Loading...
Teknetium99mTc-EHIDATeknetium Tc 99m-lidofeninTeknetium Tc 99m-svavelkolloidAlbuminer: Vattenlösliga proteiner som finns i äggvita, blod, lymfa och andra vävnader och vätskor. Vid upphettning koagulerar de.Teknetium Tc 99m-medronatTeknetium Tc 99m-disofeninTeknetium Tc 99m-pyrofosfatTeknetium Tc 99m aggregerat albuminSerumalbuminTeknetium Tc 99m-pentetatTeknetiumföreningarOrganoteknetiumföreningarTennTeknetium Tc 99m-exametazimTeknetium Tc 99m-sestamibi99mTc-DMSATeknetium Tc 99m-mertiatidRadionuklidavbildningNatriumperteknetat Tc 99mSerumalbumin, bovintRadiofarmakaOximerErytrocytinklusioner: Sjukliga inneslutningar i röda blodkroppar.TennpolyfosfaterDifosfater: Oorganiska salter av fosforsyra med två fosfatgrupper.Jordförorenande ämnen, radioaktiva: Föroreningar i jorden som avger radioaktiv strålning.RosanilinfärgerTennföreningarSingelfotonemissionstomografiIsotopmärkning: Metoder för märkning av ett ämne med en stabil eller radioaktiv isotop. Termen skall inte användas för artiklar om märkta ämnen om inte själva märkningsmetoderna omhandlas ingående. De spårsubstanser som kan vara föremål för märkning kan bestå av kemiska ämnen, celler eller mikroorganismer.Etidronsyra: Ett difosfonat som påverkar kalciumomsättningen. Det hämmar ektopisk förkalkning och bromsar benresorption och benomsättning.SockersyrorFosfiner: Oorganiska eller organiska föreningar som fås av fosfin (PH3) genom ersättning av väteatomer.RheniumVävnadsdistributionRadiojod i serumalbuminRadioimmundetektionRadioisotoperNitrilerOrganometallföreningarXenonradioisotoperSentinel node-biopsiAlbuminreceptorerOrganofosforföreningarMagsäckstömning: Tömning av föda från magsäcken till tolvfingertarmen.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Sensitivitet och specificitetAerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.TidsfaktorerAlbuminuri: Förekomst av albumin i urinen.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Utvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Prospektiva studierKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Hypoalbuminemi: Ett tillstånd vid vilket albuminnivån i blodet (serumalbumin) är lägre än normalt. Det kan bero på nedsatt albuminsyntes i levern, ökad albuminkatabolism, ändrad albuminfördelning eller albuminförlust via urin (albuminuri).Prediktivt värde av testerOxidation-reduktion2S Albumins, PlantSkelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.