Loading...
 • Outras
 • Estas pequenas moléculas únense e activan roteína quinases , canais iónicos e outras proteínas, que continúan a cascada de sinalización . (wikipedia.org)
 • Presenta dúas características peculiares: é un encima que hidroliza ATP , a molécula enerxética biolóxica, e faino de maneira moi lenta, e ademais é a proteína que establece máis interaccións con outras proteínas de todas as coñecidas, o que lle permite realizar as máis variadas funcións, que afectan a case todos os aspectos da vida celular. (wikipedia.org)
 • Hai catro dominios de unión á fibronectina, por medio dos cales a fibronectina se asocia con outras moléculas de fibronectina. (wikipedia.org)
 • Esta actina pódese atopar asociada a outras proteínas. (wikipedia.org)
 • Estes fórmanse na medula ósea a partir de células pluripotenciais da serie granulocítico-monocítica, estimulados polo factor estimulante das colonias de granulocitos-macrófagos ( GM-CSF ) e outras citocinas como a interleucina 3 (IL-3). (wikipedia.org)
 • xene
 • Reciben o seu nome da súa semellanza coa proteína codificada polo xene Toll identificado en Drosophila en 1985 por Christiane Nüsslein-Volhard . (wikipedia.org)
 • [ 1 ] Cando ese xene está mutado as moscas Drosophila teñen un aspecto estraño. (wikipedia.org)
 • Denomináronse Toll pola súa similitude co receptor codificado no xene Toll identificado en Drosophila melanogaster , e que se coñecía inicialmente pola súa función no desenvolvemento dese organismo. (wikipedia.org)
 • O uso actual designa as proteínas codificadas por un xene coas mesmas letras en maiúscula e normais (non cursivas). (wikipedia.org)
 • [ 1 ] A proteína fibronectina prodúcea un só xene situado no cromosoma 2 humano [ 2 ] , mais o splicing alternativo dos seus pre-ARNm dá lugar a que se formen varias isoformas . (wikipedia.org)
 • Complexos de factores de iniciación e factores de elongación traen ARNts aminoacilados (unidos a un aminoácido ou aminoacil-ARNt) no complexo ribosoma-ARNm, de modo que se corresponda o codón do ARNm co anticodón do ARNt (as súas secuencias deben ser complementarias), e deste modo engaden o aminoácido correcto no lugar da secuencia codificada polo xene . (galipedia.com)
 • O ARNm transcríbese dun molde de ADN (un xene), e leva información codificada ao lugar de síntese das proteínas, o ribosoma. (galipedia.com)
 • celular
 • O músculo é un tecido formado por células fusiformes constituídas polo sarcolema, que é a membrana celular e o sarcoplasma que conteñen as organelas , o núcleo celular , mioglobina e un complexo armazón proteico de fibras chamadas actina e miosina cuxa principal propiedade, chamada contractilidade, é a de acurtar a súa lonxitude cando son sometidas a un estímulo químico ou eléctrico. (wikipedia.org)
 • Durante a división celular , a FtsZ é a primeira proteína que se despraza ao lugar da división e é esencial para organizar as proteínas que sintetizan a nova parede celular nas células en división. (wikipedia.org)
 • As proteínas procariotas similares á actina , tales como MreB , están implicadas no mantemento da forma celular. (wikipedia.org)
 • formar
 • A Fase II consiste nunha conxugación de grupos hidroxilos e aminos para formar compostos inactivos que son excretados pola urina. (wikipedia.org)
 • sinais
 • A transdución de sinais implica a unión de moléculas de sinalización extracelular e ligandos a receptores de superficie que desencadean actividades no interior da célula. (wikipedia.org)
 • [ 2 ] Ambos os sinais son recoñecidos pola importina α. (wikipedia.org)
 • receptor
 • [ 4 ] A maioría das hormonas esteroides teñen receptores no citoplasma e actúan estimulando a unión do seu receptor con algunha rexión promotora dos xenes sensibles aos esteroides. (wikipedia.org)
 • necesario
 • O operón lac operon utiliza un mecanismo de control que consta de dúas partes para asegurar que a célula gasta enerxía en producir os encimas codificados polo operón lac só cando é necesario. (wikipedia.org)
 • [ 4 ] Un destes dominios de unión á fibronectina, o I 1-5 , denomínase "dominio de ensamblaxe", e é necesario para a iniciación da ensamblaxe da matriz de fibronectina. (wikipedia.org)
 • Representa a metade da actina da célula e é utilizada para polimerizar microfilamentos cando é necesario. (wikipedia.org)
 • lonxitude
 • No músculo esquelético, se se inmobiliza en posición de acurtamento, ó cabo de pouco tempo adáptase á súa nova lonxitude requirindo adestramento a base de estiramentos para volver á súa lonxitude orixinal, ata se se deixa estirado un tempo, pode dar inestabilidade articular pola hiperlaxitud adoptada. (wikipedia.org)
 • Os módulos están dispostos en varios dominios funcionais e de unión a proteínas ao longo de toda a lonxitude do monómero de fibronectina. (wikipedia.org)
 • permite
 • Na natureza o operón lac permite a utilización da lactosa pola bacteria (que vai ser utilizada como fonte de enerxía). (wikipedia.org)
 • [ 8 ] Este motivo PY-NLS, chamado así a causa do emparellamento de aminoácidos prolina - tirosina que ten, permite á proteína unirse á importina β2 (tamén coñecida como transportina ou carioferina β2), a cal despois traslada a proteína a transportar ao núcleo. (wikipedia.org)
 • permiten
 • As modificacións covalentes cotraducionais e postaducionais que sofren as proteínas permiten que estas desempeñen funcións celulares de alto nivel de complexidade, ademais de engadir diversidade ao proteoma . (wikipedia.org)
 • Glicosa
 • Está controlado principalmente polo represor lac , que detén a produción de encimas en ausencia de lactosa, e polo EIIA Glc , que corta a produción de lactosa permease cando se está a transportar glicosa á célula. (wikipedia.org)
 • A trehalosa é degradada rendendo glicosa polo encima trehalase , descuberto por Emil Fischer . (wikipedia.org)
 • factores
 • Pola contra, a fase II de conxugación é máis estable e non se afecta por todos os factores anteriores. (wikipedia.org)
 • Cando estes factores de crecemento están presentes na medula ósea, a célula proxenitora prolifera e diferénciase en promonocito , célula que en divisións celulares posteriores producirá o monocito. (wikipedia.org)
 • normalmente
 • distintos tipos de receptores estimulan distintas respostas e os receptores responden normalmente só á unión dun ligando específico. (wikipedia.org)
 • Primeiro
 • O primeiro exame experimental da capacidade das proteínas nucleares de acumularse no núcleo realizouno John Gurdon cando demostrou que proteínas nucleares purificadas se acumulaban no núcleo de oocitos do sapo ( Xenopus ) despois de seren microinxectadas no citoplasma. (wikipedia.org)
 • positivamente
 • O intermediario tetraédrico resultante estabilízase pola interacción entre un oco oxianión cargado positivamente e o anión alcóxido cargado negativamente. (wikipedia.org)
 • secuencia
 • A transferencia de información descrita polo dogma central é fiel, determinística, e nela a secuencia dun biopolímero utilízase como molde para a construción doutro biopolímero cunha secuencia que é enteiramente dependente da secuencia do biopolímero orixinal. (galipedia.com)
 • contido
 • A base estrutural para a unión do PY-NLS contido na importina β2 xa foi determinada e foi designado un inhibidor de importación. (wikipedia.org)
 • ARNm
 • Tamén pode haber splicing alternativo , o cal contribúe á diversidade de proteínas que un só ARNm pode producir. (galipedia.com)
 • A súa presenza é fundamental para o recoñecemento do ARNm polo ribosoma e para a protección contra ARNases . (galipedia.com)
 • grego
 • Os macrófagos (do grego makros "grande" + fagein "comer") son células orixinadas pola diferenciación dos monocitos sanguíneos nos tecidos. (wikipedia.org)
 • canais
 • A presenza de varios millóns de complexos do poro na membrana nuclear do oocito e o feito de que os poros parecen deixar pasar moitas moléculas diferentes ( insulina , seroalbumina bovina , nanopartículas de ouro ) fixeron considerar os poros como canais abertos polos que as proteínas nucleares entraban libremente no núcleo, e estas debían despois acumularse nel uníndose ao ADN ou a algún outro compoñente nuclear. (wikipedia.org)
 • bacterias
 • Nas décadas seguintes, a endotoxina foi caracterizada quimicamente e identificada como un lipopolisacárido (LPS) producido pola maioría das bacterias gramnegativas. (wikipedia.org)
 • destes
 • A denominación destes compostos adoita peculiarizarse pola terminación - lam ou - lan (triazolam, oxazolam, estazolam) e pola terminación -pam e -pan (diacepam, loracepam, lormetacepam, fluracepam, flunitracepam, clonacepam). (wikipedia.org)
 • receptores
 • Na imaxe a rexión curvada con repeticións ricas en leucina dos receptores de tipo Toll, representados aquí polo TLR3. (wikipedia.org)
 • As proteínas con dominios TIR do subgrupo 1 son receptores das interleucinas que son producidos polos macrófagos , monocitos , e células dendríticas e todos teñen dominios de inmunoglobulina (Ig) extracelulares. (wikipedia.org)
 • Ademais da fagocitose, a opsonización do antíxeno e a súa unión aos fagocitos causa un aumento da expresión dos receptores para o complemento nos fagocitos veciños. (wikipedia.org)
 • exemplos son as células captadoras de fotóns da retina do ollo, [ 11 ] e a unión de moléculas olorosas nos receptores olfactorios do epitelio olfactorio . (wikipedia.org)
 • Un sinal que pearece ser específico das proteínas ribosómicas, que son producidas e transportadas masivamente, [ 5 ] [ 6 ] parece estar nun conxunto especializado de receptores de importación nucleares similares á importina β. (wikipedia.org)
 • duns
 • Son filamentos de proteína fibrosa duns 12 nm de diámetro, son os compoñentes do citoesqueleto máis estábeis, dando soporte ós orgánulos (polas súas fortes ligazóns), e heteroxéneos. (wikipedia.org)
 • forman
 • A medida que avanza a reparación do tecido danado, os fibroblastos e macrófagos empezan a remodelar a área, degradando as proteínas que forman a matriz do coágulo provisorio e substituíndoa por matriz similar á dos tecidos normais que a rodean. (wikipedia.org)