• kemi
 • Oftast hittar man π-komplex i organisk kemi, där det är av stor betydelse i förklaringen av reaktionsmekanismer. (wikipedia.org)
 • Ett komplex eller en koordinationsförening är inom kemi en sammansatt jon med vanligtvis en metallatom eller metalljon i mitten och olika antal atomer, joner eller små molekyler som omger centralatomerna eller centraljonerna. (wikipedia.org)
 • bland annat
 • Komplex traumatisering kan bland annat uppstå som en följd av svåra barndomstrauman som vanvård, omsorgssvikt eller övergrepp, vid upprepad misshandel eller vid upplevelser av krig. (wikipedia.org)
 • ofta
 • Otrygga anknytningsmönster ingår inte i kriterierna för posttraumatiskt stressyndrom medan ett uttalat otryggt, ofta otryggt-desorganiserat anknytningsmönster anses känneteckna komplex PTSD. (wikipedia.org)
 • Men det kan också uppstå under normala elektronpar - givare (σ-givare) ofta kallade donatorer, genom växelverkan mellan π-elektronparet i den centrala atomen med en ledig σ*-orbital hos liganden, men som då inte kallas π-komplex. (wikipedia.org)
 • annat
 • Många menar att behandling av komplex PTSD ska ha ett annat fokus än behandling av PTSD. (wikipedia.org)
 • Samma fråga kan alltså vara en komplex fråga i ett sammanhang, men rättfärdigad i ett annat, till exempel om man ställer frågan till en person som tidigare dömts för att ha misshandlat sina barn. (wikipedia.org)
 • reell
 • Komplex differentierbarhet har mycket större konsekvenser än vanlig reell differentierbarhet. (wikipedia.org)
 • Varje komplex vektorknippe kan ses som en reell vektorknippe gnom restriktion av skalärer. (wikipedia.org)
 • Omvänt kan ur varje reell vektorknippe E konstrueras en komplex vektorknippe E ⊗ C {\displaystyle E\otimes \mathbb {C} } med fibrerna Ex ⊗R C. Till varje komplex vektorknippe över ett parakompakt rum kan man associera en hermiteisk metrik. (wikipedia.org)
 • argumentationsfel
 • Komplex fråga (plurium interrogationum), retorisk rävsax eller ledande fråga (presupposition) är en typ av argumentationsfel som innebär att den som ställer en fråga försöker lura respondenten i en fälla genom att inkludera en kontroversiell premiss eller ett orättfärdigt antagande av skuld. (wikipedia.org)
 • samband
 • Att du som student skall tillägna dig den förtrogenhet med matematiska begrepp, resonemang och samband som ryms inom komplex envariabelanalys samt den färdighet i kalkyl och problemlösning som behövs för de fortsatta studierna. (liu.se)