UltrafiltreringDialysvätskor: Lösningar gjorda för utbyte genom ett halvgenomträngligt membran av lösta ämnen med molekylstorlekar bestämda av membranmaterialets tröskelvärde för genomsläpplighet.BukhinnaBlodfiltrering: Teknik för ultrafiltrering av blod utanför kroppen utan dialys för behandling av vätskeöverskott och elektrolytstörningar som påverkar njur-, hjärt- och lungfunktioner.Hemodiafiltrering: Kombination av hemodialys och hemofiltrrering antingen samtidigt eller i följd. Konvektiv transport (hemofiltrering) kan vara bättre för avlägsnande av ämnen med högre molekylvikt, och diffunderande transport (hemodialys) för lösningar med låg molekylvikt.PåsdialysPeritonealdialys, kontinuerlig ambulantHemodialyslösningar: Färdiga lösningar för hemodialys. Lösningens sammansättning kan varieras för att avgöra effekten av lösta metaboliter på anoxi, undernäring, syra-basbalans osv. Av grundläggande betydelse är effekten av val av buffringsmedel (t ex acetat eller karbonat), utökning av katjoner (Na+, K+, Ca2+), samt tillägg av kolhydrater (glukos).Dialys: Selektiv diffusion genom ett membran. Metoden används för att separera lågmolekylviktsämnen i lösning, vilka passerar membranet, från kolloider och högmolekylviktämnen, vilka inte passerar.Glukaner: Polysackarider sammansatta av upprepade glukosenheter. De kan bestå av grenade eller ogrenade kedjor i allslags bindningar.Njursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.NjurdialysMikroporfilter: Membran eller filter med porer av mikrometerstorlek som används för reningsändamål.Vätske- och elektrolytrubbningFiltrering: Ett förfarande för att skilja partiklar från en gas eller vätska, genom att låta dessa passera ett medium som inte släpper igenom de fasta partiklarna.UrinämneNjurglomerulus: En anhopning av inkapslade kapillärkärl som utgår från varje njurkanal och hålls samman av bindväv.Upphävd urinutsöndring: Helt utebliven utsöndring av urin från njurarna.BukhinneinflammationAscitesvätska: Serös vätska som ansamlas i peritonealhålan (bukhinnehålan) vid ascites.Membran, konstgjorda: Konstgjorda membran, som t ex halvgenomsläppliga membran för artificiell njurdialys, enkelmolekylskiktade och dubbelmolekylskiktade membran som används som modeller för simulering av biologiska cellmembran. Sådana membran används även i samband med styrd vävnadsläkning.Glukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Peritoneal FibrosisLymfatiska systemet: Ett system av organ och vävnader som bereder och transporterar immunceller och lymfa.OsmosVätske- och elektrolytbalansBlodproteiner: De hundratals olika proteiner som finns i blodplasma, som t ex serumalbumin, transferrin, haptoglobiner, fibrinogen, koagulations- och komplementfaktorer, immunglobuliner, enzymhämmare och många fler.PlasmavolymKreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.BukhinnesjukdomarFraktionell precipitationGenomtränglighet: Egenskap hos membranösa och andra strukturer att släppa igenom ljus, värme, gaser, vätskor, metabolitmolekyler och mineraljoner.SerumalbuminBukhinnehålaAbsorption: Intagning eller uppsugning av gasformiga eller flytande ämnen, ljus eller värme. Metabolisk absorption av näringsämnen, kemikalier och läkemedel i mikroorganismer, vävnader och organ.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Glomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.Hydrostatiskt tryckCardio-Renal SyndromeBlodtrycksfall: Onormalt lågt blodtryck, vilket kan ses vid chock, men som inte nödvändigtvis är ett symtom på chocktillstånd.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Urindrivande medel: Medel som påskyndar utsöndringen av urin genom sin verkan på njurfunktionerna. Syn. diuretika.TidsfaktorerBlodvolymsbestämning: Metod för mätning av volymen cirkulerande blod genom tillförsel av en given mängd av ett främmande ämne i blodet och bestämmande av koncentrationen av detta ämne efter någon minut, när en fullständig blandning skett. Genom att dividera mängden injicerat ämne med koncentrationen efter fullständig blandning kan blodvolymen beräknas, vanligen som kubikcentimeter eller liter per kilo kroppsvikt.KroppsvattenKroppsvätskor: Flytande beståndsdelar av levande organismer.Glukoslösning, hyperton: En lösning av 10 procent glukos eller mer. En isoton glukoslösning är femprocentig.Buffert: Kemiskt system som motverkar ändringar i koncentrationen av ett annat kemiskt ämne. Så tjänar t ex protongivar- och protonmottagarsystem som buffertar som hindrar väsentliga ändringar i vätejonkoncent rationen (pH).Centrifugering: Användande av en roterande maskin för att med centrifugalkraftens hjälp separera ämnen med olika egenvikter, avlägsna vätska eller simulera gravitationskrafter. De apparater som används vid förfarande t har en kraftig motor som driver en en lång arm, i vars yttersta ände levande varelser, biologiska prov eller diverse utrustning kan slungas runt vid olika hastigheter.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.PunktionerAutomatisering: Styrning av operativa processer med mekanisk eller elektronisk teknik istället för med den mänskliga faktorn.Osmotiskt tryck