Loading...
rho Guanine Nucleotide Dissociation Inhibitor alphaGuaninnukleotidseparationshämmare: Proteinfaktorer som blockerar separation av GDP från GTP-bindande proteiner.rho-Specific Guanine Nucleotide Dissociation Inhibitorsrho Guanine Nucleotide Dissociation Inhibitor gammarho Guanine Nucleotide Dissociation Inhibitor betaRho Guanine Nucleotide Exchange FactorsGuaninnukleotidutbytesfaktorer: Proteinfaktorer som verkar för utbyte av GTP mot GDP bundet till GTP-bindande proteiner.rho GTP-bindande proteinerGuanosindifosfat: Guanosin 5'-(trivätedifosfat). En guaninnukleotid med två fosfatgrupper som förestrats till sockerdelen. Synonymer är GRPP och guanosinpyrofosfat.rhoA GTP-bindande proteinercdc42 GTP-bindande protein: En medlem i Rho-familjen av monomeriska GTP-bindande proteiner. Den är förenad med ett varierande spektrum av cellulära funktioner, bl a cellskelettförändringar, filopodiebildning och transport genom golgiapparaten. EC 3.6.1.-.Guanosintrifosfat: Guanosin 5'-(tetravätetrifosfat), en guaninnukleotid som innehåller tre fosfatgrupper, förestrade till sockerdelen.GTP-bindande proteiners alfaunderenheter, Gi-Go: En familj alfaunderenheter till heterotrimert GTP-bindande protein som ursprungligen identifierades genom sin förmåga att blockera adenylatcyklas. Medlemmar i denna familj kan binda till beta- och gamma-G-proteinunderenheter som aktiverar kaliumkanaler. Gi-Go skrivs ibland även Gi/Go.GTP-bindande proteiner: Reglerproteiner som verkar som molekylära omkopplare. De reglerar ett stort antal biologiska processer, inklusive receptorsignallering, intracellulära signalöverföringsvägar och proteinsyntes. Deras verkan kontrolleras av faktorer som styr deras förmåga att binda till och hydrolysera GTP till GDP.ral-GDSProteinbindningrap GTP-bindande proteinerral GTP-bindande proteinerGuaninnukleotider: Föreningar av guanosin och fosfatgrupper. De vanligaste är GMP (guanosinmonofosfat), GDP (guanosindifosfat) och GTP (guanosintrifosfat).AlfamakroglobulinerAlfa 1-antitrypsinAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.GTP-fosfohydrolaser: Enzymer som hydrolyserar GTP till GDP. EC 3.6.5.1.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.GTP-bindande proteiners alfaunderenheter, G12-G13: En allmänt genetiskt uttryckt familj alfaunderenheter av heterotrimera GTP-bindande proteiner som signalerar genom samverkan med en rad olika andrabudbärare, som t ex GTPas-aktiverande proteiner, guaninnukleotidutbytesfaktorer och värmechockproteiner. G12-G13 skrivs ibland G12/G13.Guanosin 5'-O-(3-tiotrifosfat): Guanosin-5'-(trivätedifosfat), monoanhydrid med tiofosforsyra, är en stabil GTP-analog med en rad fysiologiska verkningar, så som stimulering av guaninnukleotidbindande proteiner, hydrolys av fosfoinositid, ackumulering av cykliskt AMP och aktivering av specifika protoonkogener.A-kinas ankarproteinerGuanin: Organisk bas, 6-oxi-2-aminopurin (C5H5N5O). Det ingår i guaninnukleotider.alpha-2-Antiplasminrho-Associated KinasesSignalomvandlingAlfa 1-antikymotrypsinProteinstruktur, tertiärCellinjerac1 GTP-bindande proteiner