Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Mönsterigenkännande, automatiseratDatorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Bioinformatik: Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. Resultats reproducerbarhetArtificiell intelligens: Datorbaserade system utvecklade för att utföra processer som normalt är förknippade med mänsklig intelligens, som t ex språkförståelse, inlärning, argumentering, problemlösning osv.Modeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Sensitivitet och specificitetKlusteranalys: En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Protein-sekvensanalysSekvensinpassningBildtolkning, datorstödd: Metoder avsedda att underlätta tolkningen av ultraljudsundersökning, röntgenbilder osv för diagnostiska ändamål.RöntgenfantomModeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Signalbehandling, datorstöddMjukvarutester: Verifiering av mjukvara för överensstämmelse med en standard.Bildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Bildförstärkning: Förbättring av en bilds kvalitet med olika metoder, som datorbearbetning, digital filtrering, elektrokardiografiteknik, ljus- och ultramikroskopering, fluorescensspektrometri, scintigrafi och in vitro-bildhantering på molekylär nivå.Markov-kedja: Inom sannolikhetsteorin, speciellt teorin för stokastiska processer, modell för beskrivning av ett system som hoppar mellan olika tillstånd på så vis att framtiden beror av det förflutna endast genom nuet (2008-02-07 Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=251446).ProteinerDatabaser, protein: Specialdatabaser med information om proteiner, som t ex aminosyrasekvenser, proteinkonformation och andra egenskaper.Bayes teorem: En sannolikhetsteoretisk modell uppkallad efter Thomas Bayes (1702-1761). Inom epidemiologin används metoden för beräkning av sannolikheten för förekomsten av en viss sjukdom hos personer med något vi sst kännetecken, utifrån kännedom om sjukdomens prevalens och förekomsten av detta kännetecken hos friska och sjuka individer. I klinisk beslutsanalys används modellen för beräkning av sannolikheten f ör en viss diagnos, med givna symtom eller provresultat.Genuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Monte Carlo-metod: En statistisk metod för approximativ lösning av ett matematiskt problem genom att studera fördelningen av någon slumpmässig variabel, ofta datorgenererad. Namnet anspelar på den slumpmässighet som är typisk för de hasardspel som utövas på Monte Carlos kasinon.Datorgrafik: Tabeller, ritningar eller annan bildpresentation, framställda med hjälp av datorteknik.Automatisering: Styrning av operativa processer med mekanisk eller elektronisk teknik istället för med den mänskliga faktorn.Faktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.DNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Neurala nätverk (Datorer)Numerisk analys, datorstöddModeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Användare-datorgränssnittDatakomprimeringOskarp logik: Logik som istället för exakta värden utgår från ungefärliga, kvantitativa värden, baserade på lingvistisk tvetydighet i såväl naturligt som artificiellt eller syntetiskt språk. Vanliga variabler är t ex bra, dålig, ung, och bestämningar som mer, mindre och mycket. Sådana kan ingå i vaga utsagor i en specifik problemställning. Oskarp logik har en nyckelroll i många medicinska och tekniska expertsystem.Artefakter: Konstgjorda föremål.Diagnos, datorstödd: Användning av datorprogram som utformats för att hjälpa läkaren att lösa diagnostikfrågeställningar.Databaser, genetiska: Speciella databaser för fakta om gener och genprodukter.Datatolkning, statistisk: Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurNormalfördelningInformationslagring och -återvinning: En gren av data- eller biblioteksvetenskap inriktad på lagring, sökning, återvinning och urval av information inom ett visst ämnesområde eller viss frågeställning.Sannolikhetsfunktioner: Funktioner som skapats ur en statistisk modell och en uppsättning observationsdata som visar sannolikheten för dessa data vid olika värden på okända modellparametrar. De parametervärden som ger högst sannolikhet är parametrarnas maxsannolikhetsuppskattningar.Radiobildtolkning, datorstöddGenomik: Det systematiska studiet av organismers kompletta uppsättning av DNA-sekvenser.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Beslutsträd: Grafisk framställning för beslutsanalys bestående av en trädstruktur (hierarkisk), där grenarna representerar olika beslutsalternativ.RöntgenbildsförstärkningSubtraktionsteknikProgrammeringsspråkWavelet AnalysisDataanalys: Datorstödd analys och behandling av problem inom ett visst område.Signal-To-Noise RatioData MiningKartläggning av proteininteraktionModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Wireless TechnologySupport Vector MachinesADB: Automatisk databehandling.Mjukvarudesign: Utformning av specifikationer och instruktioner för datorprogram.RNA-sekvensanalysDatorer: Maskiner för automatisk beräkning och behandling av data. Det finns två principiellt olika typer, den analoga och den digitala, av vilka den sistnämnda är den idag helt dominerande typen.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Stokastiska processerGenuppsättning: En organisms fullständiga arvsmassa, så som den är representerad i dess DNA eller, i vissa fall, RNARegulatoriska gennätverkROC-kurvanalysUtrustningsdesignModeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.SannolikhetPrediktivt värde av testerGenkartläggning: Metoder för bestämning av läge för och avstånd mellan gener på en kromosom.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.TidsfaktorerBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Diskriminantanalys: En statistisk analysteknik som använder diskreta, beroende variabler för att avskilja grupper av iakttagna värden och allokera nya. Metoden används ibland i stället för regressionsanalys.VolymtomografiDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Minstakvadratmetoden: En skattningsmetod där skattningsvärdena av ett antal parametrar i en statistisk analysmodell är de storlekar som minimerar summan av kvadraten på avvikelserna mellan de iakttagna värdena för en beroende variabel och de värden som modellen förutsätter.Icke-linjär dynamik: Studier av system som uppför sig oproportionerligt (icke-linjärt) under initialförhållanden eller vid störande påverkan. Icke-linjäraProgrammering, lineärAnalys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Genom, humant: Den kompletta arvsmassan i en människas kromosomuppsättning, antingen den haploida (från en förälder) eller diploida (från båda föräldrar). Den haploida uppsättningen innehåller 50 000 till 100 000 gener och ungefär 3 miljarder baspar.ProteomikDatabaser, nukleinsyror: Specialdatabaser med information om nukleinsyror, såsom bassekvenser, SNPS (nukleotidpolymorfism), nukleinsyrakonformation och andra egenskaper. Information om DNA-fragment i gen- eller genombibliotek samlas oftast i DNA-databaser.Principiell komponentanalysPolymorfism, enkelnukleotidAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Datornät: Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.Processering av naturligt språkSkiktröntgenProteom

*  Emergenta system, C, 5p, HT-05 - Laboration 4: Genetiska algoritmer
P 60-talet utvecklade John Holland genetiska algoritmer f r att formellt studera fenomenet adaptation i naturen och f r att ... B rja med att fundera ut ett problem som b de g r att l sa med hj lp av genetiska algoritmer och g r att visualisera i NetLogo ... Uppgiften r att p ett s tydligt och enkelt s tt som m jligt visa hur genetiska algoritmer fungerar. Det ska vara m jligt att ... T nk p att er modells m jlighet till att underl tta f rst elsen av genetiska algoritmer r det viktigaste. ...
  http://www8.cs.umu.se/kurser/TDBC37/HT05/lab/lab4.html
*  Lärande
... att fortsätta att bygga upp förförståelsen inför att de skulle skriva sin text gick vi vidare med att prata om vad algoritmer ...
  http://www.ulricaelisson.se/tag/larande/
*  Har du blivit diskriminerad av en algoritm? Nu kräver forskare hårdare kontroller
... som har makten att granska algoritmer så att de k ... som har makten att granska algoritmer så att de kan gå in och ... polis och många andra i allt högre grad förlitar sig på automatiserade beslut som baseras på algoritmer och efterlyser därför ...
  http://digitaliserat.nu/effektivare-it/har-du-blivit-diskriminerad-av-en-algoritm-nu-kraver-forskare-hardare-kontroller
*  Kan algoritmer vara rasistiska?
Men hur översätts det svaret till en situation där algoritmer skapar andra algoritmer? När mjukvaran blir så komplex att ... Kan algoritmer vara rasistiska?. .post .entry-header { padding-left: 0px; } 0 Ett av dagens första seminarier - Holding ... Bli först att kommentera på "Kan algoritmer vara rasistiska?" Kommentera Avbryt svar. E-postadressen publiceras inte. ...
  http://www.blogg.sh.se/datajournalistik/journalistik/kan-algoritmer-vara-rasistiska/
*  Debian -- Säkerhetsinformation -- DSA-228-1 libmcrypt
En ytterligare sårbarhet finns i det sätt libmcrypt läser in algoritmer via libtool. När flera algoritmer läses in dynamiskt ...
  https://www.debian.org/security/2003/dsa-228.sv.html
*  Algoritmer fångar oss i filterbubblor - DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap - Stockholms universitet
Algoritmer får allt större betydelse för vår bild av omvärlden och i beslutsfattandet. Många inser inte att de befinner sig i ... Och så finns algoritmprogram som kan generera nya algoritmer, som när du utifrån tidigare bokköp på nätet får rekommendationer ... Henrik Boström berättade om hur utvecklingen gått väldigt snabbt med algoritmer för maskininlärning och därmed för skapande av ... Stockholms universitets Henrik Boström talar om algoritmer tillsammans med Cecilia Magnusson Sjöberg och Per Grankvist. ...
  http://dsv.su.se/omdsv/nyheter/algoritmer-f%C3%A5ngar-oss-i-filterbubblor-1.339766
*  Algoritmer och komplexitet (DD2352) | KTH
KTH / Kurswebb / Algoritmer och komplexitet Algoritmer och komplexitet. Innehåll visas utifrån dina val. Om du inte hittar ...
  https://www.kth.se/social/course/DD2352/
*  Kurs 2D1443 [NADA, KTH]
I m n av tid behandlas ven probabilistiska parallella algoritmer och undre gr nser f r parallella PRAM algoritmer (generella). ... H r kan n mnas algoritmer f r: listor, evaluering av uttryck, s kning och sortering, undre gr nser f r s kning och sortering (i ... D refter studeras parallella algoritmer f r problem av ungef r samma typ som p en vanlig algoritmkurs. ...
  http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1443/
*  IDA profilinformation: Programmering och algoritmer
Programmering och algoritmer, PAL. Profilansvarig:. Mikael Asplund. e-post: mikael.asplund@liu.se. telefon: 013-282668 Mål och ... För detta behövs en gedigen programmeringsteoretisk bas med avancerade kurser i programmering, algoritmer, s kerhet, testning, ...
  http://www.ida.liu.se/edu/ugrad/program/profiler/pal/index.sv.shtml
*  Algoritmer och datastrukturer 2017/2018 - Uppsala universitet
Vidare behandlas algoritmer såsom sorteringsalgoritmer och sökningar i träd. Här ligger fokus både på att förstå generella ... principer för algoritmer såsom 'divide and conquer' och backtracking och på att kunna implementera egna algoritmer. Kursen ... Algoritmer och datastrukturer. (7.5 hp, VT 17/18, vecka 03-12, 50%. 7.5 hp, VT 17/18, vecka 03-12, 50%.). Kursen använder Java ... Algoritmer och datastrukturer 2017/2018 (7,5 hp). VT18 vecka 03-12 - Blandad tid - 50 % - Distans ...
  http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=2IS206&typ=1
*  Evispot - Kreditbesluts algoritmer med artificiell intelligens (AI) | Vinnova
Projektet fokuserar på förarbetet inför kommersialiseringen av Evispots teknik. Detta projekt är uppdelat i fyra delprojekt. Det övergripande målet är att
  https://www.vinnova.se/p/evispot---kreditbesluts-algoritmer-med-artificiell-intelligens-ai/
*  Studera Algoritmer och datastrukturer | Högskola / universitet | AllaStudier.se
Under kursen får du erfarenhet av både användning och implementation av olika algoritmer och abstrakta datatyper, och du ... utvecklar förmågan att välja mellan olika algoritmer och datastrukturer utifrån de förutsättningar som gäller för ett givet ... Algoritmer och datastrukturer. Din e-post lämnas endast till utbildaren Din e-post är inte en bindande anmälan Vänligen ange ... Algoritmer och datastrukturer. Din e-post lämnas endast till utbildaren Din e-post är inte en bindande anmälan Vänligen ange ...
  http://allastudier.se/utbildningar/703269-algoritmer-och-datastrukturer/
*  Personer med emneord «algoritmer» - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Personer med emneord «algoritmer» Navn. Telefon. E-post. Emneord. Rognes, Torbjørn Professor +47-22844787 +47-90755587 90755587 ... Genomanalyse, bioinformatikk, algoritmer, programmering, python, masteroppgave Storleer, Stein Michael universitetslektor ... Livsvitenskap, Bioinformatikk, Algoritmer, Programmering, Parallellisering, Sekvensanalyse, DNA-reparasjon Sandve, Geir Kjetil ...
  http://www.mn.uio.no/?vrtx=tags&tag=algoritmer&resource-type=person
*  Datastrukturer och algoritmer - PDF
Innehåll Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 2 Fält Specifikation, Konstruktion och Specifikation, Konstruktion Dynamiska ... Datastrukturer och algoritmer (Python) Algoritmer och listor Datastrukturer och algoritmer (Python) Algoritmer och listor 1 ... Algoritmer och datastrukturer TDA143 Algoritmer och datastrukturer TDA143 2017 02 15 Uno Holmer Algoritmer och datastrukturer, ... Datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 4 Test, Stack och Kö Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 4 Test, Stack och Kö ...
  http://docplayer.se/46200244-Datastrukturer-och-algoritmer.html
*  Algoritmer är morgondagens beslutsfattare
... Din närvaro på internet generar en stor mängd information. Hur är det ställt med den ... Dagens algoritmer för analys i kombination med större mängder data har kommit mycket längre och klarar av att göra ... Olika algoritmer programmeras och automatiserar analysen av insamlad information om dig.. - Kartläggning av konsumenter har ...
  http://www.fokusforskning.lu.se/2017/04/18/algoritmer-ar-morgondagens-beslutsfattare/
*  Algoritmer, datastrukturer och komplexitet - PDF
... datastrukturer och komplexitet hösten 2015 Viggo Kann Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, föreläsning 1 Första timmen: ... Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som ... Analys av algoritmer. Analys av algoritmer Tidskomplexitet. Algoritmer och effektivitet Föreläsning 5 Innehåll Algoritmer och ... Algoritmer och datastrukturer TDA143 Algoritmer och datastrukturer TDA143 2017 02 15 Uno Holmer Algoritmer och datastrukturer, ...
  http://docplayer.se/67671253-Algoritmer-datastrukturer-och-komplexitet.html
*  6 nyheter i Googles algoritmer
Google gör ett femhundratal förbättringar och förändringar i sina algoritmer per år, så det… ... Det här inlägget postades i Om SEO, Om webbtext och har märkts med etiketterna algoritmer, Google Translate, nyckelord, nyheter ... Google gör ett femhundratal förbättringar och förändringar i sina algoritmer per år, så det är inte lätt att hänga med, men ... 6 nyheter i Googles algoritmer. Posted on 2011/11/18 , Lämna en kommentar ...
  https://ordkameleonten.wordpress.com/2011/11/18/6-nyheter-i-googles-algoritmer/
*  Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java - PDF
Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Hjälpmedel: Skrivhjälpmedel, miniräknare. Ort / Datum: Halmstad / Skrivtid: 4 ... TENTAMEN: Algoritmer och datastrukturer. Läs detta! (6) TENTAMEN: Algoritmer och datastrukturer Läs detta! Uppgifterna är inte ... Analys av algoritmer. Tidsåtgång och problemets storlek Föreläsning 5 Innehåll Val av algoritm och datastruktur Algoritmer och ... Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Hjälpmedel: Skrivhjälpmedel, ...
  http://docplayer.se/39157602-Tentamen-i-algoritmer-datastrukturer-i-java.html
*  Granskar du dina alGoritMer? - HO-form-blogg
Granskar du dina alGoritMer?. Det här fenomenet med att en del material dyker upp från källor du inte har bett om i sociala ... Tillsammans med Algo Transparency har Expressen gjort en granskning som visar att Youtubes algoritmer främjar filmer om ...
  http://blog.ho-form.se/?p=5788
*  Google, fejknyheter, nätmobbing och algoritmer | Lunds universitets jubileumsblogg
Google, fejknyheter, nätmobbing och algoritmer. Postat maj 3, 2017 av louisep Projektet Kunskap i en digital värld bjöd i ...
  http://lu350.blogg.lu.se/google-fejknyheter-natmobbing-och-algoritmer/
*  Algoritmer i åk 2 - en lyckad introduktion! | Mattefröken
En reaktion på "Algoritmer i åk 2 - en lyckad introduktion!" * Christina Lönngren den april 10, 2015 kl. 12:06. skrev: ... Algoritmer i åk 2 - en lyckad introduktion!. Postat april 9, 2015. av Ulrika Broman ... Roligt att som speciallärare i matematik läsa om hur ni resonerar kring algoritmer. Har släktingar i finsk skolform där de ... år sedan fick lära sig algoritmer i starten av åk 3 och flera av dem anammade strategin och började använda sig enbart av denna ...
  http://mattefroken.se/2015/04/09/algoritmer-i-ak-2-en-lyckad-introduktion/

Metodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriAdobe Illustrator: Adobe Illustrator är ett vektorbaserat illustrationsprogram skapat av Adobe. Programmet släpptes för första gången 1987 till Apples Macintosh, men finns idag även till Windows.Fordonsdynamik: Fordonsdynamik avser de krafter, rörelser och förändringar av rörelser som påverkar fordon. Denna artikel gäller främst personbilar, lastbilar och bussar.Ortogonala polynom: Ortogonala polynom inom matematik är polynom som är ortogonala med avseende på den inre produktenPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Verklig bildGrafikminne: Grafikminnet är det arbetsminne som används av grafikkort eller grafikkretsar i moderna datorer. Grafikminne kallas även VRAM (Video RAM), särskilt på engelska.Fönster (datorgrafik)B18: B18 är en rak fyrcylindrig stötstångsmotor som togs fram av Volvo och var utrustad med 5 ramlager, vilket gjorde den mycket stryktåligare än de tidigare B4B och B16 som bara var 3-lagrade.Pedometri: Pedometri är tillämpningen av matematiska och statistiska metoder för att studera markens distribution och ursprung. Pedometrin behandlar markrelaterade problem där det finns en osäkerhet beroende på determinstisk eller stokastisk variation.String: String kan syfta på:Angiografi: Angiografi eller vaskulär radiologi är ett område inom medicinsk avbildning (radiologi) som gäller avbildning av insidan (hålrummet, lumen) av blodkärl och organ, och då framför allt artärer (arteriografi), vener (flebografi), hjärtkammare och lymfkärl (lymfografi). En bild framställd med hjälp av angiografi kallas för angiogram.Universal Description, Discovery and Integration: Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) är en standardiserad katalogmodell för webbtjänster. En UDDI katalog-innehåller information om webbtjänsters funktionalitet och beskrivning.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.APRS: APRS, Automatic Packet Reporting System (Digital kommunikation och positionering över amatörradio), är en teknik som innebär att man skickar textmeddelanden eller sin aktuella position från en GPS-mottagare trådlöst via en amatörradiosändare och ett radiomodem. Ett, av radioamatörer uppbyggt, länkradionät tar emot informationen och sprider denna vidare över ett geografiskt område samt även vidare ut på Internet.Miniräknare: Miniräknare eller kalkylator är en liten handhållen elektronisk apparat som kan utföra matematiska beräkningar. De enklaste varianterna klarar endast aritmetik medan de mer avancerade kan rita grafer, manipulera algebraiska uttryck och kan utföra uträkningar i andra talbaser.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Regulatoriskt gennätverk: Ett regulatoriskt gennätverk (Eng. Gene Regulatory Network, eller GRN) är en uppsättning DNA-segment i en (biologisk) cell som interagerar med varandra (indirekt genom deras RNA och proteinuttryck) och med andra ämnen i cellen, genom att reglera hastigheterna med vilka gener i nätverket transkriberas till mRNA.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.HyperintensitetPribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Akio Morita: Akio Morita, född 26 januari i Nagoya, Japan 1921, död 3 oktober 1999, Tokyo, Japan, var en japansk affärsman. Bland annat var han en av Sonys grundare.Icke-linjär: miniatyr|upright=1.2|Överföringsfunktion för en [[fälteffekttransistor.Kvadratisk form: En kvadratisk form är ett homogent polynom av andra graden.Proteomik: Proteomik är en gren av biologin som undersöker stora mängder data om proteiner i olika sammanhang. Proteomiken tillhör familjen "omik", ett samlingsnamn på ett flertal nya teknikinriktningar för att studera biologiska förlopp "holistiskt" eller åtminstone multivariat.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Proteom: Proteomet utgörs av alla olika proteinmolekyler som ett genom kodar för, inklusive alla olika splitsningsvarianter och modifikationer som ett protein kan genomgå. Proteomet är till skillnad från genomet av dynamisk natur, det vill säga att sammansättningen av proteomet kan variera.


  • Google
  • Google gör ett femhundratal förbättringar och förändringar i sina algoritmer per år, så det är inte lätt att hänga med, men ledtrådarna de släpper ut på sin blogg Inside Search då och då ger tillsammans en helhetsbild som blir ganska tydlig. (wordpress.com)
  • Det här inlägget postades i Om SEO , Om webbtext och har märkts med etiketterna algoritmer , Google Translate , nyckelord , nyheter , seo , text , webbtext . (wordpress.com)
  • problem
  • Några viktiga komplexitetsklasser är P, som brukar representera problem där praktiskt tillämpbara algoritmer, och NP, där det endast är praktiskt möjligt att verifiera en lösning. (wikipedia.org)