Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.NikotinreceptorerReceptorer, kolinergaalpha7 Nicotinic Acetylcholine ReceptorBungarotoxiner: Neurotoxiska proteiner i Formosakraitens (Bungarus multicinctus, en giftsnok) gift. Alfa-bungarotoxin blockerar nikotinacetylkolinreceptorer. Beta- och gamma-bungarotoxiner har presynaptisk verkan och frigör acetylkolin.TorpedoVesicular Acetylcholine Transport ProteinsMuskarinreceptorerNikotinblockerareNikotinstimulerareElektriskt organ: Ett organ bestående av omvandlade muskelfibrer som bildar skivformade, flerkärniga plattor ordnade som seriekopplade batterier och inbäddade i en geléliknande massa hos ca 250 olika arter av elektriska fiskar. En stor torpedrocka kan ha uppemot en halv miljon plattor. Sådana omvandlade muskelfibrer kan förekomma i olika kroppsdelar, som t ex kropp och svans hos elektrisk ål, hyobrankialapparaten hos stingrocka och de utstickande ögonmusklerna hos stjärnkikare (Uranoscopidae). Kraftiga elorgan avger korta stötar flera gånger per sekund. Deras uppgift är att förlama byten eller skrämma rovdjur. En stor torpedrocka kan alstra stötar med en spänning på mer än 200 volt, nog för att paralysera en människa.Atropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.NikotinFysostigmin: En kolinesterashämmare som snabbt tas upp genom membran. Den kan användas lokalt på bindhinnan. Neuromuskulär förbindelseKarbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.TubokurarinKolinerga medel: Alla läkemedel avsedda att verka på kolinerga system. Hit räknas agonister och antagonister, medel som påverkar acetylkolincykeln och medel som har verkan på de kolinerga nervcellernas överlevnad. Termen kolinerga medel används fortfarande i den mer inskränkta betydelsen muskarinagonister, även om de flesta moderna textböcker avråder från detta bruk.Muskarinblockerare: Preparat som binds till, men inte aktiverar, kolinerga muskarinreceptorer, och därmed blockerar verkan av endogent acetylkolin eller exogena stimulanter. Muskarinantagonister har utbredd verkan, bl a på iris och ögats ciliarmuskel, hjärta och blodkärl, andningsvägarnas sekretion, spottkörtlarna, mag-tarmsystemet, tarmrörligheten, urinblåsespänningen och det centrala nervsystemet. Antagonister med förmåga att särskilja mellan olika muskarinreceptortyper och tillåta bättre kontroll av perifera och centrala verkningar håller på att utvecklas.Kolin: En basisk beståndsdel av lecitin som förekommer i många växter och djurorgan. Det är viktigt som prekursor till acetylkolin, som metylgivare i olika metaboliska processer och i fettomsättningen.Kolinesterashämmare: Medel som hämmar kolinesteraser. Nervtransmittersubstansen acetylkolin hydrolyseras snabbt och inaktiveras av kolinesteraser. När kolinesteraser hämmas förstärks verkan av endogent acetylkolin vid kolinerga synapser. Kolinesterashämmare har omfattande klinisk användning för sin förmåga att öka den kolinerga effekten på mag-tarmkanalen, urinblåsan, ögat och skelettmusklerna; de används också för sin effekt på hjärtat och det centrala nervsystemet.Acetylkolinesteras: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av acetylkolin och vatten till kolin och acetat. Det förekommer i den grå nervvävnaden, i röda blodkroppar och i musklernas motoriska ändplattor. Reaktionen bryt er ned acetylkolin som frigjorts vid de neurohumorala kopplingarna och tillåter därmed att impulsöverföreingen återupprättas. EC 3.1.1.7.Muskarin M2-receptorKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Muskarinstimulerare: Preparat som binds till och aktiverar kolinerga receptorer (muskarinreceptorer). Muskarinstimulerare används mest för att öka spänningen i den glatta muskulaturen, särskilt i mag-tarmkanalen, urinblåsan och ögat. De kan även användas för att sänka hjärtfrekvensen.Muskarin M1-receptorMyasthenia gravisKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Muskarin M3-receptorParasympatomimetikaMotorisk ändplatta: Det specialiserade, postsynaptiska området i en muskelcell. Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.Mekamylamin: En nikotinantagonist som absorberas lätt från tarmen och passerar blod-hjärnbarriären. Mekamylamin har använts som ganglieblockerare vid behandling av högt blodtryck, men används, som de flesta ganglieblockerare, oftast som forskningsverktyg.Kolin-O-acetyltransferas: Ett enzym som katalyserar bildandet av acetylkolin ur acetyl-CoA och kolin. EC 2.3.1.6.Akonitin: 16-etyl-1-alfa,6-alfa,19-beta-trimetoxy-4-(metoxymetyl)-akonitan-3-alfa,8,10-alfa,11,18-alfapentol, 8-acetat-10-benzoat. En giftig alkaloid från roten av Aconitum napellus L. Används för att framkalla arytmi hos experimentdjur.NitroprussidDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Konotoxiner: Peptidnervgifter från de fiskätande kägelsnäckorna (Conidae). De innehåller 13-29 mycket basiska aminosyror och är starkt korslänkade med disulfidbindningar. Tre typer av konotoxiner finns: omega-, alfa- och my-. Omegakonotoxiner hämmar spänningsaktiverat kalciumupptag i det presynaptiska membranet och därmed frisläppande av acetylkolin. Alfakonotoxiner blockerar den postsynaptiska acetylkolinreceptorn. Mykonotoxiner hindrar uppkomsten av muskelrörelsepotentialer.Kolinerga stimulerare: Medel som binder till och aktiverar kolinerga receptorer. Syn. kolinerga agonister.AzocinerParasympatikusblockerareOxotremorinKobraneurotoxiner: Toxiner i kobraormars (Naja) gift som blockerar kolinerga receptorer. Två specifika proteiner har beskrivits, ett litet (kort, typ I) och ett stort (långt, typ II). Dessa finns också i giftet hos andr a elapidarter.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Parasympatiska nervsystemetKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Quinuclidinyl BenzilateAgrin: En proteinkomponent i det synaptiska basalmembranet. Den har visat sig framkalla anhopning av acetylkolinreceptorer på ytan av muskelfibrer, och andra synapsmolekyler vid såväl återbildning som utveck ling av synapser.Membranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Kolinerga fibrer: Nervtrådar som efter impuls frigör acetylkolin vid synapsen.Hexametoniumföreningar: Föreningar som innehåller en hexametylen-bis(trimetylammonium)katjon. Dessa har blodtryckssänkande verkan och verkar även som selektiva ganglieblockerare.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.N-metylskopolaminElektrostimuleringHemikolinium 3: En kraftfull hämmare av högaffinitetsupptaget av kolin. Dihydro-beta-erytroidin: Dihydroanalogen till beta-erytroidin. Kolinerga blockerare: Medel som binder till, men inte aktiverar kolinerga receptorer, och som därmed blockerar verkan av acetylkolin eller kolinerga agonister. Syn. kolinerga antagonister.Muskeldenervering: Resektion eller avlägsnande av nerverna till en muskel eller muskelvävnad.Bicykliska föreningar, heterocykliska: En klass mättade föreningar bestående av endast två ringar med två eller fler gemensamma atomer och åtminstone en heteroring, och som får sitt namn efter en öppen kolvätekedja med samma totalantal ato mer.Scopolamine HydrobromideNeostigminElectrophorus: Ett släkte fiskar inom familjen Gymnotiformes, vilka har förmåga att alstra elektriska urladdningar som kan paralysera andra fiskar och byten. Arten E. electricus är mer känd som elektrisk ål (fast den inte är en egentlig ål).Synaptisk överföringGlatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.KinolizinerGallamintrietiodid: Ett syntetiskt, icke-polariserande blockerande medel. Verkningsmekanismerna liknar dem hos tubokurarin, men gallamintrietiodid blockerar hjärtvagusnerven och kan ge sinustakykardi och ibland högt blodtryck och ökad pumpvolym. Det bör ges med försiktighet till patienter med risk för hög hjärtfrekvens, men kan med fördel ges till patienter med bradykardi.Muskarin M4-receptorJontofores: Tillförsel, med elektrisk ström, av joner av lösliga salter till vävnader i behandlingssyfte. I den medicinska litteraturen beskrivs metoden som ett förlopp för att öka läkemedels genomträngningsförmåga i ytvävnader med hjälp av elektrisk ström. Jontofores har ingenting att göra med jonbyte, luftjonisering eller fonofores, vilka inte kräver elektrisk ström.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.NervcellerDekametoniumföreningar: Föreningar som innehåller en dekametylenbis(trimetyl)ammoniumradikal. Dessa föreningar är ofta verksamma som neuromuskulära depolariseringsmedel.PirenzepinKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.NoradrenalinAmfibiegifter: Gifter från grodor, paddor, salamandrar osv. Giftkörtlarna är oftast belägna i huden på ryggen och innehåller bl a kardiotoxiska glykosider. Gifterna har använts som pilgift och omfattar bufogenin, bu fotoxin, bufagin, bufotalin, histrionikotoxiner och pumiliotoxin.Dimetylfenylpiperaziniumjodid: En selektiv nikotinagonist som används för forskningsändamål. DMPP aktiverar nikotinreceptorer i autonoma ganglior, men har liten effekt på nerv-muskelkontakten.Synaptiska membranXenopus laevisJonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.Ileum: Den nedersta och smalaste delen av tunntarmen, mellan jejunum (tunntarmens övre del) och ileocekalklaffen överst i tjocktarmen.ElektrofysiologiRåttor, Sprague-DawleyKurare: Extrakt från ett flertal växter, bl a Strychnos toxifera, S. castelnaei, S. crevauxii och Chondodendron tomentosum, som orsakar förlamning av skelettmuskulatur och som används tillsammans med allmän narkos. Dessa växtextrakt är giftiga och får endast användas i samband med konstgjord andning.MuskarinMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Hexametonium: En kolinerg nikotinreceptorantagonist som ibland kallas ganglieblockerarprototypen. Den tas med svårighet upp i mag-tarmkanalen och passerar inte blod-hjärnbarriären. NeurotransmittorsubstanserMyastena syndrom, medföddaMuskarin M5-receptorKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Ganglier, autonoma: Anhopningar av nervceller och deras utskott i det autonoma nervsystemet. I de autonoma nervknutorna bildar pregangliefibrer från centrala nervsystemet synapser till de nervceller vars axoner utgör de postgangliefibrer som leder till målorganen. Ganglierna innehåller även interna nervceller och stödceller, och preganglietrådar som passerar igenom till andra ganglier.Mikrodialys: En teknik för mätning av extracellulära halter av ämnen i vävnader, vanligen in vivo, med hjälp av en liten sond försedd med ett halvgenomsläppligt membran. Man kan även tillföra ämnen till vävnader genom membranet.Ganglier, parasympatiska: Nervknutor i det parasympatiska nervsystemet, omfattande ciliar-, pterygopalatinus-, submandibular- och öronganglierna i huvudet, samt ändnervknutorna till målorgan i bröstkorg och buk.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Patch-clamp-teknikerKolinesteraser: EC 3.1.1.7 - 3.1.1.8.NervändslutPiperidinerBiologiska faktorerOocyterUnderarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.PyridinerReceptoraggregationProtein-underenheterTetrodotoxinSynapserMellangärde: Den mellanvägg av fibrös muskulatur som skiljer brösthålan från bukhålan. Sammandragning av mellangärdet ökar bröstkorgens volym och underlättar inandning.Omega-N-metylargininRåttor, WistarTidsfaktorerCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Cholinergic NeuronsNitroargininMetakolinföreningar: En grupp föreningar som är derivat av beta-metylacetylkolin (metakolin).Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Gangliestimulerande medel: Medel som härmar nervsignalöverföring genom att stimulera nikotinreceptorerna på autonoma postganglienervceller. Hit hör inte läkemedel som indirekt förstärker ganglieöverföringen genom att öka frisättandet eller bromsa nedbrytningen av acetylkolin eller genom icke-nikotineffekter på postganglienervceller, och heller inte ospecifika kolinerga agonister.SerotoninHistamin: En amin med depressoreffekt, erhållen genom enzymatisk dekarboxylering av histidin. Histamin är en kraftig stimulerare av utsöndringen i magen, ger sammandragning av luftrörens glatta muskulatur, verkar kärlvidgande och tjänar som centralt verkande nervsignalsubstans.SynaptosomerNeuromuskulära depolariserande medelBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Bidning, kompetitivMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Ammoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.XenopusGalantamin: Ett bensazepin från växten Galanthus. Det är en kolinesterashämmare som används för att motverka muskeleffekterna av gallamintrietiodid och tubokurarin och som provats till behandling av Alzheimers sjukdom och andra CNS-sjukdomar.OrmarLuftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.Anabasin: 2-(3-pyridyl)piperidin. Ett insektmedel.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.NitroglycerinTarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.ProadifenVasomotoriska systemetVagusnervGanglieblockerande medel: Medel som främst verkar genom att stoppa nervsignalöverföringen via nikotinreceptorer på autonoma postganglienervceller. Eftersom de har så bred verkan, omfattande blockering av både sympatiska och parasympatiska system, har de i terapeutiskt bruk till stor del ersatts av mer specifika läkemedel. De används dock fortfarande för blodtrycksreglering hos patienter med dissekerande aortaaneurysm och för att sänka blodtrycket under operationer.Kaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Plexus myentericusCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Alkaloider: Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.ParaoxonAzetidinerBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.RadioligandanalysNG-nitroargininmetylesterRana pipiensArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.TritiumLäkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.QuinuclidinesCellinjeFenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.JonkanalstyrningNeuromuskulära blockerareNervgifterElektrisk ledningsförmåga: Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.Ligander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.EnzymhämmareRegionalt blodflödeAlloster reglering: En aktivators eller hämmares inverkan på t ex ett enzyms aktivitet genom att binda till annan plats på enzymet än dess aktiva centrum.Hippocampus: En förhöjd vindling av grå substans som sträcker sig längs hela bottnen av sidoventrikelns temporalhorn. Hippocampus, subiculum och gyrus dentatus (den tandade vindlingen) utgör hippocampusformationen. Ibland räknas även entorinalkortex hit.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Substans PKycklingembryoArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.SvettkörtlarDopamin: En av katekolaminsignalsubstanserna i hjärnan. Den uppstår ur tyrosin och är prekursor till norepinefrin och epinefrin. Dopamin är en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnans extrapyramidala system och av betydelse för rörelseregleringen. En familj av receptorer (dopaminreceptorer) förmedlar dess verkan.Hjärnbark: Det tunna lager av grå substans på hjärnhalvornas yta som utvecklas från telencefalon och veckas i vindlingar. Barken har nått sin högsta nivå av utveckling hos människan och ansvarar för den intellek tuella prestationsförmågan och de högre mentala funktionerna.Myasthenia gravis, autoimmun, experimentellKranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Ganglier, sympatiska: Nervknutor i det sympatiska nervsystemet, omfattande de paravertebrala (vid sidan av ryggraden) och prevertebrala (belägna framför ryggraden) ganglierna. Bland dessa finns de sympatiska kedjeganglierna, den övre, mellersta och nedre halsnervknutan, njuraortaknutan, bukganglierna och ganglion stellatum (halsens stjärnnervknuta).Bensylidenföreningar: Föreningar baserade på kolväteradikalen C6H5CH=.KinoxalinerRåttor, inavlade stammarAnura: En ordning under klassen Amphibia, inkluderande flera familjer av grodor och paddor.FencyklidinIsoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Katekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.gamma-Aminosmörsyra: Den vanligaste blockerande nervsignalsubstansen i central nervsystemet.Fiskar: En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.Motorneuron: Nervceller som aktiverar muskelceller.Arekolin: En alkaloid från arekanöten (Areca catechu), som är frukten från ett palmträd. PilokarpinSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.ProteinbindningNootropa medelProkainKobragifter: Gift från ormar av släktet Naja (familjen Elapidae). Giftet innehåller många specifika proteiner med cytotoxiska, hemolytiska, neurotoxiska och andra egenskaper. Liksom andra elapidgifter är de rika p å enzymer. De omfattar kobraminer och kobralysiner.Kemisk stimulering

*  Acetylkolin - Wikipedia
Det parasympatiska nervsystemet använder endast acetylkolin som neurotransmittor. Acetylkolin frisätts från motorneuron till ... Acetylkolin är en signalsubstans som finns i bl.a. synapserna mellan nerver och muskler. System där signalerna överförs av ... Acetylkolin bryts snabbt ned av enzymet acetylkolinesteras och synapsen är redo att ta emot en ny signal. ... Acetylkolin förekommer också i hjärnans cortex där det verkar upprätthålla den normala elektriska aktiviteten och därmed ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetylkolin
*  Tårkörtel - Wikipedia
acetylkolin, vasoaktiv intestinal peptid eller noradrenalin. Hormoner har också en roll i regleringen av tårkörtelns sekretion ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A5rk%C3%B6rtel
*  Sl upp antikolinergiska mnen, anticholinergica, antikolinergika, antikolinerga mnen p Psykologiguiden i Natur & Kulturs...
Detta beror p att acetylkolin och dopamin normalt balanserar varandra i de delar av hj rnan som reglerar k nsloreaktioner. Vid ... det vill s ga s dana som reagerar med hj lp av neurotransmittorn acetylkolin. ... blockering av acetylkolin med antikolinerga mnen ger dopaminet upphov till muskelstelhet, hallucinationer, maniskt beteende, f ...
  http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=antikolinergiska+%C3%A4mnen%2C+anticholinergica%2C+antikolinergika%2C+antikolinerga+%C3%A4mnen
*  Otto Loewi - Wikipedia
Den första kemiska signalsubstans som han identifierade var acetylkolin. År 1936 erhöll han Nobelpriset i fysiologi eller ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Otto_Loewi
*  Kolinerg receptor - Wikipedia
Kolinerga receptorer är receptorer som har acetylkolin som ligand. De delas i sin tur in i två större grupper: muskarinerga ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolinerg_receptor
*  Gallblåsa - Wikipedia
Det är bara blåsans sammandragning som stimuleras av acetylkolin. Gallblåsans vägg byggs upp av fem lager (inifrån och ut): En ... En tömning av gallblåsan utlöses även, dock i betydligt mindre grad, av acetylkolin som utsöndrats av innerverande nerver. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gallbl%C3%A5sa
*  Synaps - Wikipedia
Andra neurotransmittorer såsom acetylkolin och glutamat exciterar det postsynaptiska membranet. Slutligen är det nödvändigt att ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Synaps
*  Alzheimers sjukdom - Wikipedia
... neuroner som sänder nervsignaler med hjälp av acetylkolin). Effekten av detta blir en lägre halt av acetylkolin i hjärnan. ... I alzheimerpatientens hjärna finner man låga halter av acetylkolin, höga halter av glutamat. En alzheimerpatient förlorar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Alzheimers_sjukdom
*  Signalsubstans - Wikipedia
... noradrenalin och acetylkolin. Acetylkolin är också en vanlig transmittor i motoriska nerver (perifera nervsystemet). Totalt ... Dessutom binder de ofta till jonkanaler (se synaps). De som är identifierade är: Acetylkolin Dopamin Noradrenalin Adrenalin ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsubstans
*  Acetylkolinesteras - Wikipedia
Eftersom acetylkolin finns i nästan alla djur används acetylkolinesterasinhibitorer även i olika bekämpningsmedel mot insekter ... Acetylkolinesteras är ett enzym som bryter ned acetylkolin, en signalsubstans i nervsystemet. Om acetylkolinesteras på något ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetylkolinesteras
*  Motorändplatta - Wikipedia
I presynapsen finns vesiklar fyllda med acetylkolin samlade vid speciella områden (eng. Active Sites) på det presynaptiska ... I postsynapsens plasmamembran sitter en typ av jonotropa receptorer specifika för acetylkolin, vilkas jonkanaler öppnas så fort ... Motorändplattan kan ses som kopplingspunkter mellan nervsystemet och muskeln där signalsubstansen acetylkolin utsöndras från ... med plasmamembranet och frisläpper acetylkolin i synapsklyftan. Synapsklyftan är typiskt cirka 100 nm bred och innehåller bland ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%A4ndplatta
*  Parietalcell - Wikipedia
Parietalcellerna kan stimuleras av hormonet gastrin, av acetylkolin från nerver, och av histamin. En liten andel (4%) av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Parietalcell
*  Cytisin - Wikipedia
... är en acetylkolin-agonist, och har en stark bindningsaffinitet för nikotin-acetylkolinreceptorn. Som en farmaceutisk beredning ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cytisin
*  Pantotensyra - Wikipedia
Syntesen av fettsyror, kolesterol, hormoner i binjurebarken och acetylkolin är beroende av CoA. Av Livsmedelsverket ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pantotensyra
*  Stridsgas - Wikipedia
Eftersom acetylkolin inte kan brytas ned leder detta till att muskeln inte kan slappna av. Döden orsakas därför av kramper i ... Acetylkolin utsöndras i utrymmet mellan nerv och muskel och bryts ner av enzymet acetylkolinesteras. Enzymet tar emot ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Stridsgas
*  Brännässla - Wikipedia
Aktiva ämnen är vitamin C, järn och, i färsk växt, även histamin, acetylkolin och myrsyra. Stjälken har tidigare använts för ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nn%C3%A4ssla
*  Serin - Wikipedia
Serin kan i organismen omvandlas till fysiologiskt viktiga ämnen som acetylkolin, glycin, cystein och etanolamin. I den ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Serin
*  Handledningar - Myalgisk Encefalomyelit
Hur acetylkolin påverkar ME patienter:. *Prolonged acetylcholine-induced vasodilatation in the peripheral microcirculation of ...
  http://me-cfs.se/info/medicinsk-info/handledningar.html
*  Psykoaktiva droger - Wikipedia
Effekten av antidepressiva nås genom förbättring av kemisk överföring i serotonin, noradrenalin, histamin och acetylkolin ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykoaktiva_droger
*  Antidepressiva läkemedel - Wikipedia
de blockerade signalsubstansen acetylkolin. Detta anses ha bidragit till en antidepressiva effekten men gav å andra sidan ... påverkar främst acetylkolin men även noradrenalin och dopamin. Används främst vid depression men även vid ADHD och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Antidepressiva_l%C3%A4kemedel
*  Galantamin Actavis depotkapsel, hård 16 mg - Beställ på Apoteket.se
Dessa effekter tros vara orsakade av en brist på acetylkolin, ett ämne som har till uppgift att överföra signaler mellan ... Galantamin Actavis ökar mängden acetylkolin i hjärnan och behandlar tecknen på sjukdomen. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/galantamin-actavis-depotkapsel-hard-16-mg-28-styck-blister-249750/
*  Bronkkonstriktion - Wikipedia
Orsaken till bronkkonstriktion är att postgangliona parasympatiska nervfibrer frigör acetylkolin vid luftvägarnas glatta ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bronkkonstriktion
*  Orivast depotplåster 9,5 mg/24 timmar - Köp direkt på Apoteket
Det leder till låga nivåer av neurotransmittorn acetylkolin (ett ämne som gör att nervceller kan kommunicera med varandra). ... Rivastigmin verkar genom att blockera enzymerna som bryter ned acetylkolin (acetylkolinesteras och butyrylkolinesteras). Genom ...
  https://www.apoteket.se/produkt/orivast-depotplaster-95-mg-per-24-timmar-30-styck-pase-254182/
*  Prickig tigerspinnare - Wikipedia
Fåglar och andra rovdjur lämnar oftast tigerspinnaren ifred, eftersom dess bakkropp innehåller gifter som acetylkolin och olika ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Prickig_tigerspinnare

Kolinerg receptor: Kolinerga receptorer är receptorer som har acetylkolin som ligand. De delas i sin tur in i två större grupper: muskarinerga receptorer, som aktiveras specifikt av muskarin, samt nikotinerga receptorer, som aktiveras specifikt av nikotin.Typhlonarke aysoni: Typhlonarke aysoni är en rockeart som först beskrevs av Hamilton 1902. Typhlonarke aysoni ingår i släktet Typhlonarke och familjen Narkidae.Nikotinplåster: Ett nikotinplåster är ett transdermalt plåster som utsöndrar nikotin in i huden och används vid rökavvänjning. I klininska studier har de visat sig vara dubbelt så effektivt som placebo.Fysostigmin: Fysostigmin, eller eserin, är en parasymptomimetisk alkaloid, närmare bestämt en reversibel kolinesterashämmare. Den förekommer naturligt i kalabarbönan, Physostigma venenosum.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.HypersensitivitetAkonitin: ('T+)Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.JämviktspotentialMuskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Dödsrossling: Med dödsrossling menas den högljudda andningen av döende under de sista timmarna eller dygnen före döden.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Hyloxalus subpunctatus: Hyloxalus subpunctatus är en groddjursart som först beskrevs av Cope 1899. Hyloxalus subpunctatus ingår i släktet Hyloxalus och familjen pilgiftsgrodor.Curare: Curare är ett samlingsnamn för gifter som sydamerikanska indianer använde på pilar för blåsrör. Curare är en blandning av alkaloider som kan tillverkas av extrakt från växter eller på konstgjord väg.Muskarin: Muskarin är en giftig alkaloid som finns i exempelvis vissa svampar i släktet trådingar (Inocybe), men har sitt namn efter röd flugsvamp (Amanita muscaria) där den först upptäcktes. Giftet har en kolinerg effekt på till exempel körtlar och glatt muskulatur.Signalsubstans: En signalsubstans eller neurotransmittor är en molekyl som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet. Neurotransmittorer existerar både i det centrala nervsystemet (CNS) och i det perifera nervsystemet (PNS).Transferaser: Transferaser är en enzymklass vars specifika funktion är att överföra funktionella grupper mellan donator och acceptor.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.DepolariseringKolinesterasPiperidin