Generell anestesi: Narkos.Anestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Lokalbedövning: Bedövning begränsad till en del av kroppen genom anbringande av ett lokalt bedövningsmedel som genom infiltration verkar på angränsande nervslut.Epiduralbedövning: Anestesi genom insprutning av bedövningsmedel i epiduralrummet.Ryggbedövning: Injektion av bedövningsmedel i subaraknoidal- eller epiduralrummet via lumbalpunktion.Inhalationsanestesi: Bedövning (narkos) genom inandning av narkosgaser eller ångor.LedningsanestesiAnestesi, intravenös: Narkos via intravenös injektion eller dropp.Bedövning vid förlossningUppvakningsperiod efter anestesi: Tiden för uppvaknande ur narkos, under vilken medvetandet gradvis återkommer.Bedövning vid tandbehandlingInhalationsanestetika: Gaser eller flyktiga vätskor som framkallar olika grader av bedövning eller narkos, beroende på styrka, cirkulation, andning och neuromuskulära effekter. Inhalationsmedlen har den fördel framför de in travenösa att narkosdjupet snabbt kan ändras genom snabb ändring i koncentrationen av det inhalerade preparatet.Anestetika, intravenösa: Snabbverkande narkosmedel för induktion. Medvetslösheten kommer snabbt och behagligt, men utan muskelavslappning och utan avsevärd minskning av reflexerna. Upprepad tillförsel leder till ackumulering av medlet och förlängd återhämtningstid. Den smärtlindrande effekten är obetydlig.Anestetiska adjuvantia: Medel som ges tillsammans med narkosmedel för ökad effekt, förbättrad tillförsel eller för att reducera den nödvändiga doseringen.PropofolIsofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.Metyletrar: En grupp föreningar med den generella formeln R-OCH3.Anestesiologi: Läran om bedövningsmetoder. En medicinsk specialitet inriktad på narkos och andra bedövningsmetoder.Lokalbedövningsmedel: Medel som vid lokal applicering i lämpliga mängder blockerar nervledningsförmågan. De har verkan på alla delar av nervsystemet och på alla typer av nervtrådar. I kontakt med ett nervknippe kan medlen ge både sensorisk och motorisk förlamning i det bedövade området. Verkan är fullständigt reversibel.Anestetika, kombinerade: Bruk av två eller flera preparat samtidigt eller i följd för att framkalla anestesi. Preparaten kan administreras på olika sätt.Intraoperativ övervakning: Kontinuerlig övervakning av en patients tillstånd (livsfunktioner) under en pågående operation.Bedövningsmedel: Medel som kan framkalla totalt eller partiellt känselbortfall, speciellt förlust av smärtförnimmelse. Vid total anestesi (narkos) nås ett tillstånd av medvetslöshet.Lustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.Halotan: Ett icke brännbart, halogenerat kolväte som används som narkosmedel med relativt snabb induktion och obetydlig retning. Smärtlindringen kan ibland vara otillräcklig. Ofta ges kväveoxid samtidigt. Eftersom halotan inte ger tillräcklig muskelavslappning, kan annan neuromuskulär blockad vara nödvändig.Lidokain: Ett medel för lokalbedövning och som även har lugnade verkan på hjärtat och används mot arytmier. Det har kraftigare och mer långvarig verkan än prokain, men verkningstiden är kortare än för bupivakain eller prilokain.Anestesi i slutet system: Inhalationsanestesi där patientens utandningsluft återcirkuleras sedan koldioxid avlägsnats och narkosgas och syre tillförts. Ett slutet system används för att förhindra utsläpp av explosiva narkosgas er, som kan antändas av elektriska urladdningar och därmed utgöra en brandrisk.Fentanyl: Ett kraftigt verkande narkotiskt smärtstillande medel, som vid missbruk är beroendeframkallande. Det är främst en my-opioidagonist. Fentanyl används även som tillsats till generella narkosmedel och för narkosinduktion och underhållsnarkos.Narkosmedel: Narkosmedel. Medel som framkallar olika grader av narkos: sänkt medvetande, minskad cirkulation och andning; muskelavslappning; minskade reflexer; amnesi. Två typer finns, inhalationspreparat och intr avenösa preparat.Bupivakain: Ett mycket använt lokalbedövningsmedel.Premedicinering vid bedövningKetamin: Ett cyklohexanonderivat som används som narkosmedel. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd, men ketamin har förmåga att blockera NMDA-receptorer och kan interagera med sigmareceptorer.Dagkirurgiska tekniker: Kirurgisk behandling av öppenvårdspatienter.NervblockadTiopentalSakralanestesi: Epiduralbedövning via sakralkanalen.PentobarbitalAnestetika, dissociative: Intravenösa bedövningsmedel som framkallar dåsighet, orörlighet, amnesi och förlust av smärtförnimmelse.Enfluran: Ett ytterst stabilt inhalationsnarkosmedel som medger snabba justeringar av bedövningsgraden med små förändringar i puls och andningsfrekvens.XylazinIntubering, intratrakealAnestesiavdelningar: Sjukhusfunktion eller resurs med speciell inriktning på bedövningsmetoder, särskilt i samband med intensivvård och kirurgi.Sedering: Alternativ till narkos hos patienter, för vilka narkos förvägras eller anses otillrådlig. Behandlingen innebär medicinering med ångestdämpande preparat i kombination med smärtstillande medel eller lokalbedövningsmedel. På så vis befrias patienten från ångestkänslor och smärta, samtidigt som han eller hon kan kommunicera med läkaren eller tandläkaren.Anestesi, intratrakealIntraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.Smärta, postoperativIntraoperativ period: Tidsintervallet för en kirurgisk operation.Anestesi och analgesiKejsarsnitt: Kirurgisk förlossningsmetod, vid vilken fostret tas ut genom en öppning i buken och livmodern.PrilokainMetohexital: Ett intravenöst narkosmedel med kortvarig verkan som kan användas för att inleda narkos.Elektroencefalografi: Registrering av hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som anbringas på skallen, på hjärnans yta eller i hjärnan.Mepivakain: Ett lokalt bedövningsmedel som är kemiskt besläktat med bupivakain, men farmakologiskt mer likt lidokain. Det används vidMedvetande: Ett tillstånd som innebär uppmärksamhet på jaget och omgivningen.Alfentanil: N-(1-(2-(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)etyl)-4-(metoxymetyl)-4-piperidinyl)-N-fenylpropanamid. Ett korttidsverkande opioidderivat av fentanyl för bedövning och smärtlindring. Det ger en sn abb smärtstillande effekt och återhämtning av medvetandet. Alfentanil används som bedövnings- och smärtstillande medel i kirurgi och för smärtlindring vid kritiska tillstånd.Sömn- och rogivande läkemedel: Läkemedel som används för att framkalla sömnighet eller sömn, eller för att minska psykisk stress eller ångest.Kirurgiska ingrepp, mindre: Kirurgi begränsad till behandling av smärre skador; kirurgiska ingrepp av mindre omfattning och i sig själva inte riskfyllda.XenonPostoperativ illamående och kräkningNeuromuskulära icke-depolariserande medelEtrarMidazolam: Ett korttidsverkande, lugnande medel med ångest- och minnesdämpande egenskaper. Det används inom tandläkeri, hjärtkirurgi, endoskopiska rutiner, för medicinering före narkos och som tillägg vid lokalbedövning. Den kortvariga verkan och den kardiorespiratoriska stabiliteten gör medlet användbart för riskpatienter, äldre och hjärtsjuka. Det är vattenlösligt vid pH under 4 och fettlösligt vid fysiologiskt pH.Prospektiva studierHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.EtherOperationerKloralos: Ett derivat av kloralhydrat som tidigare använts som sömnmedel, men som ersatts av säkrare och effektivare preparat. Det vanligaste användningsområdet är som allmänt narkosmedel vid djurexperiment.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Postoperativa komplikationerHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Smärtstillande medel, opioider: Narkotiska eller opioida preparat, samt syntetiska eller halvsyntetiska medel som framkallar omfattande smärtlindring, dåsighet och svängningar i humöret. Den ändrade sinnesstämningen kan upplevas som behaglig, varför risk för missbruk kan föreligga. Prototypen för alla dessa preparat är morfin.SufentanilConsciousness MonitorsLarynxmasker: En typ av orofaryngeal luftförsörjning som utgör ett alternativ till endotrakealtub och standardnarkosmask för vissa patienter. Den förs ned i nedre delen av svalget och sluter till runt struphuvudet, vilket möjliggör spontan eller övertrycksandning utan penetration av struphuvud eller matstrupe. Tekniken används i stället för ansiktsmask vid rutinnarkos. Fördelarna är bättre kontroll av luftflödet, obetydligt läckage av narkosgas, säkrare andning vid patienttransport och få postoperativa problem.Medetomidin: En agonist för adrenerga alfa-2-receptorer som används inom veterinärmedicin för sina smärtstillande och lugnande egenskaper. Den är en racemat av dexmedetomidin.Neuromuskulära blockerareTidsfaktorerKartikain: Ett lokalbedövningsmedel med tiofen som farmakologiskt liknar mepivakain.Intraoperative AwarenessBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.SmärtanalysSuccinylkolinNeuromuskulär blockadManualer, principer: Böcker avsedda att ge faktiska upplysningar eller instruktioner.PiperidinerLaryngoskopi: Undersökning, behandling eller kirurgiska ingrepp inuti struphuvudet med hjälp av särskilt utformat endoskop.Androstanoler: Androstaner och androstanderivat som i någon position substituerats med en eller flera hydroxylgrupper.Hypotoni, kontrolleradEtomidat: Imidazolderivat som används som bedövnings- och narkosmedel med liten effekt på blodgaser, ventilering eller hjärt-kärlsystemet. Det har kommit ifråga som narkosinduktionspreparat.Djup sederingOperationssalarSmärtlindringIntraoperativ vård: Vårdinsatser under pågående kirurgiskt ingrepp. Häri ingår övervakning, vätsketerapi, medicinering, transfusioner, narkos, röntgen och laboratorietester.Ophthalmologic Surgical ProceduresUretanEfedrin: En alfa- och betaadrenerg agonist som även ökar utsöndringen av norepinefrin. Medlet har används för behandling av ett flertal sjukdomstillstånd, inklusive astma, hjärtsvikt, rinit och urininkontinens, samt för narkolepsi och depression, pga sina centralstimulerande effekter. Användningen har minskat i takt med att mer selektiva agonister tillkommit.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Blodtrycksfall: Onormalt lågt blodtryck, vilket kan ses vid chock, men som inte nödvändigtvis är ett symtom på chocktillstånd.Frossa: Ofrivillig sammandragning och vibration i musklerna. Det är en fysiologisk värmealstringsmetod hos människa och andra däggdjur.Postoperativ periodLjumskbråck: Ett bråck i buken med en utbuktning i ljumskområdet. Det kan klassificeras efter bråckställe. Indirekta ljumsbråck uppträder genom den inre öppningen av ljumskkanalen. Direkta ljumskbråck uppkommer genom defekter i bukväggen i Hesselbachs triangel. Den förra typen ses vanligen hos barn och unga människor, den senare hos vuxna.AndningDroperidol: Ett butyrofenon med allmänna egenskaper liknande dem hos haloperidol. Det används tillsammans med smärtstillande opioider som t ex fentanyl för att hålla patienten i ett lugnt tillstånd av nervbedövning som avskärmar från omgivningen, men ändå gör samarbete med kirurgen möjligt. Preparatet används också för premedicinering, mot kräkningar, och för att bemästra agitation vid akuta psykoser.Armplexus: Det stora nätverk av nervtrådar som försörjer armen med nerver. Armplexus sträcker sig från nacken till armhålan. Hos människa utgår plexusnerverna vanligen från de nedersta cervikalsegmenten och det övre bröstsegmentet av ryggmärgen (C5-C8 och T1), men variationer kan förekomma.Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Struphuvudspasm: Kramper i struphuvudet.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.Underkäksnerv: En gren av trigeminalnerven (den femte kranialnerven). Underkäksnerven leder motoriska nerver till tuggmusklerna och känselnerver till tänderna och tandköttet, till nedre delen av ansiktet och till delar av den hårda hjärnhinnan.SyrgasDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.NarkossköterskorVekuronbromidAcepromazin: Ett fentiazin som används vid behandling av psykoser.Sänkt kroppstemperatur: Lägre kroppstemperatur än normalt, särskilt hos varmblodiga djur. Hos människor uppkommer hypotermi vanligen genom olyckshändelse eller på annat sätt oavsiktligt.Maxillary Nerve: Den mellersta grenen av trigeminalnerven (femte hjärnnerven). Kirurgiska ingrepp, planerade: Kirurgiska operationer som kan senareläggas eller inte genomföras alls utan fara för patienten. Hit hör ingrepp för att avhjälpa icke livshotande medicinska problem eller tillstånd som ger psykisk stress eller leder till ev. annan risk för patienten, som t ex kosmetisk kirurgi eller sterilisering.Amider: Organiska föreningar med en -CO-NH2-radikal. Amider erhålls från syror genom ersättning av -OH med -NH2 och från ammoniak genom ersättning av H med en acylgrupp.Kroppstemperatur: Den förhållandevis konstanta temperatur som kroppen normalt håller (hos människan 37 grader C) och som regleras från mellanhjärnan.TetrakainDexmedetomidin: En selektiv hämmare av adrenerga alfa-2-receptorer med smärtstillande och lugnande egenskaper. Medetomidin är den andra racemiska formen.Halsplexus: Ett nätverk av nervtrådar som utgår ifrån de fyra översta halssegmenten av ryggmärgen. Nätverket sprider hudnerver till delar av nacken, skuldrorna och bakhuvudet, samt motornerver till halskotpelaren s muskler, till musklerna under tungbenet och till mellangärdet. Syn. halsnervnätet.Barbiturater: En grupp derivat av barbitursyra eller tiobarbitursyra. Många av dessa har medicinsk betydelse som lugnande medel eller hypnotika, som narkosmedel eller som kramplösande medel.Atrakurium: En icke-depolariserande neuromuskulär blockerare med kort verkningstid. Dess avsaknad av väsentliga kardiovaskulära effekter och dess oberoende av goda njurfunktioner för eliminering ger medlet klinis ka fördelar framför alternativa icke-depolariserande blockerare.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.TandutdragningPremedicineringMedvetenhet: Iakttagande av ett objekt eller ett skeende. Observansen innefattar inte någon bedömning av det iakttagna.Dermatologic Surgical ProceduresFiberoptikEtyletrarTiletaminNålarGynekologiska kirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i kvinnans könsorgan.Alfaxalonalfadolonmixtur: En blandning av 3-hydroxypregnan-11,20-dion med 21-(acetyloxy)-3-hydroxypregnan-11,20-dion (3:1). En 3:1-blandning av alfaxalon och alfadolonacetat som tidigare använts som narkosmedel.Patientövervakning: Fortlöpande mätning av fysiologiska processer, blodtryck, puls, urinutsöndring, reflexer, andning osv hos en patient eller försöksdjur. Hit hör även farmakologisk övervakning, mätning av tillförda läkemedel eller deras metaboliter i blodet, vävnaderna eller urinet.Handikapptandvård: Tandvård för känslomässigt, mentalt eller fysiskt handikappade patienter. Termen omfattar inte tandvård för kroniskt sjuka.PankuronSmärtlindring, epidural: Smärtlindring utan förlust av medvetandet genom tillförsel av smärtstillande medel i epiduralutrymmet i ryggradskanalen.Perioperativ omhändertagandeMorfin: Den huvudsakliga alkaloiden i opium och prototypen för smärtstillande och narkotiska opiater. Morfin har omfattande verkan i det centrala nervsystemet och på glatt muskulatur.InjektionerBehandlingsresultatBuk: Kroppsdel mellan bröstkorg och bäcken.Lungkollaps: Sammansjunkning av större eller mindre delar av lungan till följd av hoppressning av någon orsak. Ofullständig luftutfyllnad av lungorna hos nyfödda.PartialtryckGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Preoperativ vårdKloralhydrat: Ett sömnmedel som används för behandling av sömnlöshet. Säkerhetsmarginalen är för liten för att kloralhydrat skall användas som allmänt narkosmedel för människor, men det används vanligen som sådant vid djurexperiment. Det anses inte längre vara av värde som ångestdämpande medel.Metoxifluran: Ett narkosmedel för inhalation. Nuförtiden används preparatet sällan för operations-, obstetrisk eller dental narkos. Vid användning bör det ges tillsammans med kväveoxid för erhållande av en relativt lätt narkos, och med någon nerv-muskelblockerare för önskad muskelavslappningsnivå.ProkainAutonom nervblockad: Avstängning av sympatiska nervbanor, med insprutning av bedövningsmdel, vid någon av fyra nivåer: blockad av perifera nerver, blockad av sympatiskt ganglion, extraduralblockad och subaraknoidblockad.TandpulpatestPostoperativ vårdOralkirurgiska teknikerOrtopediska teknikerGuaifenesin: Ett hostdrivande medel som även har viss muskelavslappnande verkan. Det använd i många hostmediciner.ZolazepamStarroperation: Avlägsnande av grumlad ögonlins på kirurgisk väg.Meperidin: Ett smärtstillande medel som är användbart för att lindra de flesta typer av medelsvår till svår smärta, inkl. postoperativ smärta och förlossningssmärtor. Långvarigt bruk kan leda till beroende liknande morfinberoende. Symtomen vid utsättande kommer snabbare, men är kortvarigare, än efter morfin.Andning, konstgjordBronkialspasm: Krampaktig sammandragning av luftrörens glatta muskulatur.Kroppstemperaturreglering: Organismens funktioner för att reglera kroppstemperaturen genom uppvärmning eller avkylning.Tandvård för kroniskt sjuka: Tandvårdsåtgärder för patienter med kronisk sjukdom, så som kroniska hjärt-/kärlsjukdomar, endokrina sjukdomar, blodsjukdomar, immundefekter, tumörsjukdomar och njursjukdomar. Hit hör inte tandvård för utvecklingsstörda eller fysiskt handikappade, vilken beskrivs som "handikapptandvård".Andningsstillestånd: Apn´e. Avbrott i eller upphörande av andningen.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Elektriska retningspotentialer, auditiva: Elektriska vågor i hjärnstammen som alstras av hjärnstamsstrukturer som svar på klickljudstimuli. Hos många patienter med skadad cerebellopontinvinkel, multipel skleros eller andra demyelinerande sjukdomar är vågmönstret onormalt.TourniqueterAspirationspneumoniSmärtaRiskhanteringSingelblindmetodFörnimmelseLäkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.HudtemperaturAirway ManagementDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.PropoxikainHjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Smärtstillande medel: Medel som lindrar smärta utan att orsaka medvetslöshet.Retrospektiva studierGammacyklodextrinerLuftvägshinder: Varje hinder av luftens passage till och från lungorna.Neuromuskulära depolariserande medelAkuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.Slumpmässig fördelningUppvakningsrumOralkirurgiMedvetslöshet: Förlorad förmåga att bibehålla medvetenheten om sig själv eller omgivningen och påtagligt nedsatt svarsreaktion på stimuli från omgivningen.ReflexSmärtlindring, patientstyrd: Smärtlindring, utan förlust av medvetandet, med hjälp av smärtstillande medel som ges genom självdosering. Metoden har använts framgångsrikt vid postoperativ smärta, vid förlossning, efter brännskador och vid smärtlindring i livets slutskede. Risken för överdosering kan minimeras med en kombination av små doser och bestämda väntetider (lockout intervals) mellan doserna.Antiemetika: Läkemedel mot illamående och kräkningar. De har en rad verkningsmekanismer. Några verkar på medullära centra, medan andra påverkar de perifera receptorerna.Råttor, Sprague-DawleyMuskelavslappningsmedel, centrala: En blandat grupp läkemedel som används för att åstadkomma muskelavslappning, med undantag för neuromuskulära blockerare. Deras främsta kliniska och terapeutiska bruk är för behandling av muskelkramp och stelhet förknippad med bristningar, stukningar och ryggskador, samt i mindre utsträckning nackskador. De har även använts för behandling av ett antal olika kliniska tillstånd, med endast skelettmuskelhyperaktivitet som gemensamt kännetecken, som t ex muskelkramper vid multipel skleros.PatienttillfredsställelseAndetagsvolymLårbensnerv: En nerv som utgår ifrån ländryggsträngen (L2-L4) och löper genom ländplexus för att leda motoriska signaler till lårets sträckmuskler och sensoriska impulser till delar av låret, underbenet, foten, samt till höft- och knäled.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.VakenhetBradykardi: Mycket långsam hjärtverksamhet, dvs mindre än 60 slag per minut.Etidokain: Ett lokalbedövnngsmedel med snabb och långvarig verkan, likt bupivakain.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Diazepam: Ett bensodiazepin med kramplösande, ångestdämpande, sövande, muskelavslappnande och amnestiska egenskaper, och med lång verkningstid. Verkan beror på en ökning av gamma-aminosmörsyraaktiviteten. Medlet används för behandling av svåra ångesttillstånd, som sömnmedel vid korttidsbehandling av sömnlöshet, som lugnande medicin och för premedicinering, mot kramper och för behandling av alkoholabstinens.

*  Anestesi och intensivvård i Lycksele

... Vi är en förhållandevis liten klinik med drygt 50 anställda. Vi bemannar anestesi- och ... Skip Navigation LinksStartsida , Jobb och utbildning , Våra arbetsplatser , Sjukhusvård , Anestesi och intensivvård i Lycksele ... Anestesi-operation-Iva Skellefteå. *Arbets- och beteendemedicinskt centrum Umeå. Undermeny till Arbets- och beteendemedicinskt ... Anestesi och intensivvård i Lycksele Sidans adress: http://www.vll.se/Startsida/jobb-och-utbildning/vara-arbetsplatser/ ...

*  Narkosguiden | Intravenös anestesi - Dosguider

Doseringsscheman för intravenös anestesi (TIVA/TCI). Propofol och remifentanil (Ultiva). Här nedan följer ett antal förslag på ... Intravenös anestesi - Dosguider. Dosguider för Propofol, Ultiva och Rapifen i TIVA/TCI. Här nedan ser du dynamiska dosguider ... Propofol 20 mg/ml rekommenderas inte för allmän anestesi hos barn under 3 års ålder eftersom det är svårt att ställa in korrekt ... Dosering: Kirurgisk anestesi kan upprätthållas med en koncentration av 2,5-8 % med eller utan samtidig tillförsel av lustgas. ...

*  PERIOPERATIV DIABETES KONTROLL. O. Naesh, docent Anestesi-Intensivvård-Smärtenheten Helsingborgs Lasarett - PDF

... docent Anestesi-Intensivvård-Smärtenheten Helsingborgs Lasarett Ålder Metabolt syndr. Vi har ett problem. Diabetes ... Publicerat för enhet: Anestesi-Operation-Intensivvårdsklinik gemensamt Version: 7 Publicerat för enhet: Anestesi-Operation- ... 16 Metoder vid 31 svenska anestesi kliniker mmol/l Övre accept gräns mmol/l Mätt interval 100 % , tim 100 % Insulin tillförsel ... Preoperativa rutiner (PM baserat på riktlinjer från Anestesi) Kvinnokliniken i Linköping Preoperativa rutiner 1(3) Preoperativa ...

*  Sveriges Veterinärförbund

Anestesi av försöksdjur. Detta initiativärende påbörjades 2004 och ledde till en publikation som under 2009 följde med som en ...

*  Specialist i allm nmedicin, Region Gotland - medrek.se

Specialistl kare anestesi/ intensivv rd, Region Gotland. Som en del av Region Gotland ansvarar h lso- och sjukv rdsf ... Nyckelord: Akutsjukv rd, Allergisjukdomar, Allm nmedicin, Anestesi- och intensivv rd, AT-tj nst, Barn- och ungdomsallergologi, ... Enhetschef ppenv rd, obstetrik och gynekologiEnhetschef kardiologiUnderl karareHej L kare!Specialistl kare anestesi/ intensivv ...

*  Organisation | Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik | Karolinska Institutet

Anestesi. Administration. Varje enhet inom institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) leds av en ...

*  Stor spridning av multiresistenta stafylokocker inom intensivvården - Karolinska Institutet, KI

Specialistläkare anestesi- och intensivvård Tel: 08-585 800 00 (vxl). Mobil: 0734-05 21 41 E-post: christina.agvald@telia.com ...

*  Studentuppsatser

Anestesi och intensivvård. *Annan klinisk medicin. *Cancer och onkologi. *Dermatologi och venereologi ...

*  Communication and Collaboration Gaps among PhD Students and ICT as a Way Forward : Results from a Study in Sweden

Anestesi och intensivvård. *Annan klinisk medicin. *Cancer och onkologi. *Dermatologi och venereologi ...

*  A Model and Design of a Security Provider for Java Applications

Anestesi och intensivvård. *Annan klinisk medicin. *Cancer och onkologi. *Dermatologi och venereologi ...

*  Evaluation of retrieval effectiveness with incomplete relevance data: theoretical and experimental comparison of three measures

Anestesi och intensivvård. *Annan klinisk medicin. *Cancer och onkologi. *Dermatologi och venereologi ...

*  Multi-agent System Distributed Sensor Fusion Algorithms

Anestesi och intensivvård. *Annan klinisk medicin. *Cancer och onkologi. *Dermatologi och venereologi ...

*  A context-aware application offering map orientation

Anestesi och intensivvård. *Annan klinisk medicin. *Cancer och onkologi. *Dermatologi och venereologi ...

*  Positiones nonnullæ circa chinchinæ usum in febribus. quas, venia exper. ord. med. Upsal. præside Joh. Gust. Acrel, ... pro...

Anestesi och intensivvård. *Annan klinisk medicin. *Cancer och onkologi. *Dermatologi och venereologi ...

*  Koagulationssjukdomar

Anestesi och intensivvård delmål 3, 4. Obstetrik och gynekologi delmål 3. Öron-, näs- och halssjukdomar delmål 7. Internmedicin ... Målgrupp: Akutsjukvård, Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård, Barn- och ungdomsmedicin, Barnkardiologi, Endokrinologi och ...

*  Dissociativ motorisk störning - Wikipedia

Dissociativa störningar kan också ge konvulsioner samt anestesi eller hypestesi. Dessa ingår i den övergripande beteckningen ...

*  Läran från Hadith: Flugans vingar

Ett tidigt symtom är anestesi (eller okänslighet) på en hudbit. Vissa muskler kan förlamas. På grund av vissa nervers ...

*  Info | www.kruuse.com

Här kan du ta del av information från KRUUSE om smått och stort, utveckling av produkter till veterinärer och zoofackhandlare samt annan nyttig information ...

*  AstraZeneca får europeiskt godkännande för nytt... - AstraZeneca

Andra AstraZeneca produkter inom anestesi är Diprivan® EMLA®, Xylocain®, Marcain®, Carbocain® och Citanest®. Narop® är ett ... kommenterar Thomas Engberg Global Brand Director för Anestesi inom AstraZeneca. Hädanefter kommer läkare att kunna använda ...

*  Svårt få sjuksköterskor till ön i sommar - P4 Gotland | Sveriges Radio

Bristen rör främst sjuksköterskor på medicin, kirurgi, psyk, operation anestesi ... ... Bristen rör främst sjuksköterskor på medicin, kirurgi, psyk, operation anestesi och röntgen. Även primärvården har svårt att ...

*  Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker - PDF

Anestesi och intensivvård Anestesi och intensivvård Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 ...

*  Urologi

Dec 25th, 2009 , Kategoriserad under Anestesi, Anestesi vid komorbiditet, Kirurgi, Medicin, Nefrologi, Perioperativ vård, ...

Narkos: Narkos, eller generell anestesi, innebär sövning till kontrollerad medvetslöshet genom inandning (inhalationsnarkos) eller injektion/infusion av läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet. Ordet anestesi används inte så ofta i det svenska vardagsspråket.Spinalanestesi: Spinalanestesi är en form av central nervblockad eller ryggbedövning, som i folkmun felaktigt ibland kan kallas ryggmärgsbedövning.Propofol: Propofol är en läkemedelssubstans som används som anestesi intravenöst, antingen som start av narkos eller som förberedelse (då substansen är lugnande). Medvetandet försvinner eller sänks rejält av propofol.Lokalanestetika: Lokalanestetika (LA) är ett läkemedel som orsakar en reversibel lokalbedövning. Målet är att erhålla en lokal analgetisk effekt, det vill säga att reducera smärtupplevelsen.Lustgassystem: Ett lustgassystem är ett system som sprutar in N2O (lustgas) i insuget till en motor i syfte att öka motoreffekten. Lustgassytem är mycket populära i bilar som används i dragracing och streetracing.Halotan: Halotan är ett anestetikum avsett för inhalationsanestesi. Halotan kan användas till patienter i alla åldrar och vid alla typer av kirurgiska ingrepp.Lidokain: Lidokain, 2-(dietylamino)-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid, är en aktiv substans i läkemedel, bland annat Xylocain, Xylocain adrenalin och EMLA. Lidokain är ett lokalbedövningsmedel som kan användas för smärtlindring av sår och sprickor i hud, smärtor i munhåla och som lokalbedövning av nerver i huden och ryggmärgskanalen vid kirurgiska ingrepp.Bupivakain: miniatyr|höger|250px|strukturformelAnestesiEpe: Epe är en kommun i provinsen Gelderland i Nederländerna. Kommunens totala area är 157,25 km² (där 1,04 km² är vatten) och invånarantalet är på 33 102 invånare (2005).Enfluran: Enfluran var ett inhalationsanestetikum som används både för barn och vuxna vid underhåll av inhalationsanestesi. Det sista läkemedel i Sverige som innehöll denna substans hette Enflurane Medeva Europe och avregistrerades 31 december 2003.Sedering: Smärtlindring eller sedering (från latinets sedativum) är en allmän term för lugnande och ångestdämpande läkemedel.Elektroencefalografi: Elektroencefalografi (EEG) är en metod för att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som vanligtvis klistras fast på skalpen. Elektroderna klistras i ett rutmönster som täcker skalpen enligt ett internationellt system, det så kallade 10-20-systemet, med referenspunkter i näsroten och nackbenets förgreningspunkt.Qualia: Qualia är ett filosofiskt begrepp för den subjektiva fenomenvärlden; qualia är den subjektiva kvaliteten hos medvetna upplevelser. Det vill säga de känslor eller upplevelser som påstås inte gå att beskriva, såsom till exempel smaken av choklad, upplevelsen av färgen rött eller fysisk smärta.Sömnmedel: Sömnmedel eller hypnotika är läkemedel som används vid insomningsproblem och sömnsvårigheter. Bland sömnmedel skiljer man på sömntabletter och insomningstabletter:Xenonlampa: Xenonlampa är en ljuskälla där ljuset skapas i ett urladdningsrör fyllt med dels ädelgasen xenon vilken underlättar bildandet av en ljusbåge och dels fyllt med metallsalter som vid ljusbågens jonisering utsänder ljusenergi. Typiskt för xenonlampor är låg energiåtgång jämfört med glödtrådslampor, snabb tändning jämfört med andra lysrör men olämpliga att tända/släcka ofta.Etrar: Inom organisk kemi är etrar ett samlingsnamn på ett antal föreningar med generell strukturformelMidazolam: Midazolam, C18H13ClFN3, är ett ångestdämpande och lugnande preparat som tillhör gruppen bensodiazepiner, patenterat 1976. Varunamn i Sverige är bland annat Dormicum och Midazolam Alpharma.Faradays konstant: Faradays konstant anger laddningen en hos en (1) mol elektroner. Enheten är C per mol.Opioid: Opioider är en grupp substanser med morfinliknande verkningsmekanism, som kan delas in i tre undergrupper; opiater (opiumalkaloider), semisyntetiska och helsyntetiska opioider. De binds vid opioidreceptorer, som finns på cellytorna i framför allt centrala och perifera nervsystemet, och alltså framkallar likartade medicinska effekter som kroppens egna opioidpeptider (till exempel endorfin), men kraftigare.Sufentanil: Sufentanil, summaformel C22H30N2O2S, är ett smärtstillande preparat som tillhör gruppen opioider. Sufentanil blev syntetiserat vid Janssen Pharmaceutica 1974.Smärttrappan: Smärttrappan används inom sjukvård för att bedöma vilken läkemedelsbehandling som är lämplig för en specifik smärta.PiperidinEfedrinMinutvolym: Minutvolym, mäts i liter luft och är det gasutbyte som sker i luftvägarna under en minut. Minutvolymen kan beräknas genom att multiplicera tidalvolymen med andningsfrekvensen.HypotoniBråck