Utrustningsförorening: Förekomst av smittämnen på instrument, proteser eller andra icke-levande föremål.LäkemedelsföroreningSjukhusutrustning: Alla typer av material som används inom vården på sjukhus.Utrustning och tillbehör: Alla sorters utrustning, förrådsvaror, apparater, instrument osv som används inom diagnostisk, terapeutisk, kirurgisk, vetenskaplig eller experimentell verksamhet, av såväl engångs- som flergångstyp.Livsmedelsförorening: Förekomst av skadliga, osmakliga eller andra icke önskvärda ämnen, som t ex kemiska ämnen, nedbrytningsprodukter eller mikroorganismer, i födoämnen före, under eller efter tillagning eller lagring.Hållbar medicinsk utrustning: Utrustning som är motståndskraftig mot förslitning och kan användas under lång tid. Hit hör t ex rullstolar, sjukhussängar, proteser osv.DNA ContaminationIdrottsutrustning: Utrustning eller föremål som behövs för utövande av en sport (t ex bollar, slagträn, racketar, skidor, skridskor, rep, tyngder osv), eller som behövs som kroppsskydd vid utövandet.UtrustningsdesignSkyddsutrustningDesinfektion: Oskadliggörande av mikroorganismer genom upphettning, bruk av antiseptiska medel, antibakteriella preparat osv.Sanering: Avlägsnande av förorenande material, såsom radioaktivt eller biologiskt material, eller kemiska stridsmedel, från en person eller ett föremål.Tandvårdsutrustning: Den del av tandläkarmottagningens utrustning som inte är att betrakta som förbrukningsmaterial.VattenföroreningUtrustningssäkerhet: Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.Livsmedelsmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.Engångsutrustning: Apparater eller artiklar avsedda att användas en gång eller tillfälligt.MiljöövervakningKirurgisk utrustning: Fast eller icke förbrukningsbar kirurgisk apparatur för bruk i samband med operationer. Den skall särskiljas från "kirurgiska instrument", som oftast är handinstrument för bruk i operationsområdet.VattenmikrobiologiSkyddskläderSteriliseringVattenförsörjningLäkemedelsförpackning: Alla förpackningsformer och emballage för läkemedel och biologiska produkter. Hit hör ampuller, kapslar, tabletter, lösningar och andra former. Emballaget kan bestå av behållare - såväl inre som yttre -, flaskor, askar och kartonger.Luftmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svampar i luften.Utrustningsfel: Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.Equipment Reuse: Upprepad användning av utrustning, instrument, artiklar eller annat material, oberoende av tillverkarens avsikter vad gäller användning eller hållbarhet. Vattenförorenande ämnen, kemiskaUnderhåll: Underhållsskötsel av egendom och utrustning.Livsmedelshantering: Alla aspekter av beredning, transport, lagring, paketering, exponering och försäljning av livsmedel.Jordförorenande ämnenOperationssalarBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.MiljöföroreningSkyddshandskarMikroorganismer, antal: Räkning av antalet livsdugliga, isolerade bakterier, arkeceller eller svampceller eller -sporer på ett fast odlingsmedium. Varje koloni (dvs kolonibildande enhet) representerar avkomman av en enda inympad cell. Metoden används rutinmässigt av miljömikrobiologer för att bestämma antalet organismer i luft, föda och vatten, av kliniker för att mäta den mikrobiella belastningen på patienter, och vid antibiotikatestning.Miljömikrobiologi: Vetenskapen om de mikroorganismer som lever i olika miljöer omkring oss (i luft, jord, vatten osv) och deras eventuella patogena egenskaper i förhållande till andra organismer, inklusive människor.Yrkesmässig exponeringLivsmedelsproduktion: Industriföretag som framställer livsmedelsprodukter.Vattenförorenande ämnenHygien: I vid bemärkelse det samma som renlighet, men även vetenskapen om skapande och upprätthållande av en för individ och grupp hälsofrämjande miljö.DesinfektionsmedelHand DisinfectionAntiseptik: Förstörande av sjukdomsalstrande mikrober.Vattenförorening, kemiskInfektionskontrollProvhanteringCesiumradioisotoper: Instabila isotoper av cesium som sönderfaller under avgivande av strålning. Cesiumatomer med atomvikterna 123, 125-132 och 134-145 är radioaktiva cesiumisotoper. Radioisotoperna Cs-134, Cs-135 och Cs- 137 produceras i relativt stor mängd i kärnkraftsreaktorer.KonsumentskyddSlakthus: Platser för slakt och styckning; slakterier.Livsmedelsförorening, radioaktivLek och leksaker: Spontana och frivilliga nöjesaktiviteter och föremål eller utrustning som används vid dessa aktiviteter. Hit hör spel, leksaker osv.Sjukhusbyggen: Arkitektur, utformninig och byggande av sjukhus.Jordförorenande ämnen, radioaktiva: Föroreningar i jorden som avger radioaktiv strålning.AvföringBakteriologiska teknikerStrålningsövervakningTungmetaller: Metaller med hög specifik vikt, över 5. De har komplexa spektra, bildar färgade salter och dubbelsalter, har låg elektrodpotential, är huvudsakligen amfotera, bildar svaga baser och syror, och verkar oxiderande eller reducerande.Tandvårdsutrustning, höghastighetsSkyddsmaskerEye Protective Devices: Personlig skyddsutrustning i form av glasögon eller mask till skydd mot tryck, flygande föremål, glöd, vätskor eller skadlig strålning. Syn. skyddsglasögon.2-propanol: En isomer av 1-propanol. Det är en färglös vätska med desinficerande egenskaper. Används vid framställning av aceton och dess derivat och som lösningsmedel. Används lokalt som antiseptiskt medel.