TandmodellerTandvård: Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.Tandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.TandläkarhögskolorTandläkarstuderandeAstroviridae: En familj RNA-virus med Astrovirus som enda släkte. Viruset orsakar mag-tarminfektioner hos människa och infekterar andra ryggradsdjur.Tandvård för kroniskt sjuka: Tandvårdsåtgärder för patienter med kronisk sjukdom, så som kroniska hjärt-/kärlsjukdomar, endokrina sjukdomar, blodsjukdomar, immundefekter, tumörsjukdomar och njursjukdomar. Hit hör inte tandvård för utvecklingsstörda eller fysiskt handikappade, vilken beskrivs som "handikapptandvård".Barntandvård: Tandvård anpassad till de speciella behoven hos barn, inklusive åtgärder för förebyggande av tandsjukdomar och handledning i tandhygien. Häri ingår även specialistvård.Tandvårdskliniker: Inrättningar eller mottagningar för patienter i behov av tandvård.Tandpulpa: Rikligt kärl- och nervförsett bindväv av mesodermalt ursprung i tandens centrala hålighet, omgivet av dentin och av betydelse för tandens utveckling, näringstillförsel, känsel och skydd.ATP-fosforibosyltransferas: Ett enzym som katalyserar första steget i histidinbiosyntesen hos Salmonella typhimurium. ATP reagerar reversibelt med 5-fosforibosyl-1-pyrofosfat för att ge N-1-(5´-fosforibosyl)-ATP och pyrofosfat. EC 2.4.2.17.Fakultet, odontologisk: Avdelning för tandläkarutbildning vid universitet eller högskola, eller den personal med högre akademisk utbildning som ansvarar för avdelningen.Handikapptandvård: Tandvård för känslomässigt, mentalt eller fysiskt handikappade patienter. Termen omfattar inte tandvård för kroniskt sjuka.TandvårdsrädslaTandvårdsförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för tandvård.Dental Auxiliaries: En kategori av tandvårdspersonal i USA.Tandvårdssystem: Tjänster avsedda att främja, upprätthålla och återskapa tandhälsa.Tandvårdsforskning: Studier av lagar, teorier och hypoteser baserade på granskning och tolkning av tillämpliga fakta inom tandvården.Dental Care for Aged: Tandvård anpassad till äldre människors speciella behov. Häri ingår även specialistvård.Tandbåge: Den linje som tänderna i käken beskriver.Plack: Tunn beläggning på tandytorna som ofta ger upphov till kariesangrepp och tandköttsinflammation (gingivit). Placket består av muciner från spottkörtlarna och mikroorganismer.