Loading...


Antikroppsspecificitet: Egenskap som gör att antikroppar kan reagera med vissa antigena determinanter och inte med andra. Specificiteten beror på kemisk sammansättning, fysikaliska krafter och bindningsplatsens molekylära st ruktur.Antikroppar: Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Antibodies, NeutralizingBakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Epitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.Sensitivitet och specificitetAntikroppsbildningAntikroppsaffinitet: Ett mått på styrkan av bindningen mellan en antikropp och ett enkelt hapten eller en antigendeterminant. Den beror på den stereokemiska passningen mellan en antikropps anslutningsplatser och de antige na determinanterna, på anslutningsytans storlek och på fördelningen av laddade och hydrofoba grupper.Korsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.HIV-antikroppar: Antikroppar mot antigen från immunbristviruset HIV, tidigare benämnt HTLV-III/LAV.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Bindningsplatser på antikroppar: Ytområden på antikroppar som reagerar med antigeners determinantområden. De bildas av delar av de variabla områdena i immunglobulinernas Fab-fragment.Autoantikroppar: Antikroppar riktade mot kroppsegna antigener, dvs mot normala vävnadsdelar.Antigen-antikroppsreaktioner: Reaktioner som uppstår till följd av antigen-antikroppskomplexbildning och leder till svullnad och inflammation.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Anti-idiotypiska antikroppar: Antikroppar som reagerar med enskilda determinanter (idiotoper) i den variabla regionen av andra antikroppar.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SubstratspecificitetImmunglobulin M: En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Immunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.Antigen-antikroppskomplex: Det aggregat som bildas när antigen- och antikroppsmolekyler förenas. Vävnadsskador till följd av avsättning av stora antigen-antikroppskomplex orsakar immunkomplexsjukdomar.NeutralisationstesterKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Epitopkartläggning: Metoder för undersökning av antikroppsbindning till bestämda områden på antigena proteiner. Epitopkartläggning tillämpas framförallt vid immunkemiska analyser. Syn. epitopmappning.Immunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Immunglobulinfragment, Fab: Antigenbindande enheter bestående av en komplett lätt kedja och ungefär en halv tung kedja, hoplänkade med disulfidbindningar. Fab innehåller den antigenbindande plats som är en del av det variabla området på immunglobulinmolekylen.Hybridom: Celler framställda på konstlad väg genom sammansmältning av aktiverade lymfocyter och tumörceller. De erhållna hybridcellerna klonas och producerar s k monoklonala antikroppar eller T-cellprodukter, identiska med dem som produceras av den immunologiskt kompetenta ursprungscellen, och växer och förökar sig som den ursprungliga tumörcellen.Variabel del av immunglobulin: Den del av immunglobulinmolekylen (antikroppen), vars aminosyrasekvens och -sammansättning kan variera, som ger antikroppen dess antigenspecificitet och som antas utgöra bindningsplatsen för antigenet. Den återfinns vid Fab-fragmentets N-ände och omfattar såväl hypervariabla områden (komplementära regioner) som ramområden.Haptener: Små, antigena faktorer som förmår framkalla ett immunsvar endast när de kopplats till en bärarmolekyl. Haptener binder till antikroppar, men kan i sig själva inte aktivera en immunreaktion.Möss, inavlade BALB CImmunanalys: Immunkemiskt test eller påvisande av ett ämne med serologiska eller immunologiska metoder. Vanligtvis tjänar det undersökta ämnet som antigen både för antikroppsproduktion och för antikroppsmätning.Isoantikroppar: Antikroppar från en individ som reagerar med isoantigen från annan individ av samma art.ArtsspecificitetAutoantigener: Antigener som, trots att de utgörs av beståndsdelar av normal kroppsvävnad, blir måltavla för ett humoralt eller cellförmedlat immunsvar.AntigenerImmunglobulin A: IgA utgör 15-20% av människans serumimmunglobuliner, huvudsakligen i form av polymerer med 4 kedjor. Hos andra däggdjur dominerar dimerer. Sekretoriskt immunglobulin A är det vanligaste immunglobulinet i sekret.PeptiderBakteriella antigenerRadioimmunanalysHIV-höljeprotein gp120: Yttre höljeprotein hos HIV som kodas av virusets env-gen. Proteinet har molekylvikten är 120 kD och innehållerett antal glykosyleringsställen. Gp120 binder till celler som uttrycker CD4-cellyteantigener, främst T4-lymfocyter och monocyter/makrofager. CD4 stör den normala funktionen hos CD4 och är delvis orsak till HIVs cytopatiska effekt.B-lymfocyter: Lymfoida celler, även kallade B-celler, verksamma i det humorala immunförsvaret. B-cellerna är kortlivade och bildas i stora mängder i människokroppen. De har fått sitt namn pga likheten med celler fr ån fåglarnas bursa. Vid stimulering producerar B-cellerna antikroppar, dock endast av en sort, som sprids i kroppsvätskorna.Immunglobulin, tung kedja: Viktiga beståndsdelar av immunglobulinmolekyler. De utgör de större av de två typerna av polypeptidkedjor som svarar för de olika immunglobulinernas biologiska och immunologiska egenskaper. De skiljer sig åt, beroende på vilken Ig-klass de kommer från, innehåller mellan 450 och 600 aminosyrarester per kedja, och har molekylvikter mellan 51 och 72 kD. Varje immunglobulinmolekyl har två tunga och två lätta kedjor.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Immunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Tumörantikroppar: Immunglobuliner framkallade av antigen specifika för tumörer. Hit hör inte normalt förekommande histokompatibilitetsantigen.Antinukleära antikroppar: Autoantikroppar riktade mot olika antigen i cellkärnor, så som DNA, RNA, histoner, sura kärnproteiner eller komplex av sådana molekyler. Antinukleära antikroppar förekommer i systemiska, autoimmuna sj ukdomar, som t ex systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom, skleroderma, polymyosit och blandad bindvävssjukdom.HIV-1: Typarten för Lentivirus och orsaken till immunbristsyndromet AIDS. Virusets kännetecken är dess cytopatiska effekt och affinitet för T4-lymfocyter.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Svampantikroppar: Immunglobuliner framkallade av antigena substanser hos svampar.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Antikroppar med dubbel specificitet: Antikroppar, ofta monoklonala, vars två antigenbindande strukturer är specifika för olika antigena determinanter. De är konstgjorda antikroppar, framställda genom kemisk korslänkning, sammansmältning av hybridomceller eller med molekylärgenetisk teknik. De används som målsökande bärare av bl a toxiner, läkemedel och radioisotoper.Single-Chain AntibodiesRekombinanta proteinerBlockerande antikroppar: Antikroppar som hindrar reaktionen mellan antigen och andra antikroppar eller aktiverade T-lymfocyter (t ex IgG-antikroppar som konkurrerar med IgE-antikroppar om antigen och därmed blockerar ett alle rgisvar). Blockerande antikroppar kan binda till tumörer och förhindra att cytotoxiska T-lymfocyter förstör tumörcellerna.CellinjeHeterofila antikroppar: Antikroppar som framkallats hos en annan art än den från vilken antigenet härrör. Dessa antikroppar är riktade mot ett stort antal antigen som förekommer hos flera arter. De mest kända är Forssman, Ha nganutziu-Deicher (H-D) och Paul-Bunnell (P-B). Incidensen av dessa antikroppar är av betydelse i ett flertal patogenetiska sammanhang, såväl för serodiagnos som prognos.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Katalytiska antikroppar: Antikroppar som kan katalysera ett flertal olika kemiska reaktioner. De kännetecknas av hög substratspecificitet, med verkningsmekanismer som på många sätt liknar enzymers.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Immunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.ProteinbindningEnzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Antibodies, Monoclonal, HumanizedAntifosfolipidantikroppar: Autoantikroppar riktade mot fosfolipider. Dessa antikroppar förekommer typiskt hos patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE), antifosfolipidsyndromet, liknande autoimmuna sjukdomar och vissa i cke-autoimmuna sjukdomar. Också hos friska individer kan de förekomma.Ytantigener: Antigener på ytan av celler, inklusive infektionsframkallande celler, främmande celler eller virus. De utgörs vanligtvis av proteinhaltiga grupper, och kan vara isolerade, på cellmembran eller cellväg gar.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Virusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.Rekombinanta fusionsproteinerImmunglobulinfragmentKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.PeptidbibliotekImmunisering, passivBidning, kompetitivKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Hemagglutinationstester: Känsliga tester för mätning av vissa antigen, antikroppar eller virus som baseras på dessas förmåga att agglutinera vissa röda blodkroppar.TidsfaktorerSekvenshomologi, aminosyraT-lymfocyterPeptidfragmentKomplementfixeringstest: Serologiska test baserade på inaktivering av komplement med antigen-antikroppkomplex (steg 1). Bindning av fritt komplement kan synliggöras genom tillförsel av ett andra antigen-antikroppsystem, såsom röda blodkroppar och någon lämplig erytrocytantikropp (hemolysin), som kräver komplement för att kunna bildas (steg 2). Om de röda cellerna inte lyseras (löses upp) tyder detta på att en specifik antigen-antikroppsreaktion har skett i steg 1. Om, däremot, de röda blodkropparna löses upp, så betyder det att det finns fritt komplement, vilket visar att ingen antigen-antikroppsreaktion ägt rum i steg 1.Tumörantigener: Proteiner, glykoproteiner eller lipoproteinfraktioner på tumörcellers ytor, som vanligen kan identifieras med monoklonala antikroppar.Många av dessa har antingen embryonalt eller viralt ursprung.Immunglobulinidiotyper: Unika, genetiskt reglerade determinanter på antikroppar, vars specificitet är begränsad till en enda proteingrupp (t ex en annan antikroppsmolekyl eller ett enstaka myelomprotein). Idiotypen tycks representera antigeniciteten hos det antigenbindande området på antikroppen och ha samma genetiska förutbestämdhet. De idiotypiska determinanterna har lokaliserats exakt till det variabla Ig-området på båda polypeptidkedjorna.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Hemagglutinationsinhibitionstester: Serologiska tester där en given mängd antigen blandas med serum innan en lösning med röda blodkroppar tillsätts. Reaktionsresultatet uttrycks som den minsta mängd antigen som ger fullständig hemagglutinationshämning.ProteinkonfigurationSerologiska testerPolymeraskedjereaktionProteinstruktur, tertiärMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Prediktivt värde av testerGlykoproteiner: Konjugerade protein-kolväteföreningar, omfattande bl a muciner, mukoida och amyloida glykoproteiner.Resultats reproducerbarhetImmunologiska metoderAntineutrofila cytoplasmaantikroppar: Autoantikroppar riktade mot cytoplasmakomponenter i polymorfonukleära leukocyter eller monocyter. De används som specifika markörer för Wegeners granulomatos och andra sjukdomar. Deras fysiopatologisk a roll är dock inte klarlagd.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Flödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Immunsorbenttekniker: Immunologiska tekniker för avskiljande av specifika antikroppar eller antigen genom adsorption och efterföljande sköljning, med bruk av en immunsorbent innehållande homologa antigen eller antikroppar.Immundiffusion: En teknik som bygger på diffusion av antigen eller antikroppar genom ett halvfast medium, vanligen agar eller agarosgel, med en precipitinreaktion som resultat.Seroepidemiologiska studierOrganspecificitetAntikroppsmångfald: Den enorma variationsrikedom antikroppar kännetecknas av, och som tillåter immunsystemet att reagera specifikt med med det i stort sett obegränsade antal olika antigen det möter. Det finns tre huvudte orier för att förklara antikroppsdiversifieringen: 1)embryonalcellsteorien, som säger att varje antikroppsproducerande cell har gener som kodar för alla tänkbara antigena specificiteter; 2) mutationst eorien, som säger att de antikroppsproducerande cellerna endast innehåller ett fåtal gener, som åstadkommer diversifiering genom mutation; 3) omkastningsteorienSekvensinpassningImmunglobuliner: Glykoproteiner som förekommer i blod (antikroppar) och andra vävnader. De klassificeras utifrån struktur och verkan i fem klasser (IgA, IgD, IgE, IgG och IgM).Immunglobulinisotyper: De immunglobulinklasser som återfinns hos någon djurart. Hos människor finns det nio klasser som vandrar i fem olika grupper vid elektrofores. Var och en av dem består av två lätta och två tunga proteinkedjor, och varje grupp har sina utmärkande strukturella och funktionella egenskaper.Möss, inavlade C57BLAffinitetskromatografi: En kromatografisk teknik som utnyttjar biologiska molekylers förmåga att binda till vissa ligander, specifikt och reversibelt. Tekniken används i proteinkemi.Testutrustning, diagnostiskStruktur-aktivitet-relationMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.ROC-kurvanalysMjälte: Ett organ i övre delen av bukhålan, rikt på blodkärl.VävnadsdistributionPrecipitintesterProtozoiska antigener: Alla delar av någon protozo som kan framkalla immunitet. De vanligast förekommande är antigener från Plasmodium (malaria) och trypanosomer.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Hepatit C-antikroppar: Antikroppar mot hepatit C-antigen, inklusive hölje-, kärn- och icke-strukturella proteiner.Systemisk lupus erythematosus: En kronisk, återkommande, inflammatorisk och ofta febrig bindvävssjukdom som omfattar flera organsystem, huvudsakligen huden, lederna, njurarna och serösa hinnor. Orsaken är okänd, men man misstänker en brist i regleringen av det autoimmuna systemet. Sjukdomen kännetecknas av en rad systemiska funktionsbrister, förhöjd sänka och bildande av LE-celler i blod eller benmärg.VaccinationProtein engineeringRNA, budbärarMöss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.Falskt positiva reaktioner: Postiva provresultat för undersökta personer som inte uppfyller kriterierna för undersökningen. Angivande av friska individer som sjuka vid kartläggning ("screening") av sjukdom.Tumörceller, odladeCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Antibodies, Monoclonal, Murine-DerivedUtvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Immunkemi: En gren inom kemin med inriktning på immunologiska fenomen och undersökning av kemiska reaktioner i samband med antigenstimulering av vävnader. Vetenskapen omfattar även fysikalisk-kemiska reaktioner mellan antigen och antikroppar.Jodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.Hepatit B-antikroppar: Antikroppar mot hepatit B-antigen, inklusive antikroppar mot ytantigen (Australienantigen) och kärnantigen hos Dane-partikeln, samt mot e-antigen.Komplementproteiner: Serumglykoproteiner som deltar i den immunförsvarsmekanism som kallas komplementaktivering och som ger upphov till membranattackkomplexet. Häri ingår glykoproteiner i olika komplementaktiveringsprocesser (den klassiska, den alternativa och lektinkomplementprocessen).Polysackarider, bakteriellaImmunitet, förvärvad från modern: Motståndskraft mot ett sjukdomsalstrande smittämne förvärvad genom att moderns immunitet överförts till fostret via moderkakan eller till det nyfödda barnen med modersmjölken.InsulinantikropparAgglutinationstester: Undersökningar som bygger på att celler, mikroorganismer eller partiklar klumpar ihop sig när de blandas med specifikt antiserum.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Lymfocytaktivering: Morfologisk förändring av små lymfocyter i odling till stora, blast-liknande celler med förmåga att syntetisera DNA och RNA och till mitos. Aktivering säts igång av interleukiner, mitogener (som t ex fytohemagglutininer) och pecifika antigen. Aktivering kan även ske in vivo, så som vid vävnadsavstötning och kronisk myeloid leukemi.Membranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.Cytotoxicitet, antikroppsberoende: Antikroppsförmedlad destruktion av målceller genom icke-sensibiliserade effektorceller. Målcellens identitet kan variera, men den måste ha yt-IgG med intakt Fc-del. Effektorcellen är en mördarcell med FC-receptorer, och den kan utgöras av en lymfocyt i avsaknad av vanliga B- eller T-cellmarkörer, en monocyt, makrofag eller polynukleär leukocyt. Reaktionen är komplementberoende.Autoimmuna sjukdomar: Sjukdomstillstånd kännetecknade av produktion av antikroppar som regerar mot ämnen i den egna kroppen.CD-antigener: Differentieringsantigener på humana leukocyter. CD är förkortning för "cluster of differentiation", vilket syftar på grupper av monoklonala antikroppar som reagerar på likartat sätt med vissa undergru pper av antigener. Undergrupperna av antigener har samma CD-beteckning.Virushöljets proteinerKycklingar: Vanlig benämning för arten Gallus gallus, tamfjäderfä inom familjen Phasianidae och ordningen Galliformes.Dos-responskurva, immunologisk: Det specifika immunsvar som utlöses av en specifik dos av ett immunologiskt aktivt ämne eller immunologiskt aktiv cell hos en organism, vävnad eller cell.Immunelektrofores: En teknik som kombinerar proteinelektrofores och dubbel immundiffusion. Under processen separeras först proteiner med gelelektrofores (vanligtvis agaros), för att därefter synliggöras genom immundiffusion av specifika antikroppar. En distinkt, elliptisk precipitinbåge framträder för varje protein som påvisas med antisera.TransfektionLymfocyter: Vita blodkroppar som bildas i kroppens lymfvävnad. Cellkärnan är rund eller äggformad, med oregelbundet hopklumpat kromatin, medan cytoplasman är typiskt blekblå med azurofila (om befintliga) korn. De flesta lymfocyter kan klassificeras som T- eller B-celler (inklusive undergrupper). De som inte passar in någon av de två huvudgrupperna kallas nollceller.Single-Domain AntibodiesRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Bakteriella vacciner: Suspensionspreparat framställda av försvagade eller avdödade bakterier för förebyggande eller behandling av bakteriella infektionssjukdomar.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.OligopeptiderKolhydratsekvens: Ordningsföljden av kolhydrater i polysaccharider, glykoproteiner och glykolipider.Ligander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.VirusproteinerPolysackariderImmunglobulin, lätt kedja: Polypeptidkedjor, bestående av 211 till 217 aminosyrasekvenser, som kan isoleras från immunglobuliner och som har en molekylvikt av ca 22 kD. Det finns två huvudtyper av lätta kedjor, kappa och lambda, vilka hos människa förekommer ungefär i förhållandet 60% till 40%. Båda kedjor består av linjärt upprepade, likartade, men inte identiska, segment av ca 110 aminosyrarester. I varje segment lägger en disulfidbindning grunden till en tätt veckad, 60-delad slinga eller domän. Angränsande domäner länkas med mindre tätveckade regioner. Båda de lätta kedjorna innehåller två sådana domäner. Två lätta och två tunga kedjor utgör en immunglobulinmolekyl, men båda lätta kedjor i ett Ig är av samma typ.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Epitoper, B-lymfocyt: Antigena determinanter som känns igen av och binds till B-cellreceptorn. Epitoper som känns igen av B-cellreceptorer sitter på antigenets yta.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.

*  Differential effects of glycoprotein B epitope-specific antibodies on human cytomegalovirus-induced cell-cell fusion | Lunds...
Attachment of, and cell-cell fusion induced by, human cytomegalovirus were studied in the presence of neutralizing monospecific antibodies against antigenic domains 1 (AD-1) or 2 (AD-2) of glycoprotein B (gB, gpUL55). Efficient inhibition of the virion-mediated fusion event was consistently observed for the human AD-2-specific antibody as determined by a reporter gene activation assay based on permissive astrocytoma cells. In contrast, antibodies directed against the major neutralizing gB epitope AD-1 reduced fusion only by 20-60 %. Virus attachment via heparan sulfate was unaffected by the antibodies under the conditions used. Virus receptor binding as examined by heparin treatment of adsorbed virus was significantly reduced only if the virus had been coated with the AD-2-specific antibody. Neutralization of virus infectivity by the AD-2-specific antibody thus seems most likely to result from interference with a receptor-binding event during initial virus-host cell interaction ...
  https://www.lu.se/lup/publication/2d2c1912-37bb-42ba-8359-df90413cad7f
*  A central core structure in an antibody variable domain determines antigen specificity | Lunds universitet
Antibody binding sites provide an adaptable surface capable of interacting with essentially any molecular target. Using CDR shuffling, residues important for the assembly of mucin-1 specific paratopes were defined by random recombination of the complementarity determining regions derived from a set of mucin-1 specific clones, previously selected from an antibody fragment library. It was found that positions 33 and 50 in the heavy chain and 32, 34, 90, 91 and 96 in the light chain were conserved in many of the clones. These particular residues seem to be located centrally in the binding site as indicated by a structure model analysis. The importance of several of these conserved residues was supported by their presence in a mouse monoclonal antibody with a known structure and the same epitope specificity. Several of these corresponding residues in the mouse monoclonal antibody are known to interact with the antigen. In conclusion, critical residues important for maintaining a human ...
  https://www.lu.se/lup/publication/8aaa1082-9acf-410d-a4ca-1f9c95bdde30
*  Polyklonal antikropp - Wikipedia
Polyklonal antikropp är en antikropp som inte är likadana som andra antikroppar som bildats mot en mikrob. Flera polyklonala antikroppar kan binda på olika epitop på en antigen. En mikrob har många olika epitop och när immunförsvaret reagerar kommer olika antikroppar att bildas mot olika delar av mikroben. Monoklonal ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyklonal_antikropp
*  Anti-H3F3B Mouse monoclonal antibody unconjugated | VWR
Läs mer om Anti-H3F3B Mouse monoclonal antibody unconjugated. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/15575654/anti-h3f3b-mouse-monoclonal-antibody-unconjugated
*  Anti-COLEC10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F9] | VWR
Läs mer om Anti-COLEC10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F9]. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/15501614/anti-colec10-mouse-monoclonal-antibody-clone-2f9
*  Anti-PDLIM5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E11-F6] | VWR
Läs mer om Anti-PDLIM5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E11-F6]. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/15501649/anti-pdlim5-mouse-monoclonal-antibody-clone-3e11-f6
*  Anti-MTHFS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C12] | VWR
Läs mer om Anti-MTHFS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C12]. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/15501617/anti-mthfs-mouse-monoclonal-antibody-clone-2c12
*  Anti-SPHK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D6] | VWR
Läs mer om Anti-SPHK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D6]. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/15779941/anti-sphk1-mouse-monoclonal-antibody-clone-1d6
*  Anti-SPINT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D1] | VWR
Läs mer om Anti-SPINT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D1]. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/15779950/anti-spint2-mouse-monoclonal-antibody-clone-2d1
*  Anti-CCR4 Rabbit Polyclonal Antibody | VWR
Läs mer om Anti-CCR4 Rabbit Polyclonal Antibody. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/16366964/anti-ccr4-rabbit-polyclonal-antibody
*  Anti-GPR150 Rabbit Polyclonal Antibody | VWR
Läs mer om Anti-GPR150 Rabbit Polyclonal Antibody. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/16366973/anti-gpr150-rabbit-polyclonal-antibody
*  Anti-GIPR Rabbit Polyclonal Antibody | VWR
Läs mer om Anti-GIPR Rabbit Polyclonal Antibody. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/16366999/anti-gipr-rabbit-polyclonal-antibody
*  Antikropp - Wikipedia
En antikropp består av 4 polypeptidkedjor, två identiska s.k. tunga kedjor och två identiska s.k. lätta kedjor, som binds samman av disulfidbryggor. Hela antikroppsmolekylen har formen av ett Y. När en antikropp binder till ett antigen sker det strukturella förändringar i antikroppens "svans" som kan ge olika effekter. En antikropp är ett protein och således finns det en gen som beskriver proteinet. Denna gen är från början inte färdig utan består endast av ett antal gensegment. Under den omogna B-cellens utveckling i benmärgen kommer cellen att bygga ihop ett antal av dessa gensegment till en färdig gen (egentligen finns det tre gener, en för den tunga kedjan och två för den lätta kedjan). Denna genbyggnadsprocess har ett antal slumpmässiga inslag vilket får konsekvensen att olika B-lymfocyter kommer att bygga ihop lätt olika varianter av denna gen. Detta i sin tur får konsekvensen att ytmönstret högst upp på Y:ets två skänklar kommer att se olika ut för ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Antikroppar
*  Antikropp - Wikipedia
En antikropp består av 4 polypeptidkedjor, två identiska s.k. tunga kedjor och två identiska s.k. lätta kedjor, som binds samman av disulfidbryggor. Hela antikroppsmolekylen har formen av ett Y. När en antikropp binder till ett antigen sker det strukturella förändringar i antikroppens "svans" som kan ge olika effekter. En antikropp är ett protein och således finns det en gen som beskriver proteinet. Denna gen är från början inte färdig utan består endast av ett antal gensegment. Under den omogna B-cellens utveckling i benmärgen kommer cellen att bygga ihop ett antal av dessa gensegment till en färdig gen (egentligen finns det tre gener, en för den tunga kedjan och två för den lätta kedjan). Denna genbyggnadsprocess har ett antal slumpmässiga inslag vilket får konsekvensen att olika B-lymfocyter kommer att bygga ihop lätt olika varianter av denna gen. Detta i sin tur får konsekvensen att ytmönstret högst upp på Y:ets två skänklar kommer att se olika ut för ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Immunoglobulin
*  Reguljära antikroppar - Wikipedia
Reguljära antikroppar är en typ av antikroppar som automatiskt finns om ett visst antigen saknas. Till exempel inom AB0-systemet har en person som är blodgrupp A och därmed antigen A alltid anti-B-antikroppar och vice versa. Personer som är blodgrupp 0 saknar antigen och har därför både anti-A- och anti-B-antikroppar. Jämför irreguljära antikroppar. Denna artikel om immunologi, smittämnen eller epidemier saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Regulj%C3%A4ra_antikroppar
*  Antikroppar kvar i blodet efter Borrelia - Netdoktor
Är det så att om jag en gång haft borelia så kommer jag alltid ha antikroppar i mitt blod? Gick med en boreliainfektion i flera månader sommaren 2015 innan det upptäcktes. Är penicilinallergisk så fick ej vanligt penicilin?. Hade återigen en fästing hösten 2015. Nytt boreliaprov togs då som visar "svagt positivt"? Läkaren inklusive infektionsläkaren svar är bara att har du en gång haft borelia så kommer du alltid ha antikroppar i blodet. Så du har inte borelia.. Jag mår jättedåligt med samma symtom som innan (varenda symtom som finns vid borelia) och ingen tror mig. Stämmer det verkligen om antikropparna? ...
  https://www.netdoktor.se/infektion/fastingar/fraga-doktorn/antikroppar-kvar-i-blodet-efter-borrelia/
*  Anti-P3H4 Mouse Polyclonal Antibody | VWR
Läs mer om Anti-P3H4 Mouse Polyclonal Antibody. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/15501642/anti-p3h4-mouse-polyclonal-antibody
*  Anti-RPP38 Mouse Polyclonal Antibody | VWR
Läs mer om Anti-RPP38 Mouse Polyclonal Antibody. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/15501576/anti-rpp38-mouse-polyclonal-antibody
*  Anti-SPR Mouse Polyclonal Antibody | VWR
Läs mer om Anti-SPR Mouse Polyclonal Antibody. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/15779969/anti-spr-mouse-polyclonal-antibody
*  Varför bildade jag antikroppar? - Vi Föräldrar
Denna risksiffra ökar till 10 procent om man varit gravid sex gånger. Barnets blodgrupp kontrolleras efter födseln. Om barnet är Rh-positivt och mamman Rh-negativ, ger man mamman ett så kallat immunoglobulin som ska skydda henne från att bilda antikroppar. Detta immunoglobulin brukar ges inom 36-72 timmar efter förlossningen ...
  http://www.viforaldrar.se/fraga-oss/graviditet/varfor_bildade_jag_antikr
*  Antikroppar fick hiv att försvinna
Att ge nyfödda en kraftig dos antikroppar kan förhoppningsvis förhindra att tusentals barn smittas av hiv. Det visar en banbrytande studie på apor.
  https://www.hbl.fi/artikel/antikroppar-fick-hiv-att-forsvinna/
*  Antikroppar
Nordic Biolabs AB har ett brett sortiment av antikroppar för forskning, blodgruppsserologi och bakteriologisk serologi.  Vi har också produkter för att tillverka, rena och fragmentera antikroppar. Representerade leverantörer: Active Motif, BioRad, Sanquin, Denka Seiken, Wako och MP Biomedical.
  http://www.nordicbiolabs.se/webshop-nordic-biolabs/antikroppar
*  Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Sofia Eriksson
Varit väldigt trött efter behandlingen och har vilat en del. Vid 4 tiden fick jag ett dropp med nya antikroppar och känner mig något piggare.. Helt okej dag på sjukhuset helt enkelt. Haft med mig morsan hela dan och det känns skönt. Kan bli så himla ensamt på sjukhus ibland. Hoppas jag slipper må sämre nu i veckan. Har jätteont där dvk:n sitter i halsen men det får man la ta. Nu har jag 4 av 5 behandlingar kvar. Kanske hinner hem från sjukhuset till min födelsedag ändå? ( 19 Januari ) Vi får se ...
  http://poffen.se/tag/sahlgrenska-universitetssjukhuset/
*  Transglutaminas - antikroppar (IgA) - Landstinget Blekinge
Hur fungerar Landstinget Blekinge? Under 'Om landstinget' finns fakta om organisationen, kontaktuppgifter, ekonomiska siffror och mycket mer.. Om landstinget ...
  http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Provtagningsanvisningar/Analysportalen/Analyser/Analyser-Q-T/Transglutaminas/
*  NMKL - Pros22
Denna procedur inbegriper alla typer av kommersiella testkit för livsmedelsanalys, som bygger på antikroppsteknik, både polyklonala och monoklonala antikroppar. Den inkluderar även immunoaffinitetskolonner (IAC), som fungerar enligt samma princip. I proceduren ingår inte testkit baserade på DNA/RNA prober ...
  http://www.nmkl.org/index.php/nb/webshop/item/anvisningar-foer-vardering-av-immunokemiska-testkit-foer-livsmedelsanalys-nmkl-prosedyre-nr-22-2008

Polyklonal antikropp: Polyklonal antikropp är en antikropp som inte är likadana som andra antikroppar som bildats mot en mikrob. Flera polyklonala antikroppar kan binda på olika epitop på en antigen.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Autoantikroppar: Autoantikroppar är antikroppar som kroppen bildar mot sina egna vävnader eller system (antigener). Förekomst av autoantikroppar är ett tecken på en autoimmun sjukdom, men varianter av dem förekommer också hos friska individer.Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Tan (kaninras)Hapten: En hapten är en liten molekyl som kan framkalla en respons hos immunförsvaret, men bara när den är kopplad till en större bärare, till exempel ett protein. Bäraren behöver inte själv orsaka en reaktion.Immunanalys: Immunanalys är ett samlingsbegrepp för flera olika laboratorietekniker för att mäta eller påvisa ett ämne med hjälp av immunologiska metoder. Några exempel på immunanalyser är enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA), Radioimmunologisk analys (RIA) och Western blot.Antigen: Antigen (Ag) är en sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismen. Detta kroppsfrämmande ämne kan vara en kemisk substans, ett protein eller en kolhydrat.PeptidAntinukleära antikroppar: Antinukleära antikroppar (ANA) är antikroppar som är riktade mot antigener i cellkärnan exempelvis DNA. ANA är av stor betydelse vid diagnostisering av SLE då man nästan alltid får ett positivt svar vid immunofluorescenstest.LipopolysackariderPribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.EclipsedTermocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.