Loading...


Adsorption: Kondensering av gas, vätskor eller lösta substanser på fasta ytor. Hit hör också adsorptionsegenskaper hos bakterier och virus, liksom hos vävnader, behandlade med exogena läkemedel eller kemiska subs tanser.YtegenskaperBentonit: Ett naturligt förekommande, kolloidalt, vattenhaltigt aluminiumsilikat med förmåga att ta upp mycket vatten, varvid det sväller kraftigt till en krämig konsistens. Inom läkemedelsindustrin används det som suspensionsmedel.SilikondioxidYtspänningAluminiumsilikater: Utbredda i naturen som mineral med Al2O3 och SiO2 i varierande proportioner. Kan framställas syntetiskt genom upphettning av aluminiumfluorid till 1000-2000 grader Celsius tillsammans med kisel och va ttenånga.PolystyrenerTräkol: Amorf typ av kol som framställs genom ofullständig förbränning av animalisk eller vegetabilisk materia, t ex trä. Aktivt kol används för filtrering och för behandling vid förgiftning.Ytaktiva medelHydroxiapatiter: En grupp föreningar med allmän kemisk formel M10(PO4)6(OH)2, där M kan vara barium, strontium eller kalcium. Föreningen är huvudmineralet i fosforitförekomster, biologisk vävnad, skelettben och tänder. Föreningarna används även som medel mot klumpning och som polymerkatalysatorerGlas: Hård, spröd, amorf, oorganisk och oftast genomskinlig polymer av kiseldioxider (silikater), oftast kalium eller natrium. Glas används för såväl nytto- som prydnadsändamål, som t ex fönsterglas, glaskärl, rör, fibrer, keramer, pärlor osv.Membran, konstgjorda: Konstgjorda membran, som t ex halvgenomsläppliga membran för artificiell njurdialys, enkelmolekylskiktade och dubbelmolekylskiktade membran som används som modeller för simulering av biologiska cellmembran. Sådana membran används även i samband med styrd vävnadsläkning.Bakteriofager: Virus som infekterar bakterieceller.BiofoulingVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Luft: Jordens atmosfär, bestående huvudsakligen av syre (ca 1/5), kväve (ca 4/5) och mindre mängder koldioxid, andra gaser och partiklar.VattenLösningarSerumalbumin, bovintHydrophobic and Hydrophilic InteractionsKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.PorositetKolloiderPolymererVattenrengöringTemperaturZeoliterGuld: Ett gult, metalliskt grundämne med kemiskt tecken Au, atomnummer 79 och atomvikt 197. Det används till smycken, guldplätering av andra metaller, som betalningsmedel och för tandreparationer. Kliniskt används det i form av salter.TermodynamikKaolin: Den vanligaste formen av lera (vattenhaltigt aluminiumsilikat), med ungefärlig kemisk formel Al2Si2O5(OH)4. För användning för farmaceutiska och medicinska ändamål avlägsnas sand och andra föroreningar genom sköljning. Mineralet har fått sitt namn efter den ursprungliga fyndplatsen, Kaoling, i Kina.Biokompatibla belagda material: Biokompatibla material som vanligtvis används som tand- eller benimplantat och som främjar den biologiska fixeringen, varvid förbindelsen mellan materialet och benvävnaden stärks, och minimerar risken för biologiska effekter av implantatet i sig.Cellulosa: En polysackarid med glukosenheter, bundna som i cellobios. Den utgör huvudbeståndsdelen i växtfibrer; bomull är den renaste naturligt förekommande formen av cellulosa. Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Atomkraftmikroskopi: En typ av svepmikrosond där en sond systematiskt åker över ytan på ett preparat i ett rastermönster. Den verikala rörelsen registreras då en fjäder på sonden stiger och faller med toppar och gropar på ytan. Dessa utslag ger upphov till en topografisk bild av preparatet.Quartz Crystal Microbalance TechniquesSilica GelKitosan: Deacetylerat kitin, en linjär polysackarid av deacetylerat beta-1,4-D-glukosamin. Det används i hydrogel och för sårbehandling.Cetrimoniumföreningar: Cetyltrimetylammoniumföreningar med katjoniskt rengörande, antiseptiska och desinficerande egenskaper. De används som konserveringsmedel i läkemedel, livsmedel och kosmetika; som antiseptika eller ren smedel på hud, slemhinnor osv; samt som emulgeringsmedel. Dessa föreningar är giftiga vid förtäring, pga sin neuromuskulära blockeringsförmåga.Photoelectron SpectroscopyImmobiliserade enzymer: Enzymer som fixerats på eller i någon form av vattenlöslig eller vattenfast matris, med obetydlig eller ingen förlust av sin katalytiska förmåga. Eftersom immobiliserade enzymer kan återanvändas fortlöpande, har de fått utbredd användning inom industri, medicin och forskning.Durapatit: Mineralsubstansen (kalciumfosfat) i ben och tänder; den har använts som proteshjälpmedel för att förebygga och behandla osteoporos (benskörhet).Kvarts: Mineral bestående av kiseldioxid (SiO2). Kvarts kan uppträda i många olika färger och används som smyckesten.VirusreceptorerStrålsvamp: Ett släkte grampositiva, stavformade och icke rörliga bakterier. Eventuella filament är antingen raka eller vågiga.LungsurfaktanterPolyetylenglykolerAluminiumhydroxid: Hydrerat aluminium. En förening med många biomedicinska tillämpningar: som magsyraneutraliserande medel, som antiperspirant, i tandkräm, som emulgeringsmedel, som tillsats i bakteriologiska preparat o ch vacciner, för vattenrening osv.Elektrokemi: Läran om kemiska förändringar till följd av elektrisk påverkan och elektrisk aktivitet till följd av kemiska förändringar.Mikroporfilter: Membran eller filter med porer av mikrometerstorlek som används för reningsändamål.ElectrostaticsTetrafenylboratSilanerGrafit: Ett mineral som utgör en av de fyra allotropa formerna av kol och en polymorf av diamant. Grafit har hexagonal kristallstruktur och är mycket mjuk, medan diamant har kubisk struktur och är det hårdaste av alla mineral. Vävnadsvänliga material: Alla syntetiska eller naturliga ämnen, utom läkemedel, som kan förbättra, förstärka, ersätta eller användas för behandling av kroppens organ, vävnader eller funktioner.Viral Plaque AssayMuramidasAkrylhartser: Används t ex som bindemedel i lacker.FTIRLipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.Buffert: Kemiskt system som motverkar ändringar i koncentrationen av ett annat kemiskt ämne. Så tjänar t ex protongivar- och protonmottagarsystem som buffertar som hindrar väsentliga ändringar i vätejonkoncent rationen (pH).Vattenförorenande ämnen, kemiskaAvloppsvattenHartser, syntetiska: Polymerer med hög molekylvikt som i visst tillstånd kan formas eller gjutas och sedan härda till önskad form.Blodfiltrering: Teknik för ultrafiltrering av blod utanför kroppen utan dialys för behandling av vätskeöverskott och elektrolytstörningar som påverkar njur-, hjärt- och lungfunktioner.Joner: En atom eller atomgrupp som har en positiv eller negativ elektrisk laddning, till följd av upptag (negativ laddning) eller förlust (positiv laddning) av en eller fler elektroner. Atomer med positiv laddning kallas katjoner; de med negativ laddning kallas anjoner.Fosfatidylkoliner: Derivat av fosfatidylsyror där fosforsyran har esterbindning till en kolindel. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och kolin, och 2 mol fettsyror.Kiselgur: En kiseldioxidprodukt som utvinns främst ur diatomit, en sedimentär avlagring av kiselalger (diatoméer), och som används för sin vätskeupptagningsförmåga; kiselgur kan absorbera upp till fyra gånger sin egen vikt.

*  Adsorption - Wikipedia
Adsorption, att ett ämne fastnar på ytan, ska inte förväxlas med absorption, som innebär att ett ämne sugs upp av ett annat. ... Adsorption (av latinets ad, till, och sorbere, suga) innebär att ett gasformigt ämne eller ett ämne löst i en vätska fastnar ... Man brukar skilja på två typer av adsorption: fysisorption och kemisorption. Fysisorption är den relativt svaga bindningen till ... Även vid andra separationsprocesser utnyttjas adsorption. Kemisorption är ett viktigt steg i ytbaserad katalys. Absorption ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Adsorption
*  LIBRIS - Adsorption at solid surfaces ...
Adsorption at solid surfaces : proceedings of the second Interdisciplinary surface science conference, University of Warwick, ... Adsorption at solid surfaces : proceedings of the second Interdisciplinary surface science conference, University of Warwick, ...
  http://libris.kb.se/bib/107694
*  Michail Tsvet - Wikipedia
Die Adsorption." (Fysikalisk-kemiska studier av klorofyll. Adsorption.) Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft, vol. ... Livengood, Jonathan (2009). "Why was M. S. Tswett's chromatographic adsorption analysis rejected?". Studies in History and ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Michail_Tsvet
*  Aktivt kol - Wikipedia
"1" (på en). Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment: Integration of Adsorption and Biological Treatment. John Wiley ... Aktivt kol är finfördelat amorft kol med små porer och stor porvolym, detta ger en stor specifik yta där adsorption och kemiska ... I mikroporer är adsorption av gaser och ångor den huvudsakliga inbindningen.[4] ... ämnen i huvudsak genom kapillär kondensation och adsorption. Den större radien leder till ett lägre reaktivt gastryck vilket ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktivt_kol
*  Virus - Wikipedia
Adsorption betyder att virionen fäster vid värdcellens yta. Olika virus använder olika metoder för att komma in i en värdcell. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Virus
*  Långsamfilter - Wikipedia
Dessa ämnen riskerar att rinna igenom sandfiltret men kan fastna på partikelytor via adsorption. Efter mognadstiden fungerar ... Flera processer är involverade vid vattenrening med långsamfiltrering; filtrering, adsorption och biologisk nedbrytning. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5ngsamfilter
*  Luftavfuktare EchoDry Sverige AB Sorption Echodry Combi Ii | K-rauta.se
Arbetssätt: adsorption. Arbetsområde: +1° c ~ +40° c. Avger negativa joner (luftrenande funktion). Märkspänning: växelström 230 ...
  https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/luftavfuktare-echodry-sverige-ab-sorption-echodry-combi-ii
*  Expanderad bäddadsorption - Wikipedia
edit "Expanded-bed adsorption", at Modern Drug Discovery Introduction to Expanded Bed Adsorption. ... Hjorth, R. (1997). "Expanded-bed adsorption in industrial bioprocessing: Recent developments". Trends in Biotechnology 15 (6): ... "Assessing adsorbent-biomass interactions during expanded bed adsorption onto ion exchangers utilizing surface energetics". ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Expanderad_b%C3%A4ddadsorption
*  Vetenskapsåret 1906 - Wikipedia
Die Adsorption". Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft "24": ss. 316-326. ^ Tswett, Mikhail (23 november 1906). " ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaps%C3%A5ret_1906
*  Snabbfilter - Wikipedia
Stor porositet ger större utrymme för adsorption av partiklar. De kemiska bindningar som uppstår genom adsorption mellan de ... en sil där större partiklar inte kan tränga igenom porerna samt genom att bädden samlar upp mindre partiklar genom adsorption ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Snabbfilter
*  Börje Steenberg - Wikipedia
Steenberg disputerade 1944 vid Stockholms högskola på avhandlingen Adsorption and Exchange of Ions on Activated Charcoal. Åren ... Steenberg, Börje (1944) (på eng). Adsorption and exchange of ions on activated charcoal (Avhandling). Stockholm: [Förf.]. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rje_Steenberg
*  Ytkemi - Wikipedia
Kolloid Ytspänning Adsorption Wikimedia Commons har media som rör Ytkemi. Bilder & media Pressmeddelande från Kungliga ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ytkemi
*  Absorption - Wikipedia
Adsorption Absorption i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1904) ^ "Vad händer i kroppen när du tar ett läkemedel?". Vad ... I fråga om orden absorption och adsorption är dock språkbruket vacklande. I optik innebär absorption att energin från fotoner ... Upptages gasen eller vätskan endast på kroppens yta sägs adsorption föreligga. Medan adsorptionen är betingad av mellan det ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Absorption
*  3D-skriven komposit av cellulosa och spindelsilke | Vinnova
De mekaniska materialegenskaperna och tillverkningsprocessen utvärderades liksom adsorption av silkesprotein. Dessutom ...
  https://www.vinnova.se/p/3d-skriven-komposit-av-cellulosa-och-spindelsilke/
*  Solectro | Serie AOD 200 HA
Adsorption filter cassette (ULT021049). * Varianter / Prisinfo. Artikelnr:. Produktdata:. Pris (SEK):. AOD02000HD10015015 ...
  http://solectro.se/Product/Index/6867
*  Aktiverat kol (läkemedel) - Wikipedia
"1" (på en). Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment: Integration of Adsorption and Biological Treatment. John Wiley ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiverat_kol_(l%C3%A4kemedel)
*  Olösta problem i kemi - Wikipedia
Adsorption förklarar t.ex. varför järn rostar, hur bränsleceller fungerar och hur bilens katalysator arbetar. Det finns dock ... Kommer vi någonsin att kunna återvinna allt material till det fullaste? Adsorption är ett ytkemiskt fenomen, och innebär att ... ännu ingen riktig förklaring till hur processerna bakom adsorption fungerar. Var går gränsen för hur högt upp på Mohs ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%B6sta_problem_i_kemi

Adsorption: Adsorption (av latinets ad, till, och sorbere, suga) innebär att ett gasformigt ämne eller ett ämne löst i en vätska fastnar eller finns i anrikad form på ytan av ett fast material eller en vätska. Adsorption, att ett ämne fastnar på ytan, ska inte förväxlas med absorption, som innebär att ett ämne sugs upp av ett annat.Bentonit: Bentonit är ett geologiskt material som kan klassas både som jordart och sedimentär bergart, beroende på sedimentets litifieringsgrad. Bentonit har bildats genom sedimentation av vulkanisk aska, och har en hög halt av svällande lermineral, s.KiseldioxidTrakytPolystyren: Polystyren, eller styrenplast som gruppen kallas, är i sin rena form en amorf termoplast som är mycket billig och därför mycket vanlig. Dess glastemperatur är cirka 100 grader Celsius.TräkolGlas: Glas är en oorganisk smälta som har stelnat till fast form utan att kristallisera, ett material som har en transformationspunkt eller ett transformationsområde, ett icke kristalliserat, fast material.Bakteriofag: Bakteriofag (från "bakterie" och grekiskans phagein som betyder "att äta") eller förkortat "fag" är ett virus som angriper bakterier. Precis som virus kan angripa eukaryoter (växter, djur och svampar), kan fager visa en stor variation av olika sammansättningar.Vattenmodell: Vattenmodell är ett begrepp inom beräkningskemin som används för att simulera vattenkluster, flytande vatten och vissa vattenlösningar. Dessa modeller bygger på approximationer baserade på molekylärmekaniken.Ilmenit: Ilmenit, titanjärn, svart mineral med sammansättningen FeTiO3, är en industrimineral som har ett flertal användningsområden, bland annat kan koncentrat av ilmenit upparbetas till titandioxid (TiO2) som har ett stort antal användningsområden, till exempel som pigment i målarfärg, tandkräm och solkräm.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Porositet: Porositet (täthet) har olika betydelser:Polymer: Polymerer (från grekiskans πολύ - poly som betyder flera och μέρος - meros som betyder delar) är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor byggda av upprepade mindre enheter, monomerer. Polymerkedjor skiljer sig från andra kedjemolekyler inom den organiska kemin därför att de är mycket längre än exempelvis kedjorna i alkoholer eller organiska syror.Backspolning: Backspolning är en metod för att rensa igensatta filter och silar installerade i vätskebärande system. Vid normal användning av sil/filter byggs det upp en tryckskillnad mellan sug- och trycksidan.Kylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.Zeoliter: Zeoliter är en grupp aluminiumsilikater som omfattar cirka 60 naturligt förekommande mineral och ett hundratal syntetiska motsvarigheter. Zeoliter tillhör tektosilikaterna.Bildningsentalpi: Bildningsentalpin beskriver entalpiinnehållet hos en förening jämfört med dess grundämnen. Bildningsentalpin för ett grundämne är per definition 0 medan bildningsentalpin för en kemisk förening är ändringen i entalpi som sker när 1 mol av ämnet bildas från ingående rena grundämnen i grundtillstånd (den mest stabila formen).CellulosafiberInfravärmare: mini|Detta är en [[halogenlampa-infravärmare]]Surfaktant: En surfaktant (av engelska Surface Active Agent), ofta även tensid, är ett ytaktivt ämne som kan modifiera ytspänningen hos en fasgränsyta. Surfaktantmolekyler har en amfifil karaktär, vilket betyder att en del av molekylen är löslig (lyofil) i den ifrågavarande vätskan medan den andra är olöslig (lyofob).AluminiumsulfatSilanGrafen: Grafen /grafén/ är en allotrop av grundämnet kol, som till stora delar har samma egenskaper och uppbyggnad som grafit. Till skillnad från grafit utgörs grafen av en ytterst tunn skiva, endast ett atom-lager tjockt.Lysozym: Lysozym är en familj av enzymer som bland annat finns i äggvita, tårar och saliv. I kombination med EDTA används enzymet vid plasmidburen genöverföring.Perifert membranprotein: Perifera membranproteiner utgör tillsammans med de integrala membranproteinerna de så kallade membranproteinerna, som är en av huvudkomponenterna av cellmembranet och viktig för dess funktioner. Medan de integrala penetrerar membranet är de perifera bundna till dess yta, och är ofta förankrade med ett integralt membranprotein.Buffert (datalogi): En buffert (även köminne) är ett minne som används för att utjämna skillnader i ojämna överföringshastigheter. Exempelvis ett modem behöver en jämn dataström för att fungera optimalt.AvloppsvattenBerkefeldfilter: Berkefeldfilter är ett vattenfilter kännetecknat av en hög halt kiselgur, varigenom porvolymen blir betydligt förstorad. I genomskärning syns strukturen mycket mer oregelbunden än hos porslinsfilter.

  • stor
  • Stor porositet ger större utrymme för adsorption av partiklar. (wikipedia.org)
  • Modellen bygger på antagandena att adsorbatet har samma bindningsenergi till adsorptionssätena oavsett hur stor täckningen är, att adsorption och desorption är i jämvikt och att adsorbatet inte bildar mer än ett lager. (wikipedia.org)
  • exempel
  • Några olika vanligen förekommande isotermer är: Freundlichs adsorptionsisoterm, en tidig empirisk formel för gasadsorption Langmuirs adsorptionsisoterm, en semiempirisk formel som tar hänsyn till mättnads- eller monoskiktsadsorption BET-ekvationen, som är en utökning av Langmuirs adsorptionsisoterm med möjligheten till flerskiktsadsorption Adsorption används vid många reningsprocesser, till exempel vid vattenrening av dricksvatten. (wikipedia.org)
  • data
  • Our data conclusively rule out models of C-60 adsorption which involve a mixture of physisorbed and chemisorbed molecules [K. Sakamoto, et al. (lu.se)