Anxiety Disorders: Tillstånd där ångest utgör den dominerande störningsyttringen.Anxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.FobierAffektiva störningar: Tillstånd som har störningar av sinnesstämningen som dominerande drag.SeparationsångestPanikattackDiagnostic and Statistical Manual of Mental DisordersAnti-Anxiety Agents: Preparat som lindrar ångest, spänningar och neurotiska symtom. De har en rogivande effekt utan att påverka medvetandet eller nervfunktionerna. Adrenerga betaantagonister, som också används vid behandl ing av ångest, räknas inte hit.Psykiatriskt status, skattningsskalorPsykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Torgskräck: Tvångsmässig, ihållande skräck för öppna platser.Depressiv sjukdom: En affektiv störning som visar sig som en dyster sinnesstämning eller förlorat intresse för eller förlorad glädje över vanliga aktiviteter. Dysterheten är framträdande och ganska ihållande.Involutionsdepression: Tydlig depression under involutionsperioden, kännetecknad av hallucinationer, vanföreställningar, paranoia och upphetsning.Manodepressiv sjukdom: Svår, affektiv sjukdom med stora svängningar i sinnesstämningen mellan återkommande nedstämdhet eller upprymdhet och depressivitet.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Kognitiv terapi: En direkt form av psykoterapi, baserad på tolkningen av situationer (den kognitiva erfarenhetsstrukturen) som är avgörande för hur en individ känner och uppför sig. Den bygger på förutsättningen att kognition, den process som leder till förvärvande av kunskap och utformning av tankar, är primärt avgörande för sinnesstämning och beteende. Terapin använder sig av beteendevetenskaplig och samtalsteknik för att identifiera och korrigera det negativa tänkande som ligger till grund för det avvikande beteendet.Psykologsamtal: Ett riktat samtal avsett att ge information att användas för psykiatrisk diagnos, utvärdering, behandlingsplanering osv. Intervjun kan hållas av socialhandläggare eller psykolog.Fruktan: Stark oroskänsla inför vad som för ögonblicket upplevs som yttre hot eller fara, men som går över när hotet upphör. Syn. rädsla.TvångssyndromNedstämdhet: Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.Stressyndrom, posttraumatisktTandvårdsrädslaPersonlighetsprofilformulärEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Somatoforma störningarManifest Anxiety Scale: Sant-falsktfrågeformulär med förslag som beskriver ångest, där den svarande verbalt ger det svar som bäst passar in på honom.Missbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.Desensibilisering, psykologisk: En teknik inom beteendeterapin för att åstadkomma kraftig muskelavslappning i syfte att hindra effekterna av graderade, ångestskapande stimuli.Stress, psykologiskSinnesjämviktsstörningar: Kroniskt tungsinne som håller i sig större delen av dagen de flesta dagar i minst 2 år. Den minsta varaktigheten hos barn, för att diagnosen skall ställas, är 1 år. BlyghetSerotoninupptagshämmarePersonlighetsbedömningSjukdomsgradsmåttPrevalensMandelkärna: Amygdala (corpus amygdaloideum). Mandelformad ansamling av grå substans i främre delen av hjärnans tinningslob. Amygdala utgör en del av det limbiska systemet.Antidepressiva medel: Humörstimulerande läkemedel för behandling av affektiva störningar och liknande tillstånd. Ett flertal monoaminoxidashämmare har användning som antidepressiva för sin modulering av katekolaminnivåerna . Tricykliska föreningar tycks också ha antidepressiv effekt genom verkan på hjärnans katekolaminsystem. En tredje grupp är de läkemedel som har specifik verkan på serotonerga system.Känslor: Affektiva yttringstillstånd som kan upplevas och ha upphetsande eller pådrivande (motiverande) egenskaper.PsykoterapiNeurotiska störningarPsykometriTest Anxiety ScaleTemperamentADHD: En beteenderubbning som uppstår under barndomen och som karakteriseras av utvecklande av onormal ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Hypokondri: Föreställning om att man lider av någon allvarlig sjukdom, baserad på missuppfattning eller feltolkning av kroppsliga tecken.Implosivterapi: En metod för att utplåna ängslan genom mättnadsexponering för något utlösande stimulus.Dubbeldiagnos (Psykiatri): Samtidigt missbruk och psykisk sjukdom. Diagnosprincipen grundar sig på det faktum att patienter med alkohol- eller drogberoende också ofta har psykiska problem av varierande svårighetsgrad.Terapi, datorstöddBestörtningHälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.RiskfaktorerBarn till funktionshindrade föräldrar: Barn, vars ena förälder eller båda föräldrar lider av någon organisk eller psykisk sjukdom eller beteendestörning. Studier i ämnet fokuserar oftast på barnet ur en social, beteendemässig eller psykolo gisk synpunkt, snarare än ur en genetisk.BehandlingsresultatUppväckande: Kortikal vaksamhet eller tonusberedskap som svar på sensorisk stimulering.Anpassning, psykologisk: En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.Alkoholism: Kronisk sjukdom vars utveckling påverkas av genetiska, psykosociala och miljöfaktorer. Sjukdomen kännetecknas av oförmåga att styra drickandet, som är betingat av alkoholens beroendeframkallande effek ter, trots insikt om skadeverkningar.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.PsykopatologiPsykotiska störningarUtvecklingsstörningar hos barn, genomgripande: Svåra avvikelser i utvecklingen av många grundläggande psykologiska funktioner, som inte är normala för något utvecklingsstadium. Avvikelserna yttrar sig som ihållande försämring av den sociala förmåg an, talstörningar och onormal motorik.PanikAvvikande beteende: Ett upprepat och ihållande beteendemönster, inom vilket andra människors grundläggande rättigheter eller vanliga, åldersanpassade sociala normer eller regler bryts. Beteendena omfattar aggressivt uppförande som hotar att skada andra människor och djur, icke-aggressivt uppförande som medför skada på eller förlust av egendom, bedräglighet eller stöld, och allvarliga regelöverträdelser. Störningarna ses före 18 års ålder.Cykloserin: Ett antibiotiskt ämne som produceras av Streptomyces garyphalus. Det kan användas som en del av regimen vid kombinationsbehandling av tuberkulos. PsykofarmakaSinnesrörelse: Känsloreaktion i samband med en ide eller mental föreställning. En hastigt påkommen sinnesrörelse som ger uttryck åt instinktivt grundade kroppsliga reaktioner. Affekt.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Avbetingning, psykologisk: Förfarande för presentation av betingad stimulus utan förstärkning för en tidigare betingad organism. Häri ingår också den reducerade betingade reflexen till följd av förfarandet. Syn. extinktion.Försvarsmekanismer: Omedvetna processer hos enskilda individer eller grupper av individer för att hantera impulser, känslor eller tankar som inte medvetet kan accepteras. Olika typer av försvarsmekanismer är reaktionsbildning, projicering och inåtvänd aggression.Ansiktsuttryck: Iakttagbara förändringar i ansiktsdragen som reaktion på emotionella stimuli.Alkoholmissbruk: Störningar i samband med eller till följd av missbruk av alkohol.Sociala beteendestörningarLivsavgörande händelser: Händelser av t ex social eller psykologisk art, eller i omgivningen, som kräver anpassning eller medför en förändring i en individs livsmönster.Age of Onset: Den ålder eller period i livet då en sjukdom eller en sjukdoms första symtom eller manifestationer först ger sig till känna.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Autism: Störning som börjar i tidig ålder. Kännetecknas av sjuklig benägenhet att dra sig undan från omvärlden, bli otillgänglig och opåverkbar. I sjukdomsbilden ingår bristande förmåga till kommunikation och socialt samspel.TickrubbningarSocialt beteendeCitalopram: Ett preparat som selektivt hämmer återupptaget av av serotonin i nervceller och som används som antidepressivt medel med klinisk effekt och med tolererbara biverkningar. Medlet minskar dessutom etanol lupptaget hos alkoholmissbrukare, och används mot depression hos patienter som även lider av tardiv dyskinesi, ett tillstånd som förvärras av tricykliska antidepressiva medel.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.PrimärvårdFörenta StaternaGruppsykoterapi: En terapiform, där två eller fler patienter deltar under ledning av en eller fler psykoterapeuter för behandling av känslostörningar, sociala anpassningsproblem och psykotiska tillstånd.Elektrodermal mätning: Förändring av det elektriska motståndet i huden i samband med känslomässiga reaktioner och vid vissa andra tillstånd.SömnstörningarAge FactorsModeller, psykologiska: Teoretiska framställningar som simulerar psykologiska och/eller sociala processer. I simuleringen kan ingå matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Psykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.SjälvuppfattningPersonlighetsstörningarDjurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Bensodiazepiner: Tvåringad, heterocyklisk förening bestående av en bensenring sammankopplad med en diazepinring. Väte och alla H-isomerer kan ingå, och all substitutioner är tillåtna.Personliga relationerUtforskande beteende: Behovet att undersöka en ny omgivning. Denna motivation kan inte tydligt skiljas från nyfikenhet.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.PersonlighetFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Antidepressiva medel, andrageneration: En strukturellt och verkningsmässigt mångfaldig grupp av läkemedel som inte är tricykliska eller monoaminoxidashämmande. De kliniskt mest betydande tycks ha selektiv verkan på serotonerga system, särs kilt genom att hämma återupptag av serotonin.Kognitiva störningar: Störningar i de mentala funktioner som är förknippade med tänkande, resonerande och ömdöme.Beteendesymtom: Iakttagbara tecken på störda psykiska funktioner.FöräldrarUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.TidsfaktorerBetingning (Psykologi): Ett generellt begrepp som avser inlärning av en viss reaktion.Hämning (Psykologi): Blockering av en beteende- eller verbal reaktion, även om stimulus för en reaktion föreligger. Inom psykoanalys avses ett omedvetet undertryckande av en instinktiv process.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Performance AnxietyImpulskontrollstörningar: Störningar, vars viktigaste drag är oförmåga att motstå impulser, drifter eller frestelser att handla på ett sätt som kan vara skadligt för en själv eller andra. Handlingen föregås av en känsla av spänning och ger, när den utförs, en känsla av tillfredsställelse eller lättnad.Utåtvändhet (Psykologi): Beteckning på ett personlighetstillstånd av utåtriktad uppmärksamhet.ParoxetinMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Psykologiska testerIlska: En stark, känslomässig yttring av missnöje eller upprördhet till följd av störande intryck, skada eller hot.Resultats reproducerbarhetLabyrintinlärning: Förmågan att lära sig den rätta vägen genom en labyrint för att nå ett mål. Begreppet används för både människo- och djurpopulationer.Psykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.Prefrontal kortexSjälvmordsförsökUppmärksamhets- och beteendestörningarPsykosomatiska sjukdomarNederländernaInre-yttre kontroll: Personlighetshållning som avser en individs uppfattning av händelsesituationen som den bedöms av individen själv utifrån hans eller hennes eget beteende gentemot öde, tur eller yttre påverkan.Beteendeterapi: Tillämpning av moderna teorier om lärande och betingning vid behandling av beteendestörningar.Cyklohexanoler: Monohydroxiderivat av cyklohexaner med den allmänna formeln R-C6H11O. De har en kamferliknande doft och används för framställning av tvål, insektsmedel, bakteriedödande medel, till kemtvätt och som mjukgörare.Social uppfattningUppmärksamhet: Skärpt iakttagelse av eller koncentration på vissa skeenden eller uppgifter.Anpassningssvårigheter: Maladaptiva reaktioner på identifierbara, psykosociala stressfaktorer. Reaktionerna inträffar kort tid efter stresspåverkan, och visar sig som nedsatt social- eller arbetsförmåga eller som symtom (dep ression, ångest osv) som är kraftigare än förvantat.OutpatientsLimbiska systemet: Ett antal funktionellt och anatomiskt definierade strukturer i främre delen av hjärnan hos alla däggdjur. Enheten är inblandad i såväl den högre integreringen av information rörande tarmar, luktsinne och kroppstillstånd som homeostatiska reaktioner, som t ex grundläggande överlevnadsbeteenden (ätande, parning och känslouttryck). I de flesta publicerade arbeten anses enheten omfatta mandelkärnan, epitalamus, gördelvindlingen, hippocampus, hypotalamus, parahippocampalis-vindlingen, septumkärnorna, talamus främre kärnhop och delar av de basala ganglierna.Undvikande inlärning: Reaktion på en signal som är avgörande för undvikande av en skadlig händelse.Self ReportUngdomspsykiatri: Den medicinska vetenskap som sysslar med orsaken till, diagnos, förebyggande och behandling av mentala sjukdomar hos tonåringar.Antisocial personlighetsstörning: En personlighetsstörning, vars genomgående drag är bristande hänsyn till, och kränkning av, andra människors rätt och som börjar i barndomen eller tonåren och sitter i till vuxen ålder. Personen skall definitionsmässigt ha fyllt 18 år och ha en bakgrund av beteendestörningar före 15 års ålder.Socioekonomiska faktorerDiazepam: Ett bensodiazepin med kramplösande, ångestdämpande, sövande, muskelavslappnande och amnestiska egenskaper, och med lång verkningstid. Verkan beror på en ökning av gamma-aminosmörsyraaktiviteten. Medlet används för behandling av svåra ångesttillstånd, som sömnmedel vid korttidsbehandling av sömnlöshet, som lugnande medicin och för premedicinering, mot kramper och för behandling av alkoholabstinens.Psykoterapeutiska processerDemografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.Prospektiva studierMani, medel mot: Läkemedel för behandling av bipolär sjukdom eller mani i samband med andra affekttillstånd.Neuropsykologiska testerAffektiva störningar, psykotiska: Sjukdomstillstånd präglade av allvarliga störningar i sinnestämningen (depression, ångest, upprymdhet och upphetsning) åtföljda av psykotiska symtom som vanföreställningar, hallucinationer, svåra rubb ningar i verklighetsuppfattningen osv.Body Dysmorphic DisordersFramkallande faktorer: Faktorer förknippade med det definitiva uppträdandet av en sjukdom, olycka, beteendereaktion eller visst händelseförlopp. Oftast är en faktor viktigare eller mer uppenbar än andra och kan betraktas som nödvändig. Exempel kan vara exponering för en bestämd sjukdom, dos av infektiösa mikroorganismer, läkemedel eller vådliga ämnen osv.Bulimia nervosaSocial anpassningBetingning, klassisk: Inlärning genom att låta en en betingad stimulus beledsaga en obetingad. Den reaktion som sedan utöses av den betingade stimuleringen kallas betingad reflex.5-HT1A-serotoninreceptorBarns beteende: Allt agerande hos barn mellan två och tolv år. För nyfödda och barn under två år används "spädbarns beteende".PsykiatriMödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.SchizofreniLättretlighet: Onormal eller överdriven retlighet, med lättutlöst ilska, irritation eller otålighet.Social miljöBarnpsykiatri: Den medicinska vetenskapsgren som ägnar sig åt ursprung, diagnos, förebyggande och behandling av psykiska störningar hos barn.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Insomningsproblem och tidigt uppvaknade: Störningar kännetecknade av försämrad förmåga att somna eller behålla sömnen. Problemet kan bero på ett primärt sjukdomstillstånd eller uppstå som följd av annat medicinskt eller psykiskt tillstånd.Tvärkulturell jämförelse: Jämförelse av olika psykologiska, sociologiska eller kulturella faktorer i syfte att ådagalägga likheter eller skillnader mellan två eller flera olika kulturer eller samhällen.Binge-Eating DisorderPersonlighetsutvecklingBarnmisshandel: Misshandel av barn inom familj, institution eller i annat sammanhang.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Serotonin Plasma Membrane Transport ProteinsGränspsykos: En personlighetsstörning med drag av instabilitet i förhållandet till andra människor, i självuppfattningen och affekter, och med uttalad impulsivitet som börjar tidigt i det vuxna livet och visar sig i olika sammanhang.Functional NeuroimagingFaktoranalys, statistisk: En uppsättning statistiska metoder för analys av korrelationerna mellan flera variabler i syfte att beräkna antalet grundläggande storheter bakom observerade data och att beskriva och mäta de storheterna. Den används ofta vid konstruktion av poängsystem för skattningsskalor och enkäter.Elchock: Framkallande av en stressreaktion hos försöksobjekt med elektrisk chock. Såväl kramptillstånd som icke-kramptillstånd kan avses.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Fluoxetin: Den första högspecifika serotoninupptagshämmaren. Medlet används mot depressionstillstånd och har mer godtagbara bieffekter än de traditionella antidepressiva medlen.Sjukdomar bland tvillingar: Sjukdomstillstånd hos tvillingar, den ena eller båda, när som helst under levnadstiden.Kognition: Intellektuell process eller varseblivningsprocess, genom vilken en organism förvärvar kunskap.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Beteendestörningar hos barn: Störningar som anses patologiska med hänsyn till ålders- och utvecklingsstadium, t ex uppförandestörningar och anaklitisk depression. Begreppet omfattar inte psykoneuroser, psykoser eller personlighetsstörningar med bestämda mönster.RecurrenceTobaksberoendeSjälvmordPsykologisk återhämtningsförmågaAnorexia nervosaReceptorer, kortikotropinfrisättande hormonGyrus cinguli: En av vindlingarna (gördelvindlingen) på hjärnhalvans mediala yta. Den omger hjärnans rostrala del och hjärnbalken och utgör en del av det limbiska systemet.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Massundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.Stroop TestRegressionsanalysAlprazolam: 8-klor-1-metyl-6-fenyl-4H-(1,2,4)triazol(4,3-a)(1,4)benzodiazepin. En triazolbenzodiazepinförening med ångestdämpande och sedativ-hypnotisk verkan, som är effektiv vid behandling av panik- och ångestt illstånd.Affektiva symtom: Sinnestämning eller känslomässiga yttringar som inte passar till beteende eller stimulus.Kataleptisk reaktion: Reaktion framkallad av en hotfull situation och kännetecknad av avstannade kroppsrörelser, med undantag för andning, och bibehållande av en orörlig ställning.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Moder-barnrelationer: Förhållandet mellan mor och barn.Förälder-barnrelationerChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.SjälvmedicineringKortikotropinfrisättande hormon: En neuropeptid från hypotalamus som stimulerar utsöndring av kortikotropin från främre hypofysloben.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Migränsjukdomar: En klass handikappande, primära huvudvärkstillstånd som kännetecknas av återkommande, enkelsidig, pulserande huvudvärk. De två huvudsakliga typerna är vanlig migrän (utan aura) och klassisk migrän (med aura eller neurologiska symtom).Epidemiologiska metoderFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Klordiazepoxid: Ett ångestdämpande bensodiazepinderivat med kramplösande, lugnande och amnestiska egenskaper. Det har också använts för symtomatisk behandling av alkoholabstinensbesvär.Relaxation TechniquesKrigsneuroser: Neurotiska reaktioner på svåra stridspåfrestningar.Familjeterapi: En typ av gruppsykoterapi, omfattande samtidig behandling av två eller fler familjemedlemmar.Hydrokortison

*  Fobi - Wikipedia

Rauch S L., Shin, L M., Wright C (2003). "Neuroimaging Studies of Amygdala Function in Anxiety Disorder". Annals of the New ... När fobier fick en egen diagnos 1980 i och med tredje upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM- ... Crozier, W. Ray; Alden, Lynn E. International Handbook of Social Anxiety: Concepts, Research, and Interventions Relating to the ... The disorder is apparently relatively rare. ; Simple Phobias may be common; but since they rarely result in marked impairment, ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fobi

*  Ångest - starka känslor av oro - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

Det förkortas ibland GAD efter engelskans generalized anxiety disorder. Ofta har du haft problemen sedan barndomen eller ...
https://1177.se/Blekinge/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Angest/

*  Sl upp SAD p Psykologiguiden i Natur & Kulturs Psykologilexikon

3. social anxiety disorder: social ngestst rning.. 4. separation anxiety disorder: separations ngest. ...
psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=SAD

*  Ordlista - FASS Allmänhet

Kallas även för GAD efter engelskans Generalized Anxiety Disorder. Symtomen vid GAD är bl.a. ständig oro och ångest, magbesvär ...
fass.se/LIF/wordlist?userType=2&page=G

*  Alternativmedicin Forum Det är vatten

2003) 'A randomized, double-blind, placebo-controlled study of classical homeopathy in generalized anxiety disorder.', The ...
alternativmedicin.se/forum/StaticPages/1_245_Det_ar_vatten_Hej_alternativmedicin_Jag_ar_en_student_vid_Umea_universitet_och_h_page1.html

*  Tre studier av behandlingsinterventioner för social ångeststörning.

Cognitive Behaviour Therapy for Generalized Social Anxiety Disorder in Adolescents: A Randomized Controlled Trial (2009). ...
eniveckan.se/tre-studier-av-behandlingsinterventioner-for-social-angeststorning/

*  Nedstämd? Deltagare sökes för utvärdering av ett nytt internetbaserat självhjälpsprogram. All behandling sker via internet och...

Disorder-Specific Cognitive Behavoiural Therapy for Separation Anxiety Disorder in Young Children: A randomized Waiting-List- ...
eniveckan.se/nedstamd-deltagare-sokes-for-utvardering-av-ett-nytt-internetbaserat-sjalvhjalpsprogram-all-behandling-sker-via-internet-och-ar-helt-kostnadsfri-antagning-nu-mer-info-och-anmalan-www-actua-se/

*  Hur ska datorspelsberoende bedömas enligt nya DSM?

Disorder-Specific Cognitive Behavoiural Therapy for Separation Anxiety Disorder in Young Children: A randomized Waiting-List- ... 2014). An international consensus for assessing internet gaming disorder using the new DSM-5 approach. Addiction, 109, 1399- ... Det handlar främst om spelberoende men även datorspelsberoende (internet gaming disorder) finns med i manualen för första ... internet gaming disorder). Tillför till exempel alla kriterier någonting till tillförlitligheten vid diagnostisering? Mer ...
eniveckan.se/hur-ska-datorspelsberoende-bedomas-enligt-nya-dsm/

*  Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika, - PDF

Management of anxiety (panic disorder, with or without agoraphobia, and generalised anxiety disorder) in adults in primary, ... Paraprofessionals for anxiety and depressive disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. CD Bridge JA, ... Anxiety disorders: a review of tricyclic antidepressants and selective serotonin reuptake inhibitors. Acta Psychiatr Scand ... 15 1036 Psykiatri 13.Kapczinski F, LimaMS, Souza JS, Cunha A, Schmitt R. Antidepressants for generalized anxiety disorder. ...
docplayer.se/2346234-Angest-och-oro-1-inledning-bakgrund-begreppet-angest-betecknar-en-grupp-ospecifika.html

*  Internetbaserad psykologisk behandling - PDF

cognitive behavioural guided self-help for generalized anxiety disorder: A randomised controlled trial. Psychotherapy and ... face-to-face cognitive behaviour therapy for psychiatric and somatic disorders: a systematic review and meta-analysis. World ... 23 80 Liebowitz Social Anxiety Scale Pre Post 1-year f-u Treatment Control Social fobi ...
docplayer.se/944588-Internetbaserad-psykologisk-behandling.html

*  Var man kan köpa Thorazine Tabletter till salu Bästa Pris Sverige | Chlorpromazine 50/100mg.

... anxiety and restlessness before surgery, porphyria, severe behavioral and conduct disorders in children, nausea and vomiting ... Generic Thorazine is used for treating certain mental or mood disorders (eg, schizophrenia), the manic phase of manic- ...
pharmacy.phoneboss.net/var-man-kan-kopa-thorazine-pills-sverige.html

*  Gröna miljöers potential för att befrämja hälsa och undvika läkemedelsbehandling - PDF

... bipolar disorder, mood and anxiety disorders, behavioural disturbance, personality disorders Substance abuse Alcoholism, other ... mood disorders, substance abuse Ageing Somatic disorders and developmental disabilities Dementia Physically handicapped, ... and adjustment disorders, opposition defiance, conduct disorders, cognitive impairment, emotionally handicapped ... Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders ( ...
docplayer.se/349567-Grona-miljoers-potential-for-att-beframja-halsa-och-undvika-lakemedelsbehandling.html

*  Häggström hävdar: juli 2013

... åkomma vid namn social anxiety disorder. Ett annat är den ökade förekomsten av diagnostiserad depression. Stor vikt i uppsatsen ... when it is misread as a depressive disorder. Jag känner mig genuint osäker på hur stor vikt vi bör fästa vid detta argument (är ... coaching the masses to believe that one of their usual if stressful states actually partakes of a disorder requiring medication ...
haggstrom.blogspot.ie/2013/07/

*  Smärta och smärtbehandling | Läkemedelsboken

Wasan A, Sullivan M, Clark M. Psychiatric illness, depression, anxiety and somatoform disorders. I: Fisherman S, Ballantyne J ...
https://lakemedelsboken.se/kapitel/smarta/smarta_och_smartbehandling.html

*  meraliv

To make matters worse, an old stand-by anxiety drug was beginning to be deemed too addictive and harmful to use. ... That's right: In this study of 156 participants diagnosed with major depressive disorder, the researchers found that the best ... Studies also show that omega-3 fats may positively influence outcome in depressive disorders. Low plasma concentrations of DHA ... Hypoglycemia, in turn, causes your brain to secrete glutamate in levels that can cause agitation, depression, anger, anxiety, ...
meraliv.bloggplatsen.se/sida-8/

*  Depression och insomni Milton K. Erman The Scripps Research Institute and the University of California School of Medicine, La...

Are sleep disturbances risk factors for anxiety, depressive and addictive disorders? Acta Psychiatr Scand 1998;393(Suppl): ... Sleep and psychiatric disorders. A meta-analysis. Arch Gen Psychiatry 1992;49: Rush AJ, Erman MK, Giles DE, et al. ... The morbidity of insomni uncomplicated by psychiatric disorders. Gen Hosp Psychiatry 1997;19: Katz DA, McHorney CA. The ... Comparative effects of nefazodone and fluoxetine on sleep in outpatients with major depressive disorder. Biol Psychiatry 1998; ...
docplayer.se/3499868-Depression-och-insomni-milton-k-erman-the-scripps-research-institute-and-the-university-of-california-school-of-medicine-la-jolla-california-usa.html

*  TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN. nummer årgång 36. Teman: Alternativ till piller och kniv;...

Mindfulness group therapy in primary care patients with depression, anxiety and stress and adjustment disorders: randomised ... anxiety, and stress and adjustment disorders: A randomized controlled trial. British Journal of Psychiatry, publicerad online ... Restorative effects of visits to urban and forest environments in patients with exhaustion disorder. Urban Forestry and Urban ... inklusive Attention Deficit Hyperactivity Disorder [14-19] (figur 2). Vi vet också att urbana grönområden sänker den lokala ...
docplayer.se/1422739-Tidskrift-for-svensk-forening-for-allmanmedicin-nummer-1-2015-argang-36-teman-alternativ-till-piller-och-kniv-matsmaltningssystemet.html

*  Kraftig och hållbar minskning av besvär och sjukskrivning. Mycket nöjda klienter. - PDF

Journal of Chronic Disorders 1967;20: Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatrica ... Analyserna gjordes i statistikprogrammet Statistica 8.0 (StatSoft, 2004). Bilaga 2 a. Ångest och depression Hospital Anxiety ... Scandinavica 1983;67: Lisspers J, Nygren Å, Söderman E. Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD): some psychometric data for ...
docplayer.se/3784034-Kraftig-och-hallbar-minskning-av-besvar-och-sjukskrivning-mycket-nojda-klienter.html

*  Artikel / Depression - www.halsovagvisaren.se

8) Logan A, Katzman M. Major depressive disorder: probiotics may be an adjuvant therapy. Med Hypotheses 2005;64:533-8. ... 26) Prousky J. Anxiety. Orthomolecular diagnosis and treatment. CCNM Press, Toronto 2006. ... Omega-3 fatty acids and mood disorders. Am J Psychiatry 2006;163:969-78. ... Development and natural history of mood disorders. Biol Psychiatry 2002;52:529-42. ...
halsovagvisaren.se/12208398

*  Kalendarium - Uppsala universitet

... and the clinical characteristics of multiple anxiety disorders among psychiatrically referred adolescents, and the influence of ... Anxiety among Adolescents: Measurement, Clinical Characteristics, and Influences of Parenting and Genetics This thesis examined ... Göran Gustafsson-föreläsning i medicin: Anxiety Professor Joseph E. LeDoux, prisbelönt hjärnforskare, författare och musiker ... the clinical utility of the Swedish versions of the Spence Children's Anxiety Scale (SCAS) ...
kalendarium.uu.se/?siteNodeId=12471&languageId=3&calendarMonth=2017-02

*  Kuriosa och korta notiser om hjärnan - Övrigt - Hjärnan iFokus

Efter att valresultatet blev klart har den nu (enligt psykologer i Psychology Today) övergått i post-Trump stress disorder. Den ... Det rapporterades redan i våras om en ny ångestform i USA: Trump anxiety! ... Har ni hört talas om den nya åkomman Post-Trump stress disorder? ...
https://hjarnan.ifokus.se/discussions/57503cef8e0e7434e70013aa-kuriosa-och-korta-notiser-om-hjarnan

*  Version anpassad för distriktsläkare. Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid - PDF

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en ... Frågeformulär hospital anxiety and depression scale, hadsa Frågeformulär hospital anxiety and depression scale, hadsb ... ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är ... c) Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS, (14 frågor) är ett mycket använt frågeformulär som belyser förekomst av ångest ...
docplayer.se/943690-Version-anpassad-for-distriktslakare-overlakare-esma-idrizbegovic-och-horselpedagog-ulla-poucette-vid.html

*  PANIKSYNDROM. en vanlig sjukdom - PDF

Ångestsyndrom-Anxiety Ångestsyndrom-Anxiety Resource Center i Umeå AB Socionom Leg Psykoterapeut Lärare och handledare i ... PANIKSYNDROMSKALAN (PDSS) THE PANIC DISORDER SEVERITY SCALE PANIKSYNDROMSKALAN (PDSS) THE PANIC DISORDER SEVERITY SCALE ... PRIMARY CARE EVALUATION OF MENTAL DISORDERS LÄKARENS VÄRDERINGSHANDLEDNING (LUH) uppdaterad för DSM-IV INSTRUKTIONER ...
docplayer.se/2538968-Paniksyndrom-en-vanlig-sjukdom.html

*  Sahlgrenska akademin. EXAMENSARBETE, 20 poäng VT SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE I SJUKGYMNASTIK, 20 poäng Fördjupningsnivå 2 (D)...

Psychiatric disorders in tinnitus patients without severe hearing impairment: 24 month follow-up of patients at an audiological ... Noise, stress or anxiety/depression plausible causes. Läkartidningen ;100(46):3744-9???. 17. Holgers KM. Tinnitus vårdprogram ... Int Tinnitus J 2003;9: Andersson G, Carlberg P, Kaldo V, Ström L. Screening of psychiatric disorders via the Internet. A pilot ... Physical activity doseresponse effects on outcomes of depression and anxiety. Med Sci Sports Exerc 2001;33(6): Kubesch S, ...
docplayer.se/943731-Sahlgrenska-akademin-examensarbete-20-poang-vt-2007-sjalvstandigt-arbete-i-sjukgymnastik-20-poang-fordjupningsniva-2-d-fristaende-kurs.html

*  EKSEM Omvårdnad, Metod och Behandling - PDF

J Eur Acad Dermatol Venereol, (3): p Linnet, J. and G. Jemec, An assessment of anxiety and dermatology life quality in patients ... Clin Exp Dermatol, (1): p Pinto, F.J. and J.L. Bolognia, Disorders of hypopigmentation in children. Pediatr Clin North Am, (4 ...
docplayer.se/2930257-Eksem-omvardnad-metod-och-behandling.html

Klaustrofobi: Klaustrofobi (även kallat cellskräck) är en irrationell rädsla, fobi, för att bli instängd. Personer med cellskräck har ofta problem med att åka hiss eller andra transportmedel med begränsat utrymme där man inte lätt kan stiga av under gång.ModersinstinktSchizofreniAnxiolytika: Anxiolytika är en medicinsk term som betyder "ångestdämpande medel".Psykisk störningAgorafobi: F40.00 ospecificerat, F40.Lundbeck: H. Lundbeck A/S är ett internationellt danskt läkemedelsföretag, som har inriktat sig på att ta fram produkter för centrala nervsystemet, bland annat känt för selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom escitalopram (Cipralex).Bipolär sjukdomKomorbiditet: Komorbiditet eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen:Flygrädsla: Flygrädsla, aerofobi, är en rädsla eller fobi för att befinna sig i luftfarkoster, oftast flygplan, under färd.TvångssyndromDrogutlösta psykiska störningarDystymiParuresis: Paruresis eller blyg blåsa är en vanlig men relativt okänd form av fobi där den lidande personen inte kan urinera i andras närvaro, till exempel på en offentlig toalett.Selektiva serotoninåterupptagshämmare: Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI (eng. Selective serotonin reuptake inhibitor), är en grupp antidepressiva läkemedel (så kallade tymoleptika).NeurosBeagle-harrierHypokondriUndvikande: Undvikande är ett kognitivt och beteendesymtom vid traumatisering. Det drabbar oftast personer som redan hade ett dissociativt sätt att hantera kriser, innan traumat.AlkoholismPsykoaktiva droger: Psykoaktiva droger är kemiska ämnen som påverkar hjärnans funktion och orsakar förändringar i beteende, stämning, uppfattning och medvetande.TicstörningCitalopram: Citalopram, 1-(3-dimetylaminopropyl)-1-(4-fluorfenyl)-1,3-dihydroisobensofuran-5-karbonitril, är ett antidepressivt läkemedel av typen SSRI. Det marknadsförs bland annat som Cipramil och Celexa, och finns även i generisk form.Bensodiazepiner: Bensodiazepiner eller bensodiazepinderivat är ataraktika, det vill säga lugnande medel, som upptäcktes av en slump i början på 1960-talet vid ett laboratorium på läkemedelsbolaget Roche. I Sverige introducerades bensodiazepiner i mitten på 1960-talet som ett alternativ till barbiturater.NyfikenhetSamvetsgrannhet: Samvetsgrannhet är ett begrepp relaterat till samvete och även emotionell intelligenskvot. Begreppet motsvarar förmågan att vara målinriktad, noggrann, och att agera utifrån ens samvetsliga övertygelser.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.

mood disorders


  • Generic Thorazine is used for treating certain mental or mood disorders (eg, schizophrenia), the manic phase of manic-depressive disorder, anxiety and restlessness before surgery, porphyria, severe behavioral and conduct disorders in children, nausea and vomiting and severe hiccups. (phoneboss.net)

Diagnostic and St


  • När fobier fick en egen diagnos 1980 i och med tredje upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) antogs förekomsten av fobier vara ganska blygsam och att det hur som helst inte skapade så stort problem. (wikipedia.org)
  • Detta har slagits fast av American Psychiatric Association, som har inkluderat symptom på sömnstörning som ett primärt diagnostiskt kriterium för egentlig depression och för mani i sin Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. (docplayer.se)

behavioural


  • Internet-based psychodynamic vs. cognitive behavioural guided self-help for generalized anxiety disorder: A randomised controlled trial. (docplayer.se)

somatic


  • Internet-based vs. face-to-face cognitive behaviour therapy for psychiatric and somatic disorders: a systematic review and meta-analysis. (docplayer.se)