Alkoholdehydrogenas: Ett enzym som reversibelt katalyserar slutsteget i alkoholjäsning genom reduktion av aldehyd till alkohol. När det gäller etanol, så reduceras acetaldehyd till etanol i närvaro av NADH och väte. Enzym et är ett zinkprotein med verkan på primära och sekundära alkoholer hemiacetaler. EC 1.1.1.1.Alkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).Alkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Alkoholer: Alkylföreningar med en hydroxylgrupp. De klassificeras efter kolatomens förhållande: primära alkoholer (R-CH2OH), sekundära (R2-CHOH), tertiära (R3-COH).Etanol: En färglös, klar och flyktig vätska (alkohol) med allmän kemisk formel C2H5OH. Den tas snabbt upp i tarmkanalen och sprids i hela kroppen. Etanol har bakteriedödande verkan och används som lokalt desinfektionsmedel. Den har utbredd användning som lösningsmedel och konserveringsmedel i t ex farmaceutiska preparat, och den utgör den viktigaste beståndsdelen i alkoholdrycker.L-laktatdehydrogenasAldehyddehydrogenas: Ett enzym som oxiderar aldehyd i närvaro av NAD+ och vatten till en syra och NADH. EC 1.2.1.3.NADAldehydoxidoreduktaserL-iditol-2-dehydrogenasAcetaldehyd: En färglös, brandfarlig vätska som används vid framställning av ättiksyra, parfymer och smakämnen. Det är också ett mellanled i alkohlmetabolismen. Det har allmänt narkotisk verkan och irriterar slemh innorna. Höga doser kan leda till döden genom andningsförlamning.Hästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser: Enzymer som katalyserar dehydrogeneringen av glyceraldehyd-3-fosfat. Det finns flera typer av glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser: fosforylerande och icke-fosforylerande, sådana som omvandlar väte till NADP och sådana som omvandlar väte till NAD. EC 1.2.1.9; EC 1.2.1.12; EC 1.2.1.13.Sugar Alcohol DehydrogenasesMalatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av (S)-malat och NAD+ till oxaloacetat och NADH. EC 1.1.1.37.Glutamatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-glutamat och vatten till 2-oxoglutarat och NH3 under närvaro av NAD+. EC 1.4.1.2.Glukosfosfatdehydrogenas: Ett NADP-enzym (glukos-6-fosfat-1-dehydrogenas) som katalyserar följande reaktion: D-glukos-6-fosfat + NADP+ = D-glukono-1,5-lakton-6-fosfat + NADPH + H+. Brist på enzymet leder till svår hemolytisk anemi. EC 1.1.1.49.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Isocitratdehydrogenas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av isocitrat och NAD+ till 2-ketoglutarat, koldioxid och NADH. Det finns i cellers mitokondrier. Enzymet kräver Mg2+ och Mn2+; det aktiveras av ADP, citrat och Ca2+, och hämmas av NADH, NADPH och ATP. Reaktionen är det avgörande, hastighetsreglerande steget i citronsyracykeln. EC 1.1.1.41.Bensylalkoholer: Alkoholer som erhålls från arylradikalen (C6H5CH2-) och definieras som C6H5CH2OH. Hit hör också derivat med någon substitution på bensenringen.Butanoler: Isomerer och derivat av butanol (C4H9OH).Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Alkoholism: Kronisk sjukdom vars utveckling påverkas av genetiska, psykosociala och miljöfaktorer. Sjukdomen kännetecknas av oförmåga att styra drickandet, som är betingat av alkoholens beroendeframkallande effek ter, trots insikt om skadeverkningar.Kolhydratdehydrogenaser: Enzymer som reversibelt katalyserar oxidationen av kolhydraters hydroxylgrupper till ketosockerarter, aldehyd eller lakton. Alla acceptorer utom molekylärt syre är tillåtna. EC 1.1.1.; EC 1.1.2.; EC 1.1.99.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Bensylalkohol: En färglös vätska med brännande smak och svag lukt. Den används för lokalbedövning, för framställning av andra bensylföreningar, som konserveringsmedel, i parfymtillverkning m m.SubstratspecificitetGlukos-1-dehydrogenas: Ett glukosdehydrogenas som katalyserar oxidation av beta-D-glukos till D-glukono-1,5-lakton, under medverkan av NAD och NADP som koenzymer. EC 1.1.1.118; 1.1.1.119.Glycerol-3-fosfatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar reaktionen sn-glycerol-3-fosfat + acceptor = glyceronfosfat + reducerad acceptor. EC 1.1.99.5.DihydrolipoamiddehydrogenasSuccinatdehydrogenasNADPKoenzymerOxidation-reduktion1-propanol: En färglös vätska framställd genom oxidation av alifatiska kolvätenoch som används som lösningsmedel och kemisk intermediär.Hydroxisteroiddehydrogenaser: Enzymer i oxidoreduktasklassen som katalyserar dehydrogenering av hydroxisteroider. EC 1.1.1.-.Bensaldehyder: Aromatiska aldehyder; bittermandelolja.Aldehyder: En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.Glukosdehydrogenaser: D-glukos:1-oxidoreduktaser. Dessa katalyserar oxidation av D-glukos till D-glukono-gammalakton och en reducerad acceptor. Alla acceptorer utom molekylärt syre tillåts. EC 1.1.1.47; EC 1.1.1.118; EC 1.1.1.119 och EC 1.1.99.10.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.OxidoreduktaserKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.KetoglutaratdehydrogenaskomplexMannitoldehydrogenaser: Sockeralkoholdehydrogenaser med specificitet för mannitol. Enzym i denna kategori klassificeras allmänt efter sin förkärlek för någon viss reducerande kofaktor.3-hydroxiacyl-CoA-dehydrogenaser: Enzymer som reversibelt katalyserar oxidation av 3-hydroxyacyl CoA till 3-ketoacyl CoA i närvaro av NAD. De är nyckelenzymer vid oxidation av fettsyror och i mitokondriernas fettsyrasyntes. EC 1.1.1.3 5.17-hydroxisteroiddehydrogenaser: En enzymklass som katalyserar oxidation av 17-hydroxysteroider till 17-ketosteroider. EC 1.1.-.Träsprit: En färglös, brännbar vätska som används vid framställning av formaldehyd och ättiksyra, i kemiska synteser, som frostskyddsvätska och lösningsmedel. Förtäring av metanol ger förgiftning och kan orsaka blindhet.3-hydroxysteroiddehydrogenaser: Katalyserar oxidation av 3-hydroxysteroider till 3-ketosteroider.Fosfoglukonatdehydrogenas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar reaktionen 6-fosfo-D-glukonat och NADP+ till D-ribulos 5-fosfat, koldioxid och NADPH. Reaktionen är ett steg i pentosfosfatprocessen vid omsättningen av glukos. EC 1.1.1.43.Acetobacter: En art gramnegativa bakterier av familjen Acetobacteraceae som finns i blommor och frukter. Cellerna är raka till något krökta ellipsoider eller stavar.NADH-dehydrogenasAcyl-CoA-dehydrogenaserPropanolerIMP-dehydrogenas: Ett enzym som katalyserar dehydrogeneringen av inosin-5'-fosfat till xantosin-5'-fosfat i närvaro av NAD. EC 1.1.1.205.Hydroxibutyratdehydrogenas: EC 1.1.1.30.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Laktatdehydrogenaser: Alkoholoxidoreduktaser med specifik verkan på mjölksyra. EC 1.1.1.27; EC 1.1.2.3; EC 1.1.2.4.PQQ-kofaktorAlkoholförgiftning: Ett tillstånd orsakat av förtäring av alkohol i sådan mängd att handlingsförmåga och hämningar går förlorade, och som kan sluta i medvetslöshet.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Formatdehydrogenaser: Flavoproteiner som reversibelt katalyserar reduktionen av koldioxid till format. Många föreningar kan vara mottagare (acceptorer), men den enda fysiologiskt aktiva acceptorn är NAD. Enzymerna har sin verkan vid fermentering av sockerarter och andra föreningar till koldioxid och är nyckelenzymer för energialstring när bakterier odlas på format som viktigaste kolkälla. De renframställs ur bovint blod. EC 1.2.1.2.CNS-depressiva medel: En otydligt definierad grupp av läkemedel med förmåga att dämpa aktiviteten i det centrala nervsystemet. De huvudsakliga typer av medel som räknas hit är etylalkohol, bedövningsmedel, sömnmedel, lugna nde medel, narkotiska preparat och ångestdämpande medel.Acyl-CoA-dehydrogenasXantindehydrogenasZinkSekvenshomologi, aminosyraPyruvatdekarboxylasGrampositiva icke-sporbildande, oregelmässiga stavar: En grupp oregelmässiga, stavformade bakterier som ger grampositiv färgning och inte producerar endosporer.3-metyl-2-oxobutanoatdehydrogenas (Lipoamid)Retinal dehydrogenasJäsning: En enzymutlöst kemisk förändring i organiska föreningar som sker utan tillgång till syre. Vid processen bildas etanol eller mjölksyra och frigörs energi.Fetal Alcohol Spectrum DisordersKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Alkoholhaltiga drycker: Drycker innehållande etylalkohol.Pyruvatdehydrogenas (Lipoamid)PropanKetonoxidoreduktaser: Oxidoreduktaser som är specifika för ketoner.11-beta-hydroxisteroiddehydrogenaserStärkelsegelelektrofores: En typ av elektrofores där en gel av stärkelse (en blandning av amylos och amylopektin) används som diffusionsmedium.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Lignin: Den rikligast förekommande, naturliga, aromatiska, organiska polymeren, vilken finns i alla kärlväxter. Lignin, cellulosa och hemicellulosaUridindifosfatglukosdehydrogenasNADP-dehydrogenasPentanolerGluconobacter: Ett släkte gramnegativa, stavformade eller avlånga bakterier som uppträder enskilt eller parvis i blommor, jord, honungsbin, frukt, cider, öl, vin och vinäger.ProteinkonfigurationStereoisomerismPseudomonasReglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Drosophila melanogaster: En flugart som används mycket i genetisk forskning pga sina stora kromosomer.Glukosfosfatdehydrogenasbrist: Ett enzymbristtillstånd som kan yttra sig på flera sätt, bl a som nedsatt enzymaktivitet i de röda blodkropparna, vilket leder till hemolytisk anemi.Saccharomyces cerevisiaeEnzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.AlanindehydrogenasMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 1Zymomonas3-alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase (B-Specific)Disulfiram: Ett karbamatderivat med antabuseffekt. Det är i sig ett förhållandevis ogiftigt ämne, men ändrar påtagligt den intermediära omsättningen av alkohol. Vid alkoholförtäring efter disulfirammedicinering ökar acetaldehydhalten i blodet, vilket följs av rodnande, systemisk kärlvidgning, andningssvårigheter, illamående, blodtrycksfall och andra symtom (acetaldehydsyndromet). Medlet verkar genom att hämma aldehyddehydrogenas.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Butylenglykoler: Raka, alifatiska kolväten med fyra kol, vars molekyler fått två hydroxylgrupper som substitutioner. Båda hydroxylgrupperna kan inte sitta på samma kolatom.Fettalkoholer: Primära alkoholer, vanligtvis med raka kedjor och hög molekylvikt - dock kan de ha så få som 4 kolatomer - , vilka erhålls ur naturliga fetter och oljor, och omfattande bl a lauryl-, stearyl-, oleyl- och linoleylalkoholer. De används i läkemedel, kosmetika, rengöringsmedel, plaster, smörjoljor och vid textiltillverkning.ArtsspecificitetHexanoler: Isomerer och derivat av hexanol (C6H11OH).Hydroxiprostaglandindehydrogenaser: Enzymer som reversibelt katalyserar oxidation av hydroxylgrupperna i prostaglandiner. EC 1.1.1.-.Hydroxisteroider: Steroider som fått väteatomer ersatta med hydroxigrupper, antingen i ringstommen eller på någon sidokedja.OktanolerAlkoholmissbruk: Störningar i samband med eller till följd av missbruk av alkohol.SpektrofotometriGlyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas (NADP+): Ett NADP-beroende, icke-fosforylerande aldehyddehydrogenas som irreversibelt katalyserar oxidationen av glyceraldehyd-3-fosfat till 3-fosfoglycerat. Enzymet finns i cytosolen hos en mängd olika organismer. EC 1.2.1.9.Butyryl-CoA-dehydrogenasAcinetobacter calcoaceticus: En art gramnegativa, aeroba bakterier som finns i jord och vatten. Normalt icke-patogena, men kan orsaka sjukhusinfektioner, framförallt hos försvagade personer.Ketoner: Ketoner är en klass organiska ämnen som typiskt består av en karbonylgrupp och två kolvätegrupper. Vid reduktion bildas alkoholer.Gener: Specifika sekvenser av nukleotider längs en DNA-molekyl (RNA-molekyl hos vissa virus), vilka utgör funktionella enheter för ärftlighet. De flesta eukaryota gener innehåller kodande områden (kodoner) som är åtskilda av icke-kodande områden (introner) och kallas därför uppdelade gener.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Alkoholism, medel motAnaerobios: En livsmiljö utan syrgas.20-hydroxisteroiddehydrogenaser: Katalyserar oxidation av 20-hydroxysteroider till 20-ketosteroider. Innehåller EC 1.1.1.149 och EC 1.1.1.53.2-propanol: En isomer av 1-propanol. Det är en färglös vätska med desinficerande egenskaper. Används vid framställning av aceton och dess derivat och som lösningsmedel. Används lokalt som antiseptiskt medel.Aceton: En brandfarlig, färglös, flyktig vätska med behaglig eterisk doft. Den är ett allmänt använt lösningsmedel och används som sådant inom farmacin; vid koncentrationer över 80% används den som antiseptis kt medel. Aceton är ett av de ketonämnen som bildas vid ketoacidos, som i diabetes eller vid svält.Multienzymkomplex: System av enzym som verkar i följd genom att katalysera på varandra följande reaktioner sammankopplade med gemensamma metabola intermediärer. De kan medverka i en enkel omsättning av vattenmolekyler eller väteatomer, eller vara förknippade med stora supramolekylära strukturer som mitokondrier eller ribosomer.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Acinetobacter: Ett släkte gramnegativa bakterier tillhörande familjen Neisseriaceae som förekommer i jord och vatten och med oklar patogenitet.Kemi11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 2Rekombinanta proteinerSekvensinpassningKemiska fenomenPolyvinylalkoholImmobiliserade enzymer: Enzymer som fixerats på eller i någon form av vattenlöslig eller vattenfast matris, med obetydlig eller ingen förlust av sin katalytiska förmåga. Eftersom immobiliserade enzymer kan återanvändas fortlöpande, har de fått utbredd användning inom industri, medicin och forskning.Acyl-CoA-dehydrogenas, långkedjigFormaterHomoserindehydrogenas: Ett enzym som katalyserar reduktionen av aspartin-betasemialdehyd till homoserin, skiljestadiet i biosyntesen av metionin, lysin, treonin och leucin från aspartinsyra. EC 1.1.1.3.Jodacetater: Joderade derivat av ättiksyra. Jodacetater används vanligen som alkylerande sulfhydrylreagensmedel och enzymhämmare i biokemisk forskning.Bensaldehyddehydrogenas (NADP+)TemperaturPseudomonas putidaIsovaleryl-CoA-dehydrogenas: Ett enzym av mitokondrieflavoprotein som katalyserar oxidationen av 3-metylbutanoyl-CoA till 3-metylbut-2-enoyl-CoA med hjälpav FAD som kofaktor. Defekter i detta enzym är förenade med isovalerisk acidemi (IVA). EC 1.3.99.10.3-Isopropylmalate DehydrogenaseMandelsyror: Analoger eller derivat av mandelsyra (alfa-hydroxibensenättiksyra).PyrazolerKortisonreduktas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av ett keton och en hydroxigrupp i C-20-positionen i kortison och andra 17,20,21-trihydroxisteroider. EC 1.1.1.53.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Malatdehydrogenas (NADP+): Ett ljusaktiverat enzym som katalyserar oxidation av (S)-malat till oxaloacetat. Det medverkar i pyruvatmetabolism och kolbindning. EC 1.1.1.82.Tertiär-butylalkoholPyruvatdehydrogenas-(lipoamid)-fosfatasLeucindehydrogenas: Ett oktameriskt enzym i superfamiljen aminosyradehydrogenaser. Leucindehydrogenas katalyserar den reversibla, oxidativa deamineringen av L-leucin till 4-metyl-2-oxopentanoat (2-ketoisokaproat) och ammoniak, med motsvarande reduktion av kofaktorn NAD+. EC 1.4.1.9.FosfoglyceratdehydrogenasRNA, budbärarProteinbindningRestriktionskartläggningPropylenglykolUltraviolettspektrofotometriPyruvaterEstradiol Dehydrogenases: Enzymer som katalyserar oxidation av östradiol vid 17-hydroxylgruppen i närvaro av NAD+ eller NADP+, vilket ger östron och NADH eller NADPH. 17-hydroxylgruppen kan antingen vara i alfa- eller betakonfigurationen. EC 1.1.1.62.Sekvenshomologi, nukleinsyraBensylföreningar: Föreningar baserade på kolväteradikalen C6H5CH2-.PlasmiderD-xylulosreduktasBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Fluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.Glutamatdehydrogenas (NADP+): Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-glutamat, vatten och NADP+ till 2-oxoglutarat, NH3 och NADPH. EC 1.4.1.4.ThermoanaerobacterSuccinat-semialdehyddehydrogenasVäte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.FenantrolinerButaner: Kolväten med gemensam kemisk formel C4H10.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.MyrsyreestrarEnzyminduktionGelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Glukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas (fosforylerande): Ett NAD-beroende glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas som finns i eukaryoters cytosol. Det katalyserar dehydrogeneringen och fosforyleringen av glyceraldehyd-3-fosfat till 3-fosfo-D-glyceroylfosfat, som är ett viktigt steg i glykolysförloppet. EC 1.2.1.12.Multigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.Acetater: Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Vitamin APseudomonadaceaeAcetoin: 3-hydroxy-2-butanon. En jäsningsprodukt. Det utgör en del av butanediolcykeln i mikroorganismer. Hos däggdjur oxideras det till koldioxid.1-butanolLactobacillus brevis: En art grampositiva, stavformade mjölksyrabakterier som ofta används som startkultur vid ensilagejäsning, i surdeg och smörsyrajästa typer av öl och vin.XylitolClostridium: Ett släkte rörliga eller icke-rörliga, grampositiva bakterier av familjen Bacillaceae. Många arter har identifierats, varav några är patogena. De lever i vatten, jord och i tarmkanalen hos människor o ch djur.Kobolt: Ett spårämne som ingår i vitamin B12. Det är en metall med kemiskt tecken Co, atomnummer 27 och atomvikt 58,93. Kobolt används i kärnvapen, i legeringar och som färgämne (koboltblått). Hos djur leder brist på ämnet till anemi, och överskott leder hos människor till erytrocytos.Cyklohexanoler: Monohydroxiderivat av cyklohexaner med den allmänna formeln R-C6H11O. De har en kamferliknande doft och används för framställning av tvål, insektsmedel, bakteriedödande medel, till kemtvätt och som mjukgörare.Varm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.Oxidoreductases Acting on CH-CH Group DonorsApoenzymer: Enzymets proteinkomponenter utan eventuella kofaktorer eller prostetiska grupper, nödvändiga för enzymets funktioner.ToluenAlkoholskador: Störningar orsakade av missbruk eller överkonsumtion av alkohol.PrefenatdehydrogenasGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Variation (Genetics)AkroleinMetylfenazonmetosulfat: Ett ämne som används som elektronbärare i stället för Warburgs flavinenzym i hexosmonofosfatsystemet och vid framställning av succinatdehydrogenas.Geobacillus stearothermophilusHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.

*  Alkoholdehydrogenas - Wikipedia
Alkoholdehydrogenas är ett enzym som bryter ned alkohol till acetaldehyd i magsäcken och levern. Kroppens alkoholdehydrogenas ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkoholdehydrogenas
*  1,4-Butandiol - Wikipedia
Ett sådant exempel är alkohol, vilket även detta ämne bryts ner av alkoholdehydrogenas. Att blanda 1,4-butandiol och alkohol ... Först oxiseras 1,4-Butandiol av alkoholdehydrogenas till γ-hydroxybutaldehyd. Detta genom att 4' OH-gruppen förlorar en ... 4-Butandiol kan också användas som narkotika eftersom den bryts ner av kroppens alkoholdehydrogenas till γ-hydroxybutaldehyde ( ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/1,4-Butandiol
*  Acetaldehyd - Wikipedia
Nedbrytningen från etanol till acetaldehyd sker med hjälp av enzymet alkoholdehydrogenas. Acetaldehyd bryts i sin tur ner till ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetaldehyd
*  Fomepizol - Wikipedia
Fomepizol fungerar så att den binder till enzymet alkoholdehydrogenas (ADH) aktiva säte och då förhindrar ämnen som vanligtvis ... De ämnen som alkoholdehydrogenas främst verkar på är metanol, etylenglykol och etanol. Både etylenglykolens och metanolens ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fomepizol
*  Alkoholkonsumtion och hälsa - Wikipedia
Alkohol metaboliseras av kroppen av alkoholdehydrogenas till acetaldehyd, som är ett giftigt ämne. Acetaldehydet metaboliseras ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkoholkonsumtion_och_h%C3%A4lsa
*  Etylenglykolförgiftning - Wikipedia
Den är i sig inte farlig, men i levern omvandlas den av enzymet alkoholdehydrogenas till de toxiska metaboliterna glykolaldehyd ... Detta därför att enzymet alkoholdehydrogenas också metaboliserar etanol, och dessutom föredrar etanol framför etylenglykol. På ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Etylenglykolf%C3%B6rgiftning
*  Metanol - Wikipedia
Det enzym som bildar de giftiga restprodukterna, alkoholdehydrogenas, bryter ned både metanol och vanlig sprit. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Metanol
*  Alkoholmetabolisering - Wikipedia
Etanol metaboliseras främst av enzymet alkoholdehydrogenas (ADH) som omvandlar alkoholen till acetaldehyd, vilket går ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkoholmetabolisering
*  Gösta Pettersson (biokemist) - Wikipedia
Studerade speciellt enzymet alkoholdehydrogenas. Han gjorde viktiga bidrag i kontrollteori av biokemiska reaktionsnätverk, en ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6sta_Pettersson_(biokemist)
*  Zink - Wikipedia
Enzymer med en zinkatom i sitt reaktiva centrum är vitt spridda inom biokemin, exempelvis alkoholdehydrogenas hos människan. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Zink
*  Acetaldehyddehydrogenas - Wikipedia
Detta sker exempelvis i metabolismen av etanol, som först omvandlas till acetaldehyd av alkoholdehydrogenas, för att sedan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetaldehyddehydrogenas
*  Alkoholdryck - Wikipedia
Det är främst enzymerna alkoholdehydrogenas och acetaldehyddehydrogenas som förbränner alkoholen. Levern får arbeta hårt om en ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkoholdryck
*  Dehydrogenas - Wikipedia
aldehyddehydrogenas acetaldehyddehydrogenas alkoholdehydrogenas glutamatdehydrogenas laktatdehydrogenas pyruvatdehydrogenas ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dehydrogenas
*  Enzym - Wikipedia
... alkoholdehydrogenas som bryter ner alkohol i levern och DNA-polymeras. Eftersom enzymen har namn efter vad de gör och det kan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Enzym
*  Köpa Cloximar Duo utan recept på nätet i Sverige | Cloximar Duo Online Apotek
Vanligtvis när en person dricker alkohol, producerar hennes kropp alkoholdehydrogenas enzymet.. Du kan köpa Cloximar Duo ( ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/cloximar-duo.html
*  NGruppen: september 2009
En liten del av alkoholen metaboliseras i slemhinnorna i magen med hjälp enzymet alkoholdehydrogenas (ADH). Resten av ...
  http://ngruppen.blogspot.se/2009/09/
*  KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR - PDF
Alkoholdehydrogenas (ADH) förekommer i huden, vilket kan vara en förklaring till alkoholens effekter vid olika hudsjukdomar. ...
  http://docplayer.se/3499549-Kunskapsunderlag-for-levnadsvanor.html
*  Köpa Dextafen utan recept på nätet i Sverige | Dextafen Online Apotek
I levern finns två enzymsystem, alkoholdehydrogenas-systemet i levercellernas cytoplasma och cytokrom P450-systemet i ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/dextafen.html
*  Starkvins-provning
... är alkohol-dehydrogenas (ADH), vilket sker i levern. Men även i tarmslemhinnan sker en viss metabo-lisering vid låga ...
  http://www.telge-whisky-sallskap.se/Reports/Starkvin_30nov_08.htm
*  Induktion (medicin) - Wikipedia
... alkoholdehydrogenas). Med andra ord sker tillvänjning och de som dricker alkohol regelbundet kan tolerera en större mängd än de ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Induktion_(medicin)
*  Etanol - Wikipedia
Etanol omvandlas i kroppen av enzymet alkoholdehydrogenas till acetaldehyd, som ofta ger brukaren en samling negativa effekter ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Etanol
*  NGruppen: juli 2011
Som bekant har olika folkslag olika mycket alkoholdehydrogenas, vilket ligger bakom det faktum att nordbor generellt sett tål ... icke-alkoholiserade individer omsätts den största andelen alkohol i levern med hjälp av enzymerna alkoholdehydrogenas, ...
  http://ngruppen.blogspot.se/2011/07/
*  Köpa Hipertan utan recept på nätet i Sverige | Hipertan Online Apotek
Dessutom har de flesta människor ett enzym, kallat alkoholdehydrogenas, som snabbt omvandlar acetaldehyden till acetat, vilket ...
  http://apotekvarerpanett.life/hipertan.html
*  Pärlor för svin - Fabrikör Ekstedts betraktelser: december 2016
... jäsningsprocessen där acetaldehyd bildas som en mellanprodukt som ombildas till etanol med hjälp av enzymet alkoholdehydrogenas ...
  https://fabrikorekstedt.blogspot.no/2016/12/

Alkoholdehydrogenas: Alkoholdehydrogenas är ett enzym som bryter ned alkohol till acetaldehyd i magsäcken och levern. Kroppens alkoholdehydrogenas har inte så stor kapacitet; det mättas redan vid låga halter alkohol i blodet, ungefär 0,1 promille.AcetaldehydGaloppsport: miniatyr|Engelska fullblodDehydrogenas: Ett dehydrogenas är ett enzym som oxiderar ett substrat genom att överföra en eller flera hydridjoner (H−) till en acceptor, vanligtvis NAD+, NADP+ eller ett koenzym till flavin, så som FAD eller FMN.Glutamatdehydrogenas: Glutamatdehydrogenas är ett enzym som katalyserar reaktioner i metabolismen av glutamat. Det omvandlar glutamat till alfa-ketoglutarat, varpå ammoniak, NH3 spjälkas av, vilket även kallas för oxidativ deaminering.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Isocitronsyra: Isocitronsyra är en karboxylsyra. Den ingår i citronsyracykeln.IsobutanolProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.AlkoholismProteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Isoenzym: Isoenzymer är enzymer som skiljer sig i aminosyrasekvens, men som katalyserar samma reaktioner med skillnader i exempelvis kinetiska eller regulatoriska egenskaper. Isoenzymer tillhör ofta samma genfamilj, där de olika enzymerna uppkommit till följd av genduplikation.Succinatdehydrogenas: Succinatdehydrogenas är ett membranbundet enzym som deltar i citronsyracykeln samt elektrontransportkedjan. Det katalyserar omvandlingen av succinat till fumarat.Kofaktor: En kofaktor är en kemisk förening som binder till enzymer för att bidra till dess katalytiska förmåga.Cofactors i IUPAC Gold book, läst 2014-06-30 Enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av.Knoevenagel-kondensation: Koevenagel-kondensation är en metod i organisk kemi för att syntetisera kol-kol-dubbelbindningar uppkallad efter Emil Knoevenagel. Det är en modifiering av aldolkondensation.Aldehyd: En aldehyd är en organisk förening som innehåller en aldehydgrupp (även kallad formylgrupp). Denna grupp består av en kolatom med dubbelbindning till en syreatom och en väteatom.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Mannitol: Mannitol är en sockeralkohol som förekommer naturligt bland annat i alger, svampar och selleri. Det framställs genom hydrogenering av fruktos/glukos.Metanolekonomi: Metanolekonomin är en ekonomi föreslagen av nobelpristagaren i kemi George A. Olah i vilken man använder sig av metanol som energibärare samt som råvara till produkter av olika kolväten.Inosin: Inosin är en nukleosid som är vanlig i transport-RNA. Den används också som livsmedelstillsats.Berusning: Berusning, rus, är ett fysiologiskt tillstånd som påverkar psyket och beteendet, inklusive omdömet. Berusning orsakas bland annat av droger (till exempel etanol och cannabis) och kan framkalla såväl negativa som positiva känslor.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Formiat: Formiat eller metanoat är salter och estrar av myrsyra. Formiatjonen är den enklaste karboxylatjonen och består av en aldehydgrupp med en extra syreatom som ger jonen laddningen -1.ZinkförgiftningAnaerob: En anaerob organism eller anaerob är en process eller organism som inte kräver syre för tillväxt. Organismer med anaerob metabolism kan erhålla energi utan att förbränna syre genom att någon kolhydrat såsom glukos oxideras till enklare beståndsdelar.Vatted malt: Vatted malt eller Pure malt är en blandning av maltwhisky från olika destillerier och kan bestå av allt från två till upp emot hundra olika sorter. Dessa hälls ihop i ett större fat där de får "gifta ihop sig" (eng: marrying) under en tid.PropanKatalysKappatal: Kappatal är ett mått på kvarvarande lignin i pappersmassa som erhålles som resultat av en standardiserad analysmetod.Adolf Claus: ram|höger|Bensens strukturformel enligt Claus.EclipsedKiralitet: Kiralitet (av grekiska för "hänthet", som i höger- respektive vänsterhänt, av χειρ, cheir, "hand") är en symmetriegenskap som är viktig bland annat inom kemin. Ett objekt eller system kallas "kiralt" om det skiljer sig från sin spegelbild.LipopolysackariderTyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.