Morfinani (6) * Benzomorphans (0) * Buprenorfina (0) * Butorfanolo (0) * Destrometorfano (0) * Destrorfano (0) ...