Aldehydreduktas: Ett enzym som reversibelt katalyserar oxidation av en aldos till en alditol. Det har specificitet för många aldoser. EC 1.1.1.21.Aldehyder: En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.Alkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).Aldehyddehydrogenas: Ett enzym som oxiderar aldehyd i närvaro av NAD+ och vatten till en syra och NADH. EC 1.2.1.3.Glyceraldehyd: En monosackarid med tre kolatomer (trios). Sockret finns i levande celler i form av glyceraldehyd-3-fosfat.AldehydoxidoreduktaserNADPEtoxikin: Antioxidant och konserveringsmedel, som bl a används för behandling av äpplen och päron efter skörd.NikotinylalkoholSugar Alcohol DehydrogenasesHydantoinerBarbital: Ett långtidsverkande barbiturat som vid höga doser hämmar de flesta metaboliska processer. Preparatet används som hypnotikum och sömnmedel och kan framkalla beroende. Det används också inom veterinärm edicin för att dämpa centrala nervsystemets funktioner.Bensaldehyder: Aromatiska aldehyder; bittermandelolja.Aflatoxin B1: 6aR-cis-2,3,6aalfatetrahydro-4-metoxycycklopenta(c)furo(3´,2´:4,5)furo(2,3-h)(1)benzopyran-1,11-dion. Ett kraftigt levertoxiskt och leverkarcinogent mykotoxin från Aspergillus flavus. Det är dessutom mutagent, teratogent och orsakar nedsatt immunitet hos djur. SubstratspecificitetNitratreduktaserHydroxikortikosteroider: En grupp kortikosteroider som innehåller hydroxigrupper, oftast i position 11 eller 17. De utgör huvuddelen av kortikosteroider för systemiskt bruk. De är svårlösliga i vatten, och salter av olika förestrade former används för injektioner och lösningar.OxidoreduktaserHydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser: Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.RibonukleotidreduktaserPolygonaceaeCytokrom-B(5)-reduktasLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Hydroxibutyratdehydrogenas: EC 1.1.1.30.NitritreduktaserFuraldehydSorbitolOxidoreductases Acting on CH-CH Group DonorsPyruvaldehydImidazolidiner: Föreningar baserade på reducerade imidazoliner utan dubbelbindningar i ringen.Alkoholer: Alkylföreningar med en hydroxylgrupp. De klassificeras efter kolatomens förhållande: primära alkoholer (R-CH2OH), sekundära (R2-CHOH), tertiära (R3-COH).Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.FMN-reduktasMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Tioredoxin-disulfidreduktasNADPH-ferrihemoproteinreduktasProstaglandinendoperoxiderNikotinamidmononukleotidHydroxiprostaglandindehydrogenaser: Enzymer som reversibelt katalyserar oxidation av hydroxylgrupperna i prostaglandiner. EC 1.1.1.-.Alkoholdehydrogenas: Ett enzym som reversibelt katalyserar slutsteget i alkoholjäsning genom reduktion av aldehyd till alkohol. När det gäller etanol, så reduceras acetaldehyd till etanol i närvaro av NADH och väte. Enzym et är ett zinkprotein med verkan på primära och sekundära alkoholer hemiacetaler. EC 1.1.1.1.Ferredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Oxidation-reduktionProstaglandin H2CytokromreduktaserKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Lens, Crystalline: En genomskinlig, bikonvex struktur i ögat, innesluten i en kapsel och belägen bakom iris och framför glaskroppen. Längs kanten är den något överlappad av ciliarutskotten. Ciliarkroppens (strålkroppens) anpassning är avgörande för ögats avståndsinställning.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Immundiffusion: En teknik som bygger på diffusion av antigen eller antikroppar genom ett halvfast medium, vanligen agar eller agarosgel, med en precipitinreaktion som resultat.KoenzymerAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Diacetyl: 2,3-butandion. En gul eller gulgrön vätska med smör- eller kolaarom, som bildas bl a vid öljäsning. Syntetiskt framställt diacetyl används som smörarom i livsmedel.Prostaglandiner HIsoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Deuteromycota: En stor och heterogen grupp av svamporganismer som saknar sexuellt stadium. Många humanpatogena svampar tillhör denna grupp.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.TetrahydrofolatdehydrogenasVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Gelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Isoelektrisk punkt: pH i proteinlösningar eller liknande föreningar, då de dipolära jonerna når sitt maxvärde.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Fenobarbital: Ett barbitursyraderivat som har icke-selektiv dämpande effekt på det centrala nervsystemet. Det förmedlar bindning till hämmande subtypreceptorer för gamma-aminosmörsyra och reglerar kloridflödet genom receptorkanalerna. Det blockerar även glutamatinducerad depolarisering.Nitratreduktas (NADH)Methionine Sulfoxide ReductasesRibonukleosiddifosfatreduktasHydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.Acetaldehyd: En färglös, brandfarlig vätska som används vid framställning av ättiksyra, parfymer och smakämnen. Det är också ett mellanled i alkohlmetabolismen. Det har allmänt narkotisk verkan och irriterar slemh innorna. Höga doser kan leda till döden genom andningsförlamning.Quinone ReductasesAkroleinNADH, NADPH-oxidoreduktaserRåttor, inavlade F344Dihydropteridinreduktas: Ett enzym som katalyserar reduktion av 6,7-dihydropteridin till 5,6,7,8-tetrahydropteridin. EC 1.6.99.7.Tioredoxinreduktas 1Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.NADEnoyl-(Acyl-Carrier-Protein) Reductase (NADH)Rekombinanta proteinerNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Ketoner: Ketoner är en klass organiska ämnen som typiskt består av en karbonylgrupp och två kolvätegrupper. Vid reduktion bildas alkoholer.Disulfiram: Ett karbamatderivat med antabuseffekt. Det är i sig ett förhållandevis ogiftigt ämne, men ändrar påtagligt den intermediära omsättningen av alkohol. Vid alkoholförtäring efter disulfirammedicinering ökar acetaldehydhalten i blodet, vilket följs av rodnande, systemisk kärlvidgning, andningssvårigheter, illamående, blodtrycksfall och andra symtom (acetaldehydsyndromet). Medlet verkar genom att hämma aldehyddehydrogenas.LäkemedelshållbarhetStereoisomerismOxidoreductases Acting on Sulfur Group DonorsRetinal dehydrogenasRNA, budbärarMevalonsyra: 3,5-dihydroxi-3-metylpentansyra, ett ämne som bildas som mellansteg i biosyntesen av kolesterol.Lovastatin: En metabolit som isolerats ur odlingar av svampen Aspergillus terreus. 3-Oxoacyl-(Acyl-Carrier-Protein) ReductaseArsenatreduktasMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Alkadiener: Acykliska, grenade eller ogrenade kolväten med två kol-kol dubbelbindningar.Flavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.Dinitrogenasreduktas: Ett icke-hem, järn-svavelprotein från Clostridium pasteurianum, Rhodospirillum rubrum och andra bakterier. Det ingår i nitrogenas tillsammans med molybdoferredoxin och deltar aktivt i kvävefixeringsprocessen. EC 3.2.2.24.Molybden: Ett metalliskt grundämne med kemiskt tecken Mo, atomnummer 42 och atomvikt 95,94. Molybden är en viktig legeringsmetall, som i naturen förekommer i form av molybdensulfid (MoS2). Det är även ett essentiellt spårämne, som beståndsdel i enzymen xantinoxidas, aldehydoxidas och nitratreduktas.Oxidoreductases Acting on CH-NH Group Donors: Enzym som katalyserar dehydrogeneringen av sekundära aminer och ger upphov till en C=N dubbelbindning som primär reaktion. I vissa fall hydrolyseras denna senare.Levermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Sulfitreduktas (NADPH)Cyanamid: H2NCN. En cyanidförening som används som gödningsmedel, avlövningsmedel och i många tillverkingsprocesser. Ofta används ämnet i form av kaciumsalt, som också benämns cyanamid. Citronsyrat kalciumsalt används i behandlingen av alkoholism.Flavinmononukleotid: Ett koenzym till ett flertal oxidationsenzymer, inklusive NADH-dehydrogenas. Det utgör den huvudsakliga förekomstformen av riboflavin i celler och vävnader.Sekvenshomologi, aminosyraHydrogensulfitreduktasNitraterSpektrofotometriHydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser, NADP-beroende: Specifika hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser som utnyttjar kofaktor NADP. Reaktionen är: (R)-mevalonat + CoA + 2 NADP+ = (S)-3-hydroxi-3-metylglutaryl-CoA + 2 NADPH + 2 H+. Leverenzymer tillhörande denna klass ingår i biosyntesen av kolesterol. EC 1.1.1.34.HydroxipyruvatreduktasFolsyraantagonister: Hämmare av enzymet dihydrofolatreduktas (tetrahydrofolatdehydrogenas), som omvandlar dihydrofolat (FH2) till tetrahydrofolat (FH4). De har utbredd användning inom cancerkemoterapi.Tioredoxiner5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase (FADH2)FlavinerTioredoxinreduktas 2Nitratreduktas (NAD(PH)H)PyrrolinkarboxylatreduktaserPteridinerElektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Sulfitreduktas (Ferredoxin)Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Cytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.WolframFerredoxiner: Järnhaltiga proteiner som överför elektroner, vanligtvis vid en låg potential, till flavoproteiner. Järnet uppträder inte som i hem.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.15-oxoprostaglandin 13-reduktas: (5Z)-(15S)-11-alfahydroxy-9,15-dioxoprostanoat:NAD(P)+ delta(13)-oxidoreduktas. Ett enzym som är verksamt vid prostaglandin E och F katabolism. Det katalyserar reduktionen av dubbelbindningen i positi on 13-14 hos 15-ketoprostaglandiner och använder NADPH som kofaktor. EC 1.3.1.48.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Ferredoxin-nitritreduktasJärn-svavelproteiner: En grupp proteiner som har järn-svavelkomplexet som prostetisk grupp. Dessa proteiner deltar i alla viktigare elektrontransportförlopp: fotosyntes, andning, hydroxylering och bakteriell väte- och kvävefixering.NAD(P)H-dehydrogenas (Kinon)Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.GNP-reduktasGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Alkener: Omättade kolväten av typen Cn-H2n, betecknade med ändelsen -en.Metalloproteiner: Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.EnzyminduktionEnoyl-(Acyl-Carrier Protein) Reductase (NADPH, B-Specific)Multienzymkomplex: System av enzym som verkar i följd genom att katalysera på varandra följande reaktioner sammankopplade med gemensamma metabola intermediärer. De kan medverka i en enkel omsättning av vattenmolekyler eller väteatomer, eller vara förknippade med stora supramolekylära strukturer som mitokondrier eller ribosomer.SekvensinpassningNitritreduktas (NAD(P)H)Aldehydlyaser: Enzymer som katalyserar klyvning av kol-kolbindningen i molekyler med en hydroxyl- och en karbonylgrupp för att bilda två små molekyler, som var och en är en aldehyd eller en keton. Enzymerna kallas o ckså aldolaser. EC 4.1.2.Nitriter

*  Nörlar - Wikipedia
Nörlar (Minuartia, tidigare Alsine) är ett växtsläkte i växtfamiljen nejlikväxter (Caryophyllaceae). Nörlarna finns på norra halvklotet och släktet består av cirka 100 arter, varav fem arter växer vilt i Norden. Plantorna är fleråriga tuvor, utom sandnörel som är smal, upprätt och ettårig. En nörel är en oansenlig nejlikväxt och påminner om andra småväxta släkten, som Sagina, smalnarvar, och Arenaria, narvar. De flesta är mycket nordliga, utom sandnörel. I Sverige förekommer fyra ettåriga arter: sandnörel, fjällnörel, raknörel och rödnörel. Den virtuella floran - Nörlar Den nya nordiska floran utgiven 2003 av Wahlström & Widstrands förlag. ISBN 91-46-17584-9 Denna växtartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rlar
*  Vellinge kommunvapen - Wikipedia
Vellinge kommunvapen skapades av heraldikern Christer Bökwall efter kommunbildningen på 1970-talet. Trappgaveln i vapnet erinrar om byggnadsstilen i området, möllejärnet symboliserar jordbruket och sillarna fisket. Blasonering: I blå sköld en genomgående trappgavel av silver, belagd med ett blått möllejärn och nedan åtföljt av tre sillar av silver, ordnade två och en. Vapnet registrerades för Vellinge kommun hos PRV år 1975. När den nuvarande kommunen bildades, var det bara en av de ingående äldre kommunerna som hade haft vapen, nämligen Skanör med Falsterbo stad. Stadens vapen hade aldrig blivit formellt fastställt och det fanns därför varianter av det med olika detaljskillnader. Man beslöt att skapa ett nytt vapen som skulle kunna stå för hela den nya kommunen. Det nya vapnet bygger delvis på Skanör med Falsterbo vapen, men formgivaren, heraldikern Christer Bökwall, tog upp motiv från hela bygden. Trappgavlar återfinns i borgruinen Månstorps gavlar liksom i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vellinge_kommunvapen
*  Sorbitol - Wikipedia
Sorbitol är en sockeralkohol som finns i vissa bär (bland annat rönnbär) och frukter. Den bildas även i små mängder i människokroppen. Sötman är ungefär hälften av sockrets. Sorbitol bildas från glukos (druvsocker - C6H7O(OH)5) genom hydrogenering. C 6 H 7 O ( O H ) 5 + H 2 → C 6 H 8 ( O H ) 6 {\displaystyle {\rm {C_{6}H_{7}O(OH)_{5}+H_{2}\rightarrow C_{6}H_{8}(OH)_{6}}}} I kroppen kan glukos reduceras till sorbitol med hjälp av enzymet aldosreduktas. Glukos + NADPH + H + → A l d o s r e d u k t a s Sorbitol + NADP + {\displaystyle {\ce {{Glukos}+{NADPH}+{H+}->[Aldosreduktas]{Sorbitol}+{NADP+}}}} Sorbitol kan i sin tur oxideras till fruktos med hjälp av enzymet sorbitoldehydrogenas. Sorbitol + NAD + → S o r b i t o l d e h y d r o g e n a s Fruktos + NADH + H + {\displaystyle {\ce {{Sorbitol}+{NAD+}->[Sorbitoldehydrogenas]{Fruktos}+{NADH}+{H+}}}} Sorbitol används bland annat som sötningsmedel med E-nummer 420 och som tillsats i vissa kosmetika, eftersom substansen även ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sorbitol
*  Christer Pejmo - Wikipedia
Christer Bo Erik Pejmo, ofta kallad Christer B. Pejmo, född 22 december 1942 i Munktorp utanför Köping i Västmanland, död 17 juli 2006 i Stockholm, var en mångårig studioman och medarbetare på Sveriges Television. Pejmo medverkade från 1965 i en lång rad tv-produktioner på Sveriges Television, och var under de senaste åren ett känt ansikte i det populära sommarprogrammet Allsång på Skansen. Han avled i prostatacancer. ^ Christer Pejmo på Svensk Filmdatabas ^ Petter Sundsten, Ida Thellenberg (18 juli 2006). "Allsångsprofilen död - Berghagen i tårar". Aftonbladet. http://www.expressen.se/noje/allsangsprofilen-dod---berghagen-i-tarar/. Läst 5 november 2012. Denna artikel om en person med huvudsaklig anknytning till Sverige saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Christer_Pejmo
*  Mars 2015. Årsmötet - Arkiv - Umeå Senioruniversitet
UMPU (Umeå pensionärsuniversitet) höll sitt årsmöte i hörsal G i Humanisthuset på universitetet. Vice ordförande Siv Boman hälsade ca 75 medlemmar välkomna till årets sedvanliga årsmötesförhandlingar och till ordförande för mötet valdes Gunnar Lindberg och vid protokollet Birgitta Bäckman. Verksamhetsberättelsen tog upp aktiviteter under 2014 som utflykten till Norrbyskär, 1 temadag om "Norrland - närande eller tärande", 1 temadag om Pompeiji , båda mycket uppskattade. I slutet av året den traditionella julbuffén med Kalasorkestern som musikunderhållning. Mötesordförande gick igenom den ekonomiska redovisningen och det beslöts att höja medlemsavgiften med 50:- till 200:-/år. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vice ordförande Siv Boman tackade postumt vår förre ordförande Leif Svensson som avled sommaren 2014. 4 ledamöter avgår: Britt Henriksson, Birgitta Bäckman, Ulf Persson och Börje Eriksson, alla avtackade med en bukett vackra blommor. Till den nya ...
  http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Senioruniversitet/umea-senioruniversitet/temadagar-och-moten/arsmotet2015/
*  Skandinavisk vapenrulla - Wikipedia
Skandinavisk vapenrulla är en heraldisk publikation som utkommer med ett häfte per år. I vapenrullan publiceras såväl nyantagna som äldre vapen för släkter, personer, organisationer osv från samtliga nordiska länder. Varje vapen återges i färg och kompletteras med en heraldisk beskrivning i text (blasonering) samt en kort historik. Sedan starten har vapenrullan haft sin tyngdpunkt i nya borgerliga vapen i Sverige. Skandinavisk vapenrulla grundades 1963 av konstnären Jan Raneke (1914-2007) och jur kand Christer Bökwall (1937-2002), som konstituerade den stiftelse som äger och utger den. 1983 tillträdde Tor Flensmarck som redaktör. Från och med 2011 administreras Skandinavisk Vapenrulla av Heraldiska sällskapet med Ronny Andersen som redaktör. Till sin hjälp har redaktören en redaktion med medlemmar från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Redaktionen har bland annat till uppgift att klarlägga att vapnen följer heraldiska regler, inte inkräktar på någon annans ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Skandinavisk_vapenrulla
*  Varför slipper en del diabetiker komplikationerna? - Vetenskap och Hälsa
Trots decenniers intensiv forskning om diabeteskomplikationer är de grundläggande mekanismerna bakom ännu inte helt kända. Det går heller inte att fullt ut förebygga eller behandla de skador i blodkärlen som drabbar en majoritet av alla diabetiker.. Risken att dö i hjärt- kärlsjukdom är två till tre gånger högre än för icke-diabetiker. Också de små blodkärlen i kroppen skadas. Efter bara tio år med diabetes har 70 procent någon form av njurskada som kan utvecklas till njursvikt. Lika många drabbas av ögonkomplikationer, en del av dem riskerar grav synnedsättning och två procent blir blinda.. - Blodkärlen och andra organ i kroppen dras över med en sockerfernissa och blir stela. Det påminner om ett för tidigt biologiskt åldrande, säger Peter Nilsson.. ...
  http://www.vetenskaphalsa.se/varfor-slipper-en-del-diabetiker-komplikationerna/
*  Kreativiteten flödar | Together as One Ghana
Moses, Noah och Bebei pärlar på för fullt! Det är helt otroligt vad våra fina ungar har växt och utvecklats senaste året på internatskolan. Trygghet är grun...
  http://www.togetherasone.se/2016/07/12/kreativiteten-fl%C3%B6dar-32685571
*  Etoxikin
... (EQ) är en antioxidant som krävs att det adderas till fiskmjölet för att undvika antändning under transport. Antändning kan uppstå på grund av oxidering i fettet i fiskmjölet. Om oxidering skulle uppstå riskeras dessutom de viktiga Omega-3-fettsyrorna i laxen.
  https://laxfakta.se/lax-och-miljo/etoxikin/
*  Aseptisk dosering av värmekänsliga ingredienser
Vi erbjuder två lösningar för aseptisk dosering av värmekänsliga ingredienser för drycker - Tetra FlexDos™ och Tetra Aldose.
  https://www.tetrapak.com/se/processing/dosing
*  TriStar WF-2141 - Hitta bästa pris, recensioner och produktinfo - PriceRunner
Jämför priser på TriStar WF-2141, läs recensioner om TriStar Våffeljärn. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av TriStar WF-2141.
  http://www.pricerunner.se/pl/333-3066450/Vaaffeljaern/TriStar-WF-2141-priser
*  Epson WF-3620 Skannerdrivrutin och programvara | VueScan
VueScan fixar gamla scannrar som inte fungerar på nya datorer. Kör igång på 60 sekunder med vår Epson WF-3620-drivrutin på Windows 10, MacOS Sierra och mycket mer
  http://www.hamrick.com/sv/vuescan/epson-wf-3620-drivrutin.html
*  Epson WF-4630 Skannerdrivrutin och programvara | VueScan
VueScan fixar gamla scannrar som inte fungerar på nya datorer. Kör igång på 60 sekunder med vår Epson WF-4630-drivrutin på Windows 10, MacOS Sierra och mycket mer
  http://www.hamrick.com/sv/vuescan/epson-wf-4630-drivrutin.html
*  Soanspysselblogg: Lite Påskpynt.
Jag brukar inte pynta till Påsken.Det var förr det....när det fanns energi....nu blir man trött bara av tanken på helger och allt pyntande.Har kanske med åldern att göra ...
  http://soanpysslar.blogspot.com/2013/03/lite-paskpynt_29.html
*  Jämför priser på videoprojektornAcer S1283HNE, recensioner om Acer S 1283HNE
Hitta priser och specifikationer på Acer S1283HNE, recensioner om Acer S1283HNE på ShopMania. Köp Acer S1283HNE till lägsta pris som gäller i hundratals nätbutiker som säljer , Acer S 1283HNE, Acer S 1283 HNE, Acer S1283 HNE, AcerS1283HNE - Videoprojektorer
  https://www.shopmania.se/videoprojektorer/p-acer-s1283hne-119372873
*  Hamlet, regi Thomas Ostermeier - Schaubühne på Kronborg Slott | theresabener
Den svala, blåsiga, småregniga augustikvällen är inte idealisk för utomhusteater på Kronborg slotts stora innergård. Ändå sitter vi där, inpackade i filtar…
  https://www.theresabener.se/artikel/teaterkritik-danmark/Hamlet-regi-Thomas-Ostermeier-Schaubhne-p%C3%A5-Kronborg-Slott
*  Kundkorgen : Michael Kors Outlet , michaelkorswomens.co
Michael Kors Outlet : Kundkorgen - michael kors bedford och astor - visst michael kors totes michael kors nyanlända michael kors plånböcker michael kors handväskor michael kors väskor michael kors - kombination måltider mk tillbehör michael kors 2015 sandaler michael kors axel väskor värdet spree. michael kors 2014 michael kors hamilton väskor plånböcker michael kors 2016 michael kors axel bär michael kors solglasögon crossbodies Michael Kors Outlet
  http://www.michaelkorswomens.co/sv/index.php?main_page=shopping_cart
*  Chefsdagar - Dialäsen
Under Chefsdagarna 2002-2017, knöts nya kontakter mellan deltagarna och mindre nätverk bildades runtom i landet. Som ett övergripande paraply-nätverk kan "Dialäsen Chef" fungera. Detta nätverk kan verka som kontakt mellan alla landets sjuksköterske-chefer inom njurmedicin, genom att bland annat hålla en mailing-lista uppdaterad.. Ni som inte har kunnat vara med under Dialäsens Chefsdagar men framöver vill få information om kommande Chefsdagar e-posta Dialäsen så ser vi till att du får informationen.. Här kan du läsa om tidigare Chefsdagar ...
  http://dialasen.com/chefsdagar/
*  Aldol - Wikipedia
Adoler är organiska kemiska föreningar som är både aldehyder och alkoholer, med hydroxigruppen i β-position relativt aldehydgruppen. Beteckningen aldol är en sammandragning av aldehyd och alkohol. Ett exempel på en aldol är 3-hydroxibutanal, som har trivialnamnet aldol ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aldol
*  Artiklar | Hjertestrands Hälsa | Page 3
Läckande tarm syndromet" (Leaky Gut Syndrome, LGS) är ett namn på ett stort vanligt hälsoproblem där den grundläggande organiska defekten (skadan) är en tarmvägg som är mer permeabel (porös) än normalt. Onormalt stora avstånd mellan cellerna i tarmväggen tillåter upptag av giftiga ämnen i blodet som under friska omständigheter skulle ha blivit bortstötta och eliminerade.Read more. ...
  http://eddesjo.se/index.php/artiklar/page/3/
*  Ekobyggportalen
08 september 2017 Källa: Sverigesradio.se. Second hand-butiker behöver ta ett större ansvar för att rensa bort giftiga plastleksaker. Det menar Göteborgs kommuns miljöförvaltning. Gamla plastleksaker med höga halter av giftiga ämnen, får ett förlängt liv genom second hand-butiker. Det har miljöförvaltningen i Göteborg konstaterat, som lät skicka 17 plastleksaker inköpta i second hand-butiker på analys. Resultatet; 11 av dem […] Inredning, PVC ...
  http://ekobyggportalen.se
*  Webb-TV - Se Michael: Tuesdays and Thursdays, humorserie i SVT Play
I Michael: Tuesdays and Thursdays möter vi Michael, en neurotisk ung man. Terapeuten Dr Stroper ser Michael som en perfekt försökskanin.
  https://webb-tv.nu/michael-tuesdays-and-thursdays-svt-play/
*  Käfer Dial Gauge M 2 S
Den stötsäkra M 2 S låter dig justera läget av den stora visaren. Genom att helt enkelt vrida på skruven på toppen av klockan kan visaren ställas in till önskat läge.
  http://www.kmk-instrument.se/sv/handmaetdon/kaefer-dial-gauge-m-2-s.php
*  Michael Jaszewski (Mikejstudio) - Fotograf profil
... Profilsida för fotografer. Dreamstime, en mäktig fotogemenskap som tillhandahåller royaltyfria bilder för tryck eller webbdesign
  https://se.dreamstime.com/mikejstudio_info

Aldehyd: En aldehyd är en organisk förening som innehåller en aldehydgrupp (även kallad formylgrupp). Denna grupp består av en kolatom med dubbelbindning till en syreatom och en väteatom.Hydantoin: Hydantoin, 2,4-imidazolidindion, C3H4N2O2, också känt som glykolylurea, är en heterocyklisk organisk förening som kan ses som en cyklisk ”dubbel-kondensationsreaktionsprodukt” av glykolsyra och urea.Barbital: Barbital, summaformel C8H12N2O3, är ett lugnande och sömngivande preparat som tillhör gruppen barbiturater. Barbital var det första barbitursyrederivatet som kom att användas som sömnmedel under namnet Veronal.Knoevenagel-kondensation: Koevenagel-kondensation är en metod i organisk kemi för att syntetisera kol-kol-dubbelbindningar uppkallad efter Emil Knoevenagel. Det är en modifiering av aldolkondensation.HMG-CoA-reduktas: HMG-CoA-reduktas är ett enzym som katalyserar reaktionen mellan HMG-CoA och mevalonsyra i nysyntesen av kolesterol.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Bistorta macrophylla: Bistorta macrophylla är en slideväxtart som först beskrevs av David Don, och fick sitt nu gällande namn av Sojak. Bistorta macrophylla ingår i släktet ormrötter, och familjen slideväxter.Huminer: Huminer eller huminsyror, är mörkbruna, amorfa föreningar bildade ur multnande växtdelar i övre marklagren. De är nedbrytningsprodukter av lignin och utgörs av polymerer med rikligt inslag av aromatiska kolväterester och polära grupper som karboxyl- och hydroxylgrupper som ger dem sura egenskaper.LipopolysackariderAlkoholdehydrogenas: Alkoholdehydrogenas är ett enzym som bryter ned alkohol till acetaldehyd i magsäcken och levern. Kroppens alkoholdehydrogenas har inte så stor kapacitet; det mättas redan vid låga halter alkohol i blodet, ungefär 0,1 promille.KatalysTelekonverterProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Kofaktor: En kofaktor är en kemisk förening som binder till enzymer för att bidra till dess katalytiska förmåga.Cofactors i IUPAC Gold book, läst 2014-06-30 Enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Acetylperoxid: Acetylperoxid (även Acetoson), C4H6O4, är en organisk peroxid. Det är ett vitt bladkristalliniskt pulver som användes som desinfektionsmedel, på grund av att det lätt sönderdelas under syreutvecklling.Isoenzym: Isoenzymer är enzymer som skiljer sig i aminosyrasekvens, men som katalyserar samma reaktioner med skillnader i exempelvis kinetiska eller regulatoriska egenskaper. Isoenzymer tillhör ofta samma genfamilj, där de olika enzymerna uppkommit till följd av genduplikation.Myrothecium verrucaria: Myrothecium verrucaria är en svampartSturm (1813) , In: Deutschl. Fl.Treonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Fenobarbital: Fenobarbital, 5-etyl-5-fenylbarbitursyra, summaformel C12H12N2O3, är ett långtidsverkande lugnande och sömngivande preparat som tillhör gruppen barbiturater. Det patenterades 1911 av Bayer.Statin: Statiner, i vetenskaplig litteratur kallade för HMG-CoA reduktashämmare, är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA reduktas, som är det hastighetsbegränsande steget i kroppens nybildning av kolesterol.AcetaldehydKanelaldehydAktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Omphalotus subilludens: Omphalotus subilludens är en svampartH.E.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.KetonDisulfiramKiralitet: Kiralitet (av grekiska för "hänthet", som i höger- respektive vänsterhänt, av χειρ, cheir, "hand") är en symmetriegenskap som är viktig bland annat inom kemin. Ett objekt eller system kallas "kiralt" om det skiljer sig från sin spegelbild.Allen: Allener är en organkemisk ämnesklass av kolväten, som har fått namn efter sitt enklaste ämne, allen eller propadien, CH2=C=CH2. Allener kännetecknas av två kol-koldubbelbindningar i följd, så kallade kumulerade dubbelbindningar.