Loading...


TjärorStenkolstjära: En biprodukt som erhålls vid destillering av kol och som används bl a för lokal behandling av eksem. Den är klådstillande och keratoplastisk och används även vid behandling av psoriasis och andra hudå kommor. Arbetsmiljömässig exponering för sot, tjära och mineraloljor kan medföra cancerrisk.Långt repetitionsöverhäng, HIV: Reglersekvenser, viktiga för virusreplikation, belägna i båda ändar av HIV-genomet. Det långa repetitionsöverhänget (LTR) innehåller HIV-förstärkaren, promotorn och andra sekvenser. Specifika områden i LTR omfattar det negativa reglerelementet (NRE), bindningsställen för NF-kappa B och Sp1, tataboxen och "trans-acting responsive element" (TAR). Bindning av såväl cell- som virusproteiner till dessa områden styr HIV-transkriptionen.tat Gene Products, Human Immunodeficiency VirusGenprodukter, tat: Transaktiva transkriptionsfaktorer bestående av kärnproteiner som är nödvändiga för virusreplikation hos HIV. tat-proteinet stimulerar HIV-LTR-styrd RNA-syntes för såväl regler- som strukturproteiner. tat är förkortning för transaktivering av transkription.HIV-1: Typarten för Lentivirus och orsaken till immunbristsyndromet AIDS. Virusets kännetecken är dess cytopatiska effekt och affinitet för T4-lymfocyter.RNA, viraltKemoreceptorceller: Celler specialiserade på att upptäcka kemiska ämnen och förmedla den informationen centralt i nervsystemet. Kemoreceptorer kan kontrollera yttre stimuli, som vid smak och lukt, eller interna stimuli, som halterna av syre och koldioxid i blodet.NukleinsyrakonfigurationVäxter, giftigatat-gener: DNA-sekvenser som bildar kodningsregionen för det protein som ansvarar för transaktivering av transkription (tat) hos HIV.TobakCyclin TRökUnited States Federal Trade CommissionMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.NikotinBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Reglering av genuttryck, virus: De processer genom vilka cytoplasmatiska faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos virus.Trans-Activation (Genetics)RNA-bindande proteinerKolmonoxidhemoglobin: Syn. karboxihemoglobin.Kemotaxi: Cellers eller organismers dragning till eller rörelse bort från en ökande koncentration av ett ämne.Immunbristvirus, bovint: Typarten för Lentivirus, av undersläktet bovina lentivirus, som förekommer hos nötkreatur och ger upphov till lymfadenopati, lymfocytos, skador på det centrala nervsystemet, tilltagande svaghet och avmagring. Viruset korsreagerar immunologiskt med andra lentivirus, inkl. HIV.Framycetin: En neomycinkomponent som produceras av Streptomyces fradiae. Vid hydrolys ger det neamin och neobiosamin B.ProduktmärkningKeratolytiska medel: Medel som mjukar upp, separerar och avskiljer förhårdnat epitel eller hornlager i huden. De används för att påvisa infekterande svampmycel eller för behandling av liktornar, vårtor och vissa andra hudåkommer.TDP-43 Proteinopathies