Age Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Age FactorsRetikulocytantalIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.SeasonsNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.PandemicsPrevalensKönsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Influensa: Akut virusinfektion som drabbar andningsvägarna. Den kännetecknas av inflammation i nässlemhinnan, svalget och konjunktivan (ögats bindhinna), huvudvärk och, ofta, utbredd muskelvärk.BefolkningstillväxtMässlingsvaccin: Ett levande, försvagat virusvaccin, odlat i kycklingembryon, för massimmunisering av barn och för vaccinering av ungdomar och vuxna utan antikroppsskydd mot mässling. Barn vaccineras oftast med ett trippelvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.Influensa A-virus, subtyp H1N1Mässling: En mycket smittsam infektionssjukdom som orsakas av Morbillivirus och som är vanlig hos barn, men även hos icke-immuna av alla åldrar. Virus kommer in i andningsvägarna via droppsmitta och förökar sig i epitelcellerna, och sprider sig till hela systemet av mononukleära fagocyter.Moderns ålder: En kvinnas ålder vid graviditet.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Retrospektiva studierKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.BefolkningsstudierRegisterFörenta StaternaRiskfaktorerTidsfaktorerDowns syndrom: En kromosomavvikelse som består antingen av en extra kromosom 21 eller aktiv kromosom 21-trisomi. Kliniska manifestationer är hypotoni, kort kroppsväxt, brakycefali, uppåtsneddande ögonspringor, epikantus, Brushfield-fläckar på iris, utstickande tunga, små öron, korta, breda händer, klinodaktyli på lillfingret, apveck och måttlig till svår mental efterblivenhet. I tillståndet kan också ingå missbildningar i hjärta och mag-tarmkanal, en ökad leukemiincidens och tidigt inträdande av Alzheimers sjukdom. Bland de patologiska dragen ses utveckling av neurofibrillnystan i nervceller och avsättning av amyloid-betaprotein, liknande patologin vid Alzheimers sjukdom. Syn. mongolism.Gendubblering: Processer som förekommer i olika organismer och leder till att enstaka gener dubbleras. Vid dubblering av angränsande gener föreligger en dubblerad sekvens inom de gränser som bestäms av start och stoppsignalerna för ursprungsgenens proteinsyntes, vilket ger till resultat en högre produktion av transkriptionsprodukter och protein. Vid diskret gendubblering hamnar den dubblerade sekvensen utanför start och stoppsignalerna, varvid två oberoende gener med sina genprodukter kommer att föreligga. Gendubblering kan leda till en flergensfamilj, supergener eller pseudogener.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.WalesFrankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.England: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.Seroepidemiologiska studierIsrael: Stat i Mellanöstern, belägen mellan Medelhavet, Egypten och Libanon. Ytan är 20 770 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,3 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Jerusalem.Tyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Age of Onset: Den ålder eller period i livet då en sjukdom eller en sjukdoms första symtom eller manifestationer först ger sig till känna.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.BefolkningsdynamikSjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Modeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.U-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.StorbritannienEvolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.FosterålderKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Epidemiologiska metoderVaccinationKanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Faktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.Dödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Survival RateTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Prospektiva studierFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.PrognosTumörerBrösttumörer: Cancer i bröstet.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.RiskbedömningBehandlingsresultat

*  Mullvad - Wikipedia
O. Funmilayo: Age determination, age distribution and sex ratio in mole population. I: Acta Theriologica. 21, 1976, s. 207-215. ... S. Skoczen: Age determination, age structure and sex ratio in mole, „Talpa europaea" Linnaeus, 1758 populations. I: Acta ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mullvad
*  Beboelig zon - Wikipedia
"The Galactic Habitable Zone and the Age Distribution of Complex Life in the Milky Way". Science "303" (5654): ss. 59-62. ^ SvD ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Beboelig_zon
*  Solsystemet - Wikipedia
Charles H. Lineweaver (9 mars 2001). "An Estimate of the Age Distribution of Terrestrial Planets in the Universe: Quantifying ... Feaga, L (2007). "Asymmetries in the distribution of H2O and CO2 in the inner coma of Comet 9P/Tempel 1 as observed by Deep ... "Toward Better Age Estimates for Stellar Populations: The Y 2 {\displaystyle Y^{2}} Isochrones for Solar Mixture". Astrophysical ... The Spatial Distribution of Ecliptic Comets". Icarus "127" (1): ss. 13-32. doi:10.1006/icar.1996.5637. http://www.sciencedirect ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Solsystemet
*  Nukleosyntes - Wikipedia
Grundämnenas förekomst ^ Charles H. Lineweaver; An Estimate of the Age Distribution of Terrestrial Planets in the Universe: ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nukleosyntes
*  Wonderkarin: januari 2015
This look at maturity is not something I think should be used to excuse an extremely uneven age distribution. Someone who is ... If we turn to look at Swedish law the age of consent is 15 years old. But there is another factor that a lot of people don't ... If a participant is below drinking age and seem to be intoxicated, bring them in and find out. You might not want to be the one ... Get involved if someone is giving alcohol to a person below drinking age. Tell them out of game that that is not ok, nor ...
  http://wonderkarin.blogspot.se/2015/01/
*  Bilaga 4 MUCOSALA MELANOM - PDF
Malignant melanoma of the vulva and vagina: trends in incidence, age distribution and long-term survival among 245 consecutive ...
  http://docplayer.se/3112113-Bilaga-4-mucosala-melanom.html
*  Blandrashund - Wikipedia
Egenvall, A.; Hedhammar, A.; Bonnett, B. N.. "Gender, age, breed and distribution of morbidity and mortality in insured dogs in ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Blandrashund
*  Juba - Wikipedia
National Bureau of Statistics, South Sudan; South Sudan population distribution by age, payams (komprimerad fil)[död länk] ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Juba
*  Age of Empires III - Wikipedia
Age of Empires III (förkortat till AOE III eller Age 3) är ett realtidsstrategi-datorspel och det tredje i Age of Empires- ... Epokerna är Discovery Age (Upptäcktsresornas epok), Colonial Age (Europeiska koloniseringen av Amerika), Fortress Age ( ... "Age of Empires III Marches onto N-Gage". Age of Empires III Marches onto N-Gage. Nokia. Arkiverad från originalet den 2 ... "Age of Empires III: The Napoleonic Era - About". Age of Empires III: The Napoleonic Era - About. ne.elpea.net. 2015-02-11. http ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Age_of_Empires_III
*  Vilda västern - Wikipedia
Population Distribution by Age, Race, and Nativity, 1860-2010 infoplease.com ^ http://www.mynewspapers.net/effekterna-av- ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vilda_v%C3%A4stern
*  Allt mindre is i Arktis | SMHI
Maslanik, J., J. Stroeve, C. Fowler, and W. Emery (2011), Distribution and trends in Arctic sea ice age through spring 2011, ...
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/allt-mindre-is-i-arktis-1.17915
*  Stockholm dating scene
Age limit: 15 years. International distribution: Dogwoof , When: Thu 22 May, at 17.30-20.30 hours (Screening starts at 18.00 ...
  http://acuerdopais.com/173-stockholm-dating-scene.php
*  Sömnstörningar hos barn bakgrundsdokumentation - PDF
The School Review 1899;7: Terman L, Hocking A. The sleep of school children: Its distribution according to age, and its ... The relationships between sex, age, geography and time in bed in adolescents: a meta-analysis of data from 23 countries. Sleep ... 2011;58: Allik H, Larsson J-O, Smedje H. Insomnia in school-age children with Asperger syndrome or high-functioning autism. BMC ...
  http://docplayer.se/2299250-Somnstorningar-hos-barn-bakgrundsdokumentation.html
*  Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m - PDF
31,19xxPart3 'Distribution by sex, age, marital status and citizenship by municipality etc' for the years , but during the sub- ... 1, Part 3, Distribution by sex, age and citizenship etc. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-befsta- ... 1,2000 Part 3 Distribution by sex, age and citizenship etc Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2000 Tidigare ... heading was 'Distribution by sex, age and marital status by co-operating communes etc'. The report of 1967 is tided 'Population ...
  http://docplayer.se/112771-Befolkningsstatistik-folkmangden-efter-kon-alder-fodelseland-och-medborgarskap-m-m-1967-2001.html
*  Segel på nordiska båtar
The archaeological record - the distribution of sites - clearly indicates that boats have been an essential part of the ... material culture during the Stone Age. Boats are, of course, necessary if you want to make a living in archipelagos or on ...
  http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,6586.msg77087.html
*  Harry von Eckermann - Wikipedia
The Distribution of Barium and Strontium in the Rocks and Minerals of the Syenitic and Alkaline Rocks of Alnö Island (1952) ... The Age Relationship between the Alnöite Dikes at Alnö and the Sövite Pegmatites, and the Possibility of Occurrence of ... Distribution of Radioactivity in Minerals and Rocks of the Alnö Alkaline Area (1964) The Strontium and Barium Contents of the ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Harry_von_Eckermann
*  Normalfördelningskurvan | Bashflak
Here we describe the cognitive ability distribution in 80,000+ children-almost everyone born in Scotland in 1921-tested at age ... and age 77 years (n = 97). The correlation between Moray House Test scores at age 11 and age 77 was 0.63, which adjusted to ... We followed up 101 of these people at age 77 and re-administered the same mental ability test. Concurrent validity data are ... The stability of individual differences in mental ability from childhood to old age: follow-up of the 1932 Scottish Mental ...
  https://bashflak.wordpress.com/normalfordelningskurvan/
*  Thelma | Videosöndag
Distribution: TriArt. Genrer och kategorier: Thriller, skräck, mysterium, ungdomsfilm, drama, coming-of-age, psykologisk ... Thelma tror på gud och Jesus och hela slanten och vi kanske tror att filmen är en slags coming of age-thriller där Thelma ska ...
  http://www.videosondag.se/2017/11/15/thelma/
*  Aronia publikationer 2010 » novia.fi
Öst, M. & Steele, B. B. 2010: Age-specific nest-site preference and success in eiders. - Oecologia 162: 59-69. ... 2010 Biodegradability continuum and biodegradation kinetics of natural organic matter described by the beta distribution. - ...
  https://www.novia.fi/forskning/fokusomraden/bioekonomi/publikationer/publikationer/2010
*  AUTISM SPECTRUM DISORDERS FIRST INDICATORS AND SCHOOL AGE OUTCOME - PDF
AUTISM SPECTRUM DISORDERS FIRST INDICATORS AND SCHOOL AGE OUTCOME Martina Barnevik Olsson, barnpsykiater med dr BUP-kongressen ... och inlärning Korrelation mellan ASD och AD/HD symtom såväl i hela gruppen som i respektive grupp var för sig Distribution av ... 1 AUTISM SPECTRUM DISORDERS FIRST INDICATORS AND SCHOOL AGE OUTCOME Martina Barnevik Olsson, barnpsykiater med dr BUP- ... developmental trajectories from 4 to 11 years of age Syfte: Uppföljning av barn 9-13 år med ASD och svag teoretisk begåvning ( ...
  http://docplayer.se/48718573-Autism-spectrum-disorders-first-indicators-and-school-age-outcome.html
*  Kunskapsöversikt över sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften Arbetsmiljöverket - PDF
Social/age norms regarding retirement age and age stereotypes (Both Labour supply and demand aspects) 2. Gender contract ... 4. Anti-discrimination regulation Structural factors: 1. Distribution of employment by industry, other compositional factors ( ... 2. Fight against age stereotypes and age discrimination. 3. Progressive retirement (smooth transition towards retirement by ... 8 AVERAGE EXIT AGE FROM THE LABOUR FORCE, 2010. 9 How can we explain this trend to an increase of labour force participation of ...
  http://docplayer.se/1859834-Kunskapsoversikt-over-sambandet-mellan-arbetsmiljo-och-beslutet-att-lamna-arbetskraften-arbetsmiljoverket.html
*  Lika skola med olika resurser? - PDF
... age groups and groups of individuals in need of special support within the same age group. The freedom that municipalities ... Since the changes to the system of resource distribution to schools in the first half of the 1990s, the municipalities have set ... A description of how Sweden s resource distribution system has changed over time and how it has functioned in practice is ... 16 Summary 2009:5 resource distribution systems with regard to both the total resources to compulsory school and how they are ...
  http://docplayer.se/3014548-Lika-skola-med-olika-resurser.html
*  Kvartetten som sprängde (film) - Wikipedia
Age & Scarpelli. Skådespelare. Vittorio Gassman. Marcello Mastroianni. Renato Salvatori. Totò. Originalmusik. Piero Umiliani. ... Distribution. Lux Film. Premiär. 1958. Speltid. 102 minuter. Land. Italien. Språk. Italienska. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvartetten_som_spr%C3%A4ngde_
*  Half-Life 2 - Wikipedia
"Age of Chivalry - A medieval Half-Life 2 modification". Age of Chivalry Team. http://www.age-of-chivalry.com. Läst 26 september ... I september 2008 meddelade Valve att flera modifikationer skulle få ta del av Steamworks, vilket underlättar distribution och ... Det finns också flera flerspelarmodifikationer, såsom Age of Chivalry, där spelarna får slåss i en medeltida miljö med svärd, ... "Half-Life 2 Review for PC - Gaming Age". Gaming-age.com. Arkiverad från originalet den 6 februari 2010. https://web.archive.org ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Half-Life_2
*  Anti-aging Treatment | Revlon Professional
... sale and distribution of the Licensed Products to the Professional Field. Revlon Professional and related trademarks are ... Photo Age Defense Produktinformation:. Vårdande och återuppbyggande leave-in lotion som fungerar som en dagkräm ...
  http://revlonprofessionalbrands.se/brand/anti-aging-treatment/

Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Lista över engångsfigurer i Simpsons: Lista över viktiga engångsfigurer som förekommit i den amerikanska tecknade komediserien Simpsons.Pandemi: En pandemi (av grekiska pandemia, "hela folket") är en epidemi som får spridning över stora delar av världen och drabbar många människor. Socialstyrelsen har definierat pandemi enligt följande: En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.Epidemi: En epidemi eller farsot är ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som sprider sig mellan människor (motsvarande för djur heter epizooti). En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi.Brushfields prickar: Brushfields prickar är små vita prickar på ytterkanten av regnbågshinnan i det mänskliga ögat. De är ett av kännetecknen för personer med Downs syndrom.GenduplikationOkayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Swansea University: Swansea University (kymriska: Prifysgol Abertawe) är ett universitet beläget i Swansea, Wales, Storbritannien. Som ett resultat av Haldane-kommissionens rapport angående universitetsutbildning i Wales erkändes Swansea University, i egenskap av University of Wales’ fjärde fakultet, år 1920 officiell status under namnet University College of Swansea.Lorraine-Dietrich: miniatyr|200px|Lorraine-Dietrichs emblem: [[Lorrainekorset.]]Shipley, West Yorkshire: Shipley är en mindre stad utanför Bradford, Storbritannien. Shipley ligger längs floden Aire och Leeds and Liverpool Canal.Josafat: Josafat blev kung i Juda rike vid 35 års ålder och regerade i 25 år omkring 924-900 f.Kr.Bayerskt varmblod: Det bayerska varmblodet är en hästras som utvecklats i Bayern i Tyskland. Det bayerska varmblodet är baserat på den numera utdöda Rottalerhästen som föddes upp Rottdalen, ett område som en gång i tiden var känt för sina förstklassiga hästar.DongbeiOrtogonala polynom: Ortogonala polynom inom matematik är polynom som är ortogonala med avseende på den inre produktenKohortstudier: Kohortstudier är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. En födelsekohort är det vanligaste exemplet, men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där.Molekylär evolution: Molekylär evolution är processen då det genetiska materialet i populationer bestående av organismer förändras med tiden.State University of CampinasVaccination: Vaccination eller vaccinering är en metod att framkalla skydd mot en viss infektionssjukdom genom tillförsel av vaccin (innehållande antigen), det vill säga ett preparat som aktiverar kroppens immunförsvar mot den sjukdomsalstrande faktorn, till exempel bakterier, virus eller parasiter.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.

  • Java
  • Från början var Eclipse ett projekt inom IBM för att ta fram en efterföljare till IBM:s föråldrade utvecklingsplattform Visual Age for Java. (wikipedia.org)
  • Java har varit gratis att ladda ner och använda, men licensen har begränsat distribution och förändring. (wikipedia.org)
  • natural
  • Vähätalo, A. V., Aarnos, H., and Mäntyniemi, S. 2010 Biodegradability continuum and biodegradation kinetics of natural organic matter described by the beta distribution. (novia.fi)
  • years
  • Age limit: 15 years. (acuerdopais.com)
  • 102: II Barnevik Olsson M., Lundström S., Westerlund J., Giacobini M-B, Gillberg C., Fernell E. Preschool to school in autism: neuropsychiatric problems 8 years after diagnosis at 3 years of age. (docplayer.se)
  • Gillberg C., Fernell E. Children with Borderline Intellectual Functioning and Autism Spectrum Disorder: Developmental trajectories from 4 to 11 years of age. (docplayer.se)