... cholenes MeSH D04.808.221.430 - cholic acids MeSH D04.808.221.430.130 - cholic acid MeSH D04.808.221.430.130.330 - cholates ...