Loading...
UppfödningFortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.SeasonsSexuellt beteende hos djurDjurförflyttningarHäckningsbeteendeFåglarCharadriiformes: En ordning av fåglar (vadarfåglar) med mer än 300 arter som främst lever längs kuster och stränder. Hit hör t ex vadare, måsar och tärnor.SångfåglarDjurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.Inavel: Korsning av genetiskt närbesläktade växter eller djur.Passeriformes: En artrik och utbredd ordning sittfåglar (tättingar) som omfattar mer än hälften av alla fågelarter.Selection, GeneticFruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.Jordbruksgröda: Odlade växter eller jordbruksprodukter såsom säd, grönsaker eller frukt.Genetisk korsningQuantitative Trait LociVariation (Genetics)Quantitative Trait, HeritableKullstorlek: Antal avkomlingar vid en och samma födsel hos djur som föder levande ungar.Genetiska markörer: Ett fenotypiskt genetiskt kännetecken eller särdrag som kan användas för att identifiera ett genlokus, en kopplingsgrupp eller en rekombinatorisk händelse.Modeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.DNA ShufflingHjälpbeteende: Beteenden förknippade med stöd eller hjälp till andra individer.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Mikrosatellitupprepningar: En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).FårBefolkningsdynamikGenom, växt: Den fullständiga arvsmassan i en växts kromosomuppsättning.Ekosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.SpheniscidaeBefolkningstäthetGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Miljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.SparvarKullstorlek: Avkommans storlek i antal vid en och samma äggläggning eller födsel.AvvänjningFalconiformes: En ordning dagrovfåglar, omfattande örnar, hökar, vråkar, gamar och falkar.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Fjädrar: En speciell form av hudbildning som endast finns hos fåglar.Disease ResistanceEstrus: Det stadium i östruscykeln hos andra däggdjurshonor än primater som representerar tiden för maximal sexuell mottaglighet och fertilitet. Syn. brunst.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Lantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.Geografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Växtgener: Arvsmassan hos växter.Brunstintervall: Period av sexuell inaktivitet mellan brunstperioder hos däggdjur.Endangered SpeciesVäxtkromosomerHybridisering: Genetisk korsning mellan genetiskt olika föräldraindivider i syfte att erhålla en hybrid.Herpestidae: En familj snabba och skarpögda rovdjur (manguster) i Asien och Afrika, vilka lever av gnagare och ormar.DjurhållningHusdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).Genkartläggning: Metoder för bestämning av läge för och avstånd mellan gener på en kromosom.Växt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.SvalorInsektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.Social dominansKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Fotoperiod: Den tid, under vilken en organism dagligen utsätts för solljus (dagsljus) eller artificiellt ljus. Reaktionen på denna exponering anses kunna påverka energibalans och värmereglering.StararArtsspecificitetKönsmognad: Det stadium i könsutvecklingen då full könskapacitet uppnåtts hos djur och människor.TriticumDjur på zoo: Djur som hålls i djurparker.Befolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.Oryza sativaMjölkbildning: Utsöndring av mjölk från moderns mjölkkörtlar efter en förlossning. Tillväxten av mjölkkörtelvävnad, mjölkbildning och mjölkutsöndring regleras genom samverkan mellan ett flertal hormoner, så som östradiol, progesteron, prolaktin och oxytocin.Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.DräktighetSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Bevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Knölval: Arten Megaptera novaeangliae i familjen Balaenopteridae, som kännetecknas av sina stora fenor och sitt sätt att kröka ryggen vid dykning. De har även ett karaktäristiskt sjungande läte.Frön: Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.Zea mays: Ett högväxande sädesslag av släktet Zea och familjen Poaceae (Gramineae), som odlas som födoämne och djurfoder. Det har sitt ursprung i Amerika. Syn. majs.Larv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.Djurens ljudOvipositionVäxtsjukdomarKonstgjord befruktning: Införande av sädesceller i vaginan på konstgjord väg för att åstadkomma befruktning.BrachiariaHeterosiseffekt: Den bättre anpassnings-/utvecklingsförmågan hos den heterozygota genotypen vad avser vissa egenskaper, i jämförelse med motsvarande homozygot.PungRuggningAnopheles: Ett släkte av myggor (Culicidae) som sprider malaria.OvulationKönskvot: Antalet individer av hankön per 100 honindivider.Alleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.Aedes: Ett släkte myggor (Culicidae) i tropiska och subtropiska områden. Gula febern och dengue hör till de sjukdomar som kan överföras av arter tillhörande detta släkte.Anseriformes: En ordning av fåglar (andfåglar) som omfattar t ex änder, gäss och svanar.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Myggbekämpning: Minskning eller reglering av myggförekomst med kemiska, biologiska eller andra medel.UllLH: Ett viktigt gonadotropin som utsöndras av adenohypofysen. Luteiniserande hormon reglerar produktionen av steroider hos testiklarnas och äggstockarnas interstitialceller. LH-vågen hos kvinnor före ägglossning sätter igång ägglossningen och efterföljande luteinisering av follikeln (äggblåsan). Hormonet består av två icke-kovalent bundna underenheter, alfa och beta. Inom en art förekommer alfaenheten vanligtvis hos tre hypofysära glykoproteinhormoner (TSH, LH och FSH), men betaenheten är unik och förmedlar sin biologiska specificitet.Tävlingsbeteende: Kamp mellan individer om nödvändigheter eller om ett gemensamt mål.Brunstsynkronisering: Samtidig brunst eller framkallande av samtidig brunst hos alla honor i en grupp eller besättning, dock endast ifråga om icke-primatdäggdjur.Polymorfism, enkelnukleotidParbandMejeriproduktionFörsöksdjur: Djur som används i såväl biomedicinsk grundforskning som klinisk forskning.Djurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Feeding Behavior: Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.Genomik: Det systematiska studiet av organismers kompletta uppsättning av DNA-sekvenser.ArvicolinaeHökar: En grupp fåglar inom ordningen Falconiformes och familjen Accipitridae. De är mindre än örnar, med relativt korta vingar och lång stjärt.Blindråtta: Någon av ett flertal jordlevande gnagare (mullvadsråttor) av familjerna Muridae eller Bathyergidae. De finns i Ekologi: Läran om förhållandet mellan organismer och deras omgivning, särskilt som det yttrar sig i naturliga kretslopp och rytmer, samhällsutveckling och -struktur, samspel mellan olika typer av organismer, geografisk fördelning och populationsförändringar.CajanusGenuppsättning: En organisms fullständiga arvsmassa, så som den är representerad i dess DNA eller, i vissa fall, RNAProgesteronFaderns beteende: Beteendemönster, typiska för en far.DjurfoderMarsupialia: En infraklass (pungdjur) bland däggdjuren, även kallad Metatheria, där ungarna föds på ett tidigt fosterstadium och fortsätter sin utveckling i en pung. Till skillnad från Eutheria (djur med moderkaka) har pungdjuren en ofullständig moderkaka.Socialt beteendeCicer: Ett växtsläkte (kikärtor) av familjen Fabaceae, känt för sina ätliga ärtor.Biological EvolutionKlimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.TidsfaktorerDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Höftdysplasi hos hundSeals, EarlessKroppsstorlek: En kropps fysiska mått.Blommor: Växters fortplantningsorgan.TorkaHästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.Jordfästning: Den fysiska begravningen av döda. Inom svenska kyrkan tidigare benämning på det som nu kallas begravningsgudtjänst (den symboliska jordfästningen). Begravningsritualer inom olika kulturer räknas inte hit.PapegojorSamarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.TestikelBayes teorem: En sannolikhetsteoretisk modell uppkallad efter Thomas Bayes (1702-1761). Inom epidemiologin används metoden för beräkning av sannolikheten för förekomsten av en viss sjukdom hos personer med något vi sst kännetecken, utifrån kännedom om sjukdomens prevalens och förekomsten av detta kännetecken hos friska och sjuka individer. I klinisk beslutsanalys används modellen för beräkning av sannolikheten f ör en viss diagnos, med givna symtom eller provresultat.RovdjursbeteendeCikliderRegnParningsbeteende hos djur: Val av sexualpartner hos djur. Denna fortplantningspreferens grundas ofta på särdrag hos den möjlige hanen, som t ex färg, storlek eller djärvhet. Om de utvalda skiljer sig genetiskt från de avvisade föreligger "naturligt urval".Entomologi: Läran om insekter.Heminstinkt: Instinktivt beteendemönster hos vissa djur, som innebär förmåga att återvända till en given geografisk plats som de en gång lämnat, även över stora avstånd. Exempel på sådan djurmigration är laxarnas vandring eller flyttfåglarnas säsongsvisa förflyttningar.Hjortdjur: En familj partåiga, idisslande hovdjur (Cervidae) med ca 45 arter, spridda över Nordamerika, Sydamerika, Eurasien och norra Afrika, samt Australien, Nya Zeeland m fl öar, dit de förts av människan. De olika arterna varierar mycket i storlek; störst är älgarna. Hanarnas horn fälls varje år. Hjortar återfinns i de flesta naturtyper och klimatzoner, och några säsongsvandrar.Hordeum: Ett släkte ettårigt gräs som utgör sädesslaget korn, en viktig gröda som odlas både som livsmedelsväxt och som foderväxt. Korn används t ex för malt- och etanolframställning.Uttryckta genmarkörer: Sekvensstumpar erhållna från komplementärt DNA (cDNA). Markörerna är partiella DNA-sekvenser från kloner. Syn. EST.Eagles: Rovfåglar tillhörande släktena Aquila och Haliaeetus inom familjen Accipitridae och ordningen Falconiformes. De har kraftiga gripklor med en bakåtvänd tå och kraftig näbb.OviparitetModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurSvår förlossningRaptorerFårboskapTestosteronKopulering: Den sexuella parningsakten hos djur. För människor används koitus (samlag). Syn. parning; kopulationSjukdomsvektorer: Ryggradslösa djur eller andra ryggradsdjur än människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.StamtavlaHavsodling: Odling av vattenlevande djurarter.PollineringLivestockAntiloper: Idisslare tillhörande ordningen Bovidae. Många arter finns i Afrika och Sydamerika. Särskilt i Afrika är artrikedomen stor.Food QualityKött: De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.Eukalyptus: Ett släkte australiska träd inom familjen Myrtaceae som producerar gummi, oljor och kådor, vilka används som smakämnen, sammandragande medel och aromämnen. Tidigare användes produkterna till behandling av diarré, astma, bronkit och luftvägsinfektioner.Mjölk: Den vita vätska som utsöndras av mjölkkörtlarna. Den innehåller proteiner, socker, fetter, vitaminer och mineralämnen.MusaParitetKråkor: Stor, allätande fågel av släktet Corvus i familjen Corvidae och ordningen Passeriformes. Till släktet hör även kajor, skator, nötskrikor och råkor, samt korpar, den art som har de största fåglarna inom släktet.Inheritance Patterns: Olika sätt på vilka gener och deras alleler samverkar vid överföring av genetiska egenskaper som har effekt på utfallet av genuttryck.Tropiskt klimatTetraploidyPälssälarPigmenteringGenetic LinkageAnimal DistributionViktökningDjurens näringsfysiologiYukon: Territorium i nordvästra Kanada, gränsande i norr mot Norra ishavet, i söder mot British Columbia, i väster mot Alaska och i öster mot Northwest Territories. Ytan är 483 000 km2, och folkmängden uppgår till drygt 30 000 invånare. Huvudstad är Whitehorse.Macropodidae: En familj (kängurudjur) växtätande, hoppande däggdjur i Australien, Tasmanien, Nya Guinea och intilliggande öar. Till familjen hör kängerur, vallabyer, trädkängurur, quokkor och vallaroer.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.BefolkningGetter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.AFLP-analysGenetic FitnessPoaceae: En stor familj smalbladiga gräsarter tillhörande ordningen Cyperales (underklassen Commelinidae, klassen Liliopsida (monocotyledons)). Sädesslagen ingår i denna familj.PolyploidiParasitsjukdomar, djurPollenGenetic LociVäxtbladNötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Aggression: En sorts beteende som leder till självhävdelse. Det kan uppstå ur inneboende drivkrafter eller ur känsla av frustration och kan uttryckas i destruktivt och aggressivt uppförande, i fientlig och obstru ktiv förslagenhet, eller i ett sunt självexpressivt behov av att bemästra.RosaceaeMinstakvadratmetoden: En skattningsmetod där skattningsvärdena av ett antal parametrar i en statistisk analysmodell är de storlekar som minimerar summan av kvadraten på avvikelserna mellan de iakttagna värdena för en beroende variabel och de värden som modellen förutsätter.TrädBufonidae: En familj äkta paddor inom ordningen Anura som omfattar släktena Bufo, Ansonia, Nectophrynoides och Atelopus.Försöksdjursvetenskap: Vetenskap och teknik, inriktade på anskaffning, avel, skötsel och vård, och urval av djur för biomedicinsk forskning.Identifieringssystem för djur: Metoder för att känna igen enskilda djur och vissa identifierbara kännetecken hos djur. Hit räknas elektroniska metoder, öronmärkning osv.Könskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.Myggor: En familj inom ordningen Diptera som omfattar myggorna. Larverna är vattenlevande, och de vuxna känns igen på sin speciella vingådring och indelningen längs ådrorna, samt sin långa snabel. Många arter är av medicinsk betydelse.IslandsPolymorfism, genetiskPrunusSorghumRemote Sensing TechnologyGenmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.Social hierarki: Social rangordning, grundad på vissa beteendemönster, storlek, styrka, ålder mm.Montana: En av Amerikas förenta stater, belägen i nordvästra delen av USA, gränsande mot Kanada, Idaho, Wyoming, Nord- och Syddakota. Ytan är 380 850 km2, och folkmängden uppgår till knappt 970 000 invånare (2008). Huvudstad är Helena.Växtproteiner