Loading...
UltraljudsundersökningFärgultraljudUltraljudsdopplerUltraljudsundersökning av fosterEndosonografi: Ultraljudsundersökning av inre organ med en ultraljudstransduktor, som t ex kan vara kopplad till ett fiberoptiskt endoskop. I endosonografi omvandlar transduktorn elektroniska signaler till ljudpulser eller kontinuerliga vågor och fungerar även som mottagare för reflekterade ljudvågor inifrån organet. I ett audiovisuellt-elektroniskt gränssnitt omvandlas de inkommande ekosignalerna till en form som teknikerna kan tolka. Förfarandet får inte förväxlas med endoskopi, där ett särskilt instrument, endoskop, används. "Endo-"Duplexultraljud: Ultraljudsteknik som utnyttjar Dopplereffekten i kombination med realtidsbildanalys. Realtidsbilden fås fram genom snabb förflyttning av ultraljudsstrålen. Fördelen med denna teknik är att Dopplerförändringen (frekvensskillnaden mellan utsänd och reflekterad ljudstråle) möjliggör mätning av flödeshastighet.Ultraljudsdoppler, pulsadUltraljudsmammografiUltraljudsundersökning, interventionellUltraljudsdoppler, transkraniellSensitivitet och specificitetSvavelhexafluoridDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Prospektiva studierKontrastmedelGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.UrografiPrediktivt värde av testerResultats reproducerbarhetBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Fostrets sjukdomarPungBildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.Retrospektiva studierCystor: Slutna håligheter eller blåsliknande svullnader, normala eller onormala, klädda med epitelvävnad och oftast med innehåll av någon flytande eller halvflytande substans.PalpationHalsartärsjukdomar: Sjukdomar i halsens gemensamma pulsåder, den inre och den yttre halsartären. Ateroskleros och traumatiska skador är relativt vanliga orsaker till halsartärsjukdomar.Buk: Kroppsdel mellan bröstkorg och bäcken.Preoperativ vårdMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.TåledKnuta i sköldkörtel: Liten, avgränsad massa i sköldkörteln som kan vara neoplastisk eller en icke-neoplastisk missbildning. Den saknar inkapsling och körteluppbyggnad. Sköldkörtelknutor är ofta godartade, men kan vara elakartade. Bildning av knutor kan leda till nodulär struma (knölstruma).Halsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Ovarian CystsGallblåsa: En lagringsblåsa för gallvätska. Gallblåsan levererar gallsyror i hög koncentration och på ett kontrollerat sätt via gallblåsegången till tolvfingertarmen, för nedbrytning av lipider i födan.Ekoencefalografi: Ultraljudsmetod för diagnos av sjukliga förändringar i skallen.Metakarpofalangealled: Leden mellan ett mellanhandsben och ett falangben.FosterålderSlidaLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Hydronefros: Utvidgning av njurbäckenet och njurkalkarna pga urinstockning (vattennjure), till följd av hinder i urinledaren, med åtföljande atrofi av njurens parenkymvävnad.ObservatörsvariationBukskador: Allmänna eller ospecificerade skador på organ i bukhålan.Bildförstärkning: Förbättring av en bilds kvalitet med olika metoder, som datorbearbetning, digital filtrering, elektrokardiografiteknik, ljus- och ultramikroskopering, fluorescensspektrometri, scintigrafi och in vitro-bildhantering på molekylär nivå.MjältsjukdomarTestikelsjukdomarBilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.Ljudavlyssning: Auskultation. Förfarande för att lyssna efter ljud i kroppen.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Gallblåsesjukdomar: Sjukdomar i gallblåsan. Dessa är ofta förknippade med försämrat flöde, gallstensbildning, infektioner, tumörer eller andra sjukdomar.BehandlingsresultatKärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Halsartär, gemensam: De två pulsådror som försörjer huvud och hals med blod. De leder uppåt i halsen, en på varje sida, och i nivå med sköldbrosket delar var och en av dem sig i två grenar, den yttre (arteria carotis exte rna) och den inre (arteria carotis interna) halspulsådern.OmvandlareGallvägssjukdomar: Sjukdomar i någon del av gallvägssystemet, inklusive gallgångarna och gallblåsan.RectumNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Nålbiopsi: Metod för provtagning av vävnad genom att sticka en nål i den vävnad som skall undersökas och suga upp (aspirera) en provmängd.Falskt positiva reaktioner: Postiva provresultat för undersökta personer som inte uppfyller kriterierna för undersökningen. Angivande av friska individer som sjuka vid kartläggning ("screening") av sjukdom.FinnålsbiopsiOvarian FollicleTunica mediaFosterdiagnostik: Fastställande av eventuellt sjukligt tillstånd hos embryo, foster eller den gravida modern före födseln.TendinopatiKolecystografi: Röntgenundersökning av gallblåsan efter intagande av kontrastmedel.PortåderVattenbråck: En instängd ansamling av vätska, särskilt i testikelns tunica vaginalis eller längs sädessträngen.Gallblåsetumörer: Tumörer eller cancer i gallblåsan.Kolangiopankreatografi, endoskopisk retrograd: Fiberoptisk endoskopi avsedd för undersökning och kanylering av Vaters ampull via tolvfingertarmen, så att bukspottkörtel- och gallvägssystem skall kunna visualiseras genom retrograd tillförsel av kontrastmedel. Endoskopisk sfinkterotomi av Vaters papill (papillotomi) kan härvid utföras.PolyperUrinvägarRenal ColicPulsatilt flödeIntraoperativ vård: Vårdinsatser under pågående kirurgiskt ingrepp. Häri ingår övervakning, vätsketerapi, medicinering, transfusioner, narkos, röntgen och laboratorietester.Halsartärförträngning: Avsmalning eller tillsnörning av den gemensamma, interna eller externa halsartären, oftast till följd av aterosklerotisk plackbildning. Förkalkningarna kan bli såriga och leda till blodproppsbildning. De trombocyt- eller kolesterolproppar som bildas kan ge upphov till övergående ischemisk attack eller stroke. Proppar som vandrar till ögat kan orsaka amaurosis fugax (flyktig amauros; tillfällig syn nedsättning).Livmoder: Det ihåliga, tjockväggiga, muskulösa organet i kvinnans bäcken. Det består av fundus uteri (livmoderbotten), där äggimplantationen och fosterutvecklingen äger rum. Nedanför livmoderförträngningen vid änden av fundus finns livmoderhalsen, som mynnar ut i slidan. Utanför förträngningarna vid övre änden av fundus finns äggledarna.Graviditet, andra trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 15 t o m vecka 28 av havandeskapet (dagarna 99 - 196).RiskfaktorerKolangiopankreatografi, magnetisk resonans: Icke-invasiv diagnosmetod för åskådliggörande av bukspottkörtelgångarna och gallgångarna. Tekniken uppvisar god känslighet vad gäller utvidgningar, förträngningar och avvikelser i gångarna.Ledhinneinflammation: Inflammation i en ledhinna. Tillståndet är oftast smärtsamt, i synnerhet vid rörelse, och kännetecknas av skiftande svullnad pga utgjutningar i en slemsäck.Lymfangiom, cystiskt: En cystisk utväxt som utgår från lymfatisk vävnad. Cystorna uppträder oftast på halsen, i armhålan eller i ljumsken.HälsokontrollKolelitiasis: Förekomst eller bildande av gallstenar i gallvägarna, vanligen i gallblåsan (kolecystolitiasis) eller den gemensamma gallgången (koledokolitiasis).Tunica intimaHysteroskopi: Endoskopisk undersökning och behandling av, och kirurgi i livmoderns inre.BäckenSår, icke-penetrerandeBukspottkörteltumörerUrinvägssjukdomarVentrombosBuksmärta: Känsla av obehag, smärta och svåra plågor i bukområdet.Utvidgning, patologisk: Tillstånd hos en anatomisk struktur, kännetecknat av onormal utvidgning.PortografiOvaryLaparoskopi: Ett förfarande där ett laparoskop förs in genom ett litet snitt nära naveln i syfte att undersöka buk- eller bäckenorganen i bukhinnehålan. Om nödvändigt, kan biopsier eller kirurgiska ingrepp utföras i samband med laparoskopi.Ekinokockos, lever: Maskinfektion i levern orsakad av Echinococcus granulosus eller Echinococcus multilocularis.Falskt negativa reaktioner: Negativa provresultat för undersökta personer som uppfyller de kriterier som provet avser. Angivande av sjuka individer som friska vid kartläggning ("screening") av sjukdom.Bukoperation: Kirurgiskt ingrepp via snitt genom bukväggen.Diagnostiska tekniker, urologiska: Metoder och rutiner för diagnos av sjukdomar eller funktionsbrister i urinvägarna eller deras organ, eller demonstration av deras fysiologiska processer.NackeVävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.SköldkörtelUrolitiasisGraviditet, första trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från första dagen av den senaste normala menstruationsperioden t o m vecka 14 av havandeskapet (98 dagar).Gallstenar: Fasta, kristallina utfällningar i gallvägarna, oftast bildade i gallblåsan. De ur gallan bildade gallstenarna består huvudsakligen av kalcium, kolesterol och bilirubin.Graviditet, tredje trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 29 t o m vecka 42 av havandeskapet (dagarna 197 - 294).OvulationLivmodersjukdomar: Patologiska processer som omfattar någon del av livmodern.Flanksmärta: Smärta som utgår från området mellan nedre revbenskanten och höftbenskammen.TidsfaktorerBlod i urin: Förekomst av blod i urinen.Blindtarmsinflammation: Appendicit. Akut inflammation i blindtarmsbihanget.Lårbensven: Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.UtomkvedshavandeskapLeversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.Leiomyom: En godartad tumör som utgår från glatt muskelvävnad, även kallad fibroid tumör. De uppträder sällan utanför livmodern eller mag-tarmkanalen, men kan förekomma i huden och underhudsvävnaden, varvid tumören förmodligen utgår från glatt muskulatur i de små blodkärlen i dessa vävnader.ToraxväggHemangiom: En ytterst vanlig, godartad tumörform, som oftast förekommer hos barn och som består av nybildade blodkärl. Tumörerna beror på missbildningar av angioblastvävnad under fosterlivet. De kan uppkomma varsomhelst i kroppen, men drabbar allra oftast huden och underhudsvävnader. Ungefär 75% finns redan vid födseln, och ca 60% finns i huvud- och nackregionen. De allra flesta i tidig barndom tillbakabildas spontant. Några hemangiom växer snabbt under livets första månader och kan inge oro, men så gott som alla försvinner före fem års ålder. De metastaserar inte, och de kan ofta avlägsnas med ett operativt ingrepp.Muskuloskeletala systemet: Kroppens muskler, ben och brosk.BristningRegionalt blodflödeFosterhjärta: Hjärtat i foster hos djurarter som föder levande ungar, under tiden efter embryonalstadiet. Arbeten om embryots hjärta indexeras som HJProstatasjukdomarRectal DiseasesVarböld: Varbildning, varansamling.BukröntgenBen: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.UltraljudHalsartär, inre: En gren av den gemensamma halsartären (carotis communis) som försörjer främre delen av hjärnan, ögat och dess tillbehör, pannan och näsan med blod.Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Könsorganens sjukdomar hos män: Patologiska förändringar i mannens fortplantningssystem.Hälsena: Akillessena. Vadmuskelns sena till hälen.NormalvärdenROC-kurvanalysFosterrörelse: Rörelser hos fostret som kan kännas av modern och vid palpation av buken.Diagnostiska tekniker, kirurgiska: Metoder och rutiner för diagnostisering av sjukdom eller funktionsbrist genom undersökning av det sjuka området eller operationsområdet vid kirurgiska ingrepp.Intussusception: En sorts obstruktion i tarmen orsakad av framfall av en del av tarmen in i angränsande tarmgång. Det finns fyra typer: i tjocktarmen; i tunntarmen (enterisk typ); ileocekal typ, där ileocekalklaffen faller in i blindtarmen och drar med sig ileum; samt ileokolisk typ, varvid ileum faller igenom ileocekalklaffen och in i tjocktarmen.Livmodertumörer: Tumörsjukdomar eller cancer i livmodern.Vesikoureteral refluxAkut buk: Kliniskt syndrom med svår buksmärta förenad med andra symtom och tecken, vanligtvis akut bukhinneinflammation, som kan ha orsakats av brustna inälvor eller liknande allvarliga buktillbud som kräver akuta kirurgiska ingrepp.Konstgjord befruktning: Införande av sädesceller i vaginan på konstgjord väg för att åstadkomma befruktning.BukspottkörtelsjukdomarStenar: Onormalt konkrement mestadels i urin- och gallvägarna, vanligtvis bestående av mineralsalter. Syn. calculi (sing. calculus).Buktumörer: Tumörer lokaliserade i bukhålan.HandledSenskideinflammationHälSjukdomsgradsmåttTromboflebitEndoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.Livmoderblödning: Blödning från blodkärl i livmodern, ibland yttrande sig som vaginal blödning.SenorSkrumplever: Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.Pulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.SköldkörtelsjukdomarDiagnostiska fel: Felaktiga diagnoser efter klinisk undersökning eller teknisk diagnostik.ProgesteronMikrobubblor: Mycket små, inneslutna gasbubblor (mikrometer i diameter) som kan användas som kontrastmedel och för andra diagnostiska och terapeutiska ändamål. När utsatta för tillräckligt kraftigt ultraljud kan bubblorna falla samman, brista, försvinna, avge gas osv. Dessa egenskaper kan utnyttjas för att förstärka diagnostester, lösa blodproppar och vara bärare av läkemedel eller gener i behandlingssyfte.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.UretärstenarStruma: Sjuklig förstoring av sköldkörteln.Brunstsynkronisering: Samtidig brunst eller framkallande av samtidig brunst hos alla honor i en grupp eller besättning, dock endast ifråga om icke-primatdäggdjur.Digital subtraktionsangiografi: Metod att avbilda blodkärl genom att från en bild av vävnad med kärlkontrastmedel subtrahera en bakgrundsbild av vävnaden. Bakgrunden utgörs av en digitaliserad bild gjord strax innan kontrastmedel tillförs. Det slutliga angiogrammet blir en högkontrastbild av kärlet, beroende på varierande absorption av röntgenstrålar i olika vävnader.Mammografi: Röntgenundersökning av bröstet.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Patientnära systemReumatologiArteriosklerosMagsäckstömning: Tömning av föda från magsäcken till tolvfingertarmen.BlodådrorCarotid Intima-Media ThicknessKoristom: Ansamling av histologiskt normal vävnad på "fel" plats.Rectal FistulaRöntgenkontrastundersökning av gallvägarna: Röntgenkontrastundersökning av gallvägarna.SköldkörteltumörerOligohydramniosBukspottkörtelinflammationFingerledUtvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Venös insufficiensTumörstadieindelningGallblåseoperation: Operativt avlägsnande av gallblåsan. Syn. kolecystektomi.Leverartär: En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.Bitestikelinflammation: Syn. epididymit.Gestational SacSammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Levervener: Vener som leder blod från levern.Lipom: En godartad tumör som består av fettceller (adipocyter). Den kan vara omgiven/inkapslad av ett tunt lager bindväv eller diffus, utan inkapsling.Slemsäck: Syn. ledvätskesäck; synovialsäck.Medfödda missbildningar: Medfödda missbildningar av organ och kroppsdelar.Slemsäcksinflammation: Inflammation i en (slem)säck, ibland åtföljd av kalkavlagringar (bursitis calcaria) i supraspinatussenan. Det vanligaste inflammationsstället är subdeltoidalsäcken.Vaters ampullKarcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.Urinblåsesjukdomar: Sjukdomar i urinblåsan.Bildtolkning, datorstödd: Metoder avsedda att underlätta tolkningen av ultraljudsundersökning, röntgenbilder osv för diagnostiska ändamål.BisköldkörteltumörerEkokardiografi, fyrdimensionell: Dynamisk tredimensionell ekokardiografi med tillägg av en tidsdimension för återgivande av kontinuerlig rörelse.UrinvägsstenarGenomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Lymfatiska sjukdomar: Sjukdomar i lymfan eller lymfkärlen.Angiomyolipom: Godartad tumör innehållande kärl-, fett- och muskelvävnad som oftast uppträder i njurarna.