Adenovirus, humant: Arter av släktet Mastadenovirus som orskar en rad sjukdomar hos människa. Infektionerna är mestadels symtomfria, men kan kopplas till sjukdomar i luftvägarna, ögonen och matsmältningssystemet.Adenovirus: En familj av icke-höljeförsedda virus som infekterar däggdjur (Mastadenovirus) och fåglar (Aviadenovirus). Infektionerna kan vara symtomfria eller ge upphov till en rad sjukdomar.Adenovirusinfektioner, humana: Luftvägs- och bindhinneinfektioner orsakade av 33 kända serotyper av humana andenovirus.Adenovirus E1A-proteiner: Proteiner som transkriberas från E1A-regionen hos adenovirus, och som ingår i den positiva regleringen av transkription av tidiga gener.Adenovirusinfektioner: Virussjukdomar orsakade av Adenoviridae.Tidiga adenovirusproteiner: Adenovirusproteiner som syntetiseras före och i frånvaro av DNA-replikation. Proteinerna deltar i både positivt och negativt uttryckande av virus- och cellgener, och påverkar stabliteten hos virus-mRN A. Några ingår också i onkogen omvandling.Adenovirus E1B-proteiner: Proteiner som transkriberas från E1B-regionen hos adenovirus, och som ingår i regleringen av tidig och sen genexpression.Adenovirus E3-proteiner: Proteiner som transkriberas från E3-regionen hos adenovirus, men som inte är nödvändiga för virusreplikation. E3 19K-proteinet bidrar till virusets fortbestånd genom att reducera infekterade cellers u ttryck av klass I-MHC-ytantigen.Adenovirus E4-proteiner: Proteiner som transkriberas från E4-regionen hos adenovirus. E4 19K-proteinet transaktiverar transkription av adenovirus E2F-protein.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Adenovirus E1-proteiner: De allra första virusgenprodukterna som syntetiseras sedan celler infekterats med adenovirus. Genomets E1-region har delats i två huvudtranskriptionsenheter, E1A och E1B, som vardera uttrycker protein er med motsvarande namn (adenovirus E1A-proteiner och adenovirus E1B-proteiner).Genetiska vektorer: DNA-molekyler med förmåga till autonom replikation i en värdcell, och i vilka andra DNA-sekvenser kan infogas och därmed mångfaldigas. Många erhålls ur plasmider, bakteriofager eller virus. De används för att föra in främmande gener i mottagarceller. Genetiska vektorer har ett funktionsdugligt replikationsställe och innehåller genetiska markörer, som underlättar deras identifiering.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Adenovirus, hund: Arter av släktet Mastadenovirus som orsakar feber, ödem, kräkningar och diarre hos hundar, samt encefalit hos rävar.Adenovirus E2-proteiner: Proteiner som transkriberas från E2-regionen hos adenovirus. Flera av dessa behövs för virusets DNA-replikation.Mastadenovirus: Ett släkte av Adenoviridae som infekterar däggdjur, inklusive människor, och ger upphov till en rad sjukdomar. Typarten är humant adenovirus C.Genetic TherapySvinadenovirusValpsjukevirus: En art av Morbillivirus som orsakar valpsjuka hos hundar, vargar, rävar, tvättbjörnar och illrar. Också sälar har drabbats av valpsjuka genom kontakt med hundar.Aviadenovirus: Ett släkte av Adenoviridae som infekterar fåglar. Typarten är hönsadenovirus 1, även kallat CELO-virus (chick embryo lethal orphan virus).Fågeladenovirus A: Typarten för släktet Aviadenovirus, familjen Adenoviridae, ett tumörvirus hos fåglar. Viruset kallas även CELO-virus (chick embryo lethal orphan virus).Virus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Genöverföringstekniker: Införande av funktionella (vanligen klonade) gener i celler. Olika sorters teknik och naturliga processer används för genöverföringen, som t ex cellhybridisering, liposomer eller mikrocellförmedlad genöverföring, elektroporering, kromosomförmedlad överföring, transfektion och genetisk transduktion. Genöverföring kan leda till såväl ombildade celler som organismer.CellinjeKapsidproteiner: Proteiner som bildar viruskapsider.Hundparvovirus: En art av släktet Parvovirus och variant av kattparvovirus. Viruset ger upphov till häftig enterit hos hundar, med hög dödlighet. Viruset skiljer sig från hundparvovirus typ 1, ett annat parvovirus hos hund.Hela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.VirusreceptorerVirusförökningOnkolytisk virusterapiOnkolytiska virusGentransduktionHörntand: Den tredje tanden i ordningen, såväl till vänster som till höger, räknat från käkens mittlinje. Den sitter mellan den andra framtanden och den främre kindtanden.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Keratokonjunktivit: Samtidig inflammation i hornhinnan och bindhinnan.VirusproteinerVirusgener: Arvsmassan hos virus, som hos alla DNA- och vissa RNA-virus består av en enda nukleinsyramolekyl, och hos några RNA-virus av flera separata RNA-bitar.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Onkogenproteiner, viralaBindhinneinflammation, viral: Oftast lindrig inflammation av ögats bindhinna orsakad av olika virusarter. Konjunktiviten kan utgöra en del av en systemisk infektion.Kapsid: Det skyddande proteinhöljet runt ett virus nukleinsyra. Det kan ha spiralformad eller ikosaedrisk symmetri och består av strukturella enheter som kallas kapsomerer.Adenovirus VaccinesTransfektionHundcoronavirus: En art av Coronavirus som infekterar hundar. Sjukdom inträder plötsligt, med kräkningar, diarré och uttorkning. Syn. Coronavirus hos hund.Celltransformation, viralTransgenerTranskription, genetiskCytopatogen effekt, viral: Synliga, morfologiska förändringar i virusinfekterade celler. Dessa omfattar avstängning av cellulärt RNA och proteinsyntes, cellfusion, frisättning av lysosomenzymer, ändrad cellmembranpermeabilitet, diffusa förändringar i de intracellulära strukturerna, förekomst av virala inklusionskroppar och kromosomavvikelser. Hit hör inte malign (elakartad) transformation, som är "cellförändring, viral". Undersökning av virala cytopatogena effekter är en värdefull metod för att identifiera och klassificera det virus som ger upphov till infektionen.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Promotorregioner, genetikHjälpvirus: Virus som hjälper defekta virus att replikera eller bilda ett proteinhölje genom att tillhandahålla den felande genfunktionen hos det ofullständiga (satellit-) viruset. Hjälpvirus och satellitvirus kan vara av samma släkte eller olika.Defekta virus: Virus, som pga att de saknar ett komplett genom inte kan replikera fullständigt eller bilda proteinhölje. Vissa är värdberoende, i den mening att de kan föröka sig endast i sådana cellsystem som tillhandahåller den genetiska funktion de själva saknar. Andra, så kallade satellitvirus, kan endast föröka sig när deras genetiska defekt kompenseras av hjälparvirus.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Valpsjuka: Benämning på flera mycket smittsamma virussjukdomar hos djur, särskilt hundar, hos vilka infektionen orsakas av valpsjukeviruset. Den kännetecknas av tvåfasfeber, leukopeni, inflammation i tarmar och luftvägar, och ibland neurologiska komplikationer. Hos katter är infektionen känd som felin panleukopeni.RNA, viraltBetagalaktosidasGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.RNA, budbärarReglering av genuttryck, virus: De processer genom vilka cytoplasmatiska faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos virus.Höftdysplasi hos hundPlasmiderNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Enterovirus: Ett släkte av familjen Picornaviridae, vars medlemmar framförallt återfinns i mag-tarmkanalen hos ett stort antal värdorganismer. Släktet innehåller många arter, och nya medlemmar får benämningen "humant enterovirus" och en löpande numrering.Tumörceller, odladeDNA-replikation: Mångfaldigande av en DNA-molekyl.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Bindhinneinflammation: Inflammation av ögats bindhinna; kan orsakas av bakterier, virus eller allergisk reaktion. Syn. konjunktivit.VirusodlingPolymeraskedjereaktionAtadenovirus: Ett släkte inom Adenoviridae som omfattar ett flertal virusarter hos däggdjur och fåglar. Typarten är fåradenovirus D.Möss, nakna: Muterade möss som är homozygota för den recessiva "nakengenen" och inte utvecklar någon tymus (bräss). De är värdefulla för tumörstudier och undersökning av immunsvar.DNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Simianvirus 40Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Genom, viralt: Den fullständiga arvsmassan i DNA- eller RNA-molekylen i ett virus.Rekombinanta fusionsproteinerTidsfaktorerTumörcellinjeCricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Möss, inavlade BALB CVirusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.Haplorhini: En underordning av primater, bestående av sex familjer: Cebidae (Nya världens apor), Cercopithecidae (Gamla världens apor), Hylobatidae (gibbon- och siamangapor), Pongidae (de stora aporna), Tarsiidae (spökdjur) och Hominidae (människor).Inklusionskroppar, virala: Områden med avvikande färgning i kärnan eller cytoplasman hos en virusinfekterad cell. En del inklusionskroppar utgör "virusfabriker", där virusnukleinsyra eller virusprotein syntetiseras. Andra är enbart artefakter till följd av fixering och färgning. En typ av inklusionskroppar, Negrikroppar, påträffas i nervcellers cytoplasma eller utskott hos djur som dött av rabies.Rekombination, genetiskVirusvaccinerLuftvägsinfektionerCellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.VirusTranskriptionsfaktorerSerotypningNukleinsyrahybridiseringReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Lunginflammation, viral: Lunginflammation orsakad av virus.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Dependovirus: Ett släkte av familjen Parvoviridae, underfamiljen Parvovirinae, vars virus är beroende av dubbellinfektion med adenovirus eller herpesvirus för att kunna föröka sig. Typarten är Adenoassocierat virus 2.Tandframbrott, ektopisktDNA-restriktionsenzymer: Enzymer som ingår i restriktions-/modifieringssystemen. De katalyserar endonukleolytisk klyvning av DNA-sekvenser som saknar det artspecifika metyleringsmönstret i värdcellens DNA. Spjälkningen ger slumpartade eller specifika dubbelsträngade fragment med 5'-fosfatavslutningar. Restriktionsenzymernas uppgift är att förstöra allt främmande DNA som tränger in i värdcellen. De flesta har iakttagits i bakteriella system, men några få har påvisats i eukaryota organismer. De används även som verktyg för systematisk kartläggning av kromosomer, för bestämning av bassekvenser i DNA, och de har möjliggjort spjälkning och utbyte av gener från en organism till genomet i en annan. EC 3.1.21.-.Virala tumörantigener: Proteiner som känns igen av antikroppar från serum hos djur som har virusinducerade tumörer. Dessa proteiner antas härröra från samma virus som orsakade canceromvandlingen.Rekombinanta proteinerCellinje, transformerad: Eukaryotisk cellinje framtagen under en stabil fas, som vid odling övergår i en fas av ohämmad tillväxt, påminnande om en in vitro-tumör. Förändringen sker spontant eller genom inverkan av virus, onko gener, strålning eller kemiska substanser.CD46-antigenerMag-tarmkatarr: Inflammation i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen. Orsakerna kan vara många: genetiska, infektioner, överkänslighet, läkemedelseffekter eller cancer.TropismHepatit, infektiös, hos hundar: En adenovirusinfektion som ger feber, ödem, kräkningar och diarré hos hundar, särskilt valpar. Hos rävar orsakar infektionen akut hjärninflammation med kramper, förlamning, koma och död.Möss, inavlade C57BLTand, inkiladDNA, rekombinant: Biologiskt aktivt DNA som sammansatts in vitro av DNA-segment från olika källor. Det innehåller sammanfogningspunkten för en heteroduplexregion, där två olika DNA-molekyler är förenade.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Grönfluorescerande proteiner: Analoger och derivat av det grönfluorescerande proteinet från Aequorea victoria, vilka avger ljus (fluorescens) vid bestrålning med UV-ljus. De används i rapportgener i samband med genetisk teknik. Ett antal mutanter som avger ljus i andra färger eller är pH-känsliga har framställts.KB-celler: KB-celler utgör en sidolinje till den utbredda, keratinbildande tumörcellinjen HeLa. KB-linjen troddes ursprungligen härröra från ett epidermiskarcinom i munhålan, men befanns såsmåningom, mha isoenzymanalys, HeLa-markörkromosomer och DNA-fingeravtryck, ha uppkommit genom kontaminering med HeLa-celler. Cellerna är keratinpositiva vid immunperoxidasfärgning. KB-celler har rapporterats innehålla sekvenser av humant papillomvirus 18 (HPV-18).Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.OnkogenvirusAvföringArtsspecificitetApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Brösttumörer hos djur: Tumörer i bröstkörtlarna (mammarcancer) hos djur.Injektioner, intralesionella: Injicering direkt i områden med skadad vävnad.NeutralisationstesterXenograft Model Antitumor AssaysProteinbindningTymidinkinasMunhåletumörer: Tumörer eller cancer i munnen.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Vacciner, syntetiskaLac-operon: Genetisk enhet bestående av tre strukturella gener, en operator och en reglergen. Reglergenen styr syntesen av de tre strukturella generna för beta-galaktosidas, beta-galaktosidpermeas (som medverkar till laktosomsättningen) och beta-tiogalaktosidacetyltransferas.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Sigmodontinae: En underfamilj (Nya världens råttor) till familjen Muridae, bestående av 69 släkten.Tand, icke-erupteradVirussjukdomarOdlingsmetoder: Metoder för bevarande eller odling av biologiskt material under kontrollerade förhållanden i laboratorium. Hit hör odling av celler, vävnader, organ eller embryon in vitro. Såväl djur- som växtvävnader kan odlas på ett flertal sätt. Kulturerna kan härröra från normal eller onormal vävnad, och utgöras av en enda celltyp eller en blandning av celltyper.Herpesvirus 1 hos hund: En art av Varicellovirus som orsakar sjukdom hos hundvalpar.MaxillaCelltransformation, neoplastisk: Cellförändringar som visar tecken på att kontrollmekanismer satts ur spel, ökad tillväxt, ändringar på cellytan, karyotypa abnormaliteter, morfologiska och biokemiska avvikelser och andra egenskaper s om medför förmåga att invadera, metastasera och döda.Hybridisering: Genetisk korsning mellan genetiskt olika föräldraindivider i syfte att erhålla en hybrid.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.CellkärneproteinerTumörer, experimentellaKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.NF1-transkriptionsfaktorerOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionTumörsuppressorprotein p53Veneriska tumörer hos djurLuminiscerande proteiner: Proteiner som är delaktiga i ljusalstringsfenomen hos livsformer, vari ingår bl a enzymatiska och icke-enzymatiska system, med eller utan närvaro av syre eller kofaktorer.ParvoviridaeinfektionerVirionSatellitvirusDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Rapportörgener: Gener som uttrycker sig på ett lätt påvisbart sätt och därför används för att studera promotoraktivitet på många platser i ett målgenom. Inom rekombinant DNA-teknik kan dessa gener kopplas till ett promotorområde av intresse.Viral Plaque AssayMadin Darby Canine Kidney CellsDNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Y-Box-Binding Protein 1AlfaV-integrin: Ett alfa-integrin med molekylvikten 160 kD som förekommer i en rad olika celltyper. Det genomgår posttranslationsspjälkning till en tung och en lätt kedja som är förbundna med disulfidbindningar. Alfa5-integrin kan ingå förening med ett flertal olika betaunderenheter till att bilda heterodimerer som vanligtvis binder till extracellulära proteiner med RGD-sekvenser.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Komplementfixeringstest: Serologiska test baserade på inaktivering av komplement med antigen-antikroppkomplex (steg 1). Bindning av fritt komplement kan synliggöras genom tillförsel av ett andra antigen-antikroppsystem, såsom röda blodkroppar och någon lämplig erytrocytantikropp (hemolysin), som kräver komplement för att kunna bildas (steg 2). Om de röda cellerna inte lyseras (löses upp) tyder detta på att en specifik antigen-antikroppsreaktion har skett i steg 1. Om, däremot, de röda blodkropparna löses upp, så betyder det att det finns fritt komplement, vilket visar att ingen antigen-antikroppsreaktion ägt rum i steg 1.Luciferaser: Enzym som oxiderar vissa luminiscerande ämnen så att de avger ljus (fysisk luminiscens). Luciferaser från olika organismer har utvecklats olika under evolutionen. EC 1.13.12 (?).Epitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.Deoxicytidinmonofosfat: Deoxicytidindihydrogenfosfat. En deoxicytosinnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats till deoxiribosdelen i 2'-, 3'- och 5'-positionerna.VirusbindningLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.TumörtransplantationCelldelning: En cells förökning genom delning.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Cytoplasma: Den del av cellen som innehåller cytosolen och andra strukturer än cellkärnan, mitokondrierna och större vakuoler.Leishmania infantum: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Hos människa är det nästan uteslutande barn som infekteras. Smitta ses ofta hos hundar och andra hunddjur och piggsvin. Människan är endast undantagsvis värd för parasiten. Karcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Gendeletion: Omfördelning av gener till följd av bortfall av DNA- eller RNA-segment, vilket leder till att sekvenser som normalt befinner sig på avstånd från varandra hamnar nära varandra. Bortfallet kan påvisas med hjälp av cytogenetiska metoder, och man kan även sluta sig till det från fenotypen, antydande bortfall på en bestämd plats.Cercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.ProteinbiosyntesFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Gener: Specifika sekvenser av nukleotider längs en DNA-molekyl (RNA-molekyl hos vissa virus), vilka utgör funktionella enheter för ärftlighet. De flesta eukaryota gener innehåller kodande områden (kodoner) som är åtskilda av icke-kodande områden (introner) och kallas därför uppdelade gener.RetinoblastomproteinGradientcentrifugering: Separation av partiklar efter täthet genom gradientsortering. Vid jämvikt avsätts varje partikel vid gradienten motsvarande dess densitet.SekvensinpassningTritiumCHO-celler: Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. Arten är omtyckt för cellgenetiska studier eftersom den har ett litet antal kromosomer. Cellinjen har kunnat användas till modellsyste m för studier av genetiska förändringar i odlade däggdjursceller.Open Reading FramesFibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.VirologiParvoviridaePolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.DNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Sekvenshomologi, aminosyraBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Trans-Activation (Genetics)TumörerTemperaturAIDS-vacciner: Vacciner bestående av inaktiverat HIV eller några av dess komponentantigener, utvecklade för förebyggande av AIDS. Vacciner innehållande antigener är framställda med genetisk rekombination.Ganciklovir: En acykloviranalog som har kraftigt hämmande verkan på herpesvirusarter, inklusive cytomegalovirus. Ganciklovir används för att behandla cytomegalovirusinfektioner hos AIDS-patienter.Genmanipulation: Riktad modifiering av genuppsättningen hos en levande organism genom ändring av DNA, utbyte av genetiskt material med hjälp av t ex virus, transplantation av cellkärnor, transplantation av cellhybrider osv.Eye Infections, ViralVitronectinreceptorerSiadenovirus

*  Kennelhosta hos hund - SVA
... i experimentella studier visats orsaka hosta hos hund. Andra smittämnen, som hundens adenovirus typ-2, hundens herpesvirus typ- ... överförs framför allt när en sjuk hund kommer i kontakt med en annan hund så att smittämnen kan överföras via nos-nos kontakt ... En hund med akut hosta tydande på kennelhosta bör inte träffa andra hundar eller vistas i miljöer där många hundar rör sig, i ... Hundens adenovirus typ-2 (CAV-2) är ett virus som är nära släkt med det virus som orsakar smittsam leverinflammation (HCC) men ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/hund/infektionssjukdomar-hund/kennelhosta-hund
*  HCC, hepatitis contagiosa canis (infektiös hepatit) hos hund - SVA
Hepatitis contagiosa canis; infektiös hepatit; infektion med Canine adenovirus type 1 hos hund är en anmälningspliktig sjukdom ... Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en ... En hund kan smittas genom direktkontakt med en infekterad hund, framförallt med urinen samt genom indirekt smitta via ... HCC orsakas av hundens adenovirus typ 1 (Canine adenovirus type 1; CAV-1), ett DNA virus tillhörande familjen Adenoviridae. ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/hund/infektionssjukdomar-hund/hcc-hepatitis-contagiosa-hund
*  Luftvägspaket hund - SVA
I luftvägspaket hos hund ingår påvisande av virusnukleinsyra avseende. *Bordetella bronchiseptica. *Hundens adenovirus, CAV-2 ...
  http://www.sva.se/analyser-och-produkter/provtagningsinstruktioner/luftvagspaket-hund
*  Röda hund - Rubella
... röda hund, RNA-virus, barnsjukdom, barnsjukdomar, utslag, vaccination, MPR, MPR-vaccination, vaccin, togavirus ... Andra viroser t ex ockelbosjukan, adenovirus, enteroviroser. *Allergi *Erythema multiforme *Läkemedelsreaktion. PROFYLAX Ingår ... Röda hund med andra specificerade komplikationer B06.8 Röda hund utan komplikation B06.9 Komplikation av röda hund (rubeola)- ... Vaccination avseende röda hund enbart Z24.5 Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund Z27.4 ...
  http://old.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1895
*  Köpa Trangorex utan recept på nätet i Sverige | Trangorex Online Apotek
Ciklosporin har relativt få biverkningar hos hund, men det är en mycket potent. Shiseido adenovirus Vital Shampoo 500ml best, ...
  http://apotekvarersverige.life/trangorex.html
*  Virus - Wikipedia
DNA-virus Adenovirus (förkylningsvirus) Hepadnavirus (hepatit B-virus) Herpesvirus (Epstein-Barrvirus, herpes simplex typ 1 och ... röda hund) Lista över virus Zoonos Virologi Bacill Bakterie Parasit Viroid ^ Ehinger, Magnus och Ekenstierna, Linda. Bioteknik ... HTLV Influensa Mässling Polio Påssjuka Rabies Röda hund Smittkoppor Vattkoppor West Nile Fever Virus kan vara antingen DNA- ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Virus
*  Köpa Amoxoral utan recept på nätet i Sverige | Amoxoral Online Apotek
Av enbart citatet att döma gäller det således t ex kunna bedöma om man har ett förkylningsvirus av farligare adenovirus-typ ... Undrar du över någon särskild bild eller hund. Ges som regel peroralt, för dos se peroralt avsnitt Bactrim, bestalla amoxoral ...
  http://apotekvarer-sverige.life/amoxoral.html
*  Kennelhosta
... är ett samlingsnamn på flera olika smittämnen som orsakar hosta hos hund. Hostan insätter ofta akut med kikhosteliknande ... Vi har över 60 års erfarenhet av hund och skriver om det mesta som rör hund och är störst på hundnyheter, motsvarande finns ... även hundens adenovirus typ 2 (CAV-2). ... Nyttig information om hund. *Ögonlysning av hund - Förebygg ... Om din hund har hosta berätta detta på telefon och anmäl dig i receptionen innan du tar med hunden in. På detta sätt kan ni ...
  https://dognews.se/2007/11/19/634970/
*  Luftvägssjukdomar - SVA
Adenovirus hos häst. Adenovirus är vanligt förekommande hos hästar i hela världen. Hästar utvecklar förkylningssymtom eller ... Adenovirus typ 1 infekterar slemhinnor i övre luftvägarna och konjunktiva. Adenovirus typ 2 kan även orsaka gastrointestinala ... Ekvint adenovirus typ 1 och 2.. Smittvägar. Sekret från näsborrar och ögon samt även urin och avföring är smittförande. Viruset ... Vaccin mot adenovirus finns inte på marknaden.. Se separat dokument:. Generella råd för stallrengöring och desinfektion vid ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/hast/luftvagssjukdomar-hast?lid=25055
*  Köpa Infomel utan recept på nätet i Sverige | Infomel Online Apotek
Om din hund har fläckar av torkad hud och fet, ibland illaluktande päls, kan han ha den hud skick seborrhea. ... Metoden har sedan dess använts vid institutioner för att studera immunologiska korsreaktioner mellan Adenovirus. Glaskroppar: ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/infomel.html
*  Kennelhosta, låter värre än vad det är? | Glanna
En hund kan alltså vara smittbärare innan den själv har börjat hosta så därför är det omöjligt att veta vem som smittar vem. ... adenovirus (CAV-2) eller bakterien Bordetella bronchispetica. Vissa av dem kan ensamma orsaka hosta medan andra smittämnen ... SKK Kennelhosta hos hund, och Facebook-gruppen: Kennelhosta hos hund. ... Har din hund inte börjat hosta inom denna period kan du med största sannolikhet känna dig lugn. ...
  http://glanna.se/Hundsidan/kennelhosta-later-varre-an-vad-det-ar/
*  Köpa Bidimefor utan recept på nätet i Sverige | Bidimefor Online Apotek
Väldigt pigg hund som aldrig visat några övriga symtom på något, generisk bidimefor. The foreground is Astilbe, Hosta and Pachy ... Infektioner orsakade av adenovirus förekommer året runt, metformin 850mg, 500mg. Nu ger Equalis ut en rekommenderad metod för ...
  http://apotekvarer-sverige.life/bidimefor.html
*  Så tar sig gifter in i cellerna - kapar näringsupptaget | forskning.se
I sin avhandling visar Lars Nygård Skalman hur ögonviruset adenovirus 37 orsakar infektion i hornhinnan genom att interagera ...
  https://www.forskning.se/2017/05/16/sa-tar-sig-gifter-in-i-cellerna-kapar-naringsupptaget/
*  Pneumoni/lunginflammation hos får - SVA
RS-virus, parainfluensavirus typ 3, adenovirus, lungmask (Dictyocaulus filaria). *=normalflora.. Anaplasmos kan predisponera. ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/far/endemiska-sjukdomar-hos-far/pneumoni-lunginflammation-far
*  Vaccin mot Ebola kan finnas nästa år | Influensa | Dina mediciner
Vaccinet är baserat på ett adenovirus från schimpans som man har berikat med två Ebola-gener. När vaccinet infekterar en cell ... "Jag funderar på att resa med min hund Cleo. Han är en whippet och är ganska nervig Någon...". ...
  http://dinamediciner.se/nyheter/vaccin-mot-ebola-kan-finnas-nasta-ar
*  Köpa Haisigyn utan recept på nätet i Sverige | Haisigyn Online Apotek
Hej Vi har en hund som har anal säcks inflammation och behandlas med Först med Pencilin sedan så får han via en spruta i munnen ... Andra smittämnen, som hundens adenovirus typ-2, hundens herpesvirus typ-1, mykoplasma-arter, streptokocker, pasteurella-arter, ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/haisigyn.html
*  Infektionssjukdomar - SVA
Adenovirus. *Beskällarsjuka (Dourine). *Borrelios. *Botulism. *CEM (Contagious equine metritis), smittsam livmoderinflammation ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/hast/infektionssjukdomar-hast
*  Jennie - Mamma till Malva & Matte till Gizmo
Hund + Barn del 1. Jag tänkte blogga lite om hund och barn i familjen. Jag vet att det finns de som har hund före barn och de ... Övriga virus som kan var inblandade är Adenovirus typ-2 och Herpesvirus typ-1. De här olika mikroorganismerna kan inte smitta ... Hund eller katt? absolut hund men gillar katter med. Hus eller lägenhet? hus. Jeans eller klänning? jeans. Singel eller i ... En vit hund ska ha ren vit färg där hudpigment och fläckar kan synas. En "färgad" hund ska ha mer färg än det vita enligt SKK. ...
  http://jenniezen.blogg.se/2010/february/
*  Luftvägssjukdomar - SVA
Man bör undvika att binda upp hästarna högt och kort eftersom de då inte kan sänka huvudet för att hosta och rena luftvägarna. Infektionsagens kommer lättare ner i luftvägarna då huvudet hålls högt och den normala reningen fungerar inte optimalt. Ventilationen i transporten är en annan viktig detalj. Är luftväxlingen dålig får man stanna, öppna och byta ut luften.. Under långa transporter ska man kontrollera hästens temperatur regelbundet så att man snabbt upptäcker om något är under uppsegling. Andningsfrekvens liksom pulsfrekvens är också något som är lätt att kontrollera under transportpauser. Normalvärden för vuxna, friska hästar ligger under 38,2ºC i temperatur, 8-16 andetag och 25-40 hjärtslag per minut. Förhöjda värden kan indikera att allt inte står rätt till. Lindrigt förhöjda värden kan även bero på att hästen är stressad under transport eller att det är för varmt. Stress och värme påverkar också hästens immunförsvar negativt och en ...
  http://www.sva.se/djurhalsa/hast/luftvagssjukdomar-hast?lid=25059
*  Barnmedicin - a crash course. Jonas Ludvigsson - PDF
Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Grundkursen för lokalt smittskydds/ ... 71 Luftvägsvirus Rhinovirus Coronavirus Symptom Förkylning Förkylning Adenovirus Tonsillit, Gastroenterit, Pneumoni ...
  http://docplayer.se/1492216-Barnmedicin-a-crash-course-jonas-ludvigsson-121017.html
*  Scylla: oktober 2007
Om han hade lekt hund eller nått… men UTTER! fortsatte fröken. Här är hans håla, och här kryper han in pekade hon. Han är ... Och hög CRP kan man ha av virus också, adenovirus t ex. Och man kan ha normal CRP och ändå ha en bakteriell infektion, ...
  http://havstroll.blogspot.com/2007/10/
*  Bäst vattenfilter mot parasiter | livsvatten.se
Röda hund. Trichoderma spp.. Svamp. 4.1. Miljö. Mycotoxikos, Volatil organisk blandning. Ulociadium spp.. Svamp. 15. Miljö. ... Adenovirus. Virus. 0.08. Människor. Förkylning. Alcaligenes Viscolactis. Bakterie. 0.8-2.6. 0.6-1.0. Orsakar surhet i mjölk. ...
  http://livsvatten.se/vattenfilter/bast-vattenfilter-mot-parasiter/
*  PNEUMONI Vårdprogram - PDF
Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Grundkursen för lokalt smittskydds/ ... Används möjligtvis för typbestämning PCR/ag-påvisning NPH-prov Titerstegring 2-4 v mellanrum Adenovirus PCR/ag-påvisning NPH- ... En metod som påvisar adenovirus, influensa A och B, parainfluensa, RSV, metapneumovirus, coronavirus, enterovirus, rinovirus ...
  http://docplayer.se/1023776-Pneumoni-vardprogram.html

KennelklubbMultiple cloning site: En multiple cloning site eller polylinker är ett kort segment av DNA som innehåller många (mer än 20) klippsekvenser för restriktionsenzym. En polylinker är nödvändigt för att klippa och klistra i en plasmid.MiniatyrbullterrierValpsjukaHundens parvovirus: Hundens parvovirus typ 2 (CPV2, vardagligt parvo eller hundpest) är ett virus som huvudsakligen angriper hundar. Virussjukdomen är väldigt smittsam och sprids från hund till hund genom direkt eller indirekt kontakt med avföring.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Bindhinnekatarr: #OMDIRIGERING ÖgoninflammationTransfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Limfärger: Limfärger, målningsfärger där bindemedlet består av limämnen, till exempel förklistrad stärkelse, cellulosa, protein, kasein. Pigment och bindemedel är uppslammade i vatten.Höftledsdysplasi: Höftledsdysplasi (HD) är en sjukdom som är vanlig främst bland stora och medelstora hundraser. Sjukdomen är en felaktig utveckling av hundens höftled.PlasmidNjure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Processivitet: Processivitet är ett mått på hur effektiv varje byggande enzym i kopieringen av DNA är.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Centimorgan: Centimorgan, förkortat cM, är en enhet som används för genetiska kartor eller i samband med genetisk kopplingsanalys. 1 cM motsvarar en rekombinationsfrekvens på 1 %, vilket översatt till en fysisk karta är ungefär 1 miljon baspar.Aktivator (genetik): Aktivatorer är en grupp trans-agerande faktorer som binder till cis-regulativa element på DNA-strängar. Aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till DNA:t, samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till RNA.Lunginflammation


  • finns
  • Vi har över 60 års erfarenhet av hund och skriver om det mesta som rör hund och är störst på hundnyheter, motsvarande finns inte på svenska på internet. (dognews.se)
  • Från Australien finns beskrivet att cirka 70 procent av ett- och två-åriga hästar har antikroppar mot adenovirus. (sva.se)