• membrana
  • As porinas e outras proteínas de membrana que conteñen barrís beta poden reverter este patrón, presentando os residuos hidrófobos orientados cara ao exterior, onde están en contacto con lípidos, e os residuos hidrófilos orientados cara ao interior do poro. (wikipedia.org)
  • Nas porinas son comúns estruturas beta de dezaseis ou dezaoito cadeas, que funcionan como transportadores de ións e pequenas moléculas que non poden difundir directamente a través da membrana. (wikipedia.org)
  • Las proteínas que utilizan esta vía tienen la capacidad de formar un beta-barril con su terminal C, que se inserta en la membrana externa, permitiendo que el resto del péptido (el dominio de pasajeros) alcance el exterior de la célula. (wikipedia.org)
  • A menudo, los autotransportadores se separan, dejando el dominio beta-barril en la membrana externa y liberando el dominio transportado. (wikipedia.org)
  • tipo
  • As estruturas de barril tipo porinas están codificadas por ata o 2-3% dos xenes dunha bacteria gramnegativa . (wikipedia.org)
  • O barrís beta de tipo sandwich ( up-and-down beta barrels ) son os de topoloxía máis simple e consisten nunha serie de láminas beta, cada unha das cales establece pontes de hidróxeno coas láminas inmediatamente anterior e posterior na secuencia primaria . (wikipedia.org)
  • O barril tipo brazo de xitano (con forma que lembra a dese doce, en inglés jellyroll ) ou remuíño, é unha estrutura complexa non local na cal catro pares de láminas beta antiparalelas e unha soa delas adxacente en secuencia, están "envoltas" tridimensionalmente para adoptar a forma dun barril. (wikipedia.org)
  • Las proteínas secretadas por el sistema de tipo VI carecen de secuencias de señalización de terminal N y, por tanto, presumiblemente no atraviesan la vía Sec. Este sistema de secreción fue inicialmente descrito en Vibrio cholerae y Pseudomonas aeruginosa,​​ pero en la actualidad se conoce en muchas bacterias Gram-negativas. (wikipedia.org)