இந்தப்பகுப்பின் கீழ் உள்ள 4,886 பக்கங்களில் பின்வரும் 200 பக்கங்களும் உள்ளன. (முந்திய பக்கம்) (அடுத்த பக்கம் ...
nov., a new member of the family Acetobacteraceae, isolated from desert soil 期刊论文. 发表期刊: ARCHIVES OF MICROBIOLOGY. 出版年: 2022, 卷 ... nov. Gurbantunggut Desert Polyphasic taxonomy Acetobacteraceae Variation in carbon isotope composition of plants across an ...
Acetobacteraceae [B03.440.400.425.100] * Acidithiobacillus [B03.440.400.425.103] * Alcaligenaceae [B03.440.400.425.115] ...
Acetobacteraceae [B03.440.400.425.100] * Acidithiobacillus [B03.440.400.425.103] * Alcaligenaceae [B03.440.400.425.115] ...
Acetobacteraceae Acetobacterium Acetogenins Acetohexamide Acetoin Acetoin Dehydrogenase Acetolactate Synthase Acetone ...