Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.A2A-adenosinreceptorA1-adenosinreceptorAdenosindeaminas: Ett enzym som katalyserar hydrolys av adenosin till inosin med eliminering av ammoniak. Enzymet uppvisar stora vävnads- och artsvariationer, och har därför använts i genetiska studier och som diagnost iskt verktyg. EC 3.5.4.4.A3-adenosinreceptorA2B-adenosinreceptorAdenosinkinas: Ett enzym som katalyserar bildandet av ADP + AMP från adenosin + ATP. Medverkar vid återförande av adenosin till nukleinsyror. EC 2.7.1.20.A2-adenosinreceptorerAdenosine A2 Receptor AgonistsAdenosine A2 Receptor AntagonistsP1-receptorerAdenosine A1 Receptor AntagonistsAdenosine A1 Receptor AgonistsPurinergic P1 Receptor AntagonistsXantinerPurinergic P1 Receptor AgonistsAdenosinmonofosfat: Adenylsyra. Adeninnukleotid innehållande en fosfatgrupp som förestrats till en sockerdel i 2´-,3´- eller 5´-positionen.Adenosin-5´-(N-etylkarboxamid): En stabil adenosin-A1 och -A2-receptoragonist. I experiment hämmar den cAMP- och cGMP-fosfodiesterasaktivitet.TeofyllinAdenosine A3 Receptor AntagonistsReceptorer, purinergaAdenosine A3 Receptor Agonists2-kloradenosin: 2-kloradenosin. En metaboliskt stabil adenosinanalog som verkar som en adenosinreceptoragonist. Substansen har kraftig effekt på det perifera och centrala nervsystemet.Fenetylaminer: En grupp föreningar som utgör derivat av beta-aminoetylbensen, som strukturellt och farmakologiskt är besläktad med amfetamin.Fenylisopropyladenosin: N-isopropyl-N-fenyladenosin, ett medel mot blodfett. Syn. TH 162.Inosin: En purinnukleosid med hypoxantin bundet med N9-väteatomen till kol C1 i ribos. Den utgör ett mellanleed i nedbrytningen av puriner och purinnukleosider till urinsyra samt i purinsparande reaktionsförlopp. Den finns också i antikodonet hos vissa tRNA-molekyler.5`-nukleotidas: Ett glykoproteinenzym som finns i olika organ och i många celler. Enzymet katalyserar hydrolys av en 5´-ribonukleotid till en ribonukleosid och ortofosfat under närvaro av vatten. Det är kationberoend e och finns i membranbunden och löslig form. EC 3.1.3.5.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Adenosintrifosfataser: En grupp enzymer som katalyserar hydrolys av ATP i förening med annan funktion, som t ex transport av Ca(2+) genom ett membran. EC 3.6.1.3.TubercidinAdeninnukleotiderNukleosiddeaminaserKoformycin: En ribonukleosidsynergist och adenosindeaminashämmare från Nocardia interforma och Streptomyces kaniharaensis. Koformycin har föreslagits som antitumörmedelsynergist och immunsuppressivt medel.Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.TeobrominPentostatinAdenosinfosfosulfat: 5´-adenylsyra, monoanhydrid med svavelsyra. Den först bildade föreningen när ATP-sulfurylas verkar på sulfatjoner efter sulfatupptag. Synonymer är adenosinsulfatofosfat och APS.PurinerTioinosinTriazinerAdenin: En viktig purinbas. I djur- och växtceller förekommer det vanligen kondenserat med ribos eller deoxyribos i nukleosiderna adenosin och deoxyadenosin. Det är således en komponent i nukleinsyror, vissa nukleotider och många koenzymer. Det finns i bukspottkörteln och mjälten.Deoxiadenosiner: Adenosinmolekyler som kan ha ersättningar i samtliga positioner, men som saknar en hydroxylgrupp i ribosdelen.Purinergic AntagonistsKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Aminofyllin: Ett läkemedel som innehåller teofyllin och etylendiamin. Det är mer lättlösligt i vatten än vad teofyllin är, men har likartad farmakologisk verkan. Det används huvudsakligen vid astma.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.NukleosidtransportproteinerHypoxantin: Ett purin och intermediärt reaktionsämne i adenosinomsättningen och vid bildandet av nukleinsyror via räddningsprocessen.NukleotidaserHypoxantiner: Purinbaser besläktade med hypoxantin, en mellanstegsprodukt i urinsyrasyntesen och nedbrytningsprodukt vid adeninkatabolism.TriazolerNukleosiderApyras: Ett kalciumaktiverat enzym som katalyserar hydrolys av ATP till AMP och ortofosfat. Det verkar också på ADP och andra nukleosidtrifosfater och -difosfater. EC 3.6.1.5.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Adenylatcyklas: Ett enzym i lyasklassen som katalyserar omvandlingen av ATP till 3´,5´-cykliskt AMP och pyrofosfat. Enzymet finns i plasmacellmembran och aktiveras av vissa hormoner (epinefrin, vasopressin, glukagon och kortikotropin). Reaktionsprodukten, cykliskt AMP, har en viktig regleringsfunktion i ämnesomsättningen. EC 4.6.1.1.Bukladesin: N-(1-oxobutyl)adenosin-cykliskt 3',5'-(hydrogenfosfat)-2'-butanoat. Ett cykliskt nukleotidderivat som härmar verkan av endogent, cykliskt AMP och som förmår passera cellmembran. Det har kärlsammandrag ande egenskaper och används som hjärtstimulant.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.RibonukleosiderRåttor, Sprague-DawleyAdenosylhomocysteinasP2-receptorerKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Råttor, WistarNukleotiderHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.8-brom cyklisk adenosinmonofosfat: 8-bromadenosin-cykliskt 3´,5´-(vätefosfat). Ett långtidsverkande derivat av cykliskt AMP. Det aktiverar cykliskt AMP-beroende proteinkinas, men är resistent mot nedbrytning genom cykliskt AMP-fosfodie steras.ColforsinMagnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.Koffein: Ett metylxantin som förekommer naturligt i en del drycker och som används farmakologiskt. Koffeinets mest märkbara farmakologiska effekt är den stimulerande effekten på centrala nervsystemet, med ökad vakenhet och rastlöshet. Det har också avslappnande verkan på glatt muskulatur, stimulerar hjärtmusklerna och urinutsöndringen, och tycks ha positiv effekt vid behandling av vissa typer av huvudvärk. Bland de cellaktiviteter som påvisats är hämmande av cykliskt nukleotidfosfodiesteras en av de viktigaste.Extracellulärt rum: Utrymmet mellan celler, fyllt av vätska och amorfa och fibrösa ämnen.Hyperemi1-metyl-3-isobutylxantin: 3,7-dihydro-1-metyl-3-(2-metylpropyl)-1H-purin-2,6-dion. En kraftigt verkande cyklisk nukleotidfosfodiesterashämmare; pga denna verkan ökar substansen cykliskt AMP och cykliskt GMP i vävnad och aktive rar därmed cyklisk nukleotidberoende proteinkinaser.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.NorbornanerTidsfaktorerGenomspolningIsoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.S-adenosylcysteinPurinnukleosiderRadioligandanalysDinukleosidfosfater: En grupp föreningar bestående av en nukleotidmolekyl, till vilken kopplats ytterligare en nukleosid genom fosfatmolekylen eller -molekylerna. Nukleotiden kan innehålla ett antal fosfater.Fosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers biosyntes eller verkan.RNA EditingEkvilibrativ nukleosidtransportör 1: En undertyp av ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner som lätt hämmas av 4-nitrobensyltioinosin.Ro 20-1724Adenosindifosfatsocker: Estrar som bildas mellan aldehydkol i socker och det terminala fosfatet i adenosindifosfat.TionukleotiderPurinergic P2 Receptor AntagonistsGuanosin: En purinnukleosid bestående av guanin bundet via sitt N9-kväve till C1-kolet i ribos. Guanosin ingår i RNA, och dess nukleotider har stor betydelse i ämnesomsättningen.EnzymhämmareRåttor, inavlade stammarHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.SignalomvandlingEkvilibrativ nukleosidtransportör 2: En undertyp av ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner som är okänsliga för 4-nitrobensyltioinosin.TrombocytaggregationFosfotransferaser: En ganska stor grupp enzymer, omfattande inte bara dem som omvandlar fosfat, utan även difosfat,nukeotidylrester och andra. Dessa har indelats efter acceptorgrupp. EC 2.7.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Glyburid: Ett sulfonylureaderivat mot diabetes med verkningsmekanismer liknande dem hos klorpropamid.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.SuraminCellinjeSyrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.3´5´-cyklisk nukleotidfosfodiesteras: Ett enzym som katalyserar hydrolys av cykliskt AMP till adenosin-5´-fosfat. Enzymet är utbrett i djurvävnad och kontrollerar nivån av intracellulärt cykliskt AMP. Det har också verkan på 3´,5´-cyklisk t IMP och 3´,5´-cykliskt GMP. EC 3.1.4.17.Formyciner: Pyrazolopyrimidinribonukleosider från Nocardia interforma. De har antitumör- och cytostatisk verkan.Cykliskt AMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt AMP (cAMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester på proteiner. EC 2.7.10.-.Kemisk stimuleringPurinnukleosidfosforylasKranskärl: Hjärtats vener och artärer.AMP-deaminas: Ett enzym som katalyserar deaminering av AMP till IMP. EC 3.5.4.6.Kaliumkanaler: Cellyteglykoproteiner som uppvisar selektiv genomsläpplighet för kaliumjoner. Det finns åtminstone åtta större grupper av K-kanaler, med dussintals olika underenheter.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Purinergic P2 Receptor AgonistsIschmisk prekonditionering, myokardiell: Exponering av hjärtmuskelvävnad för korta, upprepade perioder av kärltillslutning i syfte att göra hjäörtmuskulaturen motståndskraftig mot skadliga effekter av ischemi och återgenomblödning. Förexponeringens tidslängd och antalet gånger vävnaden utsätts för ischemisk och genomblödningsmanipulation kan variera, med ett genomsnitt på 3 - 5 minuter.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.RibosBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Dilazep: Kranskärlsutvidgande medel med viss antiarytmiverkan.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.UridintrifosfatAffinitetsmarkörer: Analoger till substanser som binder naturligt till aktiva platser på proteiner, enzymer, antikroppar, steroider eller fysiologiska receptorer. Dessa analoger bildar en stabil, kovalent bindning och hä mmar därmed proteinet eller steroiden.Möss, inavlade C57BLDideoxiadenosin: En dideoxinukleosidförening där 3'-hydroxigruppen på sockerdelen ersatts av ett väte. Denna förändring hindrar bildandet av fosfodiesterbindningar, nödvändiga för sammansättningen av nukleinsyrakedjor. Föreningen hämmar HIV-replikation på så sätt att den avslutar virus-DNA-kedjor genom att binda till omvänt transkriptas. Medlets huvudsakliga biverkning är njurtoxicitet. Dideoxiadenosin metaboliseras snabbt in vivo till didanosin (ddl) genom enzymatisk deaminering, varpå ddl omvandlas till dideoxiinosinmonofosfat och slutligen till dideoxiadenosintrifosfat, den förmodade aktiva metaboliten.Isopentenyladenosin: N(6)-[delta(3)-isopentenyl]adenosin. Ett isopentenylderivat av adenosin som ingår i cytokininfamiljen bland tillväxtreglerämnen hos växter.Undertryckande, kemiskt

*  Adenosin Life Medical injektions-/infusionsvätska, lösning 5 mg/ml - Handla på Apoteket.se

Köp Adenosin Life Medical injektions-/infusionsvätska, lösning 5 mg/ml hos Apoteket - Råd online och alla läkemedel i lager. ... 2. Vad du behöver veta innan du använder Adenosin Life Medical. Använd inte Adenosin Life Medical Du kommer att få Adenosin ... Adenosin Life Medical 5 mg/ml, Injektions-/infusionsvätska, lösning. (Adenosin). Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ... 1. Vad Adenosin Life Medical är och vad det används för. Adenosin Life Medical är ett läkemedel mot arytmi. Det används för att ...
https://apoteket.se/produkt/adenosin-life-medical-injektions-infusionsvatska-losning-5-mg-per-ml-10-x-50-milliliter-injektionsflaska-107293/

*  Läppbalsam

Adenosin som har lenande egenskaper.. Erborian Camellia for Lips ska ge näring till läpparna och verka utjämnande. Masken ...
https://daisybeauty.com/tagg/lappbalsam/

*  Koffein - Wikipedia

Koffeinets effekt beror främst på att den blockerar receptorer för adenosin i centrala nervsystemet. Adenosin är en ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koffein

*  Hussvamp, en av husets fiender - Byggnadsvårdsföreningen

Genom att undersöka innehållet av atp (adenosin trifosfat) i cellerna kan man idag säkert skilja detta vilotillstånd från rena ...
byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/röta-svamp-insekter/hussvamp-en-av-husets-fiender

*  Krav & Kapacitetsanalys i långdistanssimning på öppet vatten. - PDF

Adenosin-Tri-Phosfat Utgör cellernas omedelbara bränsle Kroppens ATP-förråd: 80-100 g Dygnsbehov: ~75 % av kroppsvikten ... Konditionsträning Korsbryggecykeln ATP Adenosin-Tri-Phosfat Utgör cellernas omedelbara bränsle Kroppens ATP-förråd: 80-100 g ...
docplayer.se/2023714-Krav-kapacitetsanalys-i-langdistanssimning-pa-oppet-vatten.html

*  Köpa Apo-amilzide utan recept på nätet i Sverige | Apo-amilzide Online Apotek

Adenosin sänker vakenheten så resultatet blir en ökad vakenhet av. Anamnes: Vid en akut bristning av hälsenan upplever ...
apotekvarersverige.life/apo-amilzide.html

*  Hjärtrytmrubbningar | Läkemedelsboken

Adenosin i snabb intravenös bolusinjektion, initialt 5 mg, är förstahandsval för att bryta en takykardi. För barn ska adenosin ... Spädning av adenosin till 2,5 mg/ml rekommenderas för spädbarn , 5 kg. Läkemedlet ger en kortvarig blockering i AV-noden och ... Vid utebliven effekt ges adenosin intravenöst som snabb bolusinjektion. Startdos för spädbarn är 0,15 mg/kg kroppsvikt och för ... Akut behandling med adenosin eller elkonvertering enligt ovan är som regel mindre framgångsrik men bör prövas. Den akuta ...
https://lakemedelsboken.se/kapitel/hjarta-karl/hjartrytmrubbningar.html

*  EKG algoritm vid takyarytmier | Vårdgivarguiden

Om ej kontraindikation för Adenosin så kan detta prövas (terapeutiskt och/eller diagnostiskt). Vid VT händer ingenting. Vid ...
vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/Vardriktlinjer/AkutHjartsjukvard/Arytmier/EKG-algoritm-vid-takyarytmier/

*  Ansikte-arkiv - Styleport

HUDTERAPEUTEN TIPSAR Adenosin är ett jäst-derivat som fungerar bra som en lugnande och reparerande ingrediens. Användning: ... samt peptider av ris och adenosin. Dessa verkar återfuktande, mjukgörande, balanserande och ger huden lyster. *Djupverkande ...
styleport.se/product-category/ansikte/?show_products=43

*  Idéalia Life Serum| Vichy

Innehåller lysteraktiverande extrakt av lakrisrot kombinerat med antioxiderande flavonoider från citrusfrukter, adenosin och ...
vichy.se/anti-age/Serum-till-alla-hudtyper-IDÉALIA/p9082.aspx

*  livetmedGud.blogg.se - Säg till Gud.....

När subenheterna som är längst ner öppnar sig kommer en förbrukad energimolekyl kallad adenosindifosfat (ADP) in i maskinen. ...
livetmedgud.blogg.se/2013/june/sag-till-gud.html

*  Prislista för utomlänsvård samt för utlandspatienter inom EU PDF

Holter och ev AVblockering med adenosin. Övervakning vårdavd med telemetri före och under insättning av arytmibeh. ...
docplayer.se/1180212-Prislista-for-utomlansvard-samt-for-utlandspatienter-inom-eu-2015.html

*  09/19/15 | Nyhetsbloggen

Emellertid sker det nu via adenosin-systemet där vi har vad vi kanske kan kalla för en buffert-verkan för att möjliggöra att vi ... Möjligen gäller kanske när cannabis-drogerna skalas upp i population att dynamik från adenosin-dynamiken ger effekt störande ...
senaste-nyheter.blogspot.com/2015_09_19_archive.html

*  Hjärnfysik - en blogg om hjärnan och löpning: september 2011

... adenosin (2) ADHD (2) ai (4) Alberto Salazar (1) Alghero (1) algoritmer (1) alkohol (3) allergier (1) ALS (1) alzheimer (5) ... Adenosin samlas i hjärncellerna när man är vaken och de fäster vid speciella receptorer på cellens yta och "säger åt" dem att ... återställa hjärnans kapacitet med hjälp av koffeintuggummin eftersom koffein och trötthetsämnet adenosin kan binda till samma ...
hjarnfysik.blogspot.com/2011_09_01_archive.html

*  Kväveoxid - Wikipedia

Adenosin · ADP · AMP · ATP. Spåraminer. 3-Jodtyronamin · 5-MeO-DMT · Bufotenin · DMT · N-Metyltryptamin · Oktopamin · ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxid

*  05/12/15 | Nyhetsbloggen

... nersidan för koffein märks väl mest konkret synligt när gamlingar får kaffe på hemmet och somnar men effekten via adenosin är ...
senaste-nyheter.blogspot.com/2015_05_12_archive.html

*  Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider - PDF

Övriga medel vid hjärtsjukdomar C01E B10 Adenosin (Adenosin Item) C - 2 ...
docplayer.se/1833477-Svenska-lakemedelssubstanser-i-atc-ordning-med-karenstider.html

*  AVRINNINGSOMRÅDETS :: Information om AVRINNINGSOMRÅDETS :: Kryssakuten.se -- Korsordshjälp - Korsordslexikon - Fusk för...

ADENOSIN. Visa alla. Sök efter AVRINNINGSOMRÅDETS på: Wikipedia Wiktionary Google NE.se SAOB SAOL ...
kryssakuten.se/Details.aspx?word=AVRINNINGSOMRÅDETS

*  Medicinsk informationssökning (Arterioler • Definitionerna)

Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en ... är en ester mellan fosforsyra och nukleosid en adenosin amp består av en fosfatgrupp socker arten ribos och adenin se även ... ämne som agerar antagonist mot en adenosinreceptor det vill säga binder till denna och hindrar adenosin att binda till receptor ... Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. ...
lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Arterioler&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Purinergic P1 Receptor Antagonists • Definitionerna)

Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en ... adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner ... Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. ... NervcellerSerotoninblockerareAdenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. ...
lookformedical.com/definitions.php?lang=6&q=Purinergic P1 Receptor Antagonists

*  Medicinsk informationssökning (A2B-adenosinreceptor • Definitionerna)

Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en ... AMP från adenosin + ATP. Medverkar vid återförande av adenosin till nukleinsyror. EC 2.7.1.20.A2-adenosinreceptorerAdenosine A2 ... adenosin. Ett isopentenylderivat av adenosin som ingår i cytokininfamiljen bland tillväxtreglerämnen hos växter.Undertryckande ... EC 3.1.3.5.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp ...
lookformedical.com/definitions.php?q=A2B-adenosinreceptor&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Inosin • Definitionerna)

Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en ... I djur- och växtceller förekommer det vanligen kondenserat med ribos eller deoxyribos i nukleosiderna adenosin och ... Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Inosin&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (AMP-deaminas • Definitionerna)

Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en ... EC 3.5.4.6.NukleotiddeaminaserAdenosindeaminas: Ett enzym som katalyserar hydrolys av adenosin till inosin med eliminering av ... EC 3.5.4.12.NukleosiddeaminaserCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid ... EC 3.1.3.5.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. ...
lookformedical.com/definitions.php?q=AMP-deaminas&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Dipyridamol • Definitionerna)

Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en ... Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. ... Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Dipyridamol&lang=6

Adenosindeaminas: Adenosindeaminas är ett enzym är involverat i metabolismen av puriner, det deaminerar nukleotiden adenosin till inosin genom att substituera dess aminogrupp med en ketogrupp. Inosinet i sin tur kan deribosyleras av ett annat enzym, purinnukleosidfosforylas, vilket ger ribos och hypoxantin.Teofyllin: Teofyllin, med systematiskt namn 1,3-dimetylxantin och summaformel C7H8O2N4 är en xantin som förekommer som spårämne i te. Det har en bronkodilaterande effekt, och kan ges till patienter med obstruktiv lungsjukdom, till exempel KOL.Teobromin: Teobromin, 3,7-dimetylxantin, C7H8O2N4, en naturligt förekommande centralt stimulerande substans, återfinns huvudsakligen i kakaobönor. Teobromin är besläktat med koffein och teofyllin men ger svagare effekter än dessa.Puriner: Puriner är en grupp heterocykliska kväveföreningar. Ämnen i denna grupp är mycket vanliga i celler, där de ingår i DNA och RNA samt fungerar som energibärare.CyanursyraAdeninEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Triazol: En triazol är en kväveheterocyklisk förening med summaformeln C2H3N3. Ringen består av två kolatomer och tre kväveatomer, vilket ger upphov till två isomerer.Nukleosid: En nukleosid är en organisk molekyl bestående av en kvävebas (en purin eller en pyrimidin) och en sockermolekyl (deoxiribos eller ribos). Om man dessutom lägger till en eller flera fosfatgrupper får man en nukleotid som är en byggsten i DNA och RNA.Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.KennelklubbMagnesiumacetat: Magnesiumacetat, eller ättiksyrad magnesia, är ett vitt, kristallinskt pulver eller en kristallinsk massa, som är lättlöslig i vatten och alkohol. Det delinkveras i fuktig luft och smälter vid 80°C.KoffeinHyperemiVasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Tan (kaninras)Fenkamfamin: Fenkamfamin (Reactivan), summaformel C15H21N, är ett centralstimulerande medel. Preparatet togs ursprungligen fram under 1960-talet som ett hungersdämpande medel, men drogs tillbaka på grund av missbruk och att det framkallade beroende.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".


finns


  • Det finns begränsad information om användande av Adenosin Life Medical under graviditet. (apoteket.se)

kommer


  • Du kommer att få Adenosin Life Medical antingen som en injektion eller som en infusion (dropp). (apoteket.se)
  • Innan du får Adenosin Life Medical kommer din läkare ställa frågor om din medicinska historia (tidigare sjukdomar). (apoteket.se)
  • När subenheterna som är längst ner öppnar sig kommer en förbrukad energimolekyl kallad adenosin di fosfat (ADP) in i maskinen. (blogg.se)