Folkhälsa 2000 (Gävleborgs landsting).United States Virgin IslandsSocioekonomiska faktorerSäkerhetsbältenHälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Rhode IslandFörebyggande hälsovårdRökningDiabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.RisktagandeHälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Hälsoindikatorer: Måttet på hälsotillståndet hos in given population, baserat på ett antal olika indikatorer, som t ex sjuklighet, dödlighet och tillgång på hälsovårdsresurser.Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.Montana: En av Amerikas förenta stater, belägen i nordvästra delen av USA, gränsande mot Kanada, Idaho, Wyoming, Nord- och Syddakota. Ytan är 380 850 km2, och folkmängden uppgår till knappt 970 000 invånare (2008). Huvudstad är Helena.Latinamerikaner: Personer i USA av mexikanskt, puertorikanskt, kubanskt, central- eller sydamerikanskt, eller annat spanskt ursprung. Amerikaner av brasilianskt eller portugisiskt ursprung räknas inte hit.Försäkringsskydd: De ersättningar som omfattas av ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag.Puerto RicoMississippi: En av staterna i USA, belägen i sydost och gränsande till Tennessee i norr, Arkansas och Louisiana i väster, Alabama i öster och Mexikanska golfen i söder, där Mississippifloden, som utgör statens västra gräns, rinner ut. Ytan är 125 443 km2, och folkmängden uppgår till 2,9 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Jackson.Alaska: Halvö i nordvästra Nordamerika, gränsande mot Kanada, och den största delstaten i USA. Ytan är 1,5 miljoner km2. Folkmängden är ca 614 000 invånare, och huvudstaden heter Juneau.Indianer, nordamerikanska: Medlemmar av nordamerikanska etniska grupper med forntida ursprung i Asien.TelefonFetmaTillgång till hälsovård, olikheterPersoner utan sjukförsäkring: Enskilda personer eller grupper av människor med ingen eller otillräckllig sjukförsäkring. Dessa utgörs vanligen av tre huvudgrupper: medellösa personer, sådana som har icke försäkringsbara sjukdomstillstånd, och oförsäkrade arbetstagare.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.SigmoidoskopiHälsoojämlikhetMissouri: En av Amerikas förenta stater, belägen i mellersta USA och gränsande till Tennessee i söder, Kansas i väster, Iowa i norr och Illinois i öster. Ytan är 178 415 km2, och folkmängden 5,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Jefferson City.Massachusetts: Stat i nordöstra USA, gränsande till Connecticut i söder, New Hampshire och Vermont i norr, New York i väster och Atlanten i öster. Ytan är 27 337 km2, och folkmängden 6,35 miljoner invånare. Huvudstad är Boston.North DakotaKansas: Delstat i USAs Mellanvästern, gränsande till Nebraska i norr, Oklahoma i söder, Missouri i öster och Colorado i väster. Ytan är 213 000 km2, och folkmängden uppgår till 2,7 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Topeka.Livsstil: Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.SnusUtbildningsnivåLedinflammation: Inflammation i lederna som kännetecknas av värk, svullnad, rodnad och ökad temperatur runt leden. Syn. artrit.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Urbefolkningen i EuropaHomosexualitet, kvinnlig: Sexuellt förhållande mellan kvinnor.Etniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.Centers for Disease Control and Prevention (U.S.): Den centrala myndigheten i USA för kontroll och förebyggande av sjukdomar i samhället.Alkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Massundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.WashingtonInkomst: Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Binge DrinkingInuiter: Samlingsbenämning på ett flertal etniska folkgrupper (inuit m fl) som främst lever i arktiska och subarktiska områden.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Influensavacciner: Vacciner för förebyggande av infektion med virus av familjen Orthomyxoviridae. Hit hör vacciner av såväl avdödade som försvagade virus. Vaccinernas sammansätting ändras från år till år, beroende på influensavirusstammarnas antigen-shift och prevalenssvängningar. Vaccinerna är oftast bi- eller trivalenta, med en eller två influensavirus A-stammar och en influensavirus B-stam.Motion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Mammografi: Röntgenundersökning av bröstet.SkatterTexasAfroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.UrbefolkningHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.StickprovsundersökningarAge FactorsVaginalcytologiskt provAge Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Jordanien: Monarki i Mellanöstern, gränsande till Israel i väster, Saudiarabien i öster och söder, och Syrien i norr. Landets yta är 92 300 km2, och folkmängden uppgår till drygt 5,7 miljoner invånare. Huvudstad är Amman.WisconsinFolkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.North CarolinaOddskvotFunktionshindrade: Personer med fysiska eller psykiska handikapp som inverkar på eller utgör hinder i deras dagliga liv och som kan kräva särskild anpassning.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.VaccinationOckult blodPneumokockvaccinerBoendeformerHälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.GrönsakerKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Fritidsaktiviteter: Fritt vald och frivillig verksamhet utanför de dagliga arbetsrutinerna.Self ReportLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Koloskopi: Endoskopisk metod för undersökning och behandling, även kirurgisk, av tjocktarmens luminala (håliga) yta.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Urbefolkningen i AfrikaSocialgruppFrukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.Psykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.RökavvänjningSentinel Health Event-övervakningMotorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Könsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.TätortsbefolkningFysisk kondition: Tillstånd med känsla av god fysisk form och med optimal prestationsförmåga, som ett resultat av fysisk träning eller fysisk terapi.Fattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.Livmoderhalstumörer: Cancer i livmoderhalsen.SurvivorsHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Kroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Diabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.Bisexualitet: Sexuell dragning till eller sexuellt förhållande med någon av såväl det egna som det motsatta könet.Influensa: Akut virusinfektion som drabbar andningsvägarna. Den kännetecknas av inflammation i nässlemhinnan, svalget och konjunktivan (ögats bindhinna), huvudvärk och, ofta, utbredd muskelvärk.Sår och skadorPatientacceptans av hälso- och sjukvårdTjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.South CarolinaAlkoholförgiftning: Ett tillstånd orsakat av förtäring av alkohol i sådan mängd att handlingsförmåga och hämningar går förlorade, och som kan sluta i medvetslöshet.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Retrospektiva studierFlorida: En delstat inom USA, belägen i sydöstra delen av landet, där den utgör en halvö mellan Atlanten och Mexikanska golfen. Ytan är 151 670 km2, och folkmängden ca 15 miljoner invånare (2000). Huvudstad är Tallahassee.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Amerikaner av asiatiskt ursprung: Personer bosatta i USA, vilka har sitt ursprung i något asiatiskt land.Tidig cancerupptäcktFolkhälsa, informatikTumörerSjukdomsrapportering: Läkares eller annan sjukvårdspersonals anmälan av förekomst av viss smittsam sjukdom till ansvarig myndighet. I USA utgår anmälningsplikten från 1878 års karantänlag, och rapportering sker idag till US Public Health Service. I Sverige regleras rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar i Smittskyddslagen (SFS 1988:1472 och SFS 1995:1315). Syn. anmälningsplikt.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Public Health SurveillanceVeteranerTidsfaktorerHjärt-kärlsjukdomarRiskbedömningSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Primärprevention

*  Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, PDF
Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed ... Äta för att prestera! Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 woman) No Data ... 2 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data ,10% 10% 14% ... 6 maj 2015 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI ... Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 ...
  http://docplayer.se/3373083-Obesity-trends-among-u-s-adults-brfss-1985.html
*  Mat från havet ska göra oss friskare - PDF
Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight ...
  http://docplayer.se/295484-Mat-fran-havet-ska-gora-oss-friskare.html
*  Motionsinriktad rehabilitering av patienter med demenssjukdomar - PDF
Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight ...
  http://docplayer.se/3698037-Motionsinriktad-rehabilitering-av-patienter-med-demenssjukdomar.html
*  Hormonet leptin och dess funktioner - PDF
Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight ...
  http://docplayer.se/1176033-Hormonet-leptin-och-dess-funktioner.html
*  AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) - PDF
Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight ...
  http://docplayer.se/11211139-Amos-study-adolescent-morbidity-obesity-surgery.html
*  Livskvalitet efter en gastric bypass operation - en litteraturstudie - PDF
Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight ...
  http://docplayer.se/2820119-Livskvalitet-efter-en-gastric-bypass-operation-en-litteraturstudie.html
*  Metodik. Kohorten utgörs av 101 personer som - PDF
Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight ...
  http://docplayer.se/3372545-Metodik-kohorten-utgors-av-101-personer-som.html
*  av allergisk sensibilisering - PDF
Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight ...
  http://docplayer.se/373643-Av-allergisk-sensibilisering.html
*  Salt och blodtryck ett hundraårigt stridsäpple - PDF
Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight ...
  http://docplayer.se/1877281-Salt-och-blodtryck-ett-hundraarigt-stridsapple.html
*  Ungdomars kost- och motionsvanor - PDF
Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight ... Äta för att prestera! Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 woman) No Data ...
  http://docplayer.se/3127853-Ungdomars-kost-och-motionsvanor.html
*  Nya tider, nya hälsoproblem - PDF
Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight ... 6 maj 2015 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI ...
  http://docplayer.se/10451373-Nya-tider-nya-halsoproblem.html
*  Mjölk og hälsa. Einar Matthíasson, Matverk, Island - PDF
Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight ... Äta för att prestera! Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 woman) No Data ...
  http://docplayer.se/3257124-Mjolk-og-halsa-einar-matthiasson-matverk-island.html

Beteende: Beteende syftar på handlingar, uppförande eller reaktioner av en individ, och även det vi känner och tänker vanligtvis menas särskilt människors sätt att vara och förhålla sig till sin omgivning, tillfälligt men oftare i allmänhet. Beteendevetenskap är en del av samhällsvetenskaperna.Hess Oil and Chemical: Hess Oil and Chemical var ett företag som bildades på 1930-talet av Leon Hess i Jersey City som distribuerade eldningsolja. Företaget växte sig stort och började raffinera olja och marknadsförde sig på eldningsolja och andra petroleumprodukter som de sålde på bensinstationer.Theodore F. Green: Theodore Francis Green, född 2 oktober 1867 i Providence, Rhode Island, död 19 maj 1966 i Providence, Rhode Island, var en amerikansk demokratisk politiker. Han var guvernör i delstaten Rhode Island 1933-1937.Sjukvård i USARosebud CountyLista över öar på Puerto Rico: Detta är en komplett lista över öar på den amerikanska ögruppen Puerto Rico.Anselm J. McLaurin: Anselm Joseph "A.J.Chilkootpasset: Chilkootpasset är ett 1067 meter högt bergspass genom Boundary Ranges i Kustbergen i Alaska, USA och British Columbia, Kanada. Det är den högsta punkten längs Chilkoot Trail som leder från Dyea i Alaska till Bennett Lake i British Columbia.NummerskivaInternational Obesity Task Force: International Obesity Task Force (IOTF) är en internationell organisation som bekämpar fetma. IOTF har sitt kontor i London och har bland annat tagit fram en tabell för barnfetma kallad isoBMI.James T. BlairPaul TsongasTheodore Roosevelts nationalpark: Theodore Roosevelts nationalpark ligger i Billings County och McKenzie County i delstaten North Dakota i USA. Nationalparken är uppdelad på två enskilda områden: den norra och den södra delen.John Martin (Kansas)Albert RoselliniAnaerob uthållighet: Anaerob uthållighet är kroppens förmåga att arbeta med hög intensitet under förhållandevis kort tid med hjälp av både aeroba och anaeroba processer. Alltså med hjälp av metaboliska processer som både kräver, respektive inte kräver syre.MammografiTexas Hippie Coalition: Denison, Texas, USAHilary DuffGynekologiskt cellprov: Gynekologiskt cellprov, även kallat papa prov efter den Grekiska läkaren Georgios Papanikolaou som uppfann metoden, är ett test för att upptäcka eventuella cellförändringar i livmoderhalsen som potentiellt kan tyda på, eller utvecklas till, cancer. Ett gynekologiskt cellprov kan leda till ett tidigt upptäckande av skadliga cellförändringar som då kan behandlas för att kunna förhindra att livmoderhalscancer utvecklas.Hamilton Jordan: William Hamilton McWhorter Jordan, född 21 september 1944 i Charlotte, North Carolina, död 20 maj 2008 i Atlanta, Georgia, var en amerikansk politiker, statstjänsteman, idrottsledare, memoarförfattare och affärsman. Han tjänstgjorde 1979-1980 som Vita husets stabschef under USA:s president Jimmy Carter.Sam Ervin: [Ervin.jpg|miniatyr|Sam Ervin]Vaccination: Vaccination eller vaccinering är en metod att framkalla skydd mot en viss infektionssjukdom genom tillförsel av vaccin (innehållande antigen), det vill säga ett preparat som aktiverar kroppens immunförsvar mot den sjukdomsalstrande faktorn, till exempel bakterier, virus eller parasiter.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Torkad frukt: Torkad frukt är frukt som har torkat naturligt eller med hjälp av en maskin. Vid torkning eller dehydrering av frukt koncentreras aromer, sockerhalten och annat i frukten, resultatet blir bland annat att frukten får tydligare smak.Rökavvänjning: Rökavvänjning (i dagligt tal sluta röka) är den process det innebär att upphöra med vanan att inhalera tobaksrök. Denna artikel behandlar enbart att sluta röka tobak, men de metoder som beskrivs kan tillämpas också på andra substanser som det kan vara svårt att sluta röka på grund av utvecklingen av ett starkt fysiskt eller psykiskt beroende..Beep-test: Beep-test är ett konditionstest som går ut på att man springer fram och tillbaka mellan två punkter som är 20 meter från varandra. Under testet spelas ett band eller en CD med pipljud i vissa intervaller.Fattigdomsfälla: En fattigdomsfälla är en mekanism genom vilken de fattiga eller vissa grupper fattiga förhindras eller har svårt att förbättra sin ekonomiska situation.Hypertoni