• membrana
 • A membrana nuclear separa os procesos nucleares da replicación do ADN e da transcrición do ARN dos procesos citoplásmicos da produción de proteínas. (wikipedia.org)
 • A presenza de varios millóns de complexos do poro na membrana nuclear do oocito e o feito de que os poros parecen deixar pasar moitas moléculas diferentes ( insulina , seroalbumina bovina , nanopartículas de ouro ) fixeron considerar os poros como canais abertos polos que as proteínas nucleares entraban libremente no núcleo, e estas debían despois acumularse nel uníndose ao ADN ou a algún outro compoñente nuclear. (wikipedia.org)
 • As caveolas, por outra parte, son invaxinacións arredondadas da membrana plasmática que conteñen proteínas caveolinas e son as estruturas máis facilmente observables entre as balsas lipídicas. (wikipedia.org)
 • Se caracteriza por presentar envuelta y ser isométrico, con la siguiente morfología (del interior al exterior): Ribonucleoproteínas (8 segmentos en tipos A y B, 7 en C) ARN-Pol dependiente de ARN Proteína NS2 Proteína de la matriz Glicoproteínas de membrana: Hemaglutinina (HA) y Neuraminidasa (NA) La hemaglutinina (HA) es un trímero formado por tres polipéptidos cada uno de los cuales tiene una secuencia señal. (wikipedia.org)
 • El fragmento 7 codifica la proteína de la matriz y una segunda proteína capaz de funcionar como canal iónico en la membrana (M2). (wikipedia.org)
 • Luego son transferidas a una membrana adsorbente (típicamente de nitrocelulosa o de PVDF) para poder buscar la proteína de interés con anticuerpos específicos contra ella. (wikipedia.org)
 • Para que las proteínas sean accesibles a la detección por anticuerpos, se las transfiere desde el gel de poliacrilamida a una membrana de nitrocelulosa o de PVDF. (wikipedia.org)
 • Las membranas que se emplean en el Western blot se caracterizan por su capacidad de unir proteínas de forma inespecífica (es decir, se adhieren a todas las proteínas con idéntica afinidad): las membranas de nitrocelulosa, aunque no se conoce exactamente la naturaleza de las interacciones membrana - proteína, se sabe con cierta seguridad que se trata de interacciones no covalentes de naturaleza hidrófoba. (wikipedia.org)
 • en las membranas de PVDF, la unión está basada en interacciones hidrofóbicas y de dipolos entre la membrana y las proteínas. (wikipedia.org)
 • La unión de C3b sobre la membrana en cuestión es un crítico elemento para el proceso de la opsonización por fagocitos. (wikipedia.org)
 • Este conjunto de proteínas que forman el poro se conocen como MAC: Membrane Attack Complex (Complejo de ataque a la membrana). (wikipedia.org)
 • NS5B es una proteína integral de membrana y es una ARN-polimerasa-ARN-dependiente que contiene en su composición un motivo GDD (Glicina-Aspártico-Aspártico) típico de todas las polimerasas. (wikipedia.org)
 • Los sitios de unión a la FSH fueron encontrados solo en el epitelio seminífero, asociado a la membrana celular, y con propiedades proteicas en la naturaleza. (wikipedia.org)
 • Un reciente estudio inmunocitoquímico con un anticuerpo anti receptor de FSH mostró una distribución uniforme de la molécula en la membrana de las células granulosas y en el polo basal de las células de Sertoli alrededor de los espermatogonias. (wikipedia.org)
 • outras
 • Presenta dúas características peculiares: é un encima que hidroliza ATP , a molécula enerxética biolóxica, e faino de maneira moi lenta, e ademais é a proteína que establece máis interaccións con outras proteínas de todas as coñecidas, o que lle permite realizar as máis variadas funcións, que afectan a case todos os aspectos da vida celular. (wikipedia.org)
 • Outras modificacións, como a fosforilación , son parte habitual dos mecanismos para controlar o estado de funcionamento da proteína, por exemplo activando ou inactivando un encima. (wikipedia.org)
 • poliglutamilación , unión covalente de residuos de ácido glutámico ao extremo N-terinal da tubulina e algunhas outras proteínas. (wikipedia.org)
 • As proteínas son substancias sólidas , incoloras, coloidais , insolubles en solventes orgánicos , unhas con algunha solubilidade en auga , e outras con algunha solubilidade en solucións acuosas diluídas de ácidos , bases ou sales . (bywiki.com)
 • cando
 • O primeiro exame experimental da capacidade das proteínas nucleares de acumularse no núcleo realizouno John Gurdon cando demostrou que proteínas nucleares purificadas se acumulaban no núcleo de oocitos do sapo ( Xenopus ) despois de seren microinxectadas no citoplasma. (wikipedia.org)
 • Ata 2003, cando se cuantificaron polas súas vendas, máis da metade de todos os antibióticos comerciais dispoñibles en uso eran compostos β-lactámicos. (wikipedia.org)
 • Cando se une o miristoíl-CoA, a NMT reoriéntase para permitir a unión do péptido. (wikipedia.org)
 • estructura
 • El telosoma es una estructura bastante conservada, aunque pueden variar las proteínas que la forman. (wikipedia.org)
 • A lo largo de la siguiente década se fueron descubriendo todos los componentes del complejo protector, y finalmente en 2004 Zou Songyang y su equipo se dieron cuenta de que, los complejos de TRF1 y TRF2, que previamente se pensaba que eran entidades separadas con distintas funciones, formaban una estructura de alto orden unida por TIN2, proponiendo restringir el término telosoma al conjunto de estas seis proteínas. (wikipedia.org)
 • En contraste con la electroforesis en gel SDS, la electroforesis en gel de argarosa permite que las proteínas estén en forma nativa (estructura cuaternaria), por lo que la inmunoelectroforesis permite la caracterización de la actividad enzimática y la unión a ligandos además de la separación electroforética. (wikipedia.org)
 • La estructura transgén de MON 810 difiere del plásmido original construido para la evaluación de seguridad hacia Monsanto​ y ha cambiado en comparación con la proteína Cry1Ab de original natural (no activa). (wikipedia.org)
 • Mediante una electroforesis en gel se separan las proteínas atendiendo al criterio que se desee: peso molecular, estructura, hidrofobicidad, etc. (wikipedia.org)
 • De este modo, la estructura tridimensional de las proteínas no influye en la electroforesis, y pueden separarse únicamente en función del tamaño. (wikipedia.org)
 • La diferencia básica es que la estructura de las RIPs tipo I se fundamenta en una única cadena polipeptídica con actividad enzimática, mientras que la de las RIPs tipo II consta de dos cadenas polipeptídicas: una activa (A), con actividad N-glucosidasa, y una cadena B ("binding" o de unión) con propiedades biológicas de lectina, unidas por un puente disulfuro. (wikipedia.org)
 • Esta estructura es algo similar a la adoptada en la proteína fibrosa colágeno, que se compone principalmente de prolina, hidroxiprolina y glicina. (wikipedia.org)
 • La envoltura nuclear es una estructura que funciona como contenedor membranoso de los grandes complejos de proteínas con el apoyo de una red de laminas nucleares. (wikipedia.org)
 • La composición química exacta y la secuencia en la que estas unidades están dispuestas se denomina estructura primaria, en el caso de las proteínas. (wikipedia.org)
 • asociadas
 • Hai moitas doenzas que teñen a súa base en alteracións xenéticas en alelos dos xenes encargados da produción de actina ou das súas proteínas asociadas, e é tamén esencial no proceso de infección dalgúns microorganismos patóxenos . (wikipedia.org)
 • A su vez, este núcleo se une o interactúa más o menos temporalmente con un gran número de otras proteínas no específicas de telómeros, llamadas en ocasiones proteínas asociadas o accesorias al telosoma, como PINX1 o Apollo. (wikipedia.org)
 • Las primeras evidencias de que la cromatina telomérica tenía un comportamiento distinto y probablemente un grupo de proteínas no nucleosomales asociadas, hablándose ya de un "complejo telomérico" vienen en 1984 con los trabajos en los protozoos Tetrahymena y Oxytricha de Gottschling y Cech. (wikipedia.org)
 • Diversas proteínas que están asociadas á forquita de replicación axudan na iniciación e continuación da síntese do ADN. (wikipedia.org)
 • Esto sólo puede ocurrir si las nucleoproteínas están libres, es decir, no asociadas a la proteína de la matriz. (wikipedia.org)
 • residuos
 • As pontes disulfuro máis importantes danse nas proteínas entre dous residuos do aminoácido cisteína , que ten un grupo tiol (-SH) na súa cadea lateral . (wikipedia.org)
 • acetilación , adición dun grupo acetilo , ao extremo N-terminal [ 3 ] da proteína (o que elimina a súa carga positiva) ou a residuos de lisina . (wikipedia.org)
 • O encima N-miristoiltransferase (NMT) é o responsable da adición irreversible dun grupo miristoíl a residuos de glicina N-terminais ou internos das proteínas. (wikipedia.org)
 • Primeiro, o miristoíl- CoA sitúase no seu peto de unión na NMT de modo que o grupo carbonilo quede en fronte de dous residuos aminoacídicos, que son a fenilalanina 170 e a leucina 171. (wikipedia.org)
 • En proteínas, la hélice de poliprolina habitualmente en sentido antihorario, llamada hélice poliprolina II (PPII o poli-Pro II) la cual se forma cuando todos los residuos secuenciales adoptan los ángulos diedros (φ, ψ) en su columna de aproximadamente (-75 °, 150 °) y poseen isómeros trans en sus enlaces peptídicos. (wikipedia.org)
 • Del mismo modo se forma una hélice más compacta y de sentido horario llamada hélice de poliprolina I (PPI, poli Pro-I) cuando todos los residuos adoptan los ángulos diedros (φ, ψ) de aproximadamente (-75 °, 160 °) y posee isómeros cis en sus enlaces peptídicos. (wikipedia.org)
 • forman
 • El mismo Gottschling, trabajando en 1992 con Virginia Zakian y Jocelyn Wright descubre y caracteriza este complejo en Saccharomyces cerevisiae, y también una de las proteínas que forman parte del mismo, RAP1. (wikipedia.org)
 • As proteínas son moléculas orgánicas esenciais na estrutura e función dos seres vivos (por exemplo, forman parte integral dos tecidos biolóxicos e moitas delas funcionan como encimas ). (bywiki.com)
 • Mensajeros que forman otras proteínas de unión a RNA como Vasa. (wikipedia.org)
 • de forma que es durante esta segunda operación cuando se forman los inmunoprecipitados, de tal manead que cada precipitado tendrá sus propias características migratorias, con lo cual, cada banda que veamos corresponderá a un antígeno diferente, y además podremos, según la posición del precipitado, conocer la cantidad de proteína así como la cantidad de anticuerpo específico en el gel, de manera que se puede realizar una relativa cuantificación de los componentes. (wikipedia.org)
 • Las proteínas codificadas por ciertos genes forman complejos con p34, que funciona como la quinasa dependiente de ciclina 1 (Cdk1), para formar el llamado factor promotor de la maduración (MPF). (wikipedia.org)
 • celular
 • Se ha descrito recientemente que la enzima Poli (ADP-Ribosa) polimerasa (PARP-1) es una proteína de unión al ADN muy abundante en células somáticas, que detecta específicamente roturas en el ADN celular y participa en determinados procesos que conducen a su reparación. (wikipedia.org)
 • Así mismo parece que reprimen la forma en que las proteínas de señalización de daño en el ADN ATR y ATM arrestan el ciclo celular. (wikipedia.org)
 • El Western blot, inmunoblot o electrotransferencia, es una técnica analítica usada en biología celular y molecular para identificar proteínas específicas en una mezcla compleja de proteínas, tal como la que se presenta en extractos celulares o de tejidos. (wikipedia.org)
 • La riproximina (Rpx) es una sustancia que pertenece a la familia de las proteínas inactivadoras de ribosomas (RIP) que se unen a los ribosomas de los eucariotas bloqueando la síntesis proteica, lo cual causa la muerte celular o apoptosis, función que está basada en la actividad de la N-glucosidasa de su ARN. (wikipedia.org)
 • El papel de la ciclina B1 es permitir la transición de la célula de la fase G2 a la fase M, pero en las células cancerosas permanece sin regulación, donde la sobreexpresión de la ciclina B1 puede conducir a un crecimiento celular sin control mediante la unión perpetua a Cdk. (wikipedia.org)
 • La unión de Cdk puede conducir a la fosforilación de otros sustratos en el momento apropiado y la proliferación celular no regulada. (wikipedia.org)
 • Esto es consecuencia de que p53, la proteína supresora de tumores, permanece inactiva durante el ciclo celular. (wikipedia.org)
 • formadas
 • As proteínas (do grego πρωτεϊνη, primeiro) son unhas macromoléculas formadas por α- aminoácidos . (bywiki.com)
 • En anfibios, como modelo de vertebrado, se ha encontrado una Región Vegetal en los huevos, similar en composición y función al polo plasmático de insectos, compuesta por Gránulos Germinales: "islas" aisladas y ancladas al núcleo que se fusionan y migran al polo vegetal tras la fecundación y que se encuentran formadas por proteínas, mRNAs y rRNAs mitocondriales. (wikipedia.org)
 • Las proteínas, formadas por uniones peptídicas entre aminoácidos tienen una función capital en los seres vivos, ya que participan en distintas funciones biológicas. (wikipedia.org)
 • secuencia
 • A importancia da actina reflíctese na elevada porcentaxe que esta proteína supón no contido proteico total da célula e en que a súa secuencia está moi conservada , é dicir, que cambiou moi pouco ao longo da evolución , polo que se pode dicir que a súa estrutura foi optimizada. (wikipedia.org)
 • Las profilinas vegetales son consideradas como potentes alérgenos en pacientes sensibilizados al polen y/o alimentos, por su alta homología presenta reactividad cruzada como resultado de la alta identidad en la secuencia de aminoácidos. (edu.pe)
 • Dada una secuencia de proteína, se puede derivar por traducción reversa del código genético una familia de posibles secuencias de ADN codificante. (wikipedia.org)
 • receptores
 • Un sinal que pearece ser específico das proteínas ribosómicas, que son producidas e transportadas masivamente, [ 5 ] [ 6 ] parece estar nun conxunto especializado de receptores de importación nucleares similares á importina β. (wikipedia.org)
 • Na imaxe a rexión curvada con repeticións ricas en leucina dos receptores de tipo Toll, representados aquí polo TLR3. (wikipedia.org)
 • As proteínas con dominios TIR do subgrupo 1 son receptores das interleucinas que son producidos polos macrófagos , monocitos , e células dendríticas e todos teñen dominios de inmunoglobulina (Ig) extracelulares. (wikipedia.org)
 • A transdución de sinais implica a unión de moléculas de sinalización extracelular e ligandos a receptores de superficie que desencadean actividades no interior da célula. (wikipedia.org)
 • [ 4 ] A maioría das hormonas esteroides teñen receptores no citoplasma e actúan estimulando a unión do seu receptor con algunha rexión promotora dos xenes sensibles aos esteroides. (wikipedia.org)
 • exemplos son as células captadoras de fotóns da retina do ollo, [ 11 ] e a unión de moléculas olorosas nos receptores olfactorios do epitelio olfactorio . (wikipedia.org)
 • Os receptores extracelulares son proteínas integrais transmembrana e son a maior parte dos receptores. (wikipedia.org)
 • distintos tipos de receptores estimulan distintas respostas e os receptores responden normalmente só á unión dun ligando específico. (wikipedia.org)
 • Las proteínas necesitan receptores específicos en las células para formas las Cry proteins y volverse tóxicas. (wikipedia.org)
 • Los receptores son importantes para enlazar las proteínas tóxicas y empezar la transducción de señal. (wikipedia.org)
 • Muchos estudios sobre la caracterización de los sitios de unión a la FSH en la era pre molecular fueron realizados sobre receptores de FSH de murinos y bovinos, pero también en aves, en primates no humanos y en humanos. (wikipedia.org)
 • El contenido testicular de sitios de unión a la FSH se incrementa con la edad en ratas y bovinos, donde se observa un incremento en plasma de FSH, un aumento del tamaño de los testículos y el incremento de la concentración de receptores de LH en la pubertad. (wikipedia.org)
 • celulares
 • La familia de polimerasas (del inglés Poly (ADP-ribose) Polymerases PARP) es una familia de proteínas implicadas en un gran número de procesos celulares que implican principalmente reparación de ADN y muerte programada de la célula. (wikipedia.org)
 • A pesar da gran cantidade destas respostas finais, todas se deben directamente a cambios de determinadas proteínas celulares. (wikipedia.org)
 • As modificacións covalentes cotraducionais e postaducionais que sofren as proteínas permiten que estas desempeñen funcións celulares de alto nivel de complexidade, ademais de engadir diversidade ao proteoma . (wikipedia.org)
 • Este proceso debe realizarse a baja temperatura (~4 °C) para evitar la desnaturalización proteica y con la adición de inhibidores de proteasas y fosfatasas para evitar la digestión de las proteínas y de las fosfoproteínas por las enzimas celulares. (wikipedia.org)
 • Para separar proteínas de compartimentos y orgánulos celulares es preciso combinar técnicas mecánicas - como filtraciones y centrifugaciones - y bioquímicas. (wikipedia.org)
 • extremo
 • Nos extremos os grupos amino e carboxilo quedan libres, polo que se di que a proteína ten un extremo amino terminal ou N-terminal (por onde por convención se considera que empeza a proteína) e un extremo carboxilo terminal ou C-terminal (por onde acaba). (bywiki.com)
 • O miristoíl-CoA únese á porción N-terminal da proteína, mentres que o extremo C-terminal do encima se une á proteína. (wikipedia.org)
 • Su activación es iniciada por inmunocomplejos formados por IgG (inmunoglobulina G) e IgM (inmunoglobulina M). Esta vía se inicia con la unión de dos (en el caso de la participación de IgG) o más (en el caso de IgM) moléculas de inmunoglobulinas unidas a los antígenos respectivos al producirse cambios alostéricos en el extremo Fc. (wikipedia.org)
 • proceso
 • De hecho, como su síntesis está controlada por un proceso dirigido, en la mayoría de sistemas "in vivo", todos los biopolímeros de un tipo (provenientes de una proteína específica) son todos iguales. (wikipedia.org)
 • complejos
 • Se prefiere la agarosa como matriz de soporte porque tiene un tamaño de poro mayor que otros medios, que permiten el libre paso y separación de las proteínas, pero en cambio es lo suficientemente estrecho como para impedir el paso de los complejos antígeno-anticuerpo. (wikipedia.org)
 • Los complejos de inmunoprecipitación se pueden ver en el mismo gel de agarosa, pero requieren ser teñidos con colorantes para proteínas tales como el Azul Coomassie. (wikipedia.org)
 • postraducional
 • Despois da tradución, a modificación postraducional dun aminoácido amplía as posibles funcións da proteína ao unirlle outro grupo químico funcional (como acetato , fosfato , varios lípidos e carbohidratos ), ou cambiar a natureza química do aminoácido (por exemplo, citrulinación ), ou provocando cambios estruturais (por exemplo, formación de pontes disulfuro ). (wikipedia.org)
 • anticuerpos
 • Las profilinas provenientes de plantas son consideradas como potentes alérgenos en pacientes con alergia al polen y/o alimentos, con un alto porcentaje de unión de anticuerpos IgE del suero de pacientes a profilinas de distintas fuentes. (edu.pe)
 • La inmunoelectroforesis es el nombre genérico que reciben un amplio número de métodos bioquímicos para la separación y caracterización de proteínas basadas en la electroforesis y la reacción con anticuerpos. (wikipedia.org)
 • Todas las variantes de la inmunoelectroforesis requieren inmunoglobulinas, anticuerpos que van a reaccionar con las proteínas que se desea separar o caracterizar. (wikipedia.org)
 • Se fundamenta en la separación de las proteínas por electroforesis, tras la que se aplica, sobre el gel de agarosa, el suero de anticuerpos sobre las proteínas ya separadas, tras lo que se forma un precipitado tras un período adecuado de difusión, para permitir que las proteínas se encuentren con sus anticuerpos específicos. (wikipedia.org)
 • La inmunoelectroforesis cruzada, también llamada Inmunoelectroforesis cuantitativa de dos dimensiones, difiere del método anterior en el hecho de que las proteínas, tras su electroforesis inicial, no se incuba con anticuerpos. (wikipedia.org)
 • En su lugar, se vuelven a someter a una segunda electroforesis, esta vez en un gel que además de buffer y agarosa, contiene los propios anticuerpos contra la proteína de interés. (wikipedia.org)
 • La técnica utiliza tres etapas para lograr esto: separación por tamaño, transferencia a un soporte sólido y, finalmente, visualización mediante la marcación de proteínas con el uso de anticuerpos primarios o secundarios apropiados. (wikipedia.org)
 • existen
 • En plantas, aunque existen datos de TBPs y existen homólogos de las proteínas en animales, se desconoce hasta el momento como están organizadas. (wikipedia.org)
 • Existen muchos tipos de polihidroxialcanoatos pero los más conocidos son el polihidroxibutirato (PHB) y el poli-3-hidroxivalerato (PHV), así como sus copolímeros. (wikipedia.org)
 • resultante
 • O intermediario tetraédrico resultante estabilízase pola interacción entre un oco oxianión cargado positivamente e o anión alcóxido cargado negativamente. (wikipedia.org)
 • permite
 • [ 8 ] Este motivo PY-NLS, chamado así a causa do emparellamento de aminoácidos prolina - tirosina que ten, permite á proteína unirse á importina β2 (tamén coñecida como transportina ou carioferina β2), a cal despois traslada a proteína a transportar ao núcleo. (wikipedia.org)
 • Tiene un gen insertado en su ADN de MON810 que permite a la planta crear una proteína que daña a los insectos que tratan de comerla. (wikipedia.org)
 • grupo
 • O enlace peptídico que enlaza os aminoácidos da proteína establécese entre o grupo amino dun aminoácido e o grupo carboxilo do seguinte aminoácido. (bywiki.com)
 • Las Células Germinales Primordiales conforman un grupo: las células polares que se sitúan en el polo posterior tras la 9ª división nuclear a las que además rodea un plasma germinal que contiene un gran número de mitocondrias, filamentos y mRNAs entre los que se encuentran: "germ cell less" (gcl), indispensable para la diferenciación germinal Oskar, cuyo producto es un factor encargado de la localización específica de otros mRNAs y proteínas. (wikipedia.org)
 • Na miristoilación, engádese ás proteínas un grupo miristoíl (derivado do ácido mirístico , que é o que se mostra na figura). (wikipedia.org)
 • En 1982, no laboratorio de Koiti Titani identificouse un "grupo bloqueante N-terminal" na subunidade catalítica da proteína quinase dependente do AMP cíclico das vacas como n -tetradecanoíl (residuo de ácido n -tetradecanoico ou ácido mirístico). (wikipedia.org)
 • Pertenece al grupo de proteínas conocidas como lectinas y fue descubierta en Tanzania, cuando se observó la actividad antineoplásica de una planta. (wikipedia.org)
 • xeralmente
 • Tamén, a maioría dos polipéptidos nacentes empezan co aminoácido metionina porque o codón de inicio do ARNm codifica ese aminoácido, pero este aminoácido xeralmente é separado da proteína durante as modificacións postraducionais. (wikipedia.org)
 • utilizado
 • Mecanismo de adición da miristoilación utilizado pola N-miristoiltransferase. (wikipedia.org)
 • Esta proteína es el principal componente de un preparado utilizado en la medicina tradicional africana para el tratamiento del cáncer. (wikipedia.org)
 • ARNm
 • A súa presenza é fundamental para o recoñecemento do ARNm polo ribosoma e para a protección contra ARNases . (galipedia.com)
 • Una vez descubiertos los siRNA y la existencia en las células de proteínas que catalizan la degradación del ARNm, los investigadores se preguntaron si los siRNA también estaban codificados en el genoma, y empezaron a purificar pequeños ARN (19-25 nt) a partir de diferentes especies animales. (wikipedia.org)
 • separadas
 • ​ Las proteínas de la muestra serán separadas mediante una electroforesis en gel en función de uno o varios (en las electroforesis bidimensionales) de estos criterios: punto isoeléctrico, peso molecular y carga eléctrica. (wikipedia.org)
 • primeras
 • El genoma está fragmentado en 8 moléculas (7 en Influenzavirus C): Las 6 primeras codifican una proteína cada una. (wikipedia.org)
 • Alfred G. Gilman y Martin Rodbell recibieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1994 por descubrir el sistema de las proteínas G. Las primeras evidencias que las gónadas poseen sitios de unión específicos para la FSH datan del inicio de los años 70. (wikipedia.org)
 • afinidad
 • Después de los primeros intentos de aislar el receptor de FSH en ratas y novillos, dos clases de sitios de unión a la FSH fueron detectados, con alta afinidad y baja capacidad y con baja afinidad y alta capacidad, respectivamente. (wikipedia.org)
 • El componente de baja afinidad, sin embargo, era producto de un artefacto, y solo una clase del lugar de unión de alta afinidad pudo ser demostrado en muestras purificadas. (wikipedia.org)
 • polimerasa
 • Una vez que la PARP detecta un SSB, se une al ADN y, después de un cambio estructural, comienza la síntesis de una cadena de la poli (ADP-ribosa) (PAR) como una señal para las otras enzimas de reparación de ADN como ADN ligasa III (LigIII), beta del ADN polimerasa (polβ), y andamios proteínas tales como rayos x Cruz-complementando gene 1 (XRCC1). (wikipedia.org)
 • NS5B es una proteína no estructural del virus de la hepatitis C. Se trata de la RNA polimerasa RNA dependiente del virus que puede actuar dependiente o independientemente de cebador. (wikipedia.org)
 • frecuencia
 • Porén, os termos péptido , polipéptido e proteína úsanse con frecuencia dun modo pouco específico, xa que ás veces non hai un límite claro entre eles. (bywiki.com)
 • Los ángulos diedros de la columna de la PPII (-75 °, 150 °) se observan con frecuencia en las proteínas, incluso aminoácidos distintos de prolina. (wikipedia.org)
 • suero
 • La introducción de este ensayo conllevó un gran avance de la química de las proteínas, y muchos de los descubrimientos de proteínas en líquidos y extractos biológicos se realizaron por este método: permitió caracterizar un gran número de proteínas en suero y además se pudo establecer la existencia de distintas clases de inmunoglobulinas y sus diferentes características electroforéticas. (wikipedia.org)
 • contido
 • A base estrutural para a unión do PY-NLS contido na importina β2 xa foi determinada e foi designado un inhibidor de importación. (wikipedia.org)
 • dominios
 • Las polimerasas PARP se componen de cuatro dominios de interés: un dominio de unión al ADN, un dominio caspasa escote inhibición de PARP. (wikipedia.org)
 • intracelular
 • [ 15 ] Isto orixina a activación dun encima no receptor ou a exposición dun sitio de unión (ata ese momento agochado) para outra proteína de sinalización intracelular da célula, para finalmente propagar o sinal polo citoplasma . (wikipedia.org)
 • La porción intracelular del receptor de FSH está acoplado a una proteína G y, una vez que la hormona es activada por la interacción hormonal con el dominio extracelular, inicia una cascada de eventos que lleva finalmente a específicos efectos biológicos de la gonadotrofina. (wikipedia.org)
 • receptor
 • Denomináronse Toll pola súa similitude co receptor codificado no xene Toll identificado en Drosophila melanogaster , e que se coñecía inicialmente pola súa función no desenvolvemento dese organismo. (wikipedia.org)
 • A subunidade beta da FSH ( FSHB ) ten 118 aminoácidos, e confírelle á proteína a súa especificidade biolóxica e é responsable da súa interacción co receptor de FSH [ 2 ] . (wikipedia.org)
 • sitio activo
 • A semellanza estrutural entre os antibióticos β-lactámicos e a d -alanil- d -alanina facilita asúa unión ao sitio activo das PBP. (wikipedia.org)