Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Mönsterigenkännande, automatiseratDatorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Bioinformatik: Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. Resultats reproducerbarhetArtificiell intelligens: Datorbaserade system utvecklade för att utföra processer som normalt är förknippade med mänsklig intelligens, som t ex språkförståelse, inlärning, argumentering, problemlösning osv.Modeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Sensitivitet och specificitetKlusteranalys: En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Protein-sekvensanalysSekvensinpassningBildtolkning, datorstödd: Metoder avsedda att underlätta tolkningen av ultraljudsundersökning, röntgenbilder osv för diagnostiska ändamål.RöntgenfantomModeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Signalbehandling, datorstöddMjukvarutester: Verifiering av mjukvara för överensstämmelse med en standard.Bildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Bildförstärkning: Förbättring av en bilds kvalitet med olika metoder, som datorbearbetning, digital filtrering, elektrokardiografiteknik, ljus- och ultramikroskopering, fluorescensspektrometri, scintigrafi och in vitro-bildhantering på molekylär nivå.Markov-kedja: Inom sannolikhetsteorin, speciellt teorin för stokastiska processer, modell för beskrivning av ett system som hoppar mellan olika tillstånd på så vis att framtiden beror av det förflutna endast genom nuet (2008-02-07 Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=251446).ProteinerDatabaser, protein: Specialdatabaser med information om proteiner, som t ex aminosyrasekvenser, proteinkonformation och andra egenskaper.Bayes teorem: En sannolikhetsteoretisk modell uppkallad efter Thomas Bayes (1702-1761). Inom epidemiologin används metoden för beräkning av sannolikheten för förekomsten av en viss sjukdom hos personer med något vi sst kännetecken, utifrån kännedom om sjukdomens prevalens och förekomsten av detta kännetecken hos friska och sjuka individer. I klinisk beslutsanalys används modellen för beräkning av sannolikheten f ör en viss diagnos, med givna symtom eller provresultat.Genuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Monte Carlo-metod: En statistisk metod för approximativ lösning av ett matematiskt problem genom att studera fördelningen av någon slumpmässig variabel, ofta datorgenererad. Namnet anspelar på den slumpmässighet som är typisk för de hasardspel som utövas på Monte Carlos kasinon.Datorgrafik: Tabeller, ritningar eller annan bildpresentation, framställda med hjälp av datorteknik.Automatisering: Styrning av operativa processer med mekanisk eller elektronisk teknik istället för med den mänskliga faktorn.Faktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.DNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Neurala nätverk (Datorer)Numerisk analys, datorstöddModeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Användare-datorgränssnittDatakomprimeringOskarp logik: Logik som istället för exakta värden utgår från ungefärliga, kvantitativa värden, baserade på lingvistisk tvetydighet i såväl naturligt som artificiellt eller syntetiskt språk. Vanliga variabler är t ex bra, dålig, ung, och bestämningar som mer, mindre och mycket. Sådana kan ingå i vaga utsagor i en specifik problemställning. Oskarp logik har en nyckelroll i många medicinska och tekniska expertsystem.Artefakter: Konstgjorda föremål.Diagnos, datorstödd: Användning av datorprogram som utformats för att hjälpa läkaren att lösa diagnostikfrågeställningar.Databaser, genetiska: Speciella databaser för fakta om gener och genprodukter.Datatolkning, statistisk: Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurNormalfördelningInformationslagring och -återvinning: En gren av data- eller biblioteksvetenskap inriktad på lagring, sökning, återvinning och urval av information inom ett visst ämnesområde eller viss frågeställning.Sannolikhetsfunktioner: Funktioner som skapats ur en statistisk modell och en uppsättning observationsdata som visar sannolikheten för dessa data vid olika värden på okända modellparametrar. De parametervärden som ger högst sannolikhet är parametrarnas maxsannolikhetsuppskattningar.Radiobildtolkning, datorstöddGenomik: Det systematiska studiet av organismers kompletta uppsättning av DNA-sekvenser.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Beslutsträd: Grafisk framställning för beslutsanalys bestående av en trädstruktur (hierarkisk), där grenarna representerar olika beslutsalternativ.RöntgenbildsförstärkningSubtraktionsteknikProgrammeringsspråkWavelet AnalysisDataanalys: Datorstödd analys och behandling av problem inom ett visst område.Signal-To-Noise RatioData MiningKartläggning av proteininteraktionModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Wireless TechnologySupport Vector MachinesADB: Automatisk databehandling.Mjukvarudesign: Utformning av specifikationer och instruktioner för datorprogram.RNA-sekvensanalysDatorer: Maskiner för automatisk beräkning och behandling av data. Det finns två principiellt olika typer, den analoga och den digitala, av vilka den sistnämnda är den idag helt dominerande typen.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Stokastiska processerGenuppsättning: En organisms fullständiga arvsmassa, så som den är representerad i dess DNA eller, i vissa fall, RNARegulatoriska gennätverkROC-kurvanalysUtrustningsdesignModeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.SannolikhetPrediktivt värde av testerGenkartläggning: Metoder för bestämning av läge för och avstånd mellan gener på en kromosom.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.TidsfaktorerBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Diskriminantanalys: En statistisk analysteknik som använder diskreta, beroende variabler för att avskilja grupper av iakttagna värden och allokera nya. Metoden används ibland i stället för regressionsanalys.VolymtomografiDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Minstakvadratmetoden: En skattningsmetod där skattningsvärdena av ett antal parametrar i en statistisk analysmodell är de storlekar som minimerar summan av kvadraten på avvikelserna mellan de iakttagna värdena för en beroende variabel och de värden som modellen förutsätter.Icke-linjär dynamik: Studier av system som uppför sig oproportionerligt (icke-linjärt) under initialförhållanden eller vid störande påverkan. Icke-linjäraProgrammering, lineärAnalys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Genom, humant: Den kompletta arvsmassan i en människas kromosomuppsättning, antingen den haploida (från en förälder) eller diploida (från båda föräldrar). Den haploida uppsättningen innehåller 50 000 till 100 000 gener och ungefär 3 miljarder baspar.ProteomikDatabaser, nukleinsyror: Specialdatabaser med information om nukleinsyror, såsom bassekvenser, SNPS (nukleotidpolymorfism), nukleinsyrakonformation och andra egenskaper. Information om DNA-fragment i gen- eller genombibliotek samlas oftast i DNA-databaser.Principiell komponentanalysPolymorfism, enkelnukleotidAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Datornät: Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.Processering av naturligt språkSkiktröntgenProteom

*  Emergenta system, C, 5p, HT-05 - Laboration 4: Genetiska algoritmer

P 60-talet utvecklade John Holland genetiska algoritmer f r att formellt studera fenomenet adaptation i naturen och f r att ... B rja med att fundera ut ett problem som b de g r att l sa med hj lp av genetiska algoritmer och g r att visualisera i NetLogo ... Uppgiften r att p ett s tydligt och enkelt s tt som m jligt visa hur genetiska algoritmer fungerar. Det ska vara m jligt att ... T nk p att er modells m jlighet till att underl tta f rst elsen av genetiska algoritmer r det viktigaste. ...

*  Medierna och staten i valet 2018 | Rebecca Weidmo Uvell

För om ni trodde att algoritmer vad något bara sociala medier styrs av tror ni fel. Vanlig media styrs i allt högre grad av ... Missförstå mig inte, jag tycker algoritmer är fantastiska saker. De är inte som de utmålas problemet utan lösningen. Men jag ... Genom att utveckla tekniker för att de kommersiellt ska kunna tjäna på egna så kallade filterbubblor via algoritmer. ...

*  Debian -- Säkerhetsinformation -- DSA-228-1 libmcrypt

En ytterligare sårbarhet finns i det sätt libmcrypt läser in algoritmer via libtool. När flera algoritmer läses in dynamiskt ...

*  Effektiva algoritmer och approximationsheuristiker för kombinatoriska och geometriska problem - Malmö högskola

Effektiva algoritmer och approximationsheuristiker för kombinatoriska och geometriska problem. Kontaktperson: Bengt J. Nilsson ... Start › Forskning › Forskningsprojekt › Effektiva algoritmer och approximationsheuristiker för kombinatoriska och geometriska ... Vi planerar att fortsätta vår framgångsrika forskning om konstruktion och analys av effektiva algoritmer, ... mer specifikt inom design och analys av effektiva algoritmer, approximationsheuristiker och datastrukturer för kombinatoriska ...

*  Algoritmer och datastrukturer 2017/2018 - Uppsala universitet

Vidare behandlas algoritmer såsom sorteringsalgoritmer och sökningar i träd. Här ligger fokus både på att förstå generella ... principer för algoritmer såsom 'divide and conquer' och backtracking och på att kunna implementera egna algoritmer. Kursen ... Algoritmer och datastrukturer. (7.5 hp, VT 17/18, vecka 03-12, 50%. 7.5 hp, VT 17/18, vecka 03-12, 50%.). Kursen använder Java ... Algoritmer och datastrukturer 2017/2018 (7,5 hp). VT18 vecka 03-12 - Blandad tid - 50 % - Distans ...

*  Personer med emneord «algoritmer» - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Personer med emneord «algoritmer» Navn. Telefon. E-post. Emneord. Rognes, Torbjørn Professor +47-22844787 +47-90755587 90755587 ... Genomanalyse, bioinformatikk, algoritmer, programmering, python, masteroppgave Storleer, Stein Michael universitetslektor ... Livsvitenskap, Bioinformatikk, Algoritmer, Programmering, Parallellisering, Sekvensanalyse, DNA-reparasjon Sandve, Geir Kjetil ...

*  Techjättar får kritik för "terror-algoritmer" | ETC

Plattformar som Youtube har algoritmer som är designade att rekommendera saker som de tror kommer engagera dig ännu mer. Och ... Det var Amazons algoritmer som lade samman bombingredienserna och marknadsförde dem tillsammans. ... men Amazon sällar sig därmed till listan av techbolag som kritiseras allt mer för mönster skapade av deras algoritmer. ...

*  6 nyheter i Googles algoritmer

Google gör ett femhundratal förbättringar och förändringar i sina algoritmer per år, så det… ... Det här inlägget postades i Om SEO, Om webbtext och har märkts med etiketterna algoritmer, Google Translate, nyckelord, nyheter ... Google gör ett femhundratal förbättringar och förändringar i sina algoritmer per år, så det är inte lätt att hänga med, men ... 6 nyheter i Googles algoritmer. Posted on 2011/11/18 , Lämna en kommentar ...

*  Algoritmer och interaktiv Python - ppt ladda ner

Denna föreläsning Räkneövningstider Algoritmer Interaktiv Python Datatyper Variabler Typning ... 31 Algoritmer i algoritmer. Start Slut 32 Uppgift Parvis - minst en i paret bör ha snörade skor. Skriv en algoritm för hur man ... 1 Algoritmer och interaktiv Python. Linda Mannila 2 Denna föreläsning Räkneövningstider Algoritmer Interaktiv Python. Datatyper ... 30 Algoritmer i algoritmer. Vanlig approach: Dela problemet i mindre delar ("divide and conquer") Här t.ex. egen algoritm för ...

*  Easyparks algoritmer ska hjälpa dig hitta p-plats

... Jonas Leijonhufvud tisdag 10 januari 2017 kl. 07:00. jonas.leijonhufvud@di. ... Vi är störst i Europa och är ledande inom de algoritmer som kan förutspå tillgängligheten på parkeringsplatser", säger ...

*  Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 Datastrukturer och algoritmer Föreläsning ppt ladda ner

Datastrukturer och algoritmer VT © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, Laborationer  Tre stycken  ... Implementera tabeller (individuell)  Implementera en router (2 och 2)  Analysera tre algoritmer oExperimentellt (individuell ... 18 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 18 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 18 Design av algoritmer ... 14 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 14 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 14 Algoritmer  Tids ...

*  Algoritmer og Datastrukturer 2 Graf repræsentationer, BFS og DFS [CLRS, kapitel ] Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet. - ...

1 Algoritmer og Datastrukturer 2 Graf repræsentationer, BFS og DFS [CLRS, kapitel 22.1-22.3] Gerth Stølting Brodal Aarhus ... Download ppt "Algoritmer og Datastrukturer 2 Graf repræsentationer, BFS og DFS [CLRS, kapitel 22.1-22.3] Gerth Stølting Brodal ... Algoritmer og Datastrukturer 2 Graf repræsentationer, BFS og DFS [CLRS, kapitel 22.1-22.3] Gerth Stølting Brodal Aarhus ... Præsentationer af emnet: "Algoritmer og Datastrukturer 2 Graf repræsentationer, BFS og DFS [CLRS, kapitel 22.1-22.3] Gerth ...

*  Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 6 Asymtotisk analys. - ppt...

Datastrukturer och algoritmer VT 2005 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, Mäta tidsåtgången  Hur ska vi ... Algoritmer och Datastrukturer- -Algoritm analys och sökning algoritmer- Kap 5 -Algoritmer och. ... 14 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 200314 Mer analys av algoritmer ... 13 Datastrukturer och algoritmer VT 2005 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 200313 Analys av algoritmer  ...

*  För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Algoritmer och Datastrukturer -- Kap 21,14 Prioritets Köer (Priority...

Algoritmer och Datastrukturer -- Kap 21,14 Prioritets Köer (Priority Queues ), Graph 2 För utveckling av verksamhet, produkter ... Graph och graph-algoritmer. Några enkla graph teorier Hur IP trafik hittar destinationen i Internät ? GPS-system ? Sociala ... Algoritmer och Datastrukturer -- Kap 21,14 Prioritets Köer (Priority Queues ), Graph.. Publicerades avAlf Jonsson ... Graph och graph-algoritmer Data Structures & Problem Solving using Java -- Kapitel 14 ...

*  TDDD20 | Kontakta

TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer Kontakta Examinator Peter Jonsson Kursadministrat r Madeleine H ger Dahlqvist. ...

*  IDA | Utbildning | Grundutbildning

TDDB32 Objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer, 5.0 hp. /Object-Oriented Programmering, Data Structures ...

*  LTH-nytt 2014:1 - Notiser | LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Fyra miljoner till bättre algoritmer. Pontus Giselsson har fått "Ingvar Carlsson Award". För de fyra miljoner kronor som ingår ... Tomas Akenine-Möller och grafikgruppen på LTH forskar om algoritmer och tekniker för att skapa så realistiska bilder som ... Jag forskar på verktyg och algoritmer för matematisk optimering. Dessa kan appliceras inom vitt skilda fält såsom reglerteknik ... eftersträvar fotorealism inom datorgrafiken och detta betyder att vi vill att bilden som vi räknar fram med hjälp av algoritmer ...

*  Innehåll - DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap - Stockholms universitet

Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp. Algoritmer och datastrukturer utgör grunden för alla program, och det är därför viktigt ... Vi studerar grunderna i dokumentåtkomst, principer och algoritmer för sökmotorer inklusive webbplatsoptimering för sökmotorer. ...

*  BT4010

Numeriska algoritmer f r parallelldatorer, f rdjupningskurs, 4 po ng. (BT4010). (Numerical Algorithms for Parallell Computers, ... Direkta l sare f r linj ra ekvationssystem: LU-faktorisering, pivotering, speciella algoritmer f r triangul ra matriser. Egenv ... s att studenterna kan l sa och f rst beskrivningar av parallella algoritmer, f rst i allm nna termer storleken av den ...

*  Kurs 2D1353 [NADA, KTH], kursanalys

En n rliggande kurs r Algoritmer och komplexitet f r F4. Kurserna hade fr n b rjan samma kursbeskrivning i studiehandboken, men ... Kursanalys f r 2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, v ren 1997. Kursdata. Tid: period 3-period 4 l s ret 1996/97 ... Problem uppst r eventuellt n r eleverna fr n dom b da kurserna kommer till forts ttningskurserna (Avancerade algoritmer, ...

*  Kategori:Komprimeringsalgoritmer - Wikipedia

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...

*  TDDD64 | Kursinformation

Algoritmer. 3. Omfattning. Kursens omfattning under period HT1 framg r av kursinformationen f r TDDC66. Denna tabell visar ...

Metodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriAdobe Illustrator: Adobe Illustrator är ett vektorbaserat illustrationsprogram skapat av Adobe. Programmet släpptes för första gången 1987 till Apples Macintosh, men finns idag även till Windows.Fordonsdynamik: Fordonsdynamik avser de krafter, rörelser och förändringar av rörelser som påverkar fordon. Denna artikel gäller främst personbilar, lastbilar och bussar.Ortogonala polynom: Ortogonala polynom inom matematik är polynom som är ortogonala med avseende på den inre produktenPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Verklig bildGrafikminne: Grafikminnet är det arbetsminne som används av grafikkort eller grafikkretsar i moderna datorer. Grafikminne kallas även VRAM (Video RAM), särskilt på engelska.Fönster (datorgrafik)B18: B18 är en rak fyrcylindrig stötstångsmotor som togs fram av Volvo och var utrustad med 5 ramlager, vilket gjorde den mycket stryktåligare än de tidigare B4B och B16 som bara var 3-lagrade.Pedometri: Pedometri är tillämpningen av matematiska och statistiska metoder för att studera markens distribution och ursprung. Pedometrin behandlar markrelaterade problem där det finns en osäkerhet beroende på determinstisk eller stokastisk variation.String: String kan syfta på:Angiografi: Angiografi eller vaskulär radiologi är ett område inom medicinsk avbildning (radiologi) som gäller avbildning av insidan (hålrummet, lumen) av blodkärl och organ, och då framför allt artärer (arteriografi), vener (flebografi), hjärtkammare och lymfkärl (lymfografi). En bild framställd med hjälp av angiografi kallas för angiogram.Universal Description, Discovery and Integration: Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) är en standardiserad katalogmodell för webbtjänster. En UDDI katalog-innehåller information om webbtjänsters funktionalitet och beskrivning.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.APRS: APRS, Automatic Packet Reporting System (Digital kommunikation och positionering över amatörradio), är en teknik som innebär att man skickar textmeddelanden eller sin aktuella position från en GPS-mottagare trådlöst via en amatörradiosändare och ett radiomodem. Ett, av radioamatörer uppbyggt, länkradionät tar emot informationen och sprider denna vidare över ett geografiskt område samt även vidare ut på Internet.Miniräknare: Miniräknare eller kalkylator är en liten handhållen elektronisk apparat som kan utföra matematiska beräkningar. De enklaste varianterna klarar endast aritmetik medan de mer avancerade kan rita grafer, manipulera algebraiska uttryck och kan utföra uträkningar i andra talbaser.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Regulatoriskt gennätverk: Ett regulatoriskt gennätverk (Eng. Gene Regulatory Network, eller GRN) är en uppsättning DNA-segment i en (biologisk) cell som interagerar med varandra (indirekt genom deras RNA och proteinuttryck) och med andra ämnen i cellen, genom att reglera hastigheterna med vilka gener i nätverket transkriberas till mRNA.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.HyperintensitetPribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Akio Morita: Akio Morita, född 26 januari i Nagoya, Japan 1921, död 3 oktober 1999, Tokyo, Japan, var en japansk affärsman. Bland annat var han en av Sonys grundare.Icke-linjär: miniatyr|upright=1.2|Överföringsfunktion för en [[fälteffekttransistor.Kvadratisk form: En kvadratisk form är ett homogent polynom av andra graden.Proteomik: Proteomik är en gren av biologin som undersöker stora mängder data om proteiner i olika sammanhang. Proteomiken tillhör familjen "omik", ett samlingsnamn på ett flertal nya teknikinriktningar för att studera biologiska förlopp "holistiskt" eller åtminstone multivariat.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Proteom: Proteomet utgörs av alla olika proteinmolekyler som ett genom kodar för, inklusive alla olika splitsningsvarianter och modifikationer som ett protein kan genomgå. Proteomet är till skillnad från genomet av dynamisk natur, det vill säga att sammansättningen av proteomet kan variera.


datastrukturer

 • Vår projektgrupp har en utomordentligt stark ställning inom området resurssnåla beräkningar, mer specifikt inom design och analys av effektiva algoritmer, approximationsheuristiker och datastrukturer för kombinatoriska och geometriska problem. (mah.se)
 • Vi planerar att fortsätta vår framgångsrika forskning om konstruktion och analys av effektiva algoritmer, approximationsheuristiker och datastrukturer för grundläggande kombinatoriska och geometriska problem inom fyra sammankopplade områden: grafalgoritmer, kommunikationsnätverk, beräkningsgeometri och beräkningsbiologi. (mah.se)
 • Algoritmer og Datastrukturer 2 Graf repræsentationer, BFS og DFS [CLRS, kapitel ] Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet. (slideplayer.dk)
 • Præsentationer af emnet: "Algoritmer og Datastrukturer 2 Graf repræsentationer, BFS og DFS [CLRS, kapitel 22.1-22.Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet. (slideplayer.dk)
 • Download ppt "Algoritmer og Datastrukturer 2 Graf repræsentationer, BFS og DFS [CLRS, kapitel 22.1-22.Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet. (slideplayer.dk)
 • Algoritmer och Datastrukturer -- Kap 21,14 Prioritets Köer (Priority Queues ), Graph. (slideplayer.se)

parallella

 • Problem uppst r eventuellt n r eleverna fr n dom b da kurserna kommer till forts ttningskurserna (Avancerade algoritmer, Parallella ber kningar och Komplexitetsteori). (kth.se)

kunna

 • Här ligger fokus både på att förstå generella principer för algoritmer såsom 'divide and conquer' och backtracking och på att kunna implementera egna algoritmer. (uu.se)
 • P 60-talet utvecklade John Holland genetiska algoritmer f r att formellt studera fenomenet adaptation i naturen och f r att utveckla metoder f r hur mekanismerna i naturlig adaptation skulle kunna anv ndas i datorsystem. (umu.se)

Vidare

 • Vidare behandlas algoritmer såsom sorteringsalgoritmer och sökningar i träd. (uu.se)

program

 • Med hjälp av algoritmer kan du planera program, med papper och penna, utan dator eller programmeringsspråk. (slideplayer.se)

visa

 • Uppgiften r att p ett s tydligt och enkelt s tt som m jligt visa hur genetiska algoritmer fungerar. (umu.se)