Argininkinas: Ett enzym som katalyserar fosforyleringen av argininets guanidinkväve i närvaro av ATP och en divalent katjon till fosforylarginin och ADP. EC 2.7.3.3.Argininvasopressin: Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, cyklisk 1-6-disulfid. Det vanliga antidiuretiska hormonet hos däggdjur. Det är en cyklisk nonapeptid med arginin i position 8 i kedjan. Argipressin används för att behandla diabetes insipidus och som blodstillande medel, tack vare sin kärlsammandragande verkan.OrnitinCitrullin: En aminosyra som ingår i ureacykeln. Den har fått sitt namn från Citrullus vulgaris (vattenmelon).Arginas: Ett ureahydrolas som katalyserar hydrolys av arginin och canavanin till L-ornitin och urea. EC 3.5.3.1.Fenylglyoxal: Ett reaktionsmedel som är starkt selektivt för modifiering av arginylrester. Det används för att selektivt hämma olika enzym och motverkar energiöverföring vid fotofosforylering.Hydrolaser: Alla enzymer som katalyserar klyvning av ett substrat med tillägg av vatten till de erhållna molekylerna, som t ex esteraser, glykosidaser, lipaser, nukleotidaser, peptidaser och fosfataser. EC 3.-.OrnitinkarbamoyltransferasAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Argininsuccinatsyntas: Ett enzym i ureacykeln som katalyserar bildandet av argininbärnstenssyra från citrullin och asparaginsyra (aminobärnstenssyra) i närvaro av ATP. Brist på enzymet orsakar ämnesomsättningsrubbningen cit rullinemi. EC 6.3.4.5.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Lysin: En essentiell aminosyra. Den tillsätts ofta djurfoder.Agmatin: Dekarboxylerat arginin, isolerat ur olika växt- och djurkällor, t ex pollen, mjöldryga, sillmjölke, bläckfiskmuskler.Canavanin: Icke-proteinaminosyra som finns i relativt höga koncentrationer i Medicago sativa (alfalfa), Canavalia ensiformes och andra ärtväxter. Canavanin förknippas med en del autoimmuna reaktioner, men är ock så under utvärdering som terapeutiskt preparat vid endotoxemi och chock, samt som antitumörmedel.Argininsuccinatlyas: Ett enzym som ingår i ureacykeln och som spjälkar upp argininsuccinat till fumarat och arginin. Brist på enzymet leder till ämnesomsättningsrubbningen argininosuccinaciduri (argininobärnstenssyruri). EC 4.3.2.1.Metylering: Tillägg av metylgrupper. I histokemi används metylering för att förestra karboxylgrupper och avlägsna sulfatgrupper genom att behandla vävnadssnitt med het metanol i närvaro av saltsyra.Phosphotransferases (Carboxyl Group Acceptor)VasotocinVasopressinreceptorerMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Diacetyl: 2,3-butandion. En gul eller gulgrön vätska med smör- eller kolaarom, som bildas bl a vid öljäsning. Syntetiskt framställt diacetyl används som smörarom i livsmedel.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Cyklohexanoner: Cyklohexanring som substituerats med en eller flera ketoner i någon position.Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Aminosyretransportsystem, basiskaBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Glutamin: En icke-essentiell aminosyra som finns i riklig mängd i kroppsvävnaderna och deltar i många ämnesomsättningsprocesser. Det syntetiseras från glutaminsyra och ammoniak och är den viktigaste kvävekällan i kroppen, och en viktig energikälla för många celler.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Aminosyra-N-acetyltransferasUrinämneCAT-1-transportörOrotsyraKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.ProlinKarboxilyaser: Enzymer som katalyserar icke-hydrolytisk anslutning eller frigörande av en karboxylgrupp till eller från en förening. De omfattar karboxilaserna och dekarboxilaserna. EC 4.1.1.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.RNA, transfer, ArgAminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.ProteinbindningKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.SubstratspecificitetAmidinotransferaser: En underklass av enzym som katalyserar överföringen av en amidinogrupp från en förening till en annan. EC 2.1.4.Argininvasopressin: En syntetisk analog till hypofyshormonet argipressin. Dess verkan förmedlas av vasopressinreceptor V2. ProteinmetyltransferaserStruktur-aktivitet-relationHistidin: En essentiell aminosyra som är nödvändig för produktion av histamin.Sekvenshomologi, aminosyraArgininobärnstenssyra: Denna aminosyra bildas i ureacykeln från citrullin, aspartat och ATP. Reaktionen katalyseras av argininbärnstenssyrasyntetas.Proteinstruktur, tertiärKväveisotoper: Stabila kväveatomer med samma atomnummer som grundämnet kväve, men annan atomvikt. N-15 är en stabil kväveisotop.Ammoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.ProteinkonfigurationKarbamoylfosfatsyntas (Glutaminhydrolyserande): Ett enzym som katalyserar bildandet av karbamoylfosfat från ATP, koldiioxid och glutamin. Enzymet är viktigt i biosyntesen av pyrimidiner. EC 6.3.5.5.AminosyretransportsystemRekombinanta proteinerBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Enzymrepression: Störning i syntesen av ett enzym pga ökad förekomst av något verksamt ämne, oftast en metabolit, som undertrycker den gen som styr enzymsyntesen.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Argininosuccinic AciduriaHomoargininKarbamylfosfat: Ett fosfatsalt av karbaminsyra.NeurosporaKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.VasopressinerRenala medelPeptiderButanonerHyperargininemi: En sällsynt, autosomalt recessiv störning i ureacykeln. Den orsakas av en defekt i leverenzymet typ 1-arginas. Nivåerna av arginin i blod och cerebrospinalvätska är höga, och periodisk hyperammonemi kan förekomma. Sjukdomen börjar oftast redan i barndomen. Kliniska tecken är krampanfall, mikrocefali, tilltagande mental försämring, hypotoni, ataxi, spastisk diplegi (dubbelsidig förlamning) och kvadripares (tetraplegi; förlamning av alla fyra extremiteterna).SekvensinpassningPolyaminerKväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.CellinjeKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.TransaminaserGlycin: En icke-essentiell aminosyra som främst påträffas i gelatin och sidenfibroin och som används terapeutiskt som näringstillskott. Den fungerar även som en snabb, blockerande nervsignalsubstans.PunktmutationLeucin: En essentiell, grenad aminosyra som är viktig för hemoglobinbildning.Arginin-tRNA-ligas: Ett enzym som aktiverar arginin med sitt specifika tRNA. EC 6.1.1.19.NeurohypofyshormonerKodon: En uppsättning av tre nukleotider i en proteinkodningssekvens som anger de enskilda aminosyrorna eller en termineringssignal (terminatorkodon). De flesta kodon är universella, men vissa organismer producerar inte transfer-RNA, som utgör komplement till alla kodon. Sådana kodon kallas obestämda (nonsenskodon).Proteinstruktur, sekundärProteinmodifiering, posttranslationellFosfotransferaser: En ganska stor grupp enzymer, omfattande inte bara dem som omvandlar fosfat, utan även difosfat,nukeotidylrester och andra. Dessa har indelats efter acceptorgrupp. EC 2.7.NitraterRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.PeptidfragmentGlutamater: Salter och estrar av glutaminsyra.RepressorproteinerNeurospora crassaGlyoxal: Gult, kristallint, organiskt färgämne med enkel kemisk sammansättning (C2H2O2).Bevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.MykoplasmaAminosyror, basiskaSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).NeurofysinerRNA, budbärarKolisotoper: Stabila kolatomer med samma atomnummer som grundämnet kol, men med annan atomvikt. C-13 är en stabil kolisotop.PutrescinAminosyramönster: Vanliga proteinstrukturer, sammansatta av enkla kombinationer av angränsande, sekundära strukturer.Asparaginsyra: L-formen av en av de icke-essentiella aminosyrorna. Den finns i djur och växter, särskilt sockerrör och sockerbetor. Den kan verka som neurotransmittor.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Histoner: Små kromosomproteiner (ca 12-20 kD) med öppen, oveckad struktur och kopplade till cellkärnors DNA med jonbindning. Klassificeringen i olika typer (histon I, histon II osv) är baserad på mängdförhållandet mellan arginin och lysin i var och en av typerna.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).RNA-bindande proteinerRekombinanta fusionsproteinerCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Glukagon: Ett bukspottkörtelhormon som utsöndras av Langerhansöarnas alfaceller. Det är en rak polypeptid med 29 aminosyror (molekylvikt 3550 D) som spelar en viktig roll i regleringen av blodsockerhalten, ketonomsättningen och flera andra biokemiska och fysiologiska förlopp.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Alanin: En icke-essentiell aminosyra, alfaaminopropansyra, som finns i proteiner. Kan förekomma fritt i höga halter i plasma. Saccharomyces cerevisiaeBiogena polyaminer: Biogena aminer med mer än en amingrupp. De består av långa alifatiska kedjor med flera amin- och/eller imingrupper. Genom linjärt fördelade positiva laddningar på dessa molekyler binder polyaminerna e lektrostatiskt till ribosomer, DNA och RNA.TrypsinSondmatning: Näringstillförsel via matstrupen eller annan förbindelse med mag-tarmsystemet. Hit hör munmatning, sugrörsmatning eller slangmatning via näsan, gastrostomi eller jejunostomi.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Missensmutation: En mutation där ett kodon muterats så att det kodar för upptagande av en främmande aminosyra. Utbytet kan resultera i en inaktiv eller instabil produkt.OxytocinMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Glutaminsyra: En icke-essentiell aminosyra som normalt uppträder i L-form. Den är den vanligaste stimulerande signalsubstansen i det centrala nervsystemet.Hydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Katalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Dentin Desensitizing AgentsGuanidiner: En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, risskal, musslor, daggmaskar och saft från rovor. Derivaten kan ha antiviral effekt och verkan mot svamp.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Omega-N-metylargininNephropidaeKol-kväveligaser med glutamin som amid-N-givare: Enzymer som katalyserar förening av glutaminhärledd ammoniak med annan molekyl. Sammankopplingen sker genom en kol-kvävebindning. EC 6.3.5.Aminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Escherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.NäringsbehovHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.ArtsspecificitetPyruvaldehydCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Transkription, genetiskPlasmiderKarbamoylfosfatsyntas (Ammoniak): Ett enzym som katalyserar bildandet av karbamoylfosfat från ATP, koldioxid och ammoniak. Enzymet är specifikt för argininbiosyntesen eller ureacykeln. Frånvaro av enzymet kan ge upphov till karbamoylf osfatsyntas I-brist. EC 6.3.4.16.OsmolaritetGelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.OrnitindekarboxylasCirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.Membrantransportproteiner: Membranproteiner, vars främsta uppgift är att underlätta transport av molekyler genom ett biologiskt membran. Till denna stora grupp hör proteiner som medverkar i aktiv transport, passiv transport och jonkanaler.NitriterDiabetes insipidusBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.TidsfaktorerGuanidin: Ett kraftigt basisk, organiskt ämne, främst i form av guanidiumjoner vid fysiologiskt pH. Det återfinns i urin som en normal metabolit av protein. Guanidinhydroklorid används i laboratoriearbete för proteindenaturering. Det används även för behandling av myasteni och som fluorescerande sond vid HPLC.MaleaterNeurohypofysKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Aminosyror, essentiella: En grupp alfaaminosyror (åtta till antalet) som inte bildas i människokroppen, utan måste tillföras med födan.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.ElectrostaticsVätebindning: En lågenergidragningskraft mellan väte och annat grundämne. Den spelar stor roll för bestämning av egenskaperna hos vatten, proteiner och andra föreningar.Glukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.AmidohydrolaserTryptofanEnzymhämmareProtaminerHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.DNA-mutationsanalys: Biokemisk identifiering av mutationsförändringar i en nukleotidsekvens.Aminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningarVattenbristRåttor, Sprague-DawleyFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Kortikotropinfrisättande hormon: En neuropeptid från hypotalamus som stimulerar utsöndring av kortikotropin från främre hypofysloben.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.CellkärneproteinerProteintransportMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Isotopmärkning: Metoder för märkning av ett ämne med en stabil eller radioaktiv isotop. Termen skall inte användas för artiklar om märkta ämnen om inte själva märkningsmetoderna omhandlas ingående. De spårsubstanser som kan vara föremål för märkning kan bestå av kemiska ämnen, celler eller mikroorganismer.ProteinerKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.DNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.PolymeraskedjereaktionPseudomonas aeruginosaModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurMutagenes: Process som leder till genetisk mutation. Den kan uppstå spontant eller inledas av s k mutagener.Dimerisering: Reaktionen när två kemiskt lika molekyler förenas.TransfektionRåttor, BrattleboroAminosyretransportsystem y+LProteinprekursorerKväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Vätske- och elektrolytbalansHyponatremi: Brist på natrium i blodet.SerinADP-ribostransferaserProteinbiosyntesAcetyltransferaser: Enzymer som katalyserar överföringen av en acetylgrupp, vanligen från acetylkoenzym-A, till någon annan förening. EC 2.3.1.Lyaser: En klass av enzymer som katalyserar klyningen av C-C, C-O och C-N, och andra bindningen på andra sätt än genom hydrolys eller oxidation. EC 4.

*  Arginin - Wikipedia
Aminosyran arginin finns naturligt i träd. Då det är gott om kväve i marken bygger träden upp ett kvävelager i form av arginin ... Arginin (förkortas Arg eller R) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i naturens alla proteiner. Arginin tillhör gruppen ... Forskare har studerat det eventuella sambandet mellan L-arginin och ökad potens. L-arginin är förvisso säkert att använda och ... Barn kan inte själva tillverka arginin utan behöver få tillräckligt av den via födan. Arginin kan också fungera som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Arginin
*  L-Arginin Lust 90tabl - B&P Handelskompagni - Hälsokost till rätt pris och snabb leverans
L-arginin är känt för att bidra till en hälsosam blodcirkulation. Guarana gör att man känner sig pigg och alert., L-Arginin ... L-Arginin Lust 90tabl - B&P Handelskompagni , Hälsokost, ... L-Arginin är en aminosyra, som i kroppen ombildas till ... Forskningen runt L-Arginin har gett ett Nobelpris. Guarana gör att man känner sig pigg och alert. Vitaminer som B6 och C- ...
  https://www.naturligt.se/l-arginin-lust-90tabl-bp-handelskompagni
*  Köp Arginin hos BULK POWDERS
Välj bland AAKG, L-Arginin, Arginin Ethyl Ester och Di-Arginin Malat. Köp online hos bulkpowders.se. ... Stort utbud av rena arginin-tillskott till extremt låga priser hos BULK POWDERS. ... BULK POWDERS® erbjuder ett stort utbud av rena arginin-tillskott (välj bland AAKG, L-Arginin, Arginin Ethyl Ester och Di- ... Arginin Malat) till extremt låga priser!. Arginin har blivit ett måste ha pre-workout tillskott tack vare dess förmåga att öka ...
  https://www.bulkpowders.se/idrottsnutrition/aminosyror/arginin.html
*  Köp L-Arginin Lust hos Naturprodukter.se
L-Arginin är en aminosyra, som i kroppen ombildas till kväveoxid, som är känt för att bidra till en hälsosam blodcirkualtion. ... L-Arginin 1667 mg. Guarana 250 mg. Vitamin E 10 mg, RDI 83%. Folsyra 300 µ, RDI 150%. Vitamin B6 5 mg, RDI 357%. Vitamin C 50 ... L-Arginin är en aminosyra, som i kroppen ombildas till kväveoxid, som är känt för att bidra till en hälsosam blodcirkualtion. ... Forskningen runt L-Arginin har gett ett Nobelpris. Guarana gör att man känner sigg pigg och alert. Vitaminer som B6 och C- ...
  https://naturprodukter.se/kvinna-man/potensmedel/naturens-apotek-l-arginin-lust-90-tabletter/
*  Arginin
... en essentiell aminosyra och en föregångare till kväveoxid, som hjälper kroppen att hålla blodkärlen vidgade som gör att ... Arginin admin Arginin. Gillar du att få ett extremt pump när du är på gymmet? Då ska du använda arginin som är en ... Vem behöver arginin?. Personer med högt blodtryck kan behöva arginin. Högre intag kan även hjälpa personer med erektionsproblem ... Källor till Arginin. Arginin finns i mejeriprodukter, kött, fågel och fisk. Nötter och choklad innehåller också en betydande ...
  http://www.aminosyrorna.nu/arginin/
*  e9 - Naturlig Energidryck med L-arginin (BCAA+) | PiggareKropp.se
Synergy's e9 Energi är ett naturligt uppiggande medel som bl.a. är berikad med L-arginin, aminosyror (BCAA+) och en blandning ...
  https://www.piggarekropp.se/produkter/e9/
*  Long Power Marathon Drops L-arginin. F r kad sexlust - Sexvaruhuset.
Den speciella blandning av naturliga extrakt och L-arginin + Guarana + Maltodextrin kar.. ... Den speciella blandning av naturliga extrakt och L-arginin + Guarana + Maltodextrin ökar uthålligheten för män. För optimal ...
  http://www.sexvaruhuset.nu/product_info.php?products_id=2614
*  Orgasmkr m Secret Garden med L-Arginin. 30% rabatt fr n Sexvaruhuset.
Orgasmkr m Secret Garden med L-Arginin. Applicera p klitoris och blygdl ppar och du kommer att uppleva k nslor som tar dig till ... De verksamma ämnena L-Arginin och L-Ornithin ökar känsligheten genom att blodtillförseln stimuleras. ...
  http://www.sexvaruhuset.nu/product_info.php?products_id=831
*  Permanent Hår - GLOBElife - Farmaca International - Produkter för hår, Snabbt Wave - Texturelinje För Vågor - specifik formel...
L Arginin ingår i formuleringen skyddar håret skalor och stärker, den svagt alkaliskt pH förbereder håret vinka till efterfö ... specifik formel behandling med alkalisk arginin: bad för VÅGOR - pH 7,5 Schampo beredare till balansering åtgärder som skall ... specifik formel behandling med alkalisk arginin bad för VÅGOR - pH 7,5 Schampo beredare till balansering åtgärder som skall ... L Arginin ingår i formuleringen skyddar håret skalor och stärker, den svagt alkaliskt pH förbereder håret vinka till ...
  https://beautybazar.co.uk/sv/permanent-h%C3%A5r-c-5/farmaca-international-a-46/snabbt-wave-texturelinje-f%C3%B6r-v%C3%A5gor-p-4649.html
*  OMNISYM PHARMA KOSTTILLSKOTT | BioCare Sverige - Klokast.se - Naturmedel och hälsokost
L-Arginin 90kapsl Aminosyra som bl.a vidgar blodkärl för mer kväveoxid till muskler.… ...
  https://klokast.se/index.php?cPath=88
*  Genetiska koden - Wikipedia
CGU Arginin. CGC Arginin. CGA Arginin. CGG Arginin. A AUU Isoleucin Start2. AUC Isoleucin. AUA Isoleucin. AUG Metionin Start1. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetiska_koden
*  Aminosyror - Wikipedia
Arginin basisk 174,20 10,76 1,82 8,99 12,48 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aminosyra
*  StructoKabiven infusionsvätska, emulsion - Köp direkt på Apoteket
Hemleverans av StructoKabiven infusionsvätska, emulsion hos Apoteket - Snabb leverans och trygga betalningar. Telefon 0771 - 450 450
  https://www.apoteket.se/produkt/structokabiven-infusionsvatska-emulsion-4-x-986-milliliter-pase-213150/
*  Nutriflex Omega plus infusionsvätska, emulsion - Köp tryggt på Apoteket
Handla Nutriflex Omega plus infusionsvätska, emulsion hos Apoteket - Snabb leverans och trygga betalningar. Telefon 0771 - 450 450
  https://www.apoteket.se/produkt/nutriflex-omega-plus-infusionsvatska-emulsion-5-x-1250-milliliter-pase-244501/
*  SmofKabiven infusionsvätska, emulsion - Handla på Apoteket.se
Handla SmofKabiven infusionsvätska, emulsion hos Apoteket - Fraktfria alternativ och bra erbjudanden. Handla online eller i butik
  https://www.apoteket.se/produkt/smofkabiven-infusionsvatska-emulsion-4-x-986-milliliter-pase-232121/
*  restless legs | Kurera.se
Kan L-arginin och rödbetspulver hjälpa mot restless legs?. Fråga till Näringsexpert Jag har restless legs och senaste ... Funderar därför på L-arginin med rödbetspulver för att neutralisera smaken. Båda lär ju vara kärlvidgande. Min fråga är om det ... trötthetssyndrom kroppsbehåring kroppslukt kryddor KSM-66 kurkumin kurser kvaddlar kvalitet kvicksilver kyolic L-arginin L- ... antidepressiva antidepressivt antiinflammatoriskt antioxidanter äpple aprikoser Aptiless aptit arctic root arganolja arginin ...
  https://kurera.se/expertpanelen/?tag=restless-legs
*  Hälsokost, För kvinnor, Sex & lust, Lady Prelox
L-Arginin HCL, L-Citrullin, Rosvita®. Klumpförebyggande medel: kalciumfosfater. Pycnogenol®. Klumpförebyggande medel: ...
  http://www.shopping4net.se/Haelsokost/Foer-kvinnor/Sex-lust/Lady-Prelox.htm
*  Broad Spectrum Amino Acids/ aminosyror/Protein/MODULE HEADER TAGS PRODUCT SEO SEPARATORBioCare Sverige - Klokast.se -...
L-arginin 132mg. L-isoleucin 123mg. L-alanin 117mg. L-Fenylalanin 111mg. L-treonin 111mg. L-Tyrosin 87mg. L-Proline 84mg. L- ...
  https://klokast.se/product_info.php?products_id=1157
*  Lysin - Wikipedia
Lysin är en bas, liksom arginin och histidin. Den föredrar transisomeri i sina peptidbindningar. I den genetiska koden kodas ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lysin

Ornitin: Ornitin är en aminosyra som spelar en roll i ureacykeln. Den ackumuleras onormalt i kroppen vid brist på ornitintranskarbamylas.CitrullinProteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Ligas: Ligaser är en enzymklass vars uppgift är att binda ihop mindre molekyler till större. Används framförallt som ett gentekniskt verktyg där det fogar ihop DNA-fragment.Treonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Acetylperoxid: Acetylperoxid (även Acetoson), C4H6O4, är en organisk peroxid. Det är ett vitt bladkristalliniskt pulver som användes som desinfektionsmedel, på grund av att det lätt sönderdelas under syreutvecklling.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.CyklohexanonAktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Glutamin: Glutamin (förkortas Gln eller Q) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen hydrofila, polära aminosyror.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Orotsyra: Orotsyra, eller pyrimidinkarboxylsyra, är en heterocyklisk förening, som förekommer som mellanprodukt i organismernas syntes av pyrimidin-nukleotider. Historiskt troddes den vara en del av vitamin B-komplexet, som B13, men benämns idag som ett B-vitaminliknande ämne.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.EtylgruppHistidin: Histidin (förkortas His eller H) är en av de tjugo aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den är basisk.AmmoniakEclipsedPeptidMetyletylketonperoxid: Metyletylketonperoxid (MEC) är den vanligaste typen av härdare som används inom plastindustrin, framför allt i fråga om härdplaster, så som fiberarmerad polyester, PVC och epoxi. De fibrer som används är i synnerhet glas-, kol-, och aramidfiber (även känd som kevlar).Johan Kjeldahl: Johan Gustav Christoffer Thorsager Kjeldahl, född 16 augusti 1849, död 18 juli 1900, var en dansk kemist.KatalysSojabönssläktet: Sojabönssläktet (Glycine) ett släkte i familjen ärtväxter med 10 arter från gamla världens tropiska och subtropiska områden. Arten sojaböna (G.Punktmutation: Punktmutation eller genmutation är en mutation som inträffar när en kvävebas byts ut mot en annan eller när två intilliggande kvävebaser byter plats. Punktmutationer är i allmänhet tysta mutationer, exempelvis missense-mutationer och nonsensmutationer.Antidiuretiskt hormon: Antidiuretiskt hormon, ADH eller arginin vasopressin, AVP är ett peptidhormon och neuropeptid som ingår i kroppens långsiktiga reglering av främst osmoreglering samt blodplasmans koncentration av natrium, samt som en följd av detta blodvolymen. Walter F.Stoppkodon: Ett stoppkodon är ett kodon, det vill säga tre på varandra följande nukleotider i en mRNA-molekyl, som talar om för ribosomen att translationen skall avbrytas. Proteiner är uppbyggda av polypeptider, vilka är unika sekvenser av olika aminosyror.Nitrat: Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3–.Kristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Repressor (genetik): Repressorer är en form av trans-agerande faktor, det vill säga protein som binder till silencerregioner på DNAt. Detta hämmar transkriptionen av närliggande gener genom flera mekanismer:Crassa: Crassa är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Bruand 1850. Crassa ingår i familjen plattmalar.Mykoplasma: Mykoplasma är ett släkte bakterier som saknar fast cellvägg och kan vara trådlika eller ha annan form. De är de minsta fritt levande organismer som identifierats, med en diameter på cirka 300 nm.


 • andra
 • Arginin har nyligen i Sverige introducerats som tillsats till tandkräm och andra tandvårdsprodukter som innehåller fluor. (wikipedia.org)
 • Då L-arginin tas tillsammans med vissa andra kosttillskott har mer positiva forskningsresultat kunnat ses. (wikipedia.org)
 • Oavsett om det tas seperat eller i kombination med andra näringsämnen är arginin ett pre-workout måste! (bulkpowders.se)
 • vissa människor med allvarliga infektioner, brännskodor eller andra trauman bör få i sig extra tilskott av arginin så är det bäst om en läkare avgör vad som är lämpliga mängder. (aminosyrorna.nu)
 • Ökar
 • Arginin har blivit ett måste ha pre-workout tillskott tack vare dess förmåga att öka kväveoxidproduktionen som i sin tur ökar blodflödet och muskelpumparna. (bulkpowders.se)
 • Högre intag av arginin kan öka din magsyra genom att stimulera produktionen av gastrin, ett hormon som ökar magsyran. (aminosyrorna.nu)
 • De verksamma ämnena L-Arginin och L-Ornithin ökar känsligheten genom att blodtillförseln stimuleras. (sexvaruhuset.nu)
 • naturligt
 • Det är ett kemiskt ämne som naturligt skapas ur arginin och har visat sig ha modulerande effekt på flera molekylära mål, i synnerhet neurotransmittorsystem, jonkanaler, kväveoxidsyntes och polyaminmetabolism vilket motiverat till vidare forskning om potentiella tillämpningar. (wikipedia.org)
 • leda
 • Vid hög koncentration av ammoniak och arginin kan dessa orsaka neuronala problem eller i ännu allvarligare fall kan de leda till koma och död. (wikipedia.org)
 • Ammoniak och arginin orsakar därmed neuronala problem eller än allvarligare kan de leda till koma och död. (wikipedia.org)
 • medicinsk
 • Personer med njursjukdom och de som tar ACE-hämmare bör inte använda extra arginin såvida de inte är under medicinsk övervakning. (aminosyrorna.nu)
 • studier
 • Till exempel har studier funnit att män med låga spermieantal upplevt en ökning av spermier när de kompletterat med arginin. (aminosyrorna.nu)