Arterioskleros, oblitererande: Kärlförändring med förtjockning av den inre hinnan (intima), vilket medför tillslutning av artärerna.ArteriosklerosHjärttransplantationIntrakraniell arterioskleros: Kärlsjukdomar kännetecknade av förtjockade, förhårdnade och ombildade kärlväggar i de intrakraniella artärerna. Det finns tre undertyper: 1) ateroskleros, med fettavlagringar på insidan av artärväggarna; 2) Monckebergs skleros, som uppvisar kalkavlagringar i väggens mellanskikt; och 3) arterioloskleros, som avser skleros i de små, tunna kärlen. Kliniskt kan dessa tillstånd sättas i samband med övergående hjärnischemi, hjärninfarkt, intrakraniell tromboembolism eller intrakraniella aneurysm.Råttor, inavlade WFAllotransplantationTransplantation, heterotopiskKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Transplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.Bukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.Tunica intimaKransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Thrombangiitis obliteransHalsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Värd-mot-transplantat-reaktion: Immunreaktioner mot ett transplantat hos mottageren. Avstötning är en specifik reaktion.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.AortasjukdomarTransplantationKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Ciklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.Venae cavaeBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.NefrosklerosSulfinpyrazonVrist: Den kroppsdel där benet och foten möts. Syn. ankel; fotled.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Ankel-brakial indexNeointimaKärlinflammation: Inflammation i ett blodkärl.HyperplasiKolsyreanhydras III: Ett cytosoliskt karbanhydrasisoenzym som främst kommer till uttryck i skelettmuskelvävnad. EC 4.2.1.-.NjurartärParaffinRåttor, inavlade LewImmunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.IsograftBlodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.PulsJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Vascular StiffnessIsoantikroppar: Antikroppar från en individ som reagerar med isoantigen från annan individ av samma art.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Diabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.GlattmuskelcellerKolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Halsartärsjukdomar: Sjukdomar i halsens gemensamma pulsåder, den inre och den yttre halsartären. Ateroskleros och traumatiska skador är relativt vanliga orsaker till halsartärsjukdomar.Kallbrand: Vävnadsdöd och vävnadsförruttnelse som oftast beror på utebliven blodförsörjning.Homocystein: En tiolbärande aminosyra som bildas genom demetylering av metionin.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Möss, inavlade C57BLEmpirisk forskningObduktion: Postmortemundersökning av en kropp.Möss, inavlade CBAKolesterol i kosten: Kolesterol i födoämnen, särskilt i animaliska produkter.KärlsjukdomarRNA, budbärarRiskfaktorerRåttor, inavlade F344Tunica mediaKost, aterosklerosframkallandeBlodådrorAterosklerosMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.CCL2-kemokinFetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Förkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.Makrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Hyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.TidsfaktorerHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.HyperlipemierPeptidyl-dipeptidas ARåttor, inavlade stammarKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Celldelning: En cells förökning genom delning.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.EndotelcellerKärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Hjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.OrgantransplantationEndotel: Ett epitelskikt som täcker insidan av hjärtat, blodkärlen (kärlendotel), lymfkärlen (lymfatiskt endotel) och kroppens serösa hålrum.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Cellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.Makrofag-1-antigen: En adhesionsfrämjande heterodimer i leukocyters ytmembran. Alfaunderenheten består av cd11b-antigen, och betaunderenheten av cd18-antigen. Antigenet, som är ett integrin, verkar både som receptor för komplement 3 och i cell-cell- och cell-substratföreningar.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Transplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.NjurdialysPostoperativa komplikationerAmputation: Avlägsnande av en lem, bihang eller annan utväxt på kroppen.Råttor, inavlade WKYMonocyter: Stora, fagocytiska, enkärniga leukocyter som bildas i benmärgen hos ryggradsdjur och släpps ut i blodet. De innehåller en stor, oval och något inbuktad kärna, omgiven av en rymlig cytoplasma och talrika organeller.Njursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.rho-Associated KinasesTransplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Interferon Type IINäthinnesjukdomarIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Fibros: Alla sjukliga tillstånd där fibrös vävnad invaderar något organ, vanligen till följd av inflammation eller annan skada.Cytomegalovirusinfektioner: Infektion orsakad av Cytomegalovirus; den kännetecknas av förstorade celler med inneslutningar i cellkärnan. Nästan vilket organ som helst kan infekteras, men hos barn är infektion vanligast i spottkörtlarna och hos vuxna i lungorna.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.TriglyceriderNjurtransplantationMöss, inavlade BALB CAdenovirus: En familj av icke-höljeförsedda virus som infekterar däggdjur (Mastadenovirus) och fåglar (Aviadenovirus). Infektionerna kan vara symtomfria eller ge upphov till en rad sjukdomar.Trombocytrelaterad tillväxtfaktorHjärt-kärlsjukdomarNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Vita blodkroppar: Vita blodceller, omfattande både granulära leukocyter (basofiler, eosinofiler och neutrofiler) och icke-granulära leukocyter (lymfocyter och monocyter).Möss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.UppregleringNG-nitroargininmetylesterAntiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.Inflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Lipoproteiner: Lipid-proteinkomplex som ingår i transport och omsättning av fettämnen i kroppen. De är runda partiklar, bestående av en hydrofob kärna av triglycerider och kolesterolestrar som är omgiven av ett lager hydrofilt, fritt kolesterol, fosfolipider och apolipoproteiner. Lipoproteiner definieras utifrån sin varierande densitet och storlek. De stora lipoproteinerna, som kylomikroner och VLDL, transporterar triglycerider, och de små lipoproteinerna, som LDL och HDL, transporterar kolesterol.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Lipoproteiner, LDL: En klass små (18-25 nm) och lätta (1,019-1,063 g/ml) lipoproteiner med en kärna som till större delen består av kolesterolestrar och mindre mängder triglycerider. Ytlagret består mestadels av fosfolipider, en enda kopia av apolipoprotein B-100 och fria kolesterolmolekyler. Den huvudsakliga LDL-funktionen är att transportera kolesterol och kolesterolestrar till vävnader utanför levern.CD4-positiva T-lymfocyter: En kritisk subpopulation av regulator-T-celler, delaktiga i igångsättandet av de flesta immunologiska funktioner. HIV-viruset har selektiv tropism för den T4-cell som uttrycker CD4-fenotypmarkören, en HIV-receptor. Det är just utslagningen av denna subpopulation, innehållande såväl T-hjälparceller som T-suppressorceller, som är den främsta orsaken till den omfattande immunsuppression som ses vid H IV-infektion.Apolipoproteiner E: Betydelsefulla proteinkomponenter i plasma-VLDL, kylomikroner och en mindre fraktion av HDL, samt av återstående lipoproteiner efter lipoproteinlipasförmedlad, intravaskulär katabolism av triglyceridr ika lipoproteiner. Apolipoprotein E känns igen av LDL- och Apo E-receptorerna. Varje defekt i Apo E-metabolismen leder till ökade plasmahalter av Apo E. Det finns ett starkt samband mellan höga Apo E- nivåer och hyperlipoproteinemi typ III.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.SignalomvandlingKärlnybildning, fysiologisk: Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.StamcellerFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Genetic TherapyLeukocyter, mononukleära: Mogna lymfocyter och monocyter som transporteras av blodet till områden utanför kroppens kärlsystem. Till formen kan de skiljas från mogna, kornförande leukocyter genom sina stora, loblösa kärnor och frånvaro av grova, kraftigt färgade cytoplasmakorn.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.

*  Arterioskleros - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=300

*  Sexuella möjligheter trots MS - PDF

44 Diagnos: vad orsakar sexuella svårigheter? Neuropati? Arterioskleros? Hypogonadism? Endotelskada? Nefropati? ...
docplayer.se/1176522-Sexuella-mojligheter-trots-ms.html

*  Simidon filmdragerad tablett 40 mg - Handla på Apoteket.se

att minska risken för kranskärlssjukdom om du har åderförkalkning (arterioskleros) eller diabetes, även om kolesterolvärdena är ...
https://apoteket.se/produkt/simidon-filmdragerad-tablett-40-mg-250-styck-burk-302789/

*  Köpa Amiplin utan recept på nätet i Sverige | Amiplin Online Apotek

Metyleringen är essentiell för att motverka arterioskleros. Enterovirus-infektion kan orsakas av en mängd olika patogener, ...
apotekvarersverige.life/amiplin.html

*  Temporalarterit, TA (Jättecellsarterit) - NetdoktorPro.se

Palpabel arterioskleros i temporalartärer hos patient med SR-stegring av annan orsak kan initialt fördunkla diagnostiken. ...
https://netdoktorpro.se/reumatologi/medicinska-oversikter/temporalarterit-ta-jattecellsarterit/

*  Penis Förlängare, Större Bröst, Fåhårettillbaka - Istitutofalcone.eu

Det kan även bero villig en åkomma, mot föredöme arterioskleros alternativt sockersjuka. Tillsammans ger tidningen Veckorevyn ...
istitutofalcone.eu

*  Historik

Vidare utveckling av användningen av hjärtultraljud (Ekokardiografi), och reumatisk sjukdom och arterioskleros. Hjärtfonden har ...
hjartfonden.com/historik

*  Sildenafil Orion filmdragerad tablett 50 mg - Handla på Apoteket.se

... sjukdom i näthinnan orsakad av arterioskleros, sjukdomar i regnbågshinnan, dubbelseende, minskad synskärpa, onormal känsla i ...
https://apoteket.se/produkt/sildenafil-orion-filmdragerad-tablett-50-mg-4-tabletter-blister-252644/

*  Köp Vasodilan På Nätet Utan Recept

Vasodilan används vid behandling av perifera vaskulära sjukdomar, inklusive arterioskleros obliterans och Raynauds sjukdom.. ...
billigtmed.com/vasodilan/

*  nutritionsfakta.se | kunskapsportalen om mat och halsa

Många sjukdomars utveckling inklusive arterioskleros knyts till förekomst av låggradig inflammatorisk aktivitet i kroppen. ... massiv arterioskleros och död inom några månader. Hos rovdjur ses ingen negativ påverkan på blodlipider eller kärl alls, och ...
nutritionsfakta.se/2016/12/05/agg-dunderlivsmedel-hjart-karlbov-eller-badadera/

*  Online apotek Sverige

Supraphen - Spasmer kan inträffa i normala koronarartärer liksom i de smalare av arterioskleros, supraphen billigt. ...
sverige-apotek.life/index-216.html

*  Hårmineralanalys - www.halsovagvisaren.se

Magnesium finns också mer benägenhet att Kalköverskott ansamlas vid kärlväggarna och man får en tendens till Arterioskleros. ...
halsovagvisaren.se/12208367

*  Anafylaxi | Läkemedelsboken

... ökat vid arterioskleros och kärlkramp. Vidare finns ofta en ökad risk i dessa fall för svårbehandlad anafylaxi pga samtidig ...
https://lakemedelsboken.se/kapitel/akutmedicin/anafylaxi.html

*  Hypertoni

... ett område av blodtrycket där pulsljuden tillfälligt kan försvinna på grund av arterioskleros. Blodtrycket sänks sedan med 2 mm ...
https://lakemedelsboken.se/kapitel/hjarta-karl/hypertoni.html

*  Ögonsjukdomar | Läkemedelsboken

... arterioskleros, diabetes mellitus, hyperlipidemi, dys- och paraproteinemi, (hos unga) orala antikonceptionsmedel, migrän med ...
https://lakemedelsboken.se/kapitel/ogon/ogonsjukdomar.html

*  Innovation för ett bättre liv - PDF

... uttalad arterioskleros (åderförkalkning), lungödem, uttalad hjärtinsufficiens (hjärtsvikt), Tromboflebit (venväggsinflammation ...
docplayer.se/3071488-Innovation-for-ett-battre-liv.html

*  Albert Fraenkel (1848-1916) - Wikipedia

... blandinfektion vid tuberkulos och arterioskleros. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Albert_Fraenkel_

*  Syfilis, kardiovaskulär - lookfordiagnosis.com

Intrakraniell arterioskleros. * Intrakraniella arteriovenösa missbildningar. * Hjärnemboli. * Intrakraniell emboli och trombos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3810

*  Nässjukdomar - lookfordiagnosis.com

Intrakraniell arterioskleros. * Intrakraniella arteriovenösa missbildningar. * Hjärnemboli. * Intrakraniell emboli och trombos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2826

*  Sfärocytos, ärftlig - lookfordiagnosis.com

Intrakraniell arterioskleros. * Intrakraniella arteriovenösa missbildningar. * Hjärnemboli. * Intrakraniell emboli och trombos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3689

*  Dissektion av inre halsartär - lookfordiagnosis.com

Intrakraniell arterioskleros. * Intrakraniella arteriovenösa missbildningar. * Hjärnemboli. * Intrakraniell emboli och trombos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=607

*  Infarkt, främre hjärnartär - lookfordiagnosis.com

Intrakraniell arterioskleros. * Intrakraniella arteriovenösa missbildningar. * Hjärnemboli. * Intrakraniell emboli och trombos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1994

*  Leukemia, Myelocytic, Acute - lookfordiagnosis.com

Intrakraniell arterioskleros. * Intrakraniella arteriovenösa missbildningar. * Hjärnemboli. * Intrakraniell emboli och trombos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2212

*  Ätande, överdrivet - lookfordiagnosis.com

Intrakraniell arterioskleros. * Intrakraniella arteriovenösa missbildningar. * Hjärnemboli. * Intrakraniell emboli och trombos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1890

*  Benbildning, heterotop - lookfordiagnosis.com

Intrakraniell arterioskleros. * Intrakraniella arteriovenösa missbildningar. * Hjärnemboli. * Intrakraniell emboli och trombos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2899

Hjärttransplantation: En hjärttransplantation är när ett hjärta från en avliden donator opereras in i en annan människa. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt.Xenotransplantation: Xenotransplantation innebär transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränser, kliniskt avses då främst från djur till människa.Tunica intima: Tunica intima är det innersta lagret i blodkärlens och lymfkärlens vägg. Under dessa kärls tidiga utvecklingsskeden utgörs väggen endast av ett enkelt lager hinnformiga epitelceller och denna enkla byggnad bibehålls under hela livet hos kärlens finaste perifera förgreningar, hos blod- och lymfkapillärerna.Morbus Buerger: Morbus Buerger (Bürgers sjukdom; trombangiitis obliterans), är en kronisk inflammatorisk kärlsjukdom som i princip endast drabbar storrökare upp till 50-årsåldern. Både armarna och benen blir drabbade, och sjukdomen sätter sig i både artärer och vener så att de kan täppas igen.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Hyperplasi: Hyperplasi (av grekiskans plassein, forma) är vävnadsökning av ett organ (organomegali). Innebär en ökning av cellantalet i en vävnad på grund av cellnybildning, exempelvis prostatahyperplasi.Immunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Kolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.KallbrandHypertoniTan (kaninras)Amputation: Amputation är när en extremitet (arm, ben, fot, hand, etc) avlägsnas från kroppen. Avlägsnandet kan ske kirurgiskt som en del av en medicinsk behandling.


sjukdomar


  • Vasodilan används vid behandling av perifera vaskulära sjukdomar, inklusive arterioskleros obliterans och Raynauds sjukdom. (billigtmed.com)