Asien: Den största av jordens kontinenter. Namnet anses härstamma antingen från assyriskans asu eller sanskrits usa, båda betecknande soluppgången.Sydöstasien: En del av Asien som omfattar Borneo, Brunei, Burma, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Mekongdalen, Filipinerna, Singapore, Thailand och Vietnam.Centralasien: En del av Asien som omfattar Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Västasien: Geografisk hemvist för länderna i Mellanöstern samt länderna Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal, Pakistan och Sri Lanka.Fjärran : Benämning på ett geografiskt område omfattande Ost- och Sydostasien, dvs Kina och Hong Kong, Japan, Korea, Macao, Mongoliet och Taiwan.AfrikaOceanienGeografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Stillahavets öarAmerika: En generell benämning på Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika.Forntidshistoria: Tiden före år 500 e. Kr.ThailandUtvandring och invandring: Utflyttning från sitt hemland i syfte att bosätta sig i annat land.Variation (Genetics)AustralasienEuropa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Människokromosomer YAsia, NorthernUzbekistanBefolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.Mitokondrie-DNA: Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.Haplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.Global hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.SibirienSydamerikaLaos: Republik i Sydostasien, mellan Vietnam och Thailand; i nordväst gräns även mot Kina och Burma. Landets yta är 236 800 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,4 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Vientiane.NordamerikaDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.MyanmarKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Mellanöstern: De länder i sydvästra Asien och nordöstra Afrika som sträcker sig från Libyen i väster till Afganistan i öster.Mongoliet: Republik i Asien, belägen mellan Ryssland i norr och Kina i väster, söder och öster. Landets yta är 1 564 116 km2, och folkmängden uppgår till drygt 3 miljoner invånare (2009). Huvudstad är Ulaanbaatar.ResorIndonesien: Republik i Sydostasien, mellan Indiska oceanen och Stilla havet, omfattande mer än 17 000 öar, varav ca 6 000 bebodda. De största öarna är Java, Sumatra, Bali, Kalimantan, Sulawesi och Irian Jaya. Territorialytan är 1 919 440 km2, och folkmängden uppgår till knappt 242 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Jakarta.Kirgizistan: Republik i Centralasien, söder om Kazakstan. I öster gränsar landet mot Kina, i väster till Uzbekistan och i söder till Tadzjikistan. Landets yta är 198 500 km2, och folkmängden uppgår till 5,2 miljoner invånare (2005). Huvudstaden heter Bisjkek.Arkeologi: Läran om forntiden.Indien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.U-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.VietnamHuman MigrationUrbefolkningen i AsienGeologiska processerKazakstan: Republik i Centralasien, gränsande till Kina i öster och söder, till Ryssland i norr. Landets yta är 2 717 300 km2, och folkmängden uppgår till drygt 15,2 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Astana.PolynesienMul- och klövsjukevirus: Typarten av Aphthovirus, som orsakar mul- och klövsjuka hos klövdjur. Det finns sju olika serotyper.Nordafrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Algeriet, Egypten, Libien, Marocko och Tunisien. Också Saharas öknar och oaser räknas hit.Malaysia: En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Kambodja: Kungadöme i Sydostasien, gränsande till Thailand och Laos i norr och Vietnam i öster och söder. Ytan är 181 035 km2, och folkmängden uppgår till ca 11 miljoner invånare. Huvudstaden heter Phnom Penh.Fossiler: Lämningar och spår efter djur och växter från tidigare geologiska skeden som bevarats i jordskorpan.Chikungunyavirus: En art av Alphavirus som orsakar akut dengueliknande feber.Latinamerika: Namnet avser det geografiska området "Latinamerika" när inget land inom området specificeras. Området omfattar vanligtvis Centralamerika, Sydamerika, Mexiko och den karibiska övärlden.Afrika söder om Sahara: Alla delar av Afrika utom Nordafrika.Borneo: Den största av Stora Sundaöarna i Malaysiska ögruppen i Sydostasien. Borneo ligger öster om Sumatra och norr om Java. Ytan är ca 740.000 km2 och gör därmed ön till den tredje största i världen. Den st örre, sydostliga delen tillhör Indonesien, de övriga delarna Malaysia och Brunei. Folkmängden uppgår till ungefär 12.5 miljoner invånare.Mul- och klövsjuka: Virussjukdom hos nötkreatur, svin, getter, får och hjort. Infektionen ger hög feber och blåsbildning på tunga, mule och mellan klövarna.Hjärninflammation, japansk: Hjärninflammation som orsakas av japansk B-encefalitvirus, som sprids med myggor i Fågelinfluensa: Infektionssjukdom hos både tamfågel och vilda fåglar orsakad av fågelinfluensa A-virus.Melanesien: Kollektiv benämning på ett stort öområde, med melanesisk befolkning, i Stilla havet nordost om Australien, omfattande bl a Nya Kaledonien, Vanuatu, Nya Hebriderna, Salomonöarna, Louisiaderna, Bismarckarkipelagen, Santa Cruzöarna, Fiji m fl.Evolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Burkholderia pseudomallei: En art av gramnegativa, aeroba bakterier som orsakar melioidos. Den har isolerats ur jord och vatten i tropiska områden, särskilt Sydostasien.Influensa A-virus, subtyp H5N1Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Melioidosis: En infektionssjukdom hos människor och djur som liknar rots. Den orsakas av Burkholderia pseudomallei och kan variera från vilande infektion till svårartat tillstånd med abscesser, lunginflammation och bakteriemi.Filippinerna: Republik bestående av en ögrupp i sydkinesiska sjön, öster om Vietnam. Landytan är 298,170 km2, och folkmängden uppgår till drygt 84,5 miljoner invånare (juli 2002). Huvudstad är Manila.Sri LankaPakistanSingaporeGenetisk pool: Den totala genetiska information som innehas av de reproduktiva medlemmarna av en population av organismer med sexuell fortplantning.Internationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Encefalitvirus, japansk: En art av Flavivirus tillhörande gruppen japanska encefalitvirus, som ger upphov till infektionssjukdomen japansk encefalit, vilken förekommer i Asien och Indien.Alfavirusinfektioner: Virussjukdomar orsakade av medlemmar av Alphavirussläktet, i familjen Togaviridae.GenflödeBakteriofag T4: Virulent bakteriofag och typarten för släktet T4-liknande fager, inom familjen Myoviridae. Den infekterar E. coli och är den mest kända av denna fagtyp. Virionet innehåller linjärt, dubbelsträngat DNA , med terminal redundans och cirkulärt permuterat.Mikrosatellitupprepningar: En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).Biological EvolutionHominidae: Familj (hominider) tillhörande underordningen Haplorhini (Anthropoidea) och bestående av tvåfota primatdäggdjur. Hit hör den moderna människan (Homo sapiens) och de stora aporna: gorilla (Gorilla gorilla), schimpans (Pan paniscus och Pan troglodytes) och orangutang (Pongo pygmaeus).PrevalensDengue: En smittsam, häftig, akut febersjukdom som orsakas av fyra antigent närbesläktade, men distinkta serotyper av denguevirus. Den överförs genom bett av infekterade Aedesmyggor, särskilt Aedes aegypti. Klassisk denguefeber är självbegränsande och kännetecknas av feber, muskelsmärta, huvudvärk och utslag. Dengue-blödarfeber är en mer virulent, och separat klinisk, form av denguevirusinfektion.

*  Epidemier hotar Asien efter vattenkaoset - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio
... översvämningsdrabbade områdena i Asien hotas av sjukdomar, när vattnet nu börjat sjunka undan efter översvämningarna. ... Miljontals människor i de översvämningsdrabbade områdena i Asien hotas av sjukdomar, när vattnet nu börjat sjunka undan efter ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=1524153
*  Iggesund förbättrar service i Asien - Holmen
Iggesund Paperboard förbättrar sin distributionsservice i Asien. Målet är i första hand att korta ledtider och därmed ge ... Den förbättrade leveransservicen i Asien är ett led i Iggesunds strävan att bli mer globala i sitt agerande genom att stärka ... Iggesund Paperboard förbättrar sin distributionsservice i Asien. Målet är i första hand att korta ledtider och därmed ge ... Iggesund etablerar inte bara distribution i Asien, utan kommer att lagerhålla Invercote och dessutom erbjuda lokal arkning för ...
  https://www.holmen.com/sv/press/nyhetsarkiv/nyheter/asia-hub/
*  Tant Russins bak: Halv åtta hos Johanna V
Temat var Asien. Njut av detta, det gjorde vi!. Fördrinken var helt i min smak, det var som en god kombo av banan-smoothie och ... Åh vad gott allt ser ut! Tema Asien är ju inte för ofta någon i mina kretsar vågar ge sig på. Får nog ta tag i det själv i så ... Tack Johanna för en trevlig resa till Asien!. Imorgon fredag bär det av mot nya destinationer: mot Lottas middag och Spanien. ...
  http://tantrussinsbak.blogspot.com/2012/06/halv-atta-hos-johanna-v.html
*  Små bolag, stora möjligheter | Placera
I Asien finns över hälften av världsekonomin och fyr ... I Asien finns över hälften av världsekonomin och fyra av de fem ... Uppgångar i Asien Börs De flesta Asienbörser har stigit på fredagen och är på väg mot en sjätte uppgångsvecka, trots viss ... Fonden placerar i huvudsak i små- och medelstora bolag i Asien exklusive Japan, med fokus på Kina, Taiwan och Sydkorea. ... Årets inledande starka börsutveckling i Asien kan, förutom stark inhemsk konsumtionoch en stabilisering av råvarupriserna, ...
  https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/03/15/sma-bolag-stora-mojligheter.html
*  Natural Body-Scrub - Sabai Spa Stockholm Thaimassage och Skönhetsvård
I Asien är scrub en vanlig skönhetsbehandling. Man har för länge sedan upptäckt hur en kraftfull exfoliering av huden gör den ... I Asien är scrub en vanlig skönhetsbehandling. Man har för länge sedan upptäckt hur en kraftfull exfoliering av huden gör den ...
  http://sabai.se/17/10/natural-body-scrub/
*  Operation: Asien | Manchester United Swedish Supporters
United åkte till Asien för 2 år sedan och nu är det alltså dags igen. Man flyger först till Malaysia där man möter något slags ... Truppen som flyger till Asien är följande. Målvakter: Edwin van der Sar, Tomasz Kuszczak, Ben Foster. Backar: Jonny Evans, ... Idag lyfter United mot Asien där det blir 4 matcher i 3 länder på 8 dagar. ...
  https://muss.se/2009/07/16/operation-asien/
*  Asiens mest hotade rovdjur flyttar in på Nordens Ark | Nordens Ark
Ett stort problem idag är att majoriteten av de skyddade områdena i Asien är anpassade för att kunna hålla tigrar men faktum är ...
  http://nordensark.se/nyhetsarkiv/asiens-mest-hotade-rovdjur-flyttar-in-pa-nordens-ark/
*  Finnair kampanj till Asien | BusinessClass.se forum | 500 000 inlägg om resor
Just nu har Finnair kampanj till Asien. Från Stockholm, Göteborg och Norrköping via Helsingfors till: -Delhi 4590 kr -Hong Kong ... Finnair kampanj till Asien. Diskussion i 'Flygbiljetter' startad av Jacob, 7 Maj 2011. ... Just nu har Finnair kampanj till Asien.. Från Stockholm, Göteborg och Norrköping via Helsingfors till:. -Delhi 4590 kr. -Hong ...
  http://www.businessclass.se/forum/threads/finnair-kampanj-till-asien.338/
*  Kon-Tiki Resor - Skräddarsydda resor till Asien : Kon-Tiki Resor
Vi har kontakter i samtliga länder här och kan skräddarsy din resa hit oavsett var du vill i Asien. ... I Asien började vi med att arrangera resor till de centralasiatiska länderna, som Mongoliet, Uzbekistan, Kirgizistan och ... PRESENTATION: SKRÄDDARSYDDA RESOR - ASIEN. Från Irans moskéer med sina skimrande mosaiker till Indonesiens och Filippinernas ... vackra och mångfacetterade övärldar - att Asien är en spännande kontinent med varierade kulturer behöver knappt sägas. ...
  https://kon-tikiresor.se/skraddarsyddaresor.php?d=asien
*  Två asien tjejer creampie Sex Videos @Reactive Tube
... bikini asien creampie, ja knulla mamma, två asien tjejer creampie en kuk ... Xxx Tube Movies Två asien tjejer creampie: knulla fint, ... Två asien tjejer creampie. 06:28 Fitta (Pussy) Amatör Creampie ... Relaterade videor: knulla fint bikini asien creampie ja knulla mamma två asien tjejer creampie en kuk ...
  http://reactivetube.com/sv/s/tv%C3%A5-asien-tjejer-creampie
*  Asienstudier - Inst. för globala studier, Göteborgs universitet
I Asien finns världens i nuläget mest dynamiska ekonomier. Men utöver ekonomin rymmer de asiatiska länderna en rik mångfald ... Asienstudier vid Institutionen för globala studier syftar till att vara ett forum för studier och forskning om Asien. Vi tar ... Kurserna syftar till att ge en ökad och fördjupad kunskap om historia, kultur, religion och samhällsförhållanden i Asien, samt ...
  https://globalstudies.gu.se/utbildning/grundniva/asienstudier/?print=true
*  B2B-bloggen | 2011 maj
Med allt aggressivare konkurrenter från Asien står de flesta nordiska företag inför utmaningen att motivera mervärdet i deras ...
  http://blog.pyramid.se/2011/05/
*  Volontärarbete i Asien - Arbeta som volontär i Asien med KILROY
Volontärarbeta i Asien och lär känna landet och kulturen på ett djupare plan samtidigt som du ger tillbaka till lokalsamhället ... Volontärarbete i Asien Lägg några veckor av din semester på volontärarbete i Asien. Genom att volontärarbeta i Asien har du ... Volontärarbete i Asien - bilder. Att volontärarbeta med djur är en dröm för många - I Asien kan du göra just detta! ... Du kan göra skillnad när du volontärarbetar i Asien Volontärarbete i Asien handlar om att ge. Värmen du får tillbaka är något ...
  https://travels.kilroy.se/destinationer/asien/volontar
*  Klart Skepp! - - . . - - . .: Oroande utveckling i Asien
Utvecklingen i Asien är oroande. Kina driver igenom en expansiv politik i regionen med positionering mot t.ex. Indonesien och ...
  http://klartskeppnu.blogspot.com/2012/09/oroande-utveckling-i-asien.html
*  Erbjudanden Asien
Spara pengar på resor till Asien inom Sol & Bad, Rundresor, Weekend, Kultur & Historia, Jul & Nyår. ... Jämför och boka en billig resa till Asien. ... Erbjudanden i Asien. Jämför och boka en billig resa till Asien ... Spara pengar på resor till Asien inom Sol & Bad, Rundresor, Weekend, Kultur & Historia, Jul & Nyår.. Antal: 83. ... Följ med Rosa Bussarna på spännande äventyr i Asien. Thailand, Laos, Kambodja & Vietnam. Vi besöker Angkor Wat, solar och badar ...
  https://www.reseguiden.se/erbjudanden/asien
*  Asien - Wikipedia
Asien är jordens största och mest folkrika världsdel. Sedan 1700-talet har gränsen mellan Europa och Asien vanligen ansetts gå ... Asien var under Romarriket benämning på en romersk provins som låg i dagens Turkiet. Betydelsen för namnet Asien har senare ... Asien var den andra kontinent som nåddes av människan, som hade sitt ursprung i Afrika. Det var också i Asien de första ... Gränsen mellan Asien och Afrika anses normalt vara Sueznäset och Röda havet. Omkring 62 % av världens befolkning bor i Asien, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Asien
*  Asien-Stillahavsregionen - Wikipedia
... östra och södra Asien. Termen syftar i andra sammanhang på hela Asien och Australasien såväl som mindre och större stater i ... Asien-Stillahavsregionen eller Asia Pacific (Asia-Pac, AsPac, APAC, APJ, JAPA eller JAPAC) är ett territorium vid eller i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Asien-Stillahavsregionen
*  Storm över Asien - Wikipedia
Storm över Asien spelades in i Burjatien i södra Sibirien nära Bajkalsjön. Området gränsar till Mongoliet där berättelsen i ... Spela upp media Storm över Asien (ryska: Потомак Чингис-хана) är en sovjetisk stumfilm från 1928 regisserad av Vsevolod ... a b c] "Sturm über Asien" von Vsevolod Pudovkin. ARTE Cinema. Läst 5 september 2016. ^ Potomok Čingis-chana (1929). Svensk ... Storm över Asien på Internet Movie Database (engelska). ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Storm_%C3%B6ver_Asien
*  Bandy i Asien - Wikipedia
Bandy i Asien är mest centrerad till de gamla Sovjetstaterna, till exempel Ryssland, Kazakstan, Kirgizistan men också Mongoliet ... Det arbetas mycket för att sprida spelet i Asien, särskilt i områden med kallt inlandsklimat. Sydkorea är ett land som har ... som i oktober 2016 fick rätt att företräda FIB i Asien-Stillahavsområdet,[1][2], menar att Sydkorea är på väg att komma med.[3 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bandy_i_Asien
*  Abydos, Mindre Asien - Wikipedia
Abydos var en antik stad i Mysien i Mindre Asien vid Hellespontens (dagens Dardanellerna) smalaste passage, omkring 2 kilometer ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Abydos,_Mindre_Asien
*  Erythrai, Mindre Asien - Wikipedia
Erythrai (grekiska Ἐρυθραί, latin Erythrae, senare Litri) var en av de tolv städerna i joniska förbundet i Mindre Asien, och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Erythrai,_Mindre_Asien
*  Gyllene triangeln, Asien - Wikipedia
Den gyllene triangeln är ett område i Sydostasien som består av svårtillgängliga bergstakter i östra Burma (Shanstaten och Kachinområdet), norra Thailand och nordvästra Laos. Området är svagt integrerat med sina respektive länder. Där bedrivs främst svedjebruk för egenförsörjning och odling av opium. Opiumhandeln är i huvudsak kontrollerad av gerillagrupper och den smugglas sedan vidare via Thailand i form av heroin. Gyllene triangelns betydelse som odlingsområde för opium blev uppenbar under 1960- och 1970- talen och området fick då namnet gyllene triangeln. Under mitten av 1990-talet var gyllene triangeln det ledande området för opiumodling i världen. Odlingsarealen var 160 000 hektar. Därefter minskade odlingen för att återigen börja öka 2005. 2013 bedömdes odlingsarealen ligga på 57 800 hektar med en skörd på 870 ton opium trots ansträngningar från myndigheternas sida att förstöra odlingsmark. Opievallmo ^ "Gyllene triangeln". Nationalencyklopedin. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gyllene_triangeln,_Asien
*  Kategori:1941 i Asien - Wikipedia
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:1941_i_Asien&oldid=21075965" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:1941_i_Asien
*  Kategori:Judendom i Asien - Wikipedia
Artiklar i kategorin "Judendom i Asien". Följande 4 sidor (av totalt 4) finns i denna kategori. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Judendom_i_Asien&oldid=20487703" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Judendom_i_Asien
*  Kategori:Vetenskap i Asien - Wikipedia
Artiklar i kategorin "Vetenskap i Asien". Denna kategori innehåller endast följande sida. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Vetenskap_i_Asien&oldid=20343478" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Vetenskap_i_Asien

Microhyla berdmorei: Microhyla berdmorei är en groddjursart som först beskrevs av Edward Blyth 1856. Microhyla berdmorei ingår i släktet Microhyla och familjen Microhylidae.Ferghanahäst: Ferghanahästen var en historisk hästras från Fergana (Uzbekistan) som har avbildats på kinesiska konstföremål som daterats ända bak till 100 år f.Kr.Stäppsalvia: Stäppsalvia (Salvia nemorosa) är en art i familjen kransblommiga växter. Arten finns i stora delar av Centraleuropa och västra Asien.Alofiön: Alofi, eller Tu`a, (franska: île Alofi) är en ö i Wallis- och Futunaöarna i Stilla havet.Medicinsk geografi: Medicinsk geografi tar upp sambandet mellan samhällsutveckling, miljöpåverkan och hälsa och studerar den rumsliga kopplingen mellan olika sociala och fysiska faktorers påverkan på folkhälsan. Frågor som ställs är exempelvis hur påverkar människors beteende, reproduktionsmönster och migration geografiska olikheter i sjukdomsmönster regionalt, nationellt och internationellt och vilken koppling finns mellan olika naturliga omgivningsfaktorer och variationer i hälsotillståndet hos befolkningen?Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.ZinkYingluck ShinawatraExtra (tuggummi): Extra är ett tuggummimärke som säljs i många olika smaker. Extra är sockerfritt och innehåller inget gelatin.Interleukin 2: Interleukin 2 (IL-2) är ett cytokin och en av de viktigaste signalmolekylerna i immunförsvaret. IL-2 utsöndras av naiva T-celler som precis aktiverats av ett antigen och ska genomgå klonal expansion.Ixodes persulcatus: Ixodes persulcatus är en fästingart som beskrevs av Schulze 1930. Ixodes persulcatus ingår i släktet Ixodes och familjen hårda fästingar.Sjavkat Mirzijajev: Sjavkat Miromonovitj Mirzijajev (uzbekiska: Shavkat Miromonovich Mirziyoyev), född 1957, är Uzbekistans premiärminister. Han tillträdde 12 december 2003 efter president Islam Karimovs nominering och parlamentets godkännande.Jakutponny: Jakutponnyn är en hästras av ponnytyp som lever vilt i Sibirien, Ryssland. Rasen har sitt ursprung i tamhästar som jakuterna tog med sig när de vandrade in i området i början på 1200-talet.Utiaritichthys: Utiaritichthys är ett släkte av fiskar. Utiaritichthys ingår i familjen Characidae.Nam NgumKlubbhätting: Conocybe apala var. albipes (G.Khin Hnin YuDongbeiShip to Gaza: Ship to Gaza (svenskspråkig översättning: "Skepp till Gaza") är en svensk partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening, som avser att utrusta, bemanna och segla fartyg med humanitärt bistånd från Europa till Gaza som en del av den internationella fartygskonvojen Frihetsflottan (Freedom Flotilla),Ship to Gazas projektplan, läst 8 maj 2010 i syfte att dels skapa internationell uppmärksamhet kring blockaden av Gaza, dels förse civilsamhället i Gaza med humanitärt bistånd.Uvs NuurAsosiasi Industri Rekaman Indonesia: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) är en fond som representerar den indonesiska skivindustrins intressen. Den bildades 1978, och består av 84 medlems-skivbolag, vilka distribuerar cirka 95% av musiken som säljs i Indonesien.Tjingiz AjtmatovFytolitBrittiska Ostindiska Kompaniet: London, EnglandSinogastromyzon chapaensis: Sinogastromyzon chapaensis är en fiskart som beskrevs av Mai, 1978. Sinogastromyzon chapaensis ingår i släktet Sinogastromyzon och familjen grönlingsfiskar.Prefix: Prefix är en förstavelse som sätts i början av ett ord för att ändra ordets betydelse, till exempel o-laglig, im-populär, pro-gressiv eller "pre"-fix. Prefix kallas även prepositioner eller artiklar som hör till ett släktnamn (av typen von, af eller De La).Vittring: Vittring är inom geologi en exogen kraft, som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, eller lera. Erosion kan sedan föra bort materialet.Veniamin Soldatenko: Veniamin Soldatenko, född den 4 januari 1939 i Sjkurovka, Kazakstan, är en sovjetisk friidrottare inom gång.Manuae: Manuae är en obebodd atoll i den södra gruppen av Cooköarna, cirka 100 km sydöst om Aitutaki. Den omfattar två hästskoformade småöar, Manuae och Te Au O Tu, som har en totalt landarea på 6 km² på var sin sida om lagunen.Asphodelus ramosus: Asphodelus ramosus är en grästrädsväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Asphodelus ramosus ingår i släktet afodiller, och familjen grästrädsväxter.Perak: Perak är en delstat i västra Malaysia, med kust mot Andamansjön i väster och gräns mot Thailand i norr. Befolkningen uppgick till 2 351 300 invånare år 2008, på en yta av 21 035 kvadratkilometer.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Ieng Sary: Ieng Sary, född 24 oktober 1925 i Tra Vinh-provinsen i Vietnam, död 14 mars 2013 i Phnom Penh i Kambodja, var en kambodjansk politiker. Han var delaktig i bildandet av Röda khmererna, och var en av deras mer framstående kadrer.Dickinsonia: Dickinsonia är en vattenlevande livsform som var vanlig före kambrium. Fossila lämningar av livsformen skiftar mellan 4 millimeter och 1,4 meter i längd.Månråtta: Månråttan (Echinosorex gymnura) är en art i underfamiljen råttigelkottar och den enda arten i släktet Echinosorex.Mul- och klövsjuka: Mul- och klövsjuka, en smittsam virussjukdom som framför allt drabbar partåiga hovdjur, till exempel nötkreatur, grisar, med flera.Influensa A virus subtyp H5N1: H5N1 eller A(H5N1) är en subtyp av influensavirus typ A som främst förekommer hos fjäderfä. Sjukdomen som orsakas av H5N1 kallas ofta populärt bara för fågelinfluensa vilket egentligen är ett vidare begrepp, se fågelinfluensa.Solomon Mamaloni: Solomon Mamaloni, född 1943, död 11 januari 2001, han var fyrfaldig regeringschef på Salomonöarna 28 augusti 1974-14 juli 1976, 31 augusti 1981-19 november 1984, 28 mars 1989-18 juni 1993 samt 7 november 1994-27 augusti 1997.Molekylär evolution: Molekylär evolution är processen då det genetiska materialet i populationer bestående av organismer förändras med tiden.Epidemi: En epidemi eller farsot är ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som sprider sig mellan människor (motsvarande för djur heter epizooti). En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi.MelioidosMarcelo H. del Pilar: Marcelo Hilario del Pilar y Gatmaitan, född 1850, död 1896, var en filippinsk skribent.Yala nationalparkUniversity of Engineering and Technology, Lahore: [Main Block.jpg|thumbnail|University of Engineering and Technology, Lahore]Genpool: En genpool är frekvensen för alla alleler (genvarianter) som finns i en viss population. Genpooler studeras i populationsgenetik och evolutionsforskning.International Network of Street Papers: International Network of Street Papers, förkortat INSP, är en paraplyorganisation som samlar världens gatutidningar, det vill säga tidningar som produceras för att säljas av hemlösa.Ockelbosjuka: Ockelbosjuka (eller bärplockarsjuka och i Finland pogostasjuka) är en infektionssjukdom som orsakas av ett sindbisvirus som tillhör gruppen alfavirus. Sjukdomen sprids av myggor som sannolikt smittats av andra djur, troligen fåglar.Mikrosatellit: Mikrosatelliter är DNA-segment som består sekvenser av 1-6 baspar som repeteras i en lång följd. Mutationshastigheten i segmenten är hög.