Vattenporiner: Membranproteiner som möjliggör vattentransport. De ingår i den grupp av membrankanalproteiner som inkluderar linsproteinet och bakteriella glycerolbärare.Aquaporin 1Aquaporin 5Aquaporin 4VattenAquaporin 6AquaglyceroporinerAquaporin 2Kvicksilverklorid: Ett mycket giftigt ämne med kemisk formel HgCl2 som förångas svagt vid normala temperaturer, men starkt vid 100 grader Celsius. Det fräter på slemhinnorna och används som lokalt antiseptikum och desinfektionsmedel.OsmosVäxttranspirationVätske- och elektrolytbalansVäxtproteinerGenomtränglighet: Egenskap hos membranösa och andra strukturer att släppa igenom ljus, värme, gaser, vätskor, metabolitmolekyler och mineraljoner.Guldföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller guld som en given beståndsdel av molekylen.Glycerol: En söt trihydroxialkohol som utgör ett mellanled i omsättningen av kolväten och fett. Den används som lösningsmedel, mjukgörare, beståndsdel i läkemedel, sötningsmedel, och vid framställning av sprängämnen. Kemisk formel är HOCH2CH(OH)CH2OH.Njurens koncentrationsförmåga: Njurens förmåga att i urinen utsöndra höga halter av lösningar från blodplasman.Mimosa: Ett växsläkte av familjen Fabaceae som innehåller kukulkanin, en chalkon.Juglans: Ett växtsläkte (valnöt) inom familjen Juglandaceae.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.SolvändeväxterVäxtrötterTulipaSolidagoCellmembrangenomtränglighet: En förmåga hos cellmembran att släppa igenom lösningar in i eller ut ur celler.Blodgruppsantigener: Genetiskt betingade erytrocyttyper (allotyper eller fenotyper), som definieras av en eller flera grupper av cellulära antigenstrukturer (agglutinogener el. blodsgruppsantigener). Blodgrupperna klassif iceras dels utifrån dessa antigener, dels utifrån förekomsten av specifika antikroppar i plasma, riktade mot dessa antigener. Exempel på välkända blodgrupper är de som ingår i ABO-systemet och i Rh-sy stemet. Andra system är t ex Duffy, Kell, Kidd, Lewis, MNS.KroppsvattenKvicksilverföreningar: Oorganiska föreningar, i vilka kvicksilver utgör en fast del av molekylen.Reglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.TrichomesCalotropisMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Osmotiskt tryckHavsrudaSädesvätskans utförsgångarAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.4-klorkvicksilverbensensulfonat: Väteklor(4-sulfonatfenyl)mercurat(1-). Ett cytotoxiskt sulfhydrylreagens som hämmar flera subcellulära metaboliska system och används som ett redskap i cellfysiologi.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Jonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.VäxtbladAkustisk makula: Förtjockningar i sacculus och utriculus vid slutet av vestibularnerven.PulvinusSpinacia oleraceaPlant StructuresExokrina körtlar: Körtlar som utsöndrar sekret til slemhinnornas ytor och huden.PolyuriTephritidaeNjurkanaler, samlande: Raka tuber som utgår från njurbarkens stråliga del, där de möter de krökta ändarna av de distala, kapslade kanalerna. I njurmärgen löper pyramidernas samlingskanaler samman och förenas med ett centralt rör (Bellinis kanal; ductus Bellini), som mynnar på pyramidtoppen.Uttorkning: Ett tillstånd som uppstår till följd av förlust av stora mängder kroppsvätska.HjärnödemXenopus laevisKroppsvätskor: Flytande beståndsdelar av levande organismer.