Tandstatusundersökningar: Systematiska sammanställningar av data rörande tand- eller munhälsotillståndet hos en population inom ett givet geografiskt område.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Tandvårdssystem: Tjänster avsedda att främja, upprätthålla och återskapa tandhälsa.Tandvård: Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.Tandvårdhälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av tandhälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Munhälsa: Det bästa tänkbara tillståndet i munnen och normala funktioner hos munnens organ, utan tecken på sjukdom.Karies: Lokalt angrepp på tandytan, vilket inleds med urkalkning av emaljen, fortsätter med enzymatisk nedbrytning av organiska strukturer och slutar med att det bildas hålrum. Om inte angreppet hejdas kan urholkningen tränga igenom emaljen och tandbenet tills pulpan nås. De tre vanligaste teorierna om uppkomsten av karies är att syra från bakterier leder till urkalkning; att mikroorganismer bryter ned emaljprotein; eller att keratolytiska mikroorganismer producerar kelater som leder till urkalkning.Barntandvård: Tandvård anpassad till de speciella behoven hos barn, inklusive åtgärder för förebyggande av tandsjukdomar och handledning i tandhygien. Häri ingår även specialistvård.TandsjukdomarMunhygien: Skötsel av den personliga munhygienen. Hit hör att hålla munnen ren och fin och främja god munhälsa i allmänhet.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.TandläkarhögskolorTandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.TandläkarstuderandeTandvårdsförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för tandvård.Förebyggande tandvårdHälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Tandvård för kroniskt sjuka: Tandvårdsåtgärder för patienter med kronisk sjukdom, så som kroniska hjärt-/kärlsjukdomar, endokrina sjukdomar, blodsjukdomar, immundefekter, tumörsjukdomar och njursjukdomar. Hit hör inte tandvård för utvecklingsstörda eller fysiskt handikappade, vilken beskrivs som "handikapptandvård".TandvårdsrädslaDental Auxiliaries: En kategori av tandvårdspersonal i USA.DMF-index: Ett inom odontologin allmänt använt statistiskt begrepp.Tandvårdskliniker: Inrättningar eller mottagningar för patienter i behov av tandvård.Tandvårdspersonal: Yrkespersonal som ger patienter tandvård inom en organiserad inrättning.Tandläkare: Personer med legitimerad behörighet att utöva tandläkaryrket.Tandsköterskor: Personal som assisterar tandläkaren eller tandhygienisten.Dentalestetik: Färdigheter, metoder, teknik och principer för förbättring av tändernas och ansiktets symmetri i syfte att uppnå såväl bättre uttseende som funktionalitet hos tänder, mun och ansikte.Tandhygienister: I Sverige: tandvårdspersonal med särskild högskoleutbildning (80/120 p) och legitimation, vars yrkesbehörighet regleras i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Legitimerad tandhygienist är behörig att arbeta inom offentlig tandvård (allmän-, specialist- och sjukhustandvård), privat tandvård eller i egen regi.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Sjukhustandvård: Avdelning för tandvård på sjukhus.Hälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.MunsjukdomarPlack: Tunn beläggning på tandytorna som ofta ger upphov till kariesangrepp och tandköttsinflammation (gingivit). Placket består av muciner från spottkörtlarna och mikroorganismer.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.MunhålesjukdomarHälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Psykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Hälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Socioekonomiska faktorerHälso- och sjukvårdsplanering: Behovsbaserad planering av sjukvårdstjänster och -inrättningar.Fluoridering: Tillsättning av fluor, oftast i form av natriumfluorid, i t ex dricksvatten.Tandpulpa: Rikligt kärl- och nervförsett bindväv av mesodermalt ursprung i tandens centrala hålighet, omgivet av dentin och av betydelse för tandens utveckling, näringstillförsel, känsel och skydd.Hälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.Hälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan: Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.Index of Orthodontic Treatment NeedPrevalensParodontala sjukdomarFakultet, odontologisk: Avdelning för tandläkarutbildning vid universitet eller högskola, eller den personal med högre akademisk utbildning som ansvarar för avdelningen.Munhygienindex: En kombination av tandbeläggningsindex och tandstensindex för bestämning av munhygienstatus.Hälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Handikapptandvård: Tandvård för känslomässigt, mentalt eller fysiskt handikappade patienter. Termen omfattar inte tandvård för kroniskt sjuka.Heltäckande tandvård: Tandvårdsprogram omfattande allt från diagnos och behandling till uppföljning och rehabilitering.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Tandprofylax: Behandling på tandvårdsklinik för förebyggande av parodontala sjukdomar eller andra tandsjukdomar genom rensning och putsning av tänderna. Behandlingen omfattar borttagning av plack och tandsten, behandling med kariesförebyggande medel, kontroll av lagningar och proteser, korrigering av konturer på lagningar och kontroll för förekomst av inklämda matrester.Hälso- och sjukvårdsreform: Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.Bettfel: Sådan förskjutning och dålig kontakt mellan underkäken och överkäken att effektiviteten i käkens tuggrörelser påverkas negativt.Hälsa: Kroppens tillstånd då den fungerar optimalt, utan tecken på sjukdom.TandborstningMun, tandlös: Total avsaknad av tänder till följd av sjukdom eller utdragning.Kost, kariesframkallandeHälso- och sjukvård: Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.Dental Care for Aged: Tandvård anpassad till äldre människors speciella behov. Häri ingår även specialistvård.TandvärkGlobal hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.Tandläkarvetenskap: Vetenskapsgren och yrkesområde inriktade på tänderna, munhålan och deras vävnader och anatomi, samt diagnos och behandling av deras sjukdomar, inklusive förebyggande och återställande insatser vid vävnadsdefekter eller -brist. Syn. odontologi.TandförlustTandvårdsforskning: Studier av lagar, teorier och hypoteser baserade på granskning och tolkning av tillämpliga fakta inom tandvården.TandregleringPrimärvårdBehovsbedömningTandbåge: Den linje som tänderna i käken beskriver.VårdkvalitetLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.ToothpastesTandläkarmottagningar: Hit räknas samtliga utrymmen som ingår i tandläkarmottagningens lokaler.Tandvårdsjournaler: Tandvårdspatientdata som används för studier, diagnos eller behandlingsplanering.Patientacceptans av hälso- och sjukvårdKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.UtbildningsnivåAge FactorsSocialgruppFolktandvård: En gren inom tandvården inriktad på förebyggande av tandsjukdomar och främjande av god tandhälsa i samhället genom program för samhällsfinansierad tandvård.Hälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Allmäntandvård: Icke specialiserad tandvård, med inriktning på primärtandvård.OrtodontiHälsoojämlikhetTandvårdsutrustning: Den del av tandläkarmottagningens utrustning som inte är att betrakta som förbrukningsmaterial.Distriktstandvård: Tandvård (som i Sverige ingår i den kommunala primärvården) som har till uppgift att erbjuda program för förebyggande, diagnostik och behandling inom ett bestämt upptagningsområde.Manifest Anxiety Scale: Sant-falsktfrågeformulär med förslag som beskriver ångest, där den svarande verbalt ger det svar som bäst passar in på honom.Förenta StaternaFluorider, lokala: Fluoridföreningar, oftast i form av pasta eller gel, för lokal applicering för att motverka tandkaries.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Hälso- och sjukvårdspersonal: Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.Karieshindrande medelHälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Tandamalgam: En legering som används för tandreparation och som innehåller kvicksilver, silver, tenn, koppar och möjligen zink.Hälsotillstånd, glesbygdParodontalt statusAttityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Tätningsmedel, dentalaKäke, tandlös: Total avsaknad av tänder i antingen underkäken eller överkäken, men inte båda. Total avsaknad av tänder i båda käkar är "tandlös mun". Partiell avsaknad av tänder i någon käke beskrivs med termen "delvis tandlös käke".Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Geriatrisk odontologi: Den sektor inom tandvården som är inriktad på tandsjukdomar och tandvård hos äldre.Vidareutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram avsedda att ge tandläkare kunskaper om den senaste utvecklingen inom deras område.Hälso- och sjukvård, traditionell: Sjukvård inom specifika kulturer som omfattar lokala sedvänjor, tro och tabubelagda inslag.ArbetarskyddHälso- och sjukvårdsutgifter: De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.Hälsotillstånd, tätortBedövning vid tandbehandlingNäringsundersökningarDentala implantat: Biokompatibla material som monteras i (benförankrade) eller på (subperiosteala) käkbenet som bas för en krona, brygga, tandprotes eller för att stabilisera en försvagad tand.Kvinnohälsa: Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.Indien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Folkhälsoadministration: Det administrativa styrandet av olika folkhälsoorganisationer.VärldhälsoorganisationenTandröntgenPsykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.Specialistutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram för tandläkare som vill vidareutbilda sig till specialister. Häri ingår såväl formell specialistutbildning som forskningsarbete i klinisk och grundläggande odontologi.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)TandläkarsällskapTandfyllning, permanent: Tandlagning avsedd att hålla i 20 till 30 år, vanligen utförd som ingjutning eller infattning av guld eller amalgam.Tandvårdsetik: De yrkesprinciper eller den yrkeskodex som rör tandläkares rättigheter och skyldigheter, förhållandet till patienter och kollegor, samt tandläkarens åtgärder i vården och förhållande till patienters anhöriga.TandmodellerMiljövårdDistriktssjukvård: Primär hälso- och sjukvårdstjänst för diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.Dental teknologiNationella hälso- och sjukvårdsprogramPlackindex: En måttskala för placktillväxt.Emaljfluoros: En kronisk, endemisk form av tandemaljshypoplasi som orsakas av intag av vatten med hög fluorhalt under tandbildningsperioden. Tillståndet kännetecknas av bristfällig kalkbildning och kritliknande emalj, som med tiden får en brunaktig missfärgning.Tandvårdslaboratorier: Lokaler avsedda för tandvårdstekniska arbeten som inte utförs i patientens mun.Tandläkarlegitimation: Formell licensiering för rätten att utöva tandläkaryrket.Sjukvårdsransonering: Planer för rättvis fördelning och placering av tillgängliga hälsovårdsresurser.Hälso- och sjukvårdsprioriteringar: Företrädesordning för verksamhetsområden och funktioner vid hälso- och sjukvårdsplanering.Barnhälsovård: Särskilda hälsovårdstjänster för barn, ofta organiserade som barnavårdscentraler (BVC).TandvårdsspecialiteterTandvårdsavgifter: Kostnader för tandvård som betalas av patienten.Tandfyllningsmaterial: Sådana material som används vid tillverkning av dentala bassubstanser, lagningar, avtryck, proteser osv.FolkhälsovårdHälso- och sjukvårdsförsörjning, integrerad: Ett hälsovårdssystem som omfattar såväl läkare, sjukhus och andra sjukvårdstjänster som ett hälsovårdsprogram för att tillhandahålla ett totalt utbud av vårdtjänster åt kunderna. I ett fullständigt integrerat system råder jämvikt mellan de tre huvuddelarna, läkare, sjukhus och anslutning till programmet, i fråga om vårdresurser och vårdbehov.Fluorider: Oorganiska salter av fluorvätesyra, HF, där fluoratomen har oxidationstillståndet -1. Salterna av natrium och tenn är vanliga i tandkrämer o d.Hälsovårdsinrättningar: Inrättningar som tillhandahåller medicinska eller hälsorelaterade tjänster.Tandläkarpraktik, organisationRiskfaktorerHälso- och sjukvård i glesbygdTandtekniker: Personer som yrkesmässigt sysslar med tandtekniska arbeten, såsom t ex tillverkning av tandproteser, bryggor, tandkronor, tandregleringsdetaljer osv, oftast på uppdrag av tandläkare.Hälso- och sjukvårdssektor: Den ekonomiska sektor som är inriktad på tillhandahållande, distribution och konsumtion av hälso- och sjukvårdstjänster och -produkter.BefolkningsstudierHealth LiteracyRökningDemografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.BoendeformerMödravård: Organiserad hälsovård för blivande och nyblivna mödrar.Tandsäck: Tätt, fibröst skikt av mesodermvävnad som omger emaljorgansepitelet. Cellerna vandrar så småningom till utsidan av det nyss bildade rotdentinet och ger upphov till cementoblasterna, som avsätter cement på roten som håller på att utvecklas, till fibroblasterna som bildar det parodontala ligamentet, och till osteoblasterna i det växande alveolarbenet.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Fattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.Alaska: Halvö i nordvästra Nordamerika, gränsande mot Kanada, och den största delstaten i USA. Ytan är 1,5 miljoner km2. Folkmängden är ca 614 000 invånare, och huvudstaden heter Juneau.TätortsbefolkningPsykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Hälsoindikatorer: Måttet på hälsotillståndet hos in given population, baserat på ett antal olika indikatorer, som t ex sjuklighet, dödlighet och tillgång på hälsovårdsresurser.Familjekarakteristika: En familjs storlek och sammansättning.Samhällsmedicinsk planering: Sjukvårdsplanering med målsättning att förbättra hälsa, tillgänglighet och effektivitet inom samhällets hälso- och sjukvård.Intervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Tandläkare-patientrelationer: Olika aspekter av det psykologiska förhållandet mellan tandläkare och patient.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.SjälvuppfattningKönsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Age Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.StorbritannienResultats reproducerbarhetKvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdFörebyggande hälsovårdTillgång på vårdpersonal: Hälso- och sjukvårdspersonals tillgänglighet. Hit hör efterfrågan och rekrytering av såväl medicinsk som paramedicinsk personal, nuvarande och framtida personalstyrka och fördelning, arbetsuppgifter och nyttjande.Regional hälso- och sjukvårdsplaneringAfroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.Mödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.Reproductive HealthTandTandprotes: Konstgjord ersättning för en eller flera tänder, del av en tand eller intilliggande strukturer, vilken kan bestå av allt från en tanddetalj till en komplett uppsättning. Tandprotesen kan ha både kosmetisk och funktionell betydelse. Det finns speciella termer för löständer och specifika typer av löständer.Anställning: Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)Vårdcentraler: Primärvårdsinrättningar med ansvar för att vårdtjänster erbjuds befolkningen inom ett bestämt upptagningsområde.Infektionskontroll, dentalSelf ReportProgramevalueringHälso- och sjukvårdsresurser: Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.OddskvotTillgång till hälsovård, olikheterRegressionsanalysTidsfaktorerEtniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.Tandpapill: En tapp av mesodermalt bindväv som omges av tandemaljorganet och ger upphov till dentin och pulpa.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.England: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.NunavutUrbefolkningen i EuropaTandvårdsutvärdering: Detaljerad genomgång och sakkunniggranskning av valda kliniska journaler för utvärdering av tandvårdskvaliteten.