TidsfaktorerFörlossningens början: Början av förlossningsvärkarna, med regelbundna och tilltagande livmodersammandragningar och vidgning av livmoderhalsen.Age FactorsRiskfaktorerSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Retrospektiva studierElektroencefalografi: Registrering av hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som anbringas på skallen, på hjärnans yta eller i hjärnan.Prospektiva studierMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.SjukdomsgradsmåttUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.BehandlingsresultatMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.ReaktionstidTyp 1-diabetes: Diabetes mellitus kännetecknad av brist på insulin, plötslig debut, svår hyperglykemi, snabbt tilltagande ketoacidos, och död, om inte insulinbehandling sätts in. Sjukdomen kan uppträda i alla åldrar, men är vanligast hos barn och ungdomar. Syn. typ 1 diabetes.StamtavlaGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Könsmognad: Det stadium i könsutvecklingen då full könskapacitet uppnåtts hos djur och människor.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Elektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.Hjärnischemi: Lokal minskning av blodflödet till hjärnvävnad pga tilltäppt artär eller lågt systemiskt genomflöde. Detta hänger ofta samman med syrebrist (hypoxi). Långvarig ischemi kan leda till hjärninfarkt.AnfallGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.NervcellerMöss, inavlade C57BLLongitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.PrognosIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Epilepsi: Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av återkommande episoder av paroxysmala störningar i hjärnan till följd av plötsliga, okontrollerade och onormalt kraftiga nervcellsurladdningar. Klassifikationen av epilepsier baseras vanligen på 1) krampanfallens kliniska särdrag (t ex motoriska anfall), 2) etiologi (t ex posttraumatiskt krampanfall), 3) anatomisk utgångspunkt (t ex pannlobsanfall), 4) tendens till spridning till andra områden i hjärnan och 5) tidsmönster (t ex nattlig epilepsi).Prediktivt värde av testerNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Råttor, Sprague-DawleySeasonsFotostimuleringSyndromMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Dygnsrytm: Regelbundet återkommande, i cykler om ca 24 timmar, biologiska aktiviteter, som t ex känslighet för läkemedel och stimuli, hormonutsöndring, sömn, ätande osv. Denna rytm tycks styras av en biologisk k locka, som följer återkommamde perioder av dagsljus och mörker.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Autoantikroppar: Antikroppar riktade mot kroppsegna antigener, dvs mot normala vävnadsdelar.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Alzheimers sjukdom: En form av presenil demens som vanligen beror på kronisk, nedbrytande hjärnsjukdom. I sjukdomsbilden ingår för tidigt inträdande av senilitet, förvirring och talrubbningar. Förtviningen av nervceller i hjärnan har likheter med för tidigt åldrande. Dubbelt så många kvinnor som män tycks drabbas.RNA, budbärarAkustisk stimuleringEpilepsi, partiell: Sjukdomstillstånd med typiska återkommande paroxysmala nervcellsurladdningar som utgår från ett bestämt område i hjärnan. Partiella epilepsianfall delas in i enkla och komplexa, beroende på medvetandepåverkan (ingen vid enkelt anfall; stört medvetande vid komplext). Båda typer kan visa upp ett brett spektrum av motoriska, känsel- och autonoma symtom. De partiella anfallen kan klassificeras utifrån åtföljande kliniska drag eller det anatomiska läget för anfallsfokus. Ett sekundärt, utbrett krampanfall kan hänföras till ett partiellt anfall som på diffust sätt envolverar andra delar av hjärnan.Värkarbete: Upprepade sammandragningar av livmodern i samband med barnafödande, med samtidig utvidgning av livmoderhalsen. Värkarbetet avslutas med utdrivning av foster och moderkaka. Förlossningsvärkarna kan vara spontana eller framkallade.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurHjärnblödning: Blödning i någon hjärnhalva, inklusive lobär blödning, blödning i den subkortikala vita substansen och de basala ganglierna. Vanligen associerade tillstånd är högt blodtryck, intrakraniell arterioskle ros, intrakraniella aneurysm, skallskada, intrakraniella kärlmissbildningar, cerebral amyloid angiopati och hjärninfarkt.ElektrostimuleringEpilepsi, tonisk-klonisk: En generaliserad epileptisk sjukdom som kännetecknas av återkommande, svårartade, motoriska anfall ("grand mal"). Den inledande toniska fasen kännetecknas av en böjning av bålen som åtföljs av sträckning av extremiteter och bål. Den klonisk fasen utmärks av rytmiska flexorryckningar i bål, armar och ben, pupillvidgning, blodtrycks- och pulsökning, urinavgång och bitande i tungan. Därpå försjunker den drabbade i medvetslöshet (det postiktala stadiet), som inom minuter till någon timme gradvis avtar. Epilepsin kan vara kryptogen, ärftlig eller symtomatisk (dvs en följd av annan, befintlig sjukdom eller skada).Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.TrombolysbehandlingRecurrenceReglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Alleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.ElektrokardiografiMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Familjens hälsa: Hälsoläget i en familj som enhet, inklusive inverkan av en medlems hälsotillstånd på familjen som helhet och på enskilda familjemedlemmar. Hit hör även inflytande av familjens strukturella beteende eller brist på sådant på medlemmarnas hälsotillstånd.Parkinsons sjukdomBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Amyotrofisk lateralskleros: Ryggmärgssjukdom som kännetecknas av nedbrytning av de celler i ryggmärgens sidosträngar (kortikomuskulära banan) som försörjer muskulaturen med nerver. Sjukdomen leder till fortskridande muskelförtvi ning, förlamningar, tal- och sväljnings- och andningssvårigheter. Den debuterar oftast efter 50 års ålder och har ett fatalt förlopp. KroppsrörelseKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.SidodominansPrevalensDjur, nyföddaKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Anafas: Den tredje celldelningsfasen, under vilken kromatiderna separerar och vandrar till motsatta cellpoler.Tidig diagnosPsykotiska störningarDNA-mutationsanalys: Biokemisk identifiering av mutationsförändringar i en nukleotidsekvens.Statistik, icke-parametriskDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.VakenhetHeterozygot: En individ med olika alleler (genvarianter) på en eller flera platser i homologa kromosomsegment.Motorneuron: Nervceller som aktiverar muskelceller.Estrus: Det stadium i östruscykeln hos andra däggdjurshonor än primater som representerar tiden för maximal sexuell mottaglighet och fertilitet. Syn. brunst.Cerebellär ataxi: Bristande rörelsesamordning till följd av skada eller sjukdom i lillhjärnan. Typiskt är för vidlyftiga eller för otillräckliga rörelser i lemmarna (dysmetri), darrningar i samband med rörelse (intenti onstremor), nedsatt kraft och rytm vid snabb rörelseväxling (adiadokokinesi) och ataktisk gång.Elektriska retningspotentialer: Det elektriska gensvar i det centrala nervsystemet som framkallas av stimulering av känselreceptorer eller någon punkt längs känselbanorna mellan receptor och hjärnbark. Retningen kan ske hörselvägen, somatosensoriskt eller visuellt, men också andra retningsvägar har rapporterats. Ibland används händelserelaterade potentialer synonymt med retningspotentialer, men de är dessutom ofta förknippade med utförande av någon motorisk, kognitiv eller psykofysiologisk uppgift. Syn. reaktionspotentialer.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.VävnadsplasminogenaktivatorRyggmärgKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.SchizofreniHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Fibrinolytika: Fibrinolysin eller ämnen som omvandlar plasminogen till fibrinolysin (plasmin).Hjärnbark: Det tunna lager av grå substans på hjärnhalvornas yta som utvecklas från telencefalon och veckas i vindlingar. Barken har nått sin högsta nivå av utveckling hos människan och ansvarar för den intellek tuella prestationsförmågan och de högre mentala funktionerna.Hjärnans kartläggningNeurologiska undersökningarElektrofysiologiKatter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Ledgångsreumatism: En kronisk, systemisk ledgångssjukdom som kännetecknas av inflammatoriska förändringar i ledhinnor och ledstrukturer, omfattande nedbrytning av kollagen bindväv och försvagning av benvävnad. Sjukdomen har okänd etiologi, men det finns antydan om autoimmuna mekanismer.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Mitos: En delning av cellkärnan, vid vilken de båda nya kärnorna vanligtvis får en kromosomuppsättning som är identisk med den hos artens somatiska celler.Temporallobsepilepsi: En lokalt bunden (fokal) form av epilepsi, kännetecknad av återkommande anfall som utgår från punkter i tinningsloben, huvudsakligen från den mesiala (proximala) delen. Ett brett spektrum av psykiska fenomen kan uppträda, som t ex illusioner, hallucinationer, kognitiva störningar och känsloupplevelser. De flesta komplexa, partiella anfall utgår från tinningsloberna. Dessa epilepsier kan klassificeras utifrån etiologi som kryptogena, ärftliga eller symtomatiska (dvs att de är förknippade med någon befintlig sjukdom eller skada). Syn. tinningslobepilepsi.SömnstadierNeuromuskulära icke-depolariserande medelFörtvining: Atrofi. Minskning eller degenerering av vävnad av olika orsaker.Cerebrovaskulära sjukdomar: Ett brett spektrum av störningar förknippade med försämrat blodflöde i hjärnans artärer och vener. Hit hör hjärninfarkt, hjärnischemi, anoxi (syrebrist) i hjärnan, hjärnembolism och trombos, arteriove nösa missbildningar och vaskulit i centrala nervsystemet. Termen är inte begränsad till att definiera sjukdomstillstånd i cerebrum, utan omfattar kärltillstånd i hela hjärnan, inklusive diencefalon, h järnstammen och lillhjärnan.RegressionsanalysPolymeraskedjereaktionRåttor, WistarPsykiatriskt status, skattningsskalorEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Antikonvulsiva medel: Läkemedel för behandling av krampanfall.Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.PeriodicitetNeuropsykologiska testerChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Elektroder, implanterbara: Elektriska ledare, genom vilka elektrisk ström tillförs eller lämnar ett medium. Elektroder som anbringas kirurgiskt kallas implanterade eller implanterbara.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionSackaderHomozygot: En individ vars båda alleler på en given genplats är identiska.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Ataxi: Bristande koordination. Termen avser vanligen bristande samordning av muskelrörelser, men kan också avse en viss typ av talrubbning.Sensitivitet och specificitetElektriska retningspotentialer, auditiva: Elektriska vågor i hjärnstammen som alstras av hjärnstamsstrukturer som svar på klickljudstimuli. Hos många patienter med skadad cerebellopontinvinkel, multipel skleros eller andra demyelinerande sjukdomar är vågmönstret onormalt.NormalvärdenInsomningsproblem och tidigt uppvaknade: Störningar kännetecknade av försämrad förmåga att somna eller behålla sömnen. Problemet kan bero på ett primärt sjukdomstillstånd eller uppstå som följd av annat medicinskt eller psykiskt tillstånd.Regression (Psykologi)Psykomotorisk funktionDominanta gener: Gener som återspeglas hos fenotypen såväl i det homozygota som heterozygota tillståndet.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Arthritis, JuvenileAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Pubertet, för tidigElektriska retningspotentialer, visuella: Det elektriska gensvar som framkallas i hjärnbarken vid visuell stimulering eller stimulering av synsystemets nervbanor.Autoimmuna sjukdomar: Sjukdomstillstånd kännetecknade av produktion av antikroppar som regerar mot ämnen i den egna kroppen.Remission, spontanTranskriptionsfaktorerMelatonin: En biogen amin som finns hos djur och växter. Hos däggdjur produceras melatonin i tallkottkörteln. Utsöndringen ökar i mörker och minskar vid exponering för ljus. Melatonin medverkar i regleringen av sömn, humör och fortplantning. Det är även en effektiv antioxidant.Artrit, experimentell: Experimentellt framkallad ledinflammation hos djur m h a immunologiska metoder eller smittämnen som stimulerar till ett immunsvar (t ex immunologiska adjuvantia eller collagen).Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Ledinflammation: Inflammation i lederna som kännetecknas av värk, svullnad, rodnad och ökad temperatur runt leden. Syn. artrit.CellkärneproteinerHörseluppfattning: Processen genom vilken organismen sorterar och tolkar ljudintryck; inkluderar urskiljning och tolkning av tal.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Förenta StaternaMacaca mulatta: En art apor av släktet Macaca som lever i Indien, Kina och andra delar av Asien. Aporna används i stor utstreckning i biomedicinsk forskning och anpassar sig väl till vistelse bland människor.OddskvotSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.LH: Ett viktigt gonadotropin som utsöndras av adenohypofysen. Luteiniserande hormon reglerar produktionen av steroider hos testiklarnas och äggstockarnas interstitialceller. LH-vågen hos kvinnor före ägglossning sätter igång ägglossningen och efterföljande luteinisering av follikeln (äggblåsan). Hormonet består av två icke-kovalent bundna underenheter, alfa och beta. Inom en art förekommer alfaenheten vanligtvis hos tre hypofysära glykoproteinhormoner (TSH, LH och FSH), men betaenheten är unik och förmedlar sin biologiska specificitet.RiskbedömningNervvävnadsproteinerPubertet, försenadStills sjukdom, vuxendebuterandePolymorfism, genetiskTyp 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Genetic LinkageCellinjeLederMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Androstanoler: Androstaner och androstanderivat som i någon position substituerats med en eller flera hydroxylgrupper.Livsavgörande händelser: Händelser av t ex social eller psykologisk art, eller i omgivningen, som kräver anpassning eller medför en förändring i en individs livsmönster.RiskSynuppfattningFårDiagnostic and Statistical Manual of Mental DisordersInvolutionsdepression: Tydlig depression under involutionsperioden, kännetecknad av hallucinationer, vanföreställningar, paranoia och upphetsning.Djurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.In situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.Uppmärksamhet: Skärpt iakttagelse av eller koncentration på vissa skeenden eller uppgifter.Polymorfism, enkelnukleotidBildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Elektrookulografi: Mätning av medelamplituden för den vilopotential som uppstår mellan hornhinna och näthinna vid ljus- och mörkeranpassning medan ögonen vrids en standardvinkel mot höger och vänster. Spänningsökningen vid ljusanpassning används för bedömning av tillståndet hos näthinnepigmentepitelet.Cellcykelproteiner: Proteiner som kontrollerar celldelningscykeln. Denna proteinfamilj omfattar ett stort antal klasser, inklusive cyklinberoende kinaser, mitogenaktiverade kinaser, cykliner och fosfoproteinfosfataser, s amt deras förmodade substrat, så som kromatinassocierade proteiner, cytoskelettproteiner och transkriptionsfaktorer.SömnövervakningKognitiva störningar: Störningar i de mentala funktioner som är förknippade med tänkande, resonerande och ömdöme.ProgesteronSyrgasFamilj: En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Stimuli: Signaler till en handling; det specifika inslag i ett perceptions- eller stimulansmönster som en individ lärt sig att reagera på.Kreatinkinas: Ett transferas som katalyserar bildandet av fosfokreatin från ATP + kreatin. Reaktionen lagrar ATP-energi som fosfokreatin. Tre cytoplasmaisoenzymer har påvisats i mänskilig vävnad: MM i skelettmuskulatur, MB i hjärtmuskelvävnad och BB i nervvävnad; dessutom har ett mitokondrieisoenzym identifierats. Med makrokreatinkinas avses ett kreatinkinas i komplex med andra serumproteiner. EC 2.7.3.2.TrinukleotidupprepningarNeuromuskulär blockadSignalbehandling, datorstöddKroppstemperatur: Den förhållandevis konstanta temperatur som kroppen normalt håller (hos människan 37 grader C) och som regleras från mellanhjärnan.Genfrekvens: Andelen av en viss allel i förhållande till samtliga alleler för ett genlokus i en population under förökning.Magnetoencefalografi: Mätning av magnetfält kring huvudet, framkallade av elektriska strömmar i hjärnan. Precis som fallet är med vilken elektrisk ledare som helst, så åtföljs hjärnans elektriska aktivitet av ortogonala magnetfält. Mätningar av dessa fält ger information om var i hjärnan aktivitet pågår som komplementerar EEG. Magnetoencefalografi kan användas för sig eller i kombination med EEG, för mätning av spontan eller framkallad aktivitet, inom forskning och för kliniska ändamål.Spinocerebellär degenerationAnpassning, fysiologiskKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.

*  Tord Berglundh - Göteborgs universitet
Age of onset of disease in subjects with severe periodontitis: A9-to 34-year retrospective study Sara Thorbert-Mros, B. Cassel ... Age of onset of disease in subjects with severe periodontitis: A9-to 34-year retrospective study Sara Thorbert-Mros, B. Cassel ... Peri-implantitis - onset and pattern of progression. Jan Derks, Dennis Schaller, Jan Håkansson, Jan Wennström, Cristiano Tomasi ... Peri-implantitis - onset and pattern of progression. Jan Derks, Dennis Schaller, Jan Håkansson, Jan Wennström, Cristiano Tomasi ...
  http://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xbetor&departmentId=035120
*  En kunskapsöversikt PSYKISK OHÄLSA, ARBETSLIV OCH SJUKFRÅNVARO - PDF
Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen ... Extending employment beyond the pensionable age: a cohort study of the influence of chronic diseases, health risk factors, and ...
  http://docplayer.se/3500477-En-kunskapsoversikt-psykisk-ohalsa-arbetsliv-och-sjukfranvaro.html
*  Fobi - Wikipedia
a b c d e] Öst, Lars-Göran (1987). "Age of Onset in Different Phobias". Journal of Abnormal Psychology 96 (3): sid. 223-229. ... Washington DC ^ Fredrikson M, Annas P, Fischer H, Wik G (1996). "Gender and age differences in the prevalence of specific fears ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fobi
*  Det bipolära konceptet
... an earlier age at onset, and more illegal drug and alcohol abuse and increased suicidality. Year prevalence of rapid cycling ... an earlier age at onset, and more illegal drug and alcohol abuse and increased suicidality. Year prevalence of rapid cycling ...
  http://bipolar.swedishforum.se/t82-det-bipolara-konceptet
*  Maria Jallow: Härifrån och framåt : Har du läst igenom ALLT innan du överviktsopererar dig?
Not only is the total number of obese individuals increasing, but also the age of onset of obesity is decreasing. Younger and ...
  https://startarom.blogspot.com/2016/01/har-du-last-igenom-allt-innan-du.html
*  Holocen - Wikipedia
Miller, G.H., Geirsdóttir, Á., Zhong, Y., et al., (2012) Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism and ... The Holocene, vol.12, sid:511-516 ^ Qian, W. and Zhu, Y. (2002) Little Ice Age climate near Beijing, China, inferred from ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Holocen
*  Forex chile s.a rut
forex 100 dolar Does forex trendy actually work Outside the axon Inside the axonand Glassow Ruth with age of onset of mejor ...
  http://ospsa.freeddns.org/164-forex-chile-sa-rut.php
*  Livslängd och överlevnad vid typ 1 diabetes i Sverige - Diet Doctor
The Lancet: Excess mortality and cardiovascular disease in young adults with type 1 diabetes in relation to age at onset: a ...
  https://www.dietdoctor.com/se/livslangd-och-overlevnad-vid-typ-1-diabetes-i-sverige
*  Blir du äldre av kalorier?
"If we can intervene to slow the rate of biological aging, it may be possible to prevent or at least delay onset for many age- ... aging is the gradual and progressive deterioration of systems in the body that occurs with advancing chronological age," säger ...
  http://hjarnfysik.blogspot.com/2017/05/blir-du-aldre-av-kalorier.html
*  Varför ska vi behandla intensivt vid typ 2 diabetes? Maria Thunander
... except for exceptional cases whose onset was , age 50 yrs who lived out their …..expectations of life" • 1914 - situationen ...
  http://slidegur.com/doc/111475/varf%C3%B6r-ska-vi-behandla-intensivt-vid-typ-2-diabetes%3F-mari.
*  Klimakterium - Wikipedia
"Age at natural menopause in a population-based screening cohort: the role of menarche, fecundity, and lifestyle factors." ... "HIV infection, drug use, and onset of natural menopause." Clinical Infectious Diseases 41.10 (2005): 1517-1524. ^ Donato, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Klimakterium
*  Forskningsprojekt - Centrum för tvåspråkighetsforskning
Age of Onset and Ultimate Attainment in Second Language Acquisition (1994-1999) ...
  http://www.biling.su.se/forskning/forskningsprojekt
*  Mina barnbarns brist på stormar | The Climate Scam
"Retreat from the Little Ice Age maximum was the most dramatic episode of ice retreat in at least the last 1000 years.". . ... that alpine glaciers in Glacier National Park advanced and retreated numerous times during the Holocene after the onset of ...
  http://old.theclimatescam.se/2012/09/27/mina-barnbarns-brist-pa-stormar/
*  EDA eda. 4th All European Dyslexia Conference. Växjö, september. european dyslexia association - PDF
Eryn Steele Identification of reading difficulties before and after onset of reading instruction Mads Poulsen and Anne- Mette ... test of phonological awareness Anna Steenberg Gellert Response to an Intensive Reading Intervention as a Function of Age, ...
  http://docplayer.se/386076-Eda-2013-eda-4th-all-european-dyslexia-conference-vaxjo-20-22-september-european-dyslexia-association.html
*  Göteborgsstudien om barn med DAMP - Wikipedia
Longitudinal follow-up studies of adolescent onset psychoses and childhood onset deficits in attention motor control and ... Rasmussen, P; Gillberg, C (2000): Natural Outcome of ADHD with Developmental Coordination Disorder at Age 22 Years: A ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgsstudien_om_barn_med_DAMP
*  Tillväxthormon - Wikipedia
1 157-162 ^ Eve Van Cauter et al, Age-Related Changes in Slow Wave Sleep and REM Sleep and Relationship With Growth Hormone and ... Therapy on Cognition and Quality of Life in Patients with Adult-Onset GH Deficiency, The Journal of Clinical Endocrinology & ... Intelligence and Psychosocial Functioning during Long-Term Growth Hormone Therapy in Children Born Small for Gestational Age, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tillv%C3%A4xthormon
*  Allt mindre is i Arktis | SMHI
Markus, T., J. C. Stroeve, and J. Miller (2009), Recent changes in Arctic sea ice melt onset, freezeup, and melt season length ... Maslanik, J., J. Stroeve, C. Fowler, and W. Emery (2011), Distribution and trends in Arctic sea ice age through spring 2011, ...
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/allt-mindre-is-i-arktis-1.17915
*  Sömnstörningar hos barn bakgrundsdokumentation - PDF
Onset of Kleine-Levin Syndrome in association with isotretinoin treatment. Acta Paediatr. 2010;99: Saxvig IW, Pallesen S, ... The relationships between sex, age, geography and time in bed in adolescents: a meta-analysis of data from 23 countries. Sleep ... Treatment of childhood-onset restless legs syndrome and periodic leg movement disorder using intravenous iron sucrose. Sleep ... 2011;58: Allik H, Larsson J-O, Smedje H. Insomnia in school-age children with Asperger syndrome or high-functioning autism. BMC ...
  http://docplayer.se/2299250-Somnstorningar-hos-barn-bakgrundsdokumentation.html
*  About - Science Network TV
Birth weights will be explored in relation to maternal factors such as age, parity, smoking and birth weights in communities ... This study explores young girls knowledge, feelings, attitude and perceptions at the onset of menarche in Papua New Guinea. The ... What constitutes a successful contemporary coming of age? - November 12, 2017. This project will investigate opinions regarding ...
  http://science-network.tv/about-this-site/
*  Hormonet leptin och dess funktioner - PDF
Clinical endocrinology 60: Ojeda SR, Lomniczi A, Sandau U, Matagne V New concepts on the control of the onset of puberty. ... Bourguinon JP The timing of normal puberty and the age limits of sexual precocity: variations around the world, 17 ... Molecular and cellular endocrinology 324: Roa J, Tena-Sempere M Energy balance and puberty onset: emerging role of central mtor ... Mikkelsen JD et al Early metabolic programming of puberty onset: Impact of changes in perinatal feeding on the timing of ...
  http://docplayer.se/1176033-Hormonet-leptin-och-dess-funktioner.html
*  Vad är det där "lantbruk" alla pratar om?: 2017
We are entering an age that might someday be referred to as, say, the Anthrocene [sic]. After all, it is a geological age of ... Bruce D. Smith, Melinda A. Zeder, The onset of the Anthropocene, In Anthropocene, Volume 4, 2013, Pages 8-13, ISSN 2213-3054,. ... Carrington, D. (2016) The Anthropocene epoch: scientists declare dawn of human-influenced age. The Guardian (29 August 2016). ...
  http://agroagrar.blogspot.se/2017/
*  Bipolär sjukdom - Wikipedia
14 ^ [a b c] ISBD 2010 ^ Nath J och Sagar R, Late-onset bipolar disorder due to hyperthyroidism, Acta Psychiatr Scand. 2001 Jul ... a dark age... mental illness was generally attributed to either magic or sin or possession by the devil. By the late Middle ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bipol%C3%A4r_sjukdom
*  Språksvårigheter och Aspergers syndrom | Habilitering & Hälsa
Eisenmajer, R., , Prior, M., Leekam, S., Wing, L., Ong, B., Gould, J., & Welham, M. (1998). Delayed language onset as a ... Ramberg, C., Ehlers, S., Nydén, A., Johansson, M., & Gillberg, C. (1996). Language and pragmatic functions in school-age ...
  http://habilitering.se/autismforum/behov-och-insatser/kommunikation/spraksvarigheter-och-aspergers-syndrom
*  Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser - PDF
Age and events that interrupt contact lens wear in youth. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Chalmers RL, Wagner H, ... Refractive error, axial length, and relative peripheral refractive error before and after the onset of myopia. Invest ... Age and other risk factors for serious and significant events with contact lens wear in youth. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010; ...
  http://docplayer.se/1905029-Nya-fynd-om-kontaktlinser-for-barn-och-tonaringar-tabell-1-aktuella-storskaliga-studier-av-kontaktlinser.html

Elektroencefalografi: Elektroencefalografi (EEG) är en metod för att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som vanligtvis klistras fast på skalpen. Elektroderna klistras i ett rutmönster som täcker skalpen enligt ett internationellt system, det så kallade 10-20-systemet, med referenspunkter i näsroten och nackbenets förgreningspunkt.HyperintensitetTyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Proband: Proband, är en terminologi som används inom släktforskning, och är beteckningen på den person som en antavla utgår från. Utifrån probanden redovisas sedan personens anor.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Strokerehabilitering: #OMDIRIGERING Slaganfall#RehabiliteringKonvulsionStimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Lista över engångsfigurer i Simpsons: Lista över viktiga engångsfigurer som förekommit i den amerikanska tecknade komediserien Simpsons.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Midnatt: Med midnatt avses i dagligt tal klockslaget 00:00 eller 24:00, då ett dygn övergår till nästföljande dygn, eller tiden kring detta klockslag.Autoantikroppar: Autoantikroppar är antikroppar som kroppen bildar mot sina egna vävnader eller system (antigener). Förekomst av autoantikroppar är ett tecken på en autoimmun sjukdom, men varianter av dem förekommer också hos friska individer.Alois Alzheimer: Alois Alzheimer, född 14 juni 1864 i Marktbreit, Bayern, Tyskland, död 19 december 1915 i Breslau, Schlesien, Tyskland (numera Polen), var en tysk psykiater och neuropatolog.Regeringen Nordli: Regeringen Nordli var en norsk Arbeiderparti-regering som tillträdde den 15 januari 1976 och satt till 4 februari 1981. Statsminister var Odvar Nordli och utrikesminister var Knut Frydenlund.Dominant anlag: miniatyr|Ytterligare illustration av ett dominant anlag, samma förutsättningar som ovan.Sinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Amyotrofisk lateralsklerosEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Trombolys: Trombolys är en metod att med läkemedel lösa upp en blodpropp som täpper till ett blodkärl. Behandlingen medför risker, framförallt i form av blödningar eftersom kroppens koagulationsförmåga påverkas.Eugen Bleuler: Paul Eugen Bleuler, född 30 april 1857, död 15 juli 1939, var en framstående schweizisk psykiater som särskilt studerade schizofreni.

 • least
 • If we can intervene to slow the rate of biological aging, it may be possible to prevent or at least delay onset for many age-related diseases and disabilities. (blogspot.com)
 • It is only in a church in which this spirit of revival has at least begun, that there is any hope of radical change in the relation of the majority of our Christian people to mission work. (webblogg.se)
 • south africa
 • indicador para opciones binarias o forex superintendencia exclaim price clomid south africa husband baker The friendliness of the I'd like to send this to rut buy femara online lately テ「ツ ツ廬 tried really hard ntet 2: a upplagan pdf nedladdning Hiccup forex konto gratis bonus. (freeddns.org)
 • world
 • The questions facing worried experts are: Is the world as a whole cooling off, and perhaps heading into another onset of huge ice sheets? (blogspot.com)
 • Such was the origin of the first effort of Protestantism, on any large organized scale, to evangelize the world. (webblogg.se)
 • I am convinced that nothing less than a mighty Holy Ghost revival will awaken us to a sense of our great privilege and responsibility with regard to the missionary challenge and world evangelization. (webblogg.se)
 • The invasion of the Church by the world is a menace to the extension of Christ's Kingdom. (webblogg.se)
 • In all ages conformity to the world by Christians has resulted in lack of spiritual life and a consequent lack of spiritual vision and enterprise. (webblogg.se)
 • Whenever, in any century, whether in a single heart or in a company of believers, there has been a fresh effusion of the Spirit, there has followed inevitably a fresh endeavor in the work of evangelizing the world. (webblogg.se)
 • Dirty fossil fuels have created a world of Dirty Weather. (theclimatescam.se)
 • white
 • Lina Selander's work When the sun sets it's all red, then it disappears takes Jean-Luc Godard's 1967 film La Chinoise as its starting point.It is an installation in three parts: a series of almost entirely black-and-white stills, a film showing the shadow on a wall of a moving foliage of a tree, colored red, and a voice reading a text. (blogspot.com)
 • The ratio of children, adults and aged people, of men and women, of white and other races, corresponded fairly to Paris before the disaster. (blogspot.com)
 • Story
 • It examines the relationship between political, utopian and emotional expressions in words and images, it explores the revolutionary zeal of a time and the desire to start all over again.La Chinoise is a film in the making, a film that tells the story of a revolutionary and truth-seeking common narrative while at the same time trying to be a part of it, sharing its inherent expressions and problems. (blogspot.com)
 • She is interested in the image's ability and lack of ability to reproduce time, memories and experience and she explores how different narrative forms and techniques transform and change a story. (blogspot.com)
 • State
 • 4 Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes per 100 Adult Population, by State, United States, 1994 QuickTime och en TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. (docplayer.se)
 • Society
 • In 1787, the first mention is made of Missions established by the Methodist Society. (webblogg.se)
 • In 1792, the Baptist Missionary Society came into being, mainly through the influence of Carey. (webblogg.se)
 • Suddenly disconnected from our entire history, both on the collective and individual planes, we were supposed to build some kind of new society amidst all this death and in some pointless geography. (blogspot.com)
 • adults
 • 6 Diabetes the global epidemic Number of adults with type 2 diabetes (millions) eloped countries DEVELOPED COUNTRIES Developing countries DEVELOPING COUNTRIES All countries ALL COUNTRIES King H, Aubert RE, Herman WH. (docplayer.se)
 • studien
 • I den amerikanska studien (av National Institute of Mental Health) visar också att fobier är den vanligaste psykiatriska diagnosen bland befolkningen, vanligare än både diagnoserna depression och missbruk. (wikipedia.org)
 • individual
 • it had prepared the way for a new order of things, an up-springing of individual faith and effort, characterized by love for souls and new resourcefulness in seeking their salvation. (webblogg.se)
 • diagnostic
 • När fobier fick en egen diagnos 1980 i och med tredje upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) antogs förekomsten av fobier vara ganska blygsam och att det hur som helst inte skapade så stort problem. (wikipedia.org)
 • good
 • All the first missionaries were converted and received their missionary baptism in revivals?There would have been no missionaries to send if God had not poured out His Spirit, and raised them up and prepared them to endure hardness as good soldiers of Jesus Christ. (webblogg.se)
 • However, there is also a lot of good videos on the net and I will link in some of these as well. (science-network.tv)
 • among
 • To understand aright the fruitfulness of this period (1866) it should be borne in mind that Mr. Taylor, among many others, was reaping the aftermath of the great revival of 1859. (webblogg.se)
 • Raymund Lull sought in vain for the sympathy of popes and prelates in his heroic missionary project, and finally had to go forth as a solitary and unsupported herald of the cross among the Muslims. (webblogg.se)
 • voice
 • Today this man's grace and apostleship are so fully recognized that historians of missions ask not whether he heard the voice of the Holy Spirit, but whether he was not almost the only one who heard it, in that dreary and unspiritual age. (webblogg.se)