Loading...


Tappar (Näthinna): En av de två ljusmottagande celltyperna i näthinnan hos ryggradsdjur. I tapparna finns fotopigmentet i inbuktningar i det yttre cellsegmentets membran. Tapparna är mindre ljuskänsliga än stavar, men de ger synförmåga med bättre rymd- och tidsskärpa, och sammansättningen av signaler från tappar med olika pigment tillåter färgseende.Fotoreceptorerceller: Celler som känner av och släpper igenom ljus.Fotoreceptorceller, ryggradsdjur: Celler som är specialiserade på att uppfatta och förmedla ljus. Stavar och tappar utgör fotoreceptorerna i näthinnorna hos ryggradsdjur.Stavar (Näthinna)NäthinnaNäthinneförtviningEye ProteinsOpsiner i ögatFotoreceptorerceller, ryggradslösa djur: Celler hos ryggradslösa djur som är specialiserade på att känna av ljus och mörker och förmedla dessa intryck i det centrala nervsystemet.Rod OpsinsLjus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Elektroretinografi: Mätning av elektriska spänningsskillnader i näthinnan efter ljusstimulering.SynHavsabborre: Fiskar tillhörande familjen Serranidae (ordningen Perciformes) med 449 arter. De flesta lever i tempererade eller tropiska havsområden. Havsabborrarna är hermafroditer; oftast honor som yngre, hanar s om äldre.RodopsinOpsinerCetomacrogol: Ickejoniskt ytaktivt medel av familjen polyetylenglykoler. Det används som lösningsgörare och emulgeringsmedel i livsmedel, kosmetika och läkemedel, ibland som bas i salvor, eller som ett redskap i fo rskningsverksamhet.MörkeradaptationNäthinnepigmentUrodelaMörkerPhototransductionRod Cell Outer SegmentRetinitis pigmentosaArrestin: Ett 48-Kd-protein i den yttre delen av näthinnestavarna och en av komponenterna i ljusöverföringen. Det undertrycker aktivering av G-protein genom att binda till fosforylerat fotolyserat rodopsin. Arr estin kan framkalla experimentell autoimmun uveit efter injektion i laboratoriedjur.Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 6TransducinGuldfisk: Allmän benämning på karpfisken Carassius auratus, vanlig i dammar och akvarier.Retinal Photoreceptor Cell Outer SegmentAxonkäglor: Uppsvällningar i de växande ändarna på nervcellsaxoner och -dendriter. De är av avgörande betydelse för nervutvecklingen tack vare sin framträngningsförmåga och sin synapsbildande funktion.Immunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.Fotostimulering