• Cyclin D1
 • Finally, it has focused the attention on the involvement of Cyclin D1 gene (CCND1) activation by hormone on cell proliferation, the mode of action of PR on its activation and the analysis of promoter regions where PR binds. (tdx.cat)
 • GSK-3beta regulates cyclin D1 expression: a new target for chemotherapy. (wikipedia.org)
 • regula
 • D'altra banda, en el nostre laboratori s'havia desvetllat un mecanisme de retenció citoplasmàtica de Cln3, l'homòleg funcional de ciclina D1 en llevat de gemmació, que regula l'entrada en cicle i juga un paper molt important en la coordinació entre creixement i proliferació. (tdx.cat)
 • La Ciclina C tiene funciones en la fase G1 como promotora del crecimiento, y también fue demostrado que regula la transcripción de genes. (wikipedia.org)
 • CCND1
 • Se ha probado que el polimorfismo en el gen de la ciclina D1 (CCND1) en el locus 11q13 puede verse modificado en fenotipos afectados por la mutación del gen VHL. (wikipedia.org)
 • nuclear
 • De la cerca d'interactors de ciclina D1 per dihíbrid i copurificació hem identificat la transloquina, una proteïna que havia estat descrita com a important en el procés d'import nuclear de FGF2. (tdx.cat)
 • En observar durant el nostre treball que FGF2 és un potent estimulador de l'acumulació nuclear de ciclina D1, varem decidir analitzar en detall les seves implicacions funcionals. (tdx.cat)
 • La superexpressió de transloquina inhibeix l'acumulació nuclear de ciclina D1 en cèllules proliferant. (tdx.cat)
 • En canvi, la inhibició de l'expressió de transloquina causa l'efecte oposat, és a dir, indueix l'acumulació nuclear de ciclina D1 i la fosforilació de RB per Cdk4 en cèllules sotmeses a condicions de quiescència. (tdx.cat)
 • La transloquina i Cdk4 s'uneixen i competeixen pel mateix domini de ciclina D1 i, donat que cal la formació prèvia del complex Cdk4ciclina D1 per al seu import nuclear, aquest fet permet establir una base molecular senzilla pel propi mecanisme de retenció citoplasmàtica. (tdx.cat)
 • El Linfoma de células del Manto (LCM) es un linfoma B maduro, con una característica sobreexpresión de la proteína nuclear Ciclina D1. (tesisenred.net)
 • Cdk4
 • L'expressió de ciclina D1 i la seva unió a Cdk4 representa un dels esdeveniments més importants, regulats per senyals mitogènics, necessaris per la progressió del cicle cellular a través del punt de restricció. (tdx.cat)
 • La ciclina D modula la actividad de las serina/treonina quinasas Cdk4 y Cdk6. (wikipedia.org)
 • linfomas
 • En otros tumores paratiroideos y linfomas de células B, el gen ciclina D1 está implicado en aberraciones cromosómicas como translocaciones. (wikipedia.org)
 • La amplificación y sobre-expresión de la ciclina D1 es importante en el desarrollo de diversos tipos de cáncer incluyendo adenoma paratiroideo, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, linfomas y melanomas. (wikipedia.org)
 • actividad
 • Por sí solas, las ciclinas no tienen actividad enzimática, pero tienen sitios de unión para algunos sustratos y tienen como diana a las Cdk de localizaciones subcelulares específicas. (wikipedia.org)
 • Forman
 • Las ciclinas, cuando se unen con quinasas, tales como el p34 (cdc2), forman el factor promotor de la maduración (MPF). (wikipedia.org)
 • celulares
 • Sin embargo, no es requerida en ciertos tipos celulares de rápida división, tales como los encontrados en embrión de Xenopus, donde predominan otras ciclinas. (wikipedia.org)
 • ejemplo
 • Por ejemplo, las regiones amino-terminal de las ciclinas S y M contienen motivos cortos relacionados con la destrucción de la proteína que dirigen estas proteínas para la proteolisis en la mitosis. (wikipedia.org)
 • desarrollo
 • La ciclina K es codificada por el virus del sarcoma de Kaposi (HVSK), un virus tumoral humano asociado con el desarrollo del sarcoma de Kaposi y neoplasias linfoides malignas en individuos inmunocomprometidos. (wikipedia.org)
 • control
 • Aquests antecedents ens van conduir a plantejar com a hipòtesi de treball d'aquesta tesi doctoral l'existència d'un mecanisme de control de la localització de la ciclina D1 entre el nucli i el citoplasma, que podria tenir un paper especialment rellevant en situacions d'aturada de la proliferació cellular. (tdx.cat)