Andningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Helicobacterinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Helicobacter, hos människor särskilt Helicobacter pyloris. De kliniska uttrycken är koncentrerade till magen, vanligtvis magslemhinnan, antrum och övre delen av tolvfingertarmen. Infektionen spelar stor roll för uppkomst av typ B-gastrit och magsår.Helicobacter pylori: En spiralformad bakterie som ger upphov till magsjukdom hos människor. Den är en gramnegativ, ureaspositiv, krökt och något spiralformad organism som först isolerades 1982 från patienter med magsår i västra Australien. Helicobacter pylori fördes ursprungligen till släktet Campylobacter, men RNA-sekvensanalyser, fettsyraprofiler, tillväxtmönster och andra taxonomiska särdrag har visat att mikroorganismen borde tillhöra släktet Helicobacter. Dit överfördes den officiellt 1989.UrinämneMagsäckstömning: Tömning av föda från magsäcken till tolvfingertarmen.Kolisotoper: Stabila kolatomer med samma atomnummer som grundämnet kol, men med annan atomvikt. C-13 är en stabil kolisotop.Laktulos: En syntetisk disackarid som används för behandling av förstoppning och hepatisk encefalopati. Den har även använts för diagnos av störningar i mag-tarmkanalen.Aminopyrin: Ett läkemedel med smärtstillande, antiinflammatoriska och febernedsättande egenskaper, men användning ger risk för agranulocytos.Kaprylater: Derivat av kaprylsyra.Väte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).Laktosintolerans: Ett tillstånd som beror på avsaknad av eller brist på enzymet laktas i tarmarnas slemhinneceller, och oförmåga att bryta ned mjölksocker (laktos) för absorption. Bakteriell jäsning av oabsorberat laktos leder till symtom som kan variera från nedsatt matsmältning (dyspepsi) till allvarlig diarré. Laktosintolerans kan vara medfödd eller förvärvad.Magsårsmedel: Olika preparat med varierande verkningsmekanismer som används för behandling och lindring av magsår och irritationer i mag-tarmkanalen.UtandningDyspepsi: Matsmältningsstörningar.OmeprazolKolradioisotoper: Instabila kolisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Kolatomer med atomvikterna 10, 11 och 14-16 är radioaktiva kolisotoper.Klaritromycin: Ett halvsyntetiskt antibiotikum av makrolidtyp som utvunnits ur erytromycin, och som är verksamt mot en rad mikroorganismer. Det kan hämma proteinsyntesen i bakterier genom reversibel bindning till 50 S-ribosomunderenheterna. Detta blockerar translokation av aminoacyltransfer-RNA och förhindrar påbyggnad av peptidkedjorna.Amoxicillin: (2S-(2-alfa,5-alfa,6-beta(S*)))-6-((amino(4-hydroxyfenyl)acetyl)amino)-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo(3.2.0)heptan-2-karboxylsyra. Ett halvsyntetiskt bredspektrumantibiotikum liknande ampicillin , men med beständighet mot magsyra, vilket tillåter högre serumhalter om det ges oralt.2-PyridinylmethylsulfinylbenzimidazolesKoldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Vismut: Metalliskt grundämne med atomnummer 83, atomvikt 208,98 och kemiskt tecken Bi. Före de antibiotiska preparatens tid användes vismutsalter mot inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen och mot syfili s. Vismut förekommer i naturen som ren metall eller i form av vismutsulfider med varierande sammansättning.UreasMag-tarmpassage: Den intagna födans förflyttning (även i fråga om testmåltid) genom mag-tarmkanalen, mätt i minuter eller timmar. Passagehastigheten genom tarmarna är ett mått på tunntarmsfunktionen.TinidazolMetronidazol: Ett nitroimidazol för behandling av amöbainfektioner, vaginit, trichomonasinfektioner, giardiasis, treponemainfektioner och infektioner med anaeroba bakterier. Medlet har även varit på tal som strålningssensibiliserande ämne för hypoxiska celler. Det antas på goda grunder ha karcinogena effekter.KylomikronresterLaktosbelastningstestLansoprazoleMalabsorptionssyndrom: Allmän benämning för en grupp näringsbristsyndrom, orsakade av bristande förmåga till normalt näringsupptag i tarmarna.LeverfunktionstesterFalskt negativa reaktioner: Negativa provresultat för undersökta personer som uppfyller de kriterier som provet avser. Angivande av sjuka individer som friska vid kartläggning ("screening") av sjukdom.SulfoxiderPeptiskt sårAcetamider: Derivat av acetamid som används som lösningsmedel, som milda irritanter och i organisk syntes.Tolvfingertarmssår: Magsår beläget i tolvfingertarmen.Sensitivitet och specificitetLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Magmuskelförlamning: Förlamning av magsäckens muskelskikt. Tillståndet ses oftast som en komplikation av diabetes mellitus.Furazolidon: Ett nitrofuranderivat med verkan mot protozoer och bakterier. Tunntarm: Den del av mag-tarmkanalen som sträcker sig mellan nedre magmunnen och ileocekalklaffen mot tjocktarmen. Den kan delas in i tre delar: tolvfingertarmen, jejunum och ileum.Blind tarmslynga-syndrom: Bristande upptag av näringsämnen, särskilt vitamin B12 och folsyra, pga av metabolisk konkurrens från bakterier som frodas i någon del av tunntarmen utan genomströmning. En sådan störning kan uppstå s om en postoperativ komplikation efter en tarmanastomos eller till följd av divertikulit, fistel m m.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.RanitidinRabeprazoleIleocekalklaff: Klaffen mellan tunntarmen och tjocktarmen, som reglerar passagen mellan ileum (tunntarmens sista del) och grovtarmen.Laktos: En disackarid av glukos och galaktos i mjölk från människor och kor. Infrarödspektrofotometri: Spektrofotometri i det infraröda området, oftast för kemisk analys genom mätning av absorptionsspektra baserade på molekylers rotations- eller vibrationsenerginivåer.ProtonpumphämmareGastroskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av magsäckens insida.Magsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.Trichomonas, medel mot: Preparat för behandling av trichomonasinfektioner.PentanerBreath HoldingMineralvatten: Vatten med naturligt eller tillsatt innehåll av mineralsalter eller gaser (koldioxid).SpirulinaLoperamid: Ett långtidsverkande, syntetiskt medel mot diarré. Det tas inte upp från tarmen i större omfattning och har ingen verkan på det adrenerga systemet eller det centrala nervsystemet, men kan motverka histamin och störa lokal acetylkolinfrisättning.BukspottkörtelsviktIrritabel tarm: Sjukdomstillstånd med kronisk eller återkommande tarmsymtom utan klarlagd orsak. Typiska tecken är kronisk eller återkommande buksmärta, gasspänningar, slem i avföringen och oregelbunden avföring.Magkatarr: Inflammation i magslemhinnan, en skada som kan ses i samband med ett flertal olika sjukdomar.Metan: Det enklaste, mättade kolvätet (CH4).Endoskopi, mag-tarm: Endoskopisk undersökning av, behandling av eller operation i mag-tarmkanalen.SteatorreDihydropyrimidindehydrogenasbristFenolsulfoftalein: Ett rödfärgämne, pH-indikator och ett diagnostiskt hjälpmedel vid kontroll av njurfunktion. Det används även vid undersökning av mag-tarmsystemet och andra system.PankreatinAvföringGastrointestinal motilitet: Mag-tarmkanalens rörelser.PropantelinAndningGasbildning: Gasfyllnad i tarmen som kan avges genom ändtarmsöppningen. Syn. flatulens.Glutetimid: Ett sömnmedel och lugnande medel som kommit att ersättas av andra läkemedel.Difenoxylat: En meperidin-"congen" (molekyl med alternativ struktur) som används mot diarré, ofta i kombination med atropin. I höga doser har substansen en verkan liknande morfinets. Dess icke-förestrade metabolit difenoxin har liknande egenskaper och används på samma sätt. Difenoxylat har liten eller ingen smärtstillande effekt.Resultats reproducerbarhetMukositTarmsjukdomar: Sjukliga förändringar i någon del av tarmsystemet, från tolvfingertarmen till ändtarmen.Mag-tarmmedel: Läkemedel med verkan på mag-tarmsystemet och som används för att reglera magsyran, systemets rörelser och vätskeflöde, och för att underlätta matsmältningen.Skrumplever: Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.Aklorhydri: Brist eller avsaknad av saltsyra i magsaften trots stimulering till vätskeproduktion i magsäcken.AndningsmekanikBensimidazoler: En grupp föreningar som används i såväl läkemedel som bekämpningsmedel.TrioleinProspektiva studierSyrabindande medelBukspottkörtelextraktTidsfaktorerTarmabsorption: Upptag av ämnen genom tarmhinnan.Flyktiga organiska föreningarAcetic Acid: Oxidationsprodukt av etanol och en nedbrytningsprodukt vid destillation av trä. Det används lokalt, ibland invärtes, som irritationsdämpande medel, samt som reagens.BiliopankreasavledningEsomeprazoleSprue, tropiskAndetagsvolymPrediktivt värde av testerErytromycin: Ett bakteriostatiskt, antibiotiskt ämne som produceras av Streptomyces erythreus. Erytromycin A anses vara den beståndsdel som har störst verkan. Hos känsliga organismer hämmar det proteinsyntesen genom att binda till 50S-ribosomala underenheter. Denna bindning blockerar peptidyltransferasaktiviteten och stör överflyttning av aminosyror under translationsprocessen och proteinsammansättningen.Mun: Den ovala håligheten som utgör toppen av matsmältningskanalen och består av två delar, vestibulum oris och den egentliga munhålan.Laktas: Ett enzym som katalyserar hydrolys av laktos till D-galaktos och D-glukos. Defekter i enzymet leder till laktosintolerans. EC 3.2.1.108.

*  LTH-nytt 2014:1 | LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Sjukdomen diagnostiseras normalt med en spirometer, som mäter lungkapaciteten med ett andningsprov. Men det testet är relativt ...
  http://www.lth.se/lthnytt/2014-1/article/nanopartiklar-i-lungan-avsloejar-kol-patienten/
*  Astma / KOL-mottagning - Helsingborgs Vårdcentral
Spirometri (andningsprov). *Patientutbildning angående astma/KOL samt allergier.. *Genomgång av inhalationsteknik. *Stöd om du ...
  https://www.hbgvc.se/astma-kol-mottagning/
*  Ystadsläkare synliggör folksjukdom | Skånska Dagbladet
Hon råder att alla ber om ett andningsprov hos distriktsläkare, ifall de märker att de har svårt att hålla jämna steg med ...
  http://www.skd.se/2017/11/14/ystadslakare-synliggor-folksjukdom/
*  Expertchatt om astma och allergi - Netdoktor
Låter som du bör göra en spirometri (andningsprov) på vårdcentral och kanske lägga tíll regelbunden underhållsbehandling med ...
  https://www.netdoktor.se/lungor-luftvagar/astma/sjukdomar/expertchatt-om-astma-och-allergi/
*  Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin PDF
På förra arbetet gjordes via företagshälsovården 'ordentliga tester', cykling, andningsprov och 'alla möjliga blodprover'. ...
  http://docplayer.se/1249139-Skriftligt-prov-for-specialistexamen-i-allmanmedicin-2005.html
*  esbribloggen - om entreprenörskap, innovation och småföretagande: 2011/05
Tänk andningsprov i stället för att tvingas kissa på beställning i en smutsig portuppgång. I Europa och Nordamerika görs enligt ...
  http://esbribloggen.blogspot.com/2011/05/
*  Vardagsbetraktelser
Fick göra nya pricktester och andningsprov och fick sedan sitta i samtal med en otroligt engagerad läkare i drygt 1 tim. ...
  http://borthy.blogg.se/category/vardagsbetraktelser.html

Blancmangé: Blancmangé (från franska blanc-manger ) är en efterrätt gjord på mjölk eller grädde med socker, och ett förtjockningsmedel som gelatin, majsstärkelse eller karragenan,Irish Moss Blanc-Mange. Farmer, Fannie Merritt.Laktulos: Laktulos är en isomer av laktos. Det är en trögflytande, ljus sirap som smakar sött och har en något kylande arom.Väteförsprödning: Väteförsprödning (ibland kallat hydrogenförsprödning) är ett fenomen som uppträder i metaller när de utsätts för väte och mekanisk spänning. Det atomvärda vätet diffunderar ut i materialet och omvandlas till molekylärt väte i korngränserna.Omeprazol: Omeprazol är en protonpumpshämmare som används för behandling av bland annat duodenalsår, ventrikelsår, refluxesofagit och Zollinger-Ellisons syndrom. Det innehar ATC-kod A02BC01 och är bland annat känt under varumärkesnamnet Losec.Amoxicillin: Amoxicillin är ett betalaktamantibiotikum som används då penicillin V inte hjälper, till exempel vid öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation eller vid misstanke om Haemophilus influenzae-infektion. Det kan också användas tillsammans med andra antibiotika för behandling av magsårsbakterien Helicobacter pylori.Minutvolym: Minutvolym, mäts i liter luft och är det gasutbyte som sker i luftvägarna under en minut. Minutvolymen kan beräknas genom att multiplicera tidalvolymen med andningsfrekvensen.Vismut(III)oxidTinidazol: Tinidazol är ett antibiotikum som är effektivt mot både bakterier och parasiter.Lansoprazol: Lansoprazol är en substans av typen protonpumpshämmare, en grupp läkemedel som används vid sura uppstötningar och kroniska magsårssjukdomar.MalabsorptionSulfoxidDimetyletanamidPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Blindtarm: Blindtarmen, caecum eller cecum (latin för 'blind'), är en blint avslutande utbuktning av tarmen. Den ser ut på olika sätt hos olika djurarter.Protonpumpshämmare: Protonpumpshämmare (eller "PPI") är en läkemedelsgrupp vars huvudsakliga verkan är en tydlig och långvarig minskning av produktionen av magsyra. De är de potentaste syrasekretionshämmarna som finns idag.PentanMineralvatten: Mineralvatten är ett vatten som kommer från en vattenkälla som ger ifrån sig ett vatten med god renhet och som har goda egenskaper som dricksvatten. Halterna av salter och andra mineralämnen kan variera stort mellan olika mineralvatten, och de kan endera innehålla kolsyra eller inte.Loperamid: Loperamid är en substans som motverkar diarré och säljs bland annat under namnen Imodium och Dimor.Magkatarr: -K29.7Paul Oldfield: Paul Oldfield, född 1966, mer känd som Mr.Methane, är en brittisk pruttkonstnär.SteatorréVaginalflatulens: Vaginalflatulens innebär att luft släpps ut genom slidan, till exempel under samlag, ackompanjerat av ett ljud liknande det som uppstår vid anal flatulens. Även kallad musprutt eller jubelfis.Glutetimid: Glutetimid, summaformel C13H15NO2, är ett lugnande och sömngivande preparat, patenterat 1954 av CIBA. Preparatet används inte som läkemedel i Sverige.Difenoxylat: Difenoxylat (namn enligt IUPAC-nomenklatur etyl-1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylat, summaformel C30H32N2O2), är ett antidiarrémedel, patenterat 1959 av Janssen. Varunamn i Sverige är Retardin.AklorhydriCheyne-Stokes andning: Cheyne-Stokes andning är ett onormalt andningsmönster som karaktäriseras av andning med gradvis ökande och minskande tidalvolym och däremellan periodiska andningsuppehåll.Antacida: En bild på hur läkemedlet ser ut|miniatyrÄttika: Ättika är en blandning av ättiksyra och vatten i olika koncentrationer som används i matlagning samt i hushållet för borttagning av kalkavlagringar av exempelvis kaffebryggare, diskmaskiner och vattenkokare. Eftersom ättiksyra är konserverande och håller bakterier och mögel borta brukas ättika vid olika sorters inläggningar.Esomeprazol: Esomeprazol är en substans av typen protonpumpshämmare, en grupp av läkemedel som används för att behandla magsårssjukdomar och liknande tillstånd. Esomeprazol utvecklades av AstraZeneca som en vidareutveckling av omeprazol (Losec).Laktas: Laktas är ett enzym som finns i tarmslemhinnan och har som uppgift att bryta ner disackariden laktos till monosackariderna glukos och galaktos genom hydrolys. Hos människan är det ett membranproteinhttp://www.