Blodbrist: Blodbrist orsakad av nedsatt halt av blodfärgämne (hemoglobin) i blodet eller nedsatt antal röda blodkroppar.Anemi, aplastisk: En form av anemi där benmärgen inte producerar perifera blodkroppar i tillräckliga antal.Anemi, hemolytisk: Anemi orsakad av förkortad livslängd hos erytrocyter.Fanconis anemi: Medfödd sjukdom som påverkar alla delar av benmärgen och leder till anemi, leukopeni, trombopeni, och som är förknippad med hjärt-, njur- och extremitetsmissbildningar, samt ändrad hudpigmentering. Spontana kromosombrott, leukemibenägenhet och pancytopeni hör också till sjukdomen. Sjukdomen omfattar minst sju komplementerande grupper: FANCA, FANCB, FANCC, FANCD, FANCE, FANCF och FANCG.Anemi, hemolytisk, autoimmun: Förvärvad hemolytisk anemi till följd av att autoantikroppar agglutinerar och upplöser kroppens egna röda blodkroppar.Anemi, hypokrom: Anemi karakteriserad av en minskning i förhållandet mellan hemoglobinvikt och erytrocytvolym, dvs att medelhalten av blodkroppshemoglobin är lägre än normalt. Orsaken kan vara järnbrist eller järnförl ust, som i sin tur kan vara en följd av infektioner eller andra sjukdomar, läkemedelsbruk, blyförgiftning m m.Anemi, makrocytär: Anemi med större erytrocyter än normalt.Anemi, perniciös: En megaloblastanemi som förekommer hos barn, men som är vanligare senare i livet, och som kännetecknas av histaminfast aklorhydri. Laboratorie- och klinisk diagnos baseras på vitamin B12-malabsorption pga av magslemhinnans förmåga att producera intrinsic factor.Sicklecellanemi: En sjukdom som kännetecknas av kronisk, hemolytisk anemi, episodiska smärtanfall och patologisk förändring i många av kroppens organ. Den är den kliniska manifestationen av hemoglobin S-homozygos.Anemi, sideroblastisk: Anemi med erytroblaster med överskott av järn i benmärgen.Megaloblastanemi: Anemi kännetecknad av megaloblaster i benmärgen.Smittsam hästanemivirus: En art av Lentivirus, undersläktet hästlentivirus, som ger akut eller kronisk infektion hos hästar. Smittan överförs med bitande eller stickande insekter, eller som iatrogen infektion genom användning av osteriliserade instrument. Kronisk infektion består ofta av akuta episoder och tillbakagångar.Blodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Anemi, refraktär: Svår, och ibland kronisk, makrocytisk anemi som inte svarar på vanlig behandling.Anemi, hemolytisk, medfödd: Hemolytisk anemi till följd av vissa inbyggda erytrocytdefekter.Infektiös anemi hos häst: Virusinfektion hos hästar orsakad av infektiös hästanemivirus (EIAV). Den kännetecknas av intermittent feber, svaghet och anemi. Kronisk infektion ger återkommande akuta sjukdomsepisoder.Erytropoietin: Ett glykoproteinhormon som huvudsakligen produceras i njurarna hos vuxna och i levern hos foster och som stimulerar erytroida stamceller i benmärgen att utvecklas och differentieras.Kycklinganemivirus: Typarten av Circovirus, ett litet, höljefritt DNA-virus som ursprungligen isolerades ur förorenat vaccin i Japan. Det orsakar smittsam kycklinganemi och kan möjligen ha samband med anemiskt blödningss yndrom, dermatitanemi och blåvingesjuka.Anemi, dyserytropoietisk, medfödd: Ett ärftligt sjukdomstillstånd, kännetecknat av multinukleära erytroblaster, karyorrexi, asynkron mognad hos cellkärna och cytoplasma, samt olika nukleära abnormaliteter i benmärgens erytrocytprekurso rceller. Typ II är den vanligaste av de tre förekommande typerna och benämns ofta HEMPAS, efter det test som används vid diagnosen.Diamond-Blackfans anemi: En sällsynt, medfödd, hypoplastisk anemi som oftast debuterar i tidig barndom. Sjukdomen kännetecknas av måttlig till svår makrocytisk anemi, fall av neutropeni eller trombocytos, cellulärt normal benmärg med erytroid hypoplasi samt ökad risk för leukemi.FANC-proteinerJärn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Graviditetskomplikationer, blod: Samtidig graviditet och blodsjukdom. Den hematologiska åkomman kan avse blodets celler eller koagulationsfaktorer, men inte brist eller överskott på olika ämnen i blodet, som t ex hyperkalcemi eller hypokalcemi. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Anemi hos nyfödda: Den lindrigaste formen av erythroblastosis fetalis, där anemi är den huvudsakliga manifestationen.Anemi, medel mot: Preparat som förbättrar blodkvaliteten genom att öka hemoglobinnivån och antalet röda blodkroppar. De används för behandling av anemier.Anemi, refraktär, med övertaliga blastceller: Kronisk, refraktär anemi med granulocytopeni och/eller trombocytopeni. Myeloblaster och progranulocyter utgör 5 till 40 % av de kärnförsedda benmärgscellerna.FANCC-proteinFANCFD2-proteinHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.FANCA-proteinErytropoes: Produktionen av röda blodkroppar (erytrocyter). Hos människor bildas de röda blodkropparna i gulsäcken under den första trimestern, i levern under den andra och i benmärgen under den tredje och efter födseln. I normala fall håller sig erytrocytantalet i perifert blod ganska konstant, vilket tyder på att det finns en balans mellan produktion och destruktion av röda blodkroppar.Anemi, hemolytisk, medfödd icke-sfärocytisk: Någon av de typer av medfödd hemolytisk anemi som inte har abnormalt hemoglobin eller sfärocytos, men där erytrocyten har en glykolysdefekt.BlekhetErytrocytantal: Mätning av antalet röda blodkroppar per enhetsvolym i ett venblodprov.Ferritiner: Ett järnhaltigt proteinkomplex som utgörs av en förening av trevärt järn och proteinet apoferritin.Erytrocytindex: Kvantifiering av storlek på och hemoglobininnehåll eller -koncentration i den röda blodkroppen, baserad på erytrocyttal, hemoglobinhalt i blodet och hematokrit. Specificeringen omfattar medelcellvolym (MCV), medelcellhemoglobin (MCH) och medelcellhemoglobinkoncentration (MCHC). Hit hör även mätning av celldiameter och -tjocklek.Hemoglobinometri: Mätning av hemoglobinhalten i blod.BlodtransfusionRöda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.FANCG-proteinCoombs TestRetikulocytantalJärn i kosten: Järn eller järnföreningar i födoämnen. Järn har en viktig roll i syretransporten och i syntesen av järn-porfyrinproteinerna hemoglobin, myoglobin, cytokromer och cytokromoxidas. Underskott av järn i födan kan leda till järnbristanemi.Järnföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller järn som en fast huvudbeståndsdel i molekylen.HepcidinsErytrocyter, abnormaErytrocyttransfusionPrevalensVitamin B12-bristErytrocytåldrandeBenmärg: Den mjuka vävnaden i skelettbenens håligheter. Det finns två typer: gul och röd. Den gula finns i de stora benen och består huvudsakligen av fettceller och ett fåtal primitiva blodceller. Den röda är blodbildande vävnad som producerar erytrocyter och leukocyter. Benmärgen byggs upp av ett fackverk av bindeväv med förgrenade fibrer, där märgcellerna fyller facken.beta-talassemiIsavirus: Ett släkte av familjen Orthomyxoviridae med en enda art, smittsam laxanemivirus.PancytopeniTalassemiFANCF-proteinFenylhydraziner: Diazoderivat av anilin som används som reaktionsmedel för sockerarter, ketoner och aldehyder.FANCE-proteinFosterhemoglobin: Huvuddelen av hemoglobin hos fostret. Detta hemoglobin har två alfa- och två gammapolypeptidenheter; hemoglobinet hos vuxna har två alfa- och två betapolypeptidenheter. Fosterhemoglobin i förhöjda halter (vanligtvis >0,5%) kan ses hos barn och vuxna med leukemi eller olika typer av anemi.Malaria: En protozosjukdom som hos människor orsakas av fyra arter av släktet Plasmodium, nämligen Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale och P. malariae, och som sprids genom stick av infekterade honmyggor av släktet Anopheles. Malaria förekommer endemiskt i delar av Asien, Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och vissa karibbiska öar. Sjukdomen kännetecknas av extrem trötthet i förening med anfall av hög feber, svettningar, frosskakningar och anemi. Hos djur orsakas malaria av andra plasmodiearter.Blodcellsantal: Antal leukocyter och erytrocyter per enhetsvolym i ett prov med venöst blod. En fullständig blodcellsräkning omfattar dessutom mätning av hemoglobin, hematokrit och erytrocytindex.BehandlingsresultatFolsyrabrist: En näringsbrist som orsakas av underskott på folsyra i födan. Många växt- och djurvävnader innehåller folsyra; särskilt rika är bladgrönsaker, jäst, lever och svamp. Lång kokning förstör folsyran, och alkohol stör dess intermediära ämnesomsättningsstadier och absorption. Folsyrabrist kan uppstå vid långvarig antikonvulsiv behandling eller i samband med bruk av p-piller. Brist leder till anemi, makrocytisk anemi och megaloblastisk anemi. I periferblodprov eller benmärgsprov kan den inte skiljas från vitamin B12-brist, men nervskador, som ses vid B12-brist, uppträder inte.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Vitamin B12Hästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.Mjältförstoring: Förstoring av mjälten.Erytroblaster: Omogna, kärnförsedda erytrocyter som utgör erytropoesstadiet efter bildandet av erytroida stamceller och före bildandet av retikulocyter. De kallas även normoblaster.Osmotisk skörhetRetikulocyterAntilymfocytserum: Serum innehållande antikroppar mot lymfocytantigener. Det används både i histokompatibilitetstester och terapeutiskt i samband med transplantationer.ParasitemiRiskfaktorerFerroföreningar: Oorganiska och organiska föreningar med tvåvärt järn.Rekombinanta proteinerJärnöverskott: För stor ansamling av järn i kroppen till följd av onormalt hög absorption av järn från tarmarna eller parenteral tillförsel. Tillståndet kan bero på idiopatisk hemokromatos, överdrivet stort intag av järn, kronisk alkoholism, vissa typer av behandlingsresistent anemi eller transfusionshemosideros.Njursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.Mitomycin: Ett antibiotiskt ämne med antitumörverkan som produceras av Streptomyces caespitosus. Det tillhör gruppen bi-eller trifunktionella alkylerande ämnen som ger upphov till korslänkning av DNA och blockerar DNA-syntes.Heinz' inklusionskroppar: Onormala, intracellulära inneslutningar, bestående av denaturerat hemoglobin, på de röda blodkropparnas hinnor. De förekommer i samband med talassemier, enzymsjukdomar, hemoglobinsjukdomar och efter splenektomi (avlägsnande av mjälten).Hakmaskinfektioner: Infektioner hos människor eller djur med andra hakmaskar än sådana som tillhör Ancylostoma eller Necator, för vilka termerna ankylostomiasis resp. necatoriasis finns .TransferrinreceptorerHemoglobinopatier: En grupp ärftliga sjukdomstillstånd, kännetecknade av strukturella förändringar av hemoglobinmolekylen.TrombocytopeniSicklehemoglobin: Ett onormalt hemoglobin som är resultatet av substitution av glutaminsyra med valin vid position 6 på globindelens betakedja. Ett heterozygotförhållande leder till sickle cell-särdrag, ett homozygottillstånd till sickle cell-anemi.Falciparummalaria: Malaria orsakad av Plasmodium falciparum. Detta är den svåraste formen av malaria, och den medför den högsta halten parasiter i blodet. Sjukdomen kännetecknas av oregelbundet återkommande feberattacker, som i värsta fall åtföljs av akuta symtom från hjärna, njurar och mag-tarmkanal.Inre faktor: Ett glykoprotein som utsöndras av magkörtlarna och som är nödvändigt för upptag av vitamin B12. Brist på denna faktor leder till perniciös anemi.AlfatalassemiSfärocytos, ärftligRh-isoimmuniseringKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Antimikrobiella katjoniska peptider: Små, katjoniska peptider som hos de flesta arter utgör en viktig del av det tidiga, medfödda och framkallade försvaret mot angripande mikroorganismer. Hos djur finns de på slemhinnor, i fagocytkorn oc h på kroppsytorna. Också insekter och växter har dessa peptider. Gruppen omfattar bl a defensiner, protegriner, takyplesiner och tioniner.Hemolys: Nedbrytningen av röda blodkroppar genom verkan av olika ämnen, som t ex antikroppar, bakterier, kemikalier, temperaturförändringar och ändringar i tonicitet (tryckförhållanden).TanzaniaNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Retrospektiva studierErythroid Progenitor CellsGraviditetskomplikationer, parasitära: Parasitsjukdomar som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående parasitsjukdom. Några av de vanligaste parasitinfektioner i detta sammanhang är amöbiasis, malaria och toxoplasmos.Sicklecellanemi, medel mot: Preparat som används för att förhindra eller vända de patologiska förlopp som leder till erytrocytkrökning vid sicklecelltillstånd.Parvovirus B19, humantFolsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.PicaNäringsstatusHemoglobiner, onormala: Hemoglobiner som kännetecknas av strukturella förändringar inom molekylen. Förändringen kan bestå i frånvaro av, tillägg av eller substitution av en eller fler aminosyror vid vissa positioner på polypeptidkedjorna i molekylens globindel.ParvoviridaeinfektionerHemoglobinuri, paroxysmal: Sjukdomstillstånd med intravaskulär hemolys och hemoglobinuri. Vissa fall uppstår vid exponering för kyla och beror på att det finns autohemolysin i serum. Andra fall ses under eller omedelbart efter sömn och anses bero på en förvärvad intrakorpuskulär defekt.Undernäring: Obalans i kroppens näringsstatus till följd av otillräckligt intag av näringsämnen för att tillgodose ett normalt fysiologiskt behov.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Prospektiva studierSplenektomiGlukosfosfatdehydrogenasbrist: Ett enzymbristtillstånd som kan yttra sig på flera sätt, bl a som nedsatt enzymaktivitet i de röda blodkropparna, vilket leder till hemolytisk anemi.Blodsjukdomar: Sjukdomar i blodet och de blodbildande organen.TransferrinRetikulocytosNjurdialysKenya: Republik i BenmärgssjukdomarBlodtester: Tester som används vid analyser av blodsystemet.SicklecelltraitSalmo salarTidsfaktorerBlodtransfusion, intrauterinSjukdomsgradsmått5-aminolevulinatsyntetas: Ett enzym i transferasklassen som katalyserar kondensationen av succinylgruppen från succinylkoenzym A med glycin vid bildandet av delta-aminlevulinat. Det är ett pyridoxylfosfatprotein, och reaktione n äger rum i mitokondrierna som det första steget i hembiosyntesen. Enzymet har en nyckelroll i reglerandet av hembiosyntesen och, åtminstone i levern, "feedback"-hämmas av hem.Kosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.TrombocytosOximetolonUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Hemoglobin E: Ett onormalt hemoglobin som är resultatet av att lysin ersätter glutaminsyra vid position 26 på betakedjan. Det förekommer mest frekvent i befolkningsgrupper i Sydostasien.Erytroblastopeni: Undertryckande av erytropoesen utan större bortfall i produktionen av leukocyter och blodplättar.Sockersyra: En syra erhållen från D-glukos, där både aldehydkolatomen och kolatomen med den primära hydroxylgruppen oxideras till karboxylsyragrupper.Blodbildning: Utveckling och bildande av olika typer av blodceller. Blodbildningen (hematopoesen) kan ske i benmärgen (medullär) eller utanför benmärgen (extramedullär).BenmärgstransplantationHemolytisk sjukdom hos nyfödda: Hemolytisk anemi hos foster och nyfödda till följd av överföring av antikroppar från modern via moderkakan, vilka bildats pga oförenlighet mellan moderns och fostrets blodgrupper. Syn. fetal erytroblastos.ProtoporfyrinerNjursjukdomarImmunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Järnisotoper: Stabila järnatomer med samma atomnummer som grundämnet järn (Fe), men med avvikande atomvikter. Fe-54, 57 och 58 är stabila järnisotoper.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Livsmedel, berikade: Mat som fått tillägg av essentiella näringsämnen i större mängd än i vanlig mat eller som normalt saknas i födan. Ett exempel är frukostflingor berikade med järn och vitaminer. Benmärgsundersökning: Provtagning och histologisk utvärdering av benmärg.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Ghana: Republik i Västafrika, gränsande till Togo i öster, Elfenbenskusten i väster, Burkina Faso i norr och havet (Guineagolfen) i söder. Landet hette tidigare Guldkusten. Landets yta är 239 460 km2 och folkmängden uppgår till ca 20,5 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Accra.

*  Normocytär anemi - Wikipedia
... aplastisk anemi). En ökad destruktion av röda blodkroppar eller blodförlust (till exempel hemolytisk anemi, blödning). En ... Normocytär anemi är en beskrivande term för anemier där storleken på de röda blodkropparna är normal, vilket innebär ett värde ... makrocytär anemi. ^ Brill JR, Baumgardner DJ (9 november 2000). "Normocytic anemia". Am Fam Physician "62" (10): ss. 2255-64. ... på medelcellvolymen på mellan 80 och 100 fL (kan variera något beroende på laboratorium). Orsakerna till normocytär anemi kan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Normocyt%C3%A4r_anemi
*  Aplastisk anemi - Wikipedia
Aplastisk anemi (AA) är en relativt sällsynt och allvarlig hematologisk sjukdom (blodsjukdom) som uppstår då stamceller i ... Det finns flera olika inriktningar när det gäller behandling av aplastisk anemi. En första behandling är ofta så kallad ATG ( ... Utan insatt behandling är medianöverlevnaden vid svår aplastisk anemi mindre än ett år, och medelöverlevnaden endast tre ... "Aplastisk Anemi". http://www.blodcancerforbundet.se/blodcancer/uploads/Aplastisk%20anemi%20low.pdf. ^ [a b c] Grefberg, Nils ( ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aplastisk_anemi
*  Hepatit B - akut
Aplastisk anemi. Prognos. Om en akut HBV-infektion läker ut eller inte, beror främst på åldern hos den som insjuknar. Risken ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=238
*  Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka filmdragerad tablett 160 mg/25 mg - Beställ på Apoteket.se
svaghet, blåmärken och täta infektioner (aplastisk anemi). *. kraftigt minskad urinproduktion (möjliga tecken på njursjukdom ... minskat hemoglobinvärde och minskad andel röda blodkroppar i blodet (båda kan i allvarliga fall ge blodbrist (anemi)). ...
  https://www.apoteket.se/produkt/valsartan-hydrochlorothiazide-krka-filmdragerad-tablett-160-mg-per-25-mg-98-tabletter-blister-246500/
*  Radioaktivitet - Wikipedia
Marie Curie dog senare av aplastisk anemi på grund av strålningen.[källa behövs] Alfa-sönderfall (Alfastrålning) Beta- ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Radioaktivitet
*  Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4 filmdragerad tablett 320 mg/12,5 mg - Handla på Apoteket.se
svaghet, blåmärken och täta infektioner (aplastisk anemi). • drastiskt minskade urinmängder (kan vara tecken på njursjukdom ... blek hud, trötthet, andfåddhet, mörk urin (hemolytisk anemi). • feber, halsont eller sår i munslemhinnan på grund av ... minskat hemoglobinvärde och minskad andel röda blodkroppar i blodet (båda kan i allvarliga fall ge blodbrist (anemi)) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/valsartan-hydrochlorothiazide-2care4-filmdragerad-tablett-320-mg-per-125-mg-98-tabletter-blister-488933/
*  Valtsu comp filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg - Beställ på Apoteket.se
svaghet, blåmärken och täta infektioner (aplastisk anemi). *. drastiskt minskade urinmängder (kan vara tecken på njursjukdom ... minskat hemoglobinvärde och minskad andel röda blodkroppar i blodet (båda kan i allvarliga fall ge blodbrist (anemi) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/valtsu-comp-filmdragerad-tablett-80-mg-per-125-mg-100-tabletter-blister-257239/
*  Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz filmdragerad tablett 320 mg/12,5 mg - Köp tryggt på Apoteket
svaghet, blåmärken och täta infektioner (aplastisk anemi). *. drastiskt minskade urinmängder (kan vara tecken på njursjukdom ... minskat hemoglobinvärde och minskad andel röda blodkroppar i blodet (båda kan i allvarliga fall ge blodbrist (anemi)) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/valsartan-hydrochlorothiazide-sandoz-filmdragerad-tablett-320-mg-per-125-mg-98-tabletter-blister-246620/
*  Valsartore Comp filmdragerad tablett 80 mg/12,5 mg - Köp på Apoteket.se
svaghet, blåmärken och täta infektioner (aplastisk anemi). *. kraftigt minskad urinproduktion (möjliga tecken på njursjukdom ... minskat hemoglobinvärde och minskad andel röda blodkroppar i blodet (båda kan i allvarliga fall ge blodbrist (anemi)) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/valsartore-comp-filmdragerad-tablett-80-mg-per-125-mg-30-tabletter-blister-246535/
*  Enbrel injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 25 mg - Handla på Apoteket.se
Oförmåga hos benmärgen att producera blodkroppar (aplastisk anemi).. • Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga ...
  https://www.apoteket.se/produkt/enbrel-injektionsvatska-losning-forfylld-spruta-25-mg-4-styck-forfylld-spruta-228664/
*  Kloramfenikol - Wikipedia
Risken för aplastisk anemi är i storleksordningen 1/25 000-40 000 behandlingskurer. Vid lokalbehandling med ögondroppar är ... med dels en dosberoende reversibel benmärgsdepression och dels med en icke dosberoende vanligen dödlig aplastisk anemi, som kan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kloramfenikol
*  Lisinopril/Hydroklortiazid STADA tablett 10 mg/12,5 mg - Handla på Apoteket.se
aplastisk anemi (när benmärgen inte kan göra tillräckligt många blodkroppar). *. aptitlöshet. *. socker i urinen ... liten sänkning av nivån av hemoglobin och hematokrit (röda blodkroppar), vilket kan leda till anemi. Dessa rapporterades ofta ... hemolytisk anemi (blodbrist som orsakas av en onormal nedbrytning av röda blodkroppar) ... anemi), lågt antal blodplättar (trombocytopeni) och/eller lågt antal vita blodkroppar (leukopeni) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/lisinopril-hydroklortiazid-stada-tablett-10-mg-per-125-mg-100-tabletter-blister-223936/
*  Hematologi - Wikipedia
Kunskapen om dem har gjort benmärgstransplantation till en viktig behandling vid svåra benmärgssjukdomar som aplastisk anemi ... anemi) var möjligheten att mäta hematokrit, blodets halt av röda blodkroppar. 1932 infördes även en enkel metod för att mäta de ... även ett antal blodsjukdomar såsom perniciös anemi och leukemi. 1901 års upptäckt av de viktigaste blodgrupperna (A/B/O) gjorde ... 1920-talets upptäckt att intag av stora mängder rå lever hade positiv effekt vid den annars dödliga sjukdomen perniciös anemi. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hematologi
*  Senapsgas - Wikipedia
Den direkta följden är minskat antal röda och vita blodkroppar och minskat antal blodceller (aplastisk anemi). Ögonproblemen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Senapsgas
*  Tobiasregistret - Wikipedia
Det är uppkallat efter en pojke som dog i aplastisk anemi i väntan på en passande donator. Initiativtagare till Tobiasregistret ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tobiasregistret
*  Blåljus - Nyhet - Det hände i världshistorien just idag perioden 17till 23 dec
Hon avled av s k aplastisk anemi 1934. Den var troligen en följd av den joniserande strålning hon varit utsatt för i sitt ...
  http://blaljus.nu/historisk-notis/det-hande-i-varldshistorien-just-idag-perioden-17till-23-dec
*  Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvården
Ses även som en toxisk effekt vid akut alkoholmissbruk, samt vid hematologiska maligniteter och aplastisk anemi. En minskad ... OBS! Även patienter med mindre uttalad neutropeni i kombination med anemi och/eller lågt TPK kan ha en allvarlig hematologisk ... Patienter med neutropeni kombinerad med anemi och/eller trombocytopeni (OBS! Se nedan under akutmottagning) ... Sådan patient bör inremitteras akut om pågående infektion eller symtomgivande anemi/trombocytopeni. Om pancytopenin upptäcks ...
  http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Blod-och-blodbildande-organ/Neutropeni/
*  Temozolomid STADA kapsel, hård 180 mg - Köp på Apoteket.se
I vissa fall kan det bli mer långvarigt och leda till en mycket svår form av blodbrist (aplastisk anemi). Din läkare kommer att ... Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): minskat antal blodkroppar (pancytopeni, anemi, leukopeni) ... om du har lågt antal röda blodkroppar (anemi), vita blodkroppar och blodplättar (trombocyter), eller problem med ...
  https://www.apoteket.se/produkt/temozolomid-stada-kapsel-hard-180-mg-5-kapsel-kapslar-burk-243658/
*  Temozolomide SUN kapsel, hård 100 mg - Köp direkt på Apoteket
I vissa fall kan den vara längre och leda till en mycket allvarlig form av anemi (aplastisk anemi). Din läkare kommer att ... Det kan innebära att du får blåmärken eller blödningar, anemi (brist på röda blodkroppar), feber och minskat motstånd mot ... om du har lågt antal röda blodkroppar (anemi), vita blodkroppar och blodplättar, eller har problem med blodkoagulationen före ... Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare): minskat antal blodceller (pancytopeni, anemi, leukopeni). ...
  https://www.apoteket.se/produkt/temozolomide-sun-kapsel-hard-100-mg-20-kapsel-kapslar-burk-247129/
*  Rebetol kapsel, hård 200 mg - Köp tryggt på Apoteket
aplastisk anemi, brist på röda blodkroppar (ett tillstånd där kroppen upphör med eller minskar produktionen av röda blodkroppar ... Därutöver kan patienter som behandlas med zidovudin och ribavirin i kombination med alfainterferon riskera att utveckla anemi ( ...
  https://www.apoteket.se/produkt/rebetol-kapsel-hard-200-mg-140-styck-blister-118487/
*  Lundskogs Lista: Godbitarna från grundserien - Hockeyzon - Övriga | SvenskaFans.com
... son till Malmös assisterande tränare Jesper Mattson har gått en så tuff kamp mot den allvarliga sjukdomen aplastisk anemi. Men ...
  https://www.svenskafans.com/hockeyzon/hockeyzon/lundskogs-lista-godbitarna-fran-grundserien--584410.aspx
*  lookfordiagnosis.com - Index
Anemi, aplastisk 0 Trådar. 0 Inlägg. Inga inlägg. * Diamond-Blackfans anemi 0 Trådar. 0 Inlägg. Inga inlägg. ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/index.php
*  Köpa Febratic utan recept på nätet i Sverige | Febratic Online Apotek
Aplastisk anemi ger dig känslan trött, febratic ibuprofen. Den mediala väggen av tarsaltunneln är skenbenet och den laterala ...
  http://apotekvarernettbutikk.life/febratic.html
*  Upplösning av benvävnad - lookfordiagnosis.com
Anemi, aplastisk. * Diamond-Blackfans anemi. * Anemi, dyserytropoietisk, medfödd. * Anemi, hemolytisk. * Anemi, hemolytisk, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2916

AnemiMakrocytos: Makrocytos är en term som används för att beskriva onormalt stora röda blodkroppar.Henry Sweet: Henry Sweet, född 15 september 1845 i London, död 30 april 1912 i Oxford, var en engelsk språkforskare.SicklecellanemiMikrocytär anemiMegaloblastisk anemiHemoglobin: Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet.Erytropoetin: Erytropoetin (EPO) är ett glykoproteinhormon (ett protein"Erytropoetin". NE.JärnErytrocytvolymfraktion: Erytrocytvolymfraktion (EVF) anger andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym. Låga värden kan vara ett tecken på anemi.Erytropoes: Erytropoes är bildandet av röda blodkroppar, erytrocyter. Detta sker i flera steg där ursprunget är en stamcell i benmärgen.PallorFerritin: Ferritin eller apoferritin innehållande järn, är ett intracellulärt protein som utgör kroppens normala deponeringsform för järn. Ferritinmätningar utförs vanligtvis för bedömning av en patients järndepåer i kroppen, till exempel hos blodgivare, hemokromatos, okomplicerad tidig graviditet med flera.Hemagglutinin: Ett hemagglutinin är ett ämne som får blodet att koagulera (agglutinera). Antikroppar av typen IgM är välkända hemagglutininer.KaliumferratTalassemiMalariaBlodkropp: Blodkroppar, hematocyter, är de olika typer av celler som bildas genom hematopoes, och som flyter i blodet. Blodkroppar är av tre olika slag och har olika funktioner:Galoppsport: miniatyr|Engelska fullblodFerrocen: Ferrocen (av latinets fe'rrum, "järn"), bis(eta-5-cyklopentadienyl)järn(II), Fe(C5H5)2, är ett metallorganiskt kemiskt ämne, som består av två cyklopentadien-ringar bundna på motsatta sidor om en central järnatom.Lunnesläktet: Lunnesläktet (Fratercula) är ett fågelsläkte med alkor inom ordningen vadarfåglar. Släktet omfattar tre arter, men av dessa placeras tofslunne av vissa taxonomer i det egna släktet Lunda.Underkylning: Underkylning innebär att en vätskas temperatur sänks under dess smältpunkt utan att den övergår i fast form. Exempelvis kan rent vatten (regndroppar och molndroppar), som inte innehåller några fasta partiklar, vara underkylt.Perniciös anemiHereditär sfärocytosHemolys: Hemolys innebär att röda blodkroppar spricker, vilket kan bero på att det kan ha bildats iskristaller i dem eller att ett starkt osmotiskt tryck gör att alltför stora mängder vatten upptas och får cellerna att spricka. Det kan även inträffa vid vissa fall av förgiftning, till exempel vid intag av giftig svamp så som stenmurkla (gyromytrin) och även vit respektive lömsk flugsvamp (phalloidin).


  • andra
  • Vad som är att anse som anemi är alltså individuellt och hos två olika personer med samma hemoglobinvärde kan den ena vara anemisk medan den andra inte är det. (wikipedia.org)
  • ofta
  • Anemi som uppstår plötsligt har ofta tydligare symptom som kan innefatta: sänkt medvetandegrad (konfusion), svimningskänsla och en ökad benägenhet att inta vätska. (wikipedia.org)
  • samt
  • Enheten är fL) Huvudartikel: Mikrocytär anemi Den vanligaste typen av all anemi samt mikrocytär anemi beror på järnbrist, järnbristanemi. (wikipedia.org)
  • fall
  • I de fall de är av vanlig storlek kallas tillståndet för en normocytär anemi. (wikipedia.org)
  • Anemi ger i många fall inga märkbara symtom eftersom kroppen successivt vänjer sig vid den lägre halten hemoglobin i blodet. (wikipedia.org)