• A família Hepadnaviridae possui dois géneros: Avihepadnavirus: infecta aves Orthohepadnavirus: infecta mamíferos http://viralzone.expasy.org/all_by_species/9.html Yan, Huan, Guocai Zhong, Guangwei Xu, Wenhui He, Zhiyi Jing, Zhenchao Gao, Yi Huang, et al. (wikipedia.org)