Artikulationsrubbningar: Talstörningar kännetecknade av substitution, utelämnande och förvrängning av språkljud.ArtikulationstesterTalFonetik: Läran om språkljud, hur de framställs, överförs och uppfattas, samt analys, klassificering och transkription av dem.VelofaryngealsviktTalakustikTalproduktionsmätningBristfälligt uttal: Störningar i artikulationen orsakade av bristfällig koordination mellan musklerna i svalget, struphuvudet, tungan eller ansiktet, vilken i sin tur kan bero på hjärnnervsjukdomar, neuromuskulära sjukdomar, sjukdomar i lillhjärnan, i de basala ganglierna, i hjärnstammen, eller i de kortikobulbära områdena. Hjärnbarkens språkcentra är intakta vid detta tillstånd. Syn. dysartri.TalstörningarParakitManodepressiv sjukdom: Svår, affektiv sjukdom med stora svängningar i sinnesstämningen mellan återkommande nedstämdhet eller upprymdhet och depressivitet.Ljudspektrografi: Grafisk registrering av ljudfrekvenser och -intensitet, som t ex hos tal, barnaskrik och djurläten.TaluppfattningTaltydlighetStamningPsykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Anxiety Disorders: Tillstånd där ångest utgör den dominerande störningsyttringen.Affektiva störningar: Tillstånd som har störningar av sinnesstämningen som dominerande drag.PolyetylenGomobturatorerBarnspråk: Språk och språkljud hos barn vid olika stadier av utveckling.RöstkvalitetTalvårdHöftprotes: Höftledsersättning.Ljudbildning: Framkallande av ljud genom stämband som vibrerar under utandning.Läppavläsning: Ett sätt att uppfatta vad en talande person säger genom att iaktta dennes läpprörelser utan att höra den talandes röst.Språkstörningar: Tillstånd kännetecknade av brister i förståelse eller uttryck av skrivet eller talat språk. Hit hör såväl förvärvade tillstånd som utvecklingsbetingade störningar.ProteslossningAtlantooccipitalled: Leden mellan översta halskotan (atlas) och nackbenet (os occipitale).RöstKommunikationshjälpmedel för funktionshindrade: Utrustning som underlättar för personer med fysiska eller psykiska handikapp, och som inte kan tala, att kommunicera. Hjälpmedlen omfattar bildskärmar, skrivmaskiner, katodrör, datorer och talsyntesapparater. Hjälpmedlen producerar skrift, konstgjort tal, språktecken, Morsetecken och bilder.TungaSmörjning: Anbringande av ett ämne för att minska friktionen mellan två ytor. Det kan röra sig om oljor, fetter och liknande ämnen för smörjning av medicinsk utrustning, men även om ämnen som används för att minska vävnadsfriktion, som t ex hudsalvor eller vaginala glidmedel.Diagnostic and Statistical Manual of Mental DisordersVerbalt beteendeTungvanorHandlovsben: Syn. karpalbenen.Latensperiod (Psykologi): Den period mellan 5-7 års ålder och tonåren då det är ett uppenbart uppehåll i den psykosexuella utvecklingen.Månbenet: Ett månformat handlovsben som är beläget mellan båtbenet och os triquetrum.


Allofon: Allofoner är positionsbetingade varianter av ett fonem. De delar alltså fonemets distinktiva funktion, men uttalas olika, och motsvarar därför olika foner.Tal (språk): Tal är frambringande av språkljud och genomförs med hjälp av de olika organen i talapparaten. Talorganen är främst tungan, läpparna, de olika delarna av gommen och tänderna.Sluten bakre rundad vokal: Sluten bakre rundad vokal är ett språkljud. I internationella fonetiska alfabetet skrivs det med tecknet [u].Dysartri: Dysartri (av grek. dys- och a'rthron, "led"), svårighet för artikulerat uttal.Galleriskog: Galleriskog växer i en krans runt en insjö eller följer en flod i stäpp-, öken- eller savannområden, som i för övrigt inte kan bära skog, på grund av att regnet endast fuktar det översta jordlagret. Galleriskogar kan även uppstå i randzonen till bebyggd mark eller odlingsmark, men då som en följd av brist på yta snarare än brist på vatten.Bipolär sjukdomInternationella stamningsdagen: International Stuttering Awareness Day (ISAD), på svenska Internationella stamningsdagen, firas den 22 oktober och grundades av European League of Stuttering Associations, International Fluency Association och International Stuttering Association år 1998. Syftet med dagen är att uppmärksamma stamning som har drabbat 1 % av världens befolkning.Psykisk störningPolyeten: Polyeten, PE, eller etenplast, är en delkristallin termoplast med den kemiska formeln \left(\mathrm{CH}_2\right)_n.Sidstation: SidStation är en synthesizer utvecklad av det svenska företaget Elektron 1999. Synten bygger på den ljudkrets som användes i hemdatorn Commodore 64 för att generera ljud.Smörjning: Smörjning innebär att man med hjälp av ett smörjmedel skapar bättre tribologiska förhållanden i kontakten mellan två ytor. Ofta används olika typer av oljor som smörjmedel.Schizofreni