Loading...
  • midbrain
  • Ang mesencephalon o gitnangutak (Ingles: midbrain) ang bahagi ng sentral na sistemang nerbiyos na nauugnay sa bisyon (paningin), pandinig , kontrol na motor , pagtulog/paggising, pananabik(pagiging alert) at regulasyon ng temperatura. (wikipedia.org)
  • development
  • Thus, the neuronal identity, location of neuron emergence and control of GABAergic and glutamatergic neuron development in the mesencephalon remain largely unknown. (biologists.org)