Loading...


Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Adrenerga stimulerare: Läkemedel som binder till och aktiverar adrenerga receptorer.NoradrenalinKatekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.Lidokain: Ett medel för lokalbedövning och som även har lugnade verkan på hjärtat och används mot arytmier. Det har kraftigare och mer långvarig verkan än prokain, men verkningstiden är kortare än för bupivakain eller prilokain.Lokalbedövningsmedel: Medel som vid lokal applicering i lämpliga mängder blockerar nervledningsförmågan. De har verkan på alla delar av nervsystemet och på alla typer av nervtrådar. I kontakt med ett nervknippe kan medlen ge både sensorisk och motorisk förlamning i det bedövade området. Verkan är fullständigt reversibel.PropranololBedövning vid tandbehandlingSympatomimetikaTandpulpatestFenyletanolamin-N-metyltransferasKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Receptorer, adrenergaFentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.RacepinephrineGlukagon: Ett bukspottkörtelhormon som utsöndras av Langerhansöarnas alfaceller. Det är en rak polypeptid med 29 aminosyror (molekylvikt 3550 D) som spelar en viktig roll i regleringen av blodsockerhalten, ketonomsättningen och flera andra biokemiska och fysiologiska förlopp.Allergisk chockbeta-adrenerga receptorerAlfaadrenerga receptorerAdrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.Bupivakain: Ett mycket använt lokalbedövningsmedel.Lokalbedövning: Bedövning begränsad till en del av kroppen genom anbringande av ett lokalt bedövningsmedel som genom infiltration verkar på angränsande nervslut.Hypoglykemi: Ett syndrom med onormalt låga blodsockerhalter. Klinisk hypoglykemi kan ha olika orsaker. Svår hypoglykemi leder så småningom till glukosbrist i det centrala nervsystemet, vilken slutar i hungerkänsla, svettning, parestesi, nedsatt mental funktion, krampanfall, koma, och t o m död.Underkäksnerv: En gren av trigeminalnerven (den femte kranialnerven). Underkäksnerven leder motoriska nerver till tuggmusklerna och känselnerver till tänderna och tandköttet, till nedre delen av ansiktet och till delar av den hårda hjärnhinnan.Hjärt-lungräddning: Konstgjord igångsättning av hjärt- och lungverksamheten som indikerat vid hjärtstillestånd eller plötslig livlöshet till följd av elektrisk chock, drunkning, andningsstillestånd och andra orsaker. TrombocytaggregationBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kartikain: Ett lokalbedövningsmedel med tiofen som farmakologiskt liknar mepivakain.NordefrinHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.Adrenerga betastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar betaadrenerga receptorer.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Hjärtstopp: Upphörande av hjärtats slag.NervblockadIsoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Metanefrin: En produkt av epinefrin O-metylering. Den är en vanligt förekommande, men farmakologiskt och fysiologiskt inaktiv metabolit av epinefrin.Epiduralbedövning: Anestesi genom insprutning av bedövningsmedel i epiduralrummet.Blodplättar: Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.Mepivakain: Ett lokalt bedövningsmedel som är kemiskt besläktat med bupivakain, men farmakologiskt mer likt lidokain. Det används vidBlodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.VasopressinerHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Binjuremärg: Den inre delen av binjuren; den syntetiserar, lagrar och släpper ut katekolaminer.HydrokortisonHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Dihydroergotoxin: En blandning av tre olika hydrerade ergotaminderivat: dihydroergokornin, dihydroergokristin och dihydroergokryptin. Dihydroergotoxin har föreslagits som nervskyddande och "nootropt" medel. Den terapeutiska verkningsmekanismen är inte klarlagd, men preparatet har verkan som alfablockerare och dopaminagonist. Metasulfonatsalterna av denna alkaloidblandning kallas ergoloidmesylat.Dropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Fettsyror, fria: I plasma fritt förekommande fettsyror i komplex med serumalbumin som transportmedel. Dessa fettsyror är inte i form av glycerolestrar.Halotan: Ett icke brännbart, halogenerat kolväte som används som narkosmedel med relativt snabb induktion och obetydlig retning. Smärtlindringen kan ibland vara otillräcklig. Ofta ges kväveoxid samtidigt. Eftersom halotan inte ger tillräcklig muskelavslappning, kan annan neuromuskulär blockad vara nödvändig.Glycerol: En söt trihydroxialkohol som utgör ett mellanled i omsättningen av kolväten och fett. Den används som lösningsmedel, mjukgörare, beståndsdel i läkemedel, sötningsmedel, och vid framställning av sprängämnen. Kemisk formel är HOCH2CH(OH)CH2OH.Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Lipidmobilisering: Lipolys (fettupplösning) av lagrade fetter i fettvävnad för frisättande av fria fettsyror. Mobiliseringen av lagrat fett regleras av lipolyssignaler (katekolaminer) eller antilipolyssignaler (insulin) genom deras verkan på det hormonkänsliga enzymet lipas. Hit hör inte lipidtransport.Yohimbinbeta-2-adrenerga receptorerSympatiska nervsystemetHypodermoklysKvävning: Asfyxi. Ett tillstånd av andnöd till följd av bristande tillförsel av syre.InjektionerLipolys: Den ämnesomsättningsprocess som bryter ned lipider och frisätter fria fettsyror, kroppens viktigaste oxidativa bränsle. Lipolysen kan omfatta födoämnesfetter i matsmältningsapparaten, cirkulerande fetter i blodet, och lagrat fett i fettvävnad och lever. Ett antal enzymer är verksamma vid sådan lipidhydrolys, som t ex lipas och lipoproteinlipas från olika vävnader.PrilokainGlukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Hormoner: Kemiska ämnen som har specifik, reglerande inverkan på ett eller flera organs funktioner. Ursprungligen avsågs ämnen som utsöndrades av olika endokrina körtlar och transporterades med blodet till målorganen. Begreppet har dock utvidgats till att även omfatta ämnen som inte produceras av de inre körtlarna, men som har liknande effekter.Adrenerga medel: Läkemedel som verkar på adrenerga receptorer eller på adrenerga transmittorsubstansers livscykel. Till dessa hör adrenerga agonister och antagonister.Adenosindifosfat: Adenosin-5´-(trivätedifosfat). En adeninnukleotid innehållande två fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel vid 5´-positionen.TidsfaktorerLäkemedelstillförsel, lokalMjölksyra: En vanlig mellanprodukt vid jäsning av stärkelseföreningar och vid nedbrytning/oxidation av glukos. I koncentrerad form används mjölksyra för att förhindra jäsning i mag-tarmkanalen.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Afaki: Hel eller partiell avsaknad av ögonlins i synfältet, av varje orsak utom efter kataraktextraktion. Afaki är vanligen medfödd eller ett resultat av linsförskjutning.Glykogen: En polysackarid av glukos som som lagras främst i lever och muskler, och som utgör en viktig energikälla.Klonidin: En alfa-2-adrenerg agonist som passerar blod-hjärnbarriären. Klonidinets huvudsakliga verkan består i att reducera den sympatiska spänningen, vilket leder till minskat diastoliskt och systoliskt tryck och lägre puls. Det har också perifer verkan, vilken kan vara orsaken till den övergående blodtrycksstegring som kan ses vid snabb, intravenös tillförsel.Maxillary Nerve: Den mellersta grenen av trigeminalnerven (femte hjärnnerven). Adenylatcyklas: Ett enzym i lyasklassen som katalyserar omvandlingen av ATP till 3´,5´-cykliskt AMP och pyrofosfat. Enzymet finns i plasmacellmembran och aktiveras av vissa hormoner (epinefrin, vasopressin, glukagon och kortikotropin). Reaktionsprodukten, cykliskt AMP, har en viktig regleringsfunktion i ämnesomsättningen. EC 4.6.1.1.Alprenolol: 1-((1-metyletyl)amino)-3-(2-(2-propenyl)fenoxy)-2-propanol. En adrenerg betablockerare som används mot högt blodtryck, angina och arytmi.Amrinon: Ett hjärtstimulerande, positivt inotropt preparat med kärlvidgande egenskaper, fosfodiesterashämmande aktivitet och förmåga att stimulera kalciumjonflödet till hjärtats celler. Dess terapeutiska värde ligger i avsevärt ökat hjärtindex och minskat kärlmotstånd, med liten eller ingen förändring i artärtrycket. En allvarlig bieffekt är dock trombocytopeni hos vissa patienter.Fenoxibensamin: En alfaadrenerg antagonist (alfablockerare) med lång verkningstid. Den har använts för behandling av högt blodtryck och som perifert kärlutvidgande medel.SympatolytikaFettvävnad: Bindväv bestående av fettceller (adipocyter) i ett nätverk av stödjeceller. Pigmenterad, värmealstrande fettvävnad i många däggdjurarters foster och nyfödda kallas brunt fett.TeofyllinAlfa-2-adrenerga receptorerFenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Kammarvatten: Den klara vätska som fyller ögonhålan. Dess brytningsindex är lägre än linsens, som den omger, och den ingår i hornhinnans och linsens metabolism.LäkemedelssamverkanBinjurar: Körtlar belägna i retroperitonealvävnaden vid njurarnas övre poler.TimololBukladesin: N-(1-oxobutyl)adenosin-cykliskt 3',5'-(hydrogenfosfat)-2'-butanoat. Ett cykliskt nukleotidderivat som härmar verkan av endogent, cykliskt AMP och som förmår passera cellmembran. Det har kärlsammandrag ande egenskaper och används som hjärtstimulant.Dopamin-beta-hydroxylas: Syn. dopamin-beta-monooxygenas. EC 1.14.17.1.Peptiskt sår, blödande

*  Bilbaneforumet • Visa tråd - Referat GT 1 • Nordiskt forum för bilbanor och bilbanebilar. För oss som gillar bilbana. Här...
Tom och Claes lade före start några få snabba träningsvarv för att komma igång med adrenalin och annat. Direkt efter start ...
  http://bilbaneforumet.se/viewtopic.php?f=51&t=6316&p=84019
*  Paintball i Göteborg - Bästa skogsbanorna i stan! - adrenalin.nu
Om ni går in och "gillar" adrenalin.nu på facebook innan eventet, samt taggas i en bild vi lägger upp på FB: HÄR ... Är ni 15 pers eller fler får ni dunderpaketet för 420:- /pers om ni går in och "gillar" adrenalin.nu på facebook innan eventet ...
  https://adrenalin.nu/paintball-i-goteborg/
*  Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm - PDF
Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda ... Download "Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm" ... Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm. ... 1 Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att ...
  http://docplayer.me/40222210-Utsidesnat-adrenalin-pro-366-426-cm-utsidenett-adrenalin-pro-366-426-cm.html
*  Åkrajt - Doktor Adrenalin
Min nya plan för Fjällmaran och Lidingö är två styrkepass, ett kortare tempo/snabbdistans/intervallpass och ett långpass per vecka. Känns skumt med bara två löppass i veckan men målet är ju att komma runt och coachen är övertygad om att det kommer funka. Jag får väl lita på proffset helt enkelt. Mitt stora aber just nu är att hålla lågt tempo i långpassen. Jag fixar det inte. Benen fattar inte vad hjärnan säger!. ...
  http://runninglife.se/doktoradrenalin/2016/05/25/akrajt/
*  Fäktning Göteborg
... även in på adrenalin.nu eller Paintball Göteborg. Söker du saker att göra för Svensexa, Möhippa eller företagsevent? ... Bästa eventfäktningen i stan! Gå även in på adrenalin.nu eller Paintball Göteborg. Söker du saker att göra för Svensexa, ...
  https://fiskebloggen.com/faktning-goteborg/
*  adrenalin
... död, ångest och shopping. privat. Jag har varit gravid tre gånger. Första gången var jag tjugofem hade varit slarvig ...
  http://adrenalin.webblogg.se/2006/march/
*  Jobba hos oss? - Combat Archery Tag Malmö, Göteborg, Stockholm, Luleå
adrenalin.nu är i ett expansivt skede och söker duktigt folk som vill jobba med events. ...
  https://combatarcherytag.nu/jobba-hos-oss/
*  http://elinlyckanders.blogg.se/
Nu är tyvärr vår superroliga musikalvecka över.. fem föreställningar senare är man så glad, trött, har såå mycket adrenalin och ...
  http://elinlyckanders.blogg.se/2017/april/musikalveckan.html
*  Div 2 - Resultat Damer utan målvakt hösten 2017 - Sportfixaren
Adrenalin 12 - 5 Maradonnorna - Intebandy 9 - 10 Baylake FOG - Molöf Bygg 6 - 10 Adrenalin 12 9 0 3 112 - 89 27 Molöf Bygg 12 8 ... Adrenalin - Molöf Bygg 5 - 6 Baylake FOG - Amazonerna 9 - 15 Intebandy - Adrenalin 8 - 7 Maradonnorna - Nordea 13 - 14 Molöf ... Adrenalin 5 - 8 Baylake FOG - Nordea 2 - 11 Intebandy - Divorna 4 - 12 Maradonnorna - Amazonerna 7 - 8 Molöf Bygg - Adrenalin 7 ... Adrenalin 7 - 14 Maradonnorna - Molöf Bygg 9 - 5 Baylake FOG - Intebandy 17 - 8 Nordea - Amazonerna 6 - 8 Adrenalin - ...
  http://sportfixaren.se/resultat/div-2-resultat-damer-utan-malvakt-hosten-2017/
*  Kantskydd till adrenalin studsmatta - AllaAnnonser
Hitta billigaste Kantskydd till adrenalin studsmatta hos AllaAnnonser ... Kantskydd till adrenalin studsmatta från alla köp & sälj marknader i Sverige. ... Studsmatta 'Adrenalin', diameter 3,66 m. Täckskydd för fjädrarna saknas. Studsmattan är köpt på Rusta. Kantskydd kan köpas ... Studsmatta Adrenalin 244 x 60 I fint skick säljes, väldigt lite använd. Studsmatta med 3 ben i galvaniserat och lackerat stål. ...
  https://www.allaannonser.se/kantskydd-till-adrenalin-studsmatta.html
*  Adrenalin.se
Via detta formulär kan du kontakta Healthcare Medias annonsavdelning. Det går tyvärr inte att ställa frågor om allmänna åkommor och besvär via detta formulär. Har du en fråga om sjukdom eller besvär, ställ den på vårt forum så får du svar av expert där.. ...
  https://adrenalin.se/kontakta-oss/
*  Elin Elderud » Bloggbilder | JPBild.se
Ska man vara ärligt så är det jävligt tungt, men jävligt kul, det är adrenalin hela tiden, säger Jonas Henriksson. ...
  http://jpbild.se/fotograf/elin.elderud/bloggbilder?page=2
*  L-tyrosin | e-spanelsko.info
Adrenalin har en viktig roll i flykt- och kampresponsen genom att bland annat öka blodflödet till våra muskler, höja frekvensen ... Alla dessa processer är utav stor vikt för en ökad prestation , och därför kan adrenalin ses som vår bästa vän när vi tränar. ... Tyrosin medverkar i produktionen av de tre betydelsefulla hormonerna adrenalin, dopamin och tyroideahormon. Dessa hormoner är ...
  http://e-spanelsko.info/netflix-nyheter/l-tyrosin.php
*  Adrenalin - Wikipedia
Syntes av adrenalin Noradrenalin är dels ett hormon, dels är det ett förstadium till adrenalin. Adrenalin bildas i ... Adrenalin, summaformel C9H13NO3, är ett stresshormon och en neurotransmittor som bildas i binjuremärgen. Adrenalin är ett ... Vid exempelvis svår nötallergi kan en injektion av adrenalin hindra en person från att i värsta fall dö. Adrenalin har länge ... För att syntesisera adrenalin så låter man aminosyran Tyrosin oxidera till L-DOPA med tyrosin hydroxylas som katalysator. Sedan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Adrenalin
*  P-Adrenalin Studier - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället ...
  https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/analyslista/katekolaminer/11775.html/httpssahlgrenska-klinkem-analyser.vgregion.se0972.html/
*  Adrenalin vid allvarlig allergisk reaktion/anafylaxi
... Bedöm graden av anafylaxi (1-3) enligt riktlinjer från SFFA SFFA ... Autoinjektor med adrenalin bör alltid instrueras och placeboinjektor testas. Om möjligt testas aktiv injektor (lågdos 150µg) ... Antihistamin och kortisontabletter, ska alltid tas när reaktionen varit av den grad att adrenalin administrerats. ... Adrenalin vid allvarlig allergisk reaktion_anafylaxi Sidans adress: https://www.vll.se/startsida/for-vardgivare/behandlingsstod ...
  https://www.vll.se/startsida/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/lakemedel/adrenalin-vid-allvarlig-allergisk-reaktion-eller-anafylaxi
*  Adrenalin Martindale Pharma injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml - Handla på Apoteket.se
Köp Adrenalin Martindale Pharma injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml hos Apoteket - Stort utbud och noga utvalda hälsoprodukter ... Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning. adrenalin. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ... 1. Vad Adrenalin Martindale Pharma är och vad det används för. 2. Vad du behöver veta innan du använder Adrenalin Martindale ... Adrenalin som finns i Adrenalin Martindale Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i ...
  https://www.apoteket.se/produkt/adrenalin-martindale-pharma-injektionsvatska-losning-01-mg-per-ml-10-x-10-milliliter-ampull-302302/
*  Webbplatsöversikt - Burma - Sevärdheter och saker att göra - Adrenalin- och extremturer - Burma-Loppmarknader och torghandel -...
Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska.Vi stöder följande webbläsare: ...
  https://www.tripadvisor.se/SiteIndex-g294190-q1-sAttractions-Myanmar.html
*  adrenalin i tältet | ellaflintberg
Direkt efter jobbet gick jag med snabba steg mot Tyska Torget. Premiärföreställningen är om 6 dagar och flera kvällar innan dess kommer att spenderas i tältet. Jag älskar att vara där, det infinner sig alltid ett lugn när jag befinner mig där. Särskilt när man är ensam. Efter 11 år blir det likt et
  https://nouw.com/ellaflintberg/adrenalin-i-taltet-25308970
*  mindre ångest
adrenalin. död, ångest och shopping. De ä mycke nu. Det är det, mycket alltså, men det är OK. Jag ska försöka komma tillbaks ...
  http://adrenalin.webblogg.se/category/mindre-angest.html
*  adrenalin
... död, ångest och shopping. Bergis. Jag kommer hitta en bild av mina tröjor här, nerknycklade i en papperskorg eller i ...
  http://adrenalin.webblogg.se/2007/january/

Lidokain: Lidokain, 2-(dietylamino)-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid, är en aktiv substans i läkemedel, bland annat Xylocain, Xylocain adrenalin och EMLA. Lidokain är ett lokalbedövningsmedel som kan användas för smärtlindring av sår och sprickor i hud, smärtor i munhåla och som lokalbedövning av nerver i huden och ryggmärgskanalen vid kirurgiska ingrepp.Lokalanestetika: Lokalanestetika (LA) är ett läkemedel som orsakar en reversibel lokalbedövning. Målet är att erhålla en lokal analgetisk effekt, det vill säga att reducera smärtupplevelsen.PropranololGlukagon: Glukagon är ett blodsockerreglerande peptidhormon i kroppen som bildas i α-celler i de Langerhanska cellöarna i bukspottkörteln.Bupivakain: miniatyr|höger|250px|strukturformelHypoglykemiPulslös elektrisk aktivitet: Pulslös elektrisk aktivitet (PEA), tidigare benämnd Elektromekanisk dissociation (EMD) är ett medicinskt tillstånd där EKG mäter upp normala eller förlångsammade elektriska impulser från hjärtat, men inget blodtryck kan uppmätas. Det betyder att det inte finns någon puls och att hjärtat därmed inte pumpar runt blodet.Trombocyt: Trombocyter, eller mer vardagligt blodplättar, är cellfragment i ryggradsdjurs blod. Tillsammans med röda och vita blodkroppar utgör trombocyter de tre blodkropparna bland ryggradsdjuren.Blodsockermätning: Blodsockermätning eller glukosmätning, det vill säga mätning av nivån blodsocker (glukos) i blod, sker för att studera en persons blodsockerreglering, t.ex.KennelklubbHalotan: Halotan är ett anestetikum avsett för inhalationsanestesi. Halotan kan användas till patienter i alla åldrar och vid alla typer av kirurgiska ingrepp.Kvävning: Kvävning (att kväva) innebär att hjärnan inte får tillräckligt mycket syre. Syrebrist i hjärnan leder fort till medvetslöshet och döden.Lipolys: Lipolys i depåfett är den process som sker när en triglycerid bryts ner genom hydrolys av esterbindningarna mellan fettsyrorna och glycerol till sina grunddelar: en molekyl glycerol och tre molekyler fria fettsyror (FFA). Processen utförs av enzymet lipas.Hormon: Hormoner (från grekiskans hormon, driva på) är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer producerar hormoner, även växter.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Afaki: Afaki är ett begrepp som beskriver ett öga som saknar en naturlig lins. Pseudoafaki anger att ögat har en konstgjord lins som satts in kirurgiskt (till exempel vid katarakt).Glykogensyntas: Glykogensyntas är ett av flera enzym som är involverade i arbetet då glukos omvandlas till glykogen. Det konverterar det överskott av glukos som finns i celler till polysackariden glykogen, som är en intracellulär lagringsform av glukos.Fettcell: Fettceller eller adipocyterhttp://www.ne.Teofyllin: Teofyllin, med systematiskt namn 1,3-dimetylxantin och summaformel C7H8O2N4 är en xantin som förekommer som spårämne i te. Det har en bronkodilaterande effekt, och kan ges till patienter med obstruktiv lungsjukdom, till exempel KOL.Kammarvatten: Kammarvatten eller kammarvätska är en vattenklar, ofärgad vätska som finns i ögat, särskilt i främre ögonkammaren (mellan hornhinnan och linsen).