Loading...


Analys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Utrustningsfel: Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Utrustning och tillbehör: Alla sorters utrustning, förrådsvaror, apparater, instrument osv som används inom diagnostisk, terapeutisk, kirurgisk, vetenskaplig eller experimentell verksamhet, av såväl engångs- som flergångstyp.Sjukhusutrustning: Alla typer av material som används inom vården på sjukhus.Hållbar medicinsk utrustning: Utrustning som är motståndskraftig mot förslitning och kan användas under lång tid. Hit hör t ex rullstolar, sjukhussängar, proteser osv.BehandlingssviktIdrottsutrustning: Utrustning eller föremål som behövs för utövande av en sport (t ex bollar, slagträn, racketar, skidor, skridskor, rep, tyngder osv), eller som behövs som kroppsskydd vid utövandet.UtrustningsdesignUtrustningsförorening: Förekomst av smittämnen på instrument, proteser eller andra icke-levande föremål.SkyddsutrustningUtrustningssäkerhet: Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.Kirurgisk utrustning: Fast eller icke förbrukningsbar kirurgisk apparatur för bruk i samband med operationer. Den skall särskiljas från "kirurgiska instrument", som oftast är handinstrument för bruk i operationsområdet.Njursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.Engångsutrustning: Apparater eller artiklar avsedda att användas en gång eller tillfälligt.Tillväxthämning: Ett tillstånd hos barn, präglat av viktökning och tillväxt långt under det normala för åldern.Leversvikt, akut: En form av snabbt isättande leversvikt, även känd som fulminant leversvikt, orsakad av svår leverskada eller omfattande förlust av leverceller. Tillståndet kännetecknas av snabbt tilltagande funktionsstörning och gulsot. Akut leversvikt kan utvecklas till hjärnfunktionsstörning eller t o m leverkoma, beroende på etiologiska faktorer, som t ex leverischemi, läkemedelsförgiftning, tumörbildning eller virushepatit, så som hepatit B eller C efter blodtransfusion.Underhåll: Underhållsskötsel av egendom och utrustning.Equipment Reuse: Upprepad användning av utrustning, instrument, artiklar eller annat material, oberoende av tillverkarens avsikter vad gäller användning eller hållbarhet. SkyddskläderLeversvikt: Bristande förmåga hos levern att utföra sina normala ämnesomsättningsfunktioner, vilket visar sig som svår gulsot och onormala serumhalter av ammonium, bilrubin, alkalin fosfatas, aspartataminotransferas, laktatdehydrogenas och onormalt albumin/globulinförhållande.Tandvårdsutrustning: Den del av tandläkarmottagningens utrustning som inte är att betrakta som förbrukningsmaterial.Flerorgansvikt: Ett fortskridande sjukdomstillstånd, kännetecknat av samtidig funktionssvikt i flera organ, så som lungorna, levern och njurarna, med åtföljande blodlevringsstörningar, oftast efter skada eller postoperativt.

*  LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING - PDF
Om ANALYS trycks in övergår enheten till AED-läge. Innan ANALYS trycks in, bekräfta att patienten är i hjärtstillestånd. ... Utvärdera följande möjliga orsaker: Utrustningsfel FilterLine-setet har kopplats från endtrakealtuben (ETT) Systemet rensas på ... Om du såg hjärtstoppet, tryck på ANALYS Om du såg hjärtstoppet, tryck på ANALYS. Detta avslutar den initiala HLR-perioden och ... VARNING RISK FÖR FELTOLKNING AV DATA Flytta inte på AED-enheten under analys. Flyttning av AED-enheten under analys kan påverka ...
  http://docplayer.se/187556-Lifepak-15-monitor-defibrillator-bruksanvisning.html