Loading...
Svår akut luftvägsinfektionSARS virusPRRSSpike Glycoprotein, CoronavirusCoronavirus: Ett släkte av familjen Coronaviridae som ger upphov till luftvägs- och tarminfektioner hos olika ryggradsdjur.PRRS-virus: En art av Arterivirus som orsakar fortplantningsstörningar och luftvägsinfektion hos grisar. Den europeiska stammen kallas Lelystadvirus. Luftburen smitta är vanlig. Viruset har hittills ej påvisats i Sverige (SVA 2001).Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna: Rapportering om nya eller återuppståndna infektionssjukdomar och studier som försöker utöka förståelsen av faktorer av betydelse för uppkomst, förebyggande och utrotning av sådana sjukdomar.NukleokapsidproteinerViverridaeCoronavirus 229E, humantCoronavirusinfektioner: Virussjukdomar orsakade av släktet Coronavirus. Några specifika infektioner är smittsam kalkonenterit, infektiös peritonit hos katt och smittsam gastroenterit hos svin.Karantän: Begränsning av rörelsefriheten för personer som varit utsatta för smittsam sjukdom, i syfte att förhindra smittspridning. Härmed kan även avses isoleringsperiod för fartyg, fordon eller resande från smittade områden eller kvarhållande på misstanke om smitta. Hit räknas även nationella lagar och förordningar för kvarhållande och isolering av djur vid gränspassager eller hamnar för förebyggande av smittspridning innan dessa efter viss tid kan tillåtas föras in i landet.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Hongkong: Tidigare brittisk koloni i sydostasien som sedan 1997 utgör en administrativt självständig region i Folkrepubliken Kina, mellan det kinesiska fastlandet och Sydkinesiska sjön. Landytan är 1,042 km2, och folkmängden drygt 6,8 miljoner invånare (juli 2004).Vero-cellerVirushöljets proteinerSjukdomsöverföring, patient-personalSyndromCercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.PatientisoleringVirusvaccinerMembranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.InfektionskontrollCoronavirus OC43, humantSingaporePeptidyl-dipeptidas AVirusproteinerSmittspårning: Identifiering av personer eller djur som haft sådan kontakt med smittad person, smittat djur eller smittsam miljö att de haft tillfälla att bli infekterade. Smittspårning är en vedertagen metod för kontroll av sexuellt överförda sjukdomar. Syn. kontaktspårning.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.NukleokapsidRespiratoriskt coronavirus hos svinVirala icke-strukturella proteinerNeutralisationstesterVirusreceptorerRNA-replikasVirusförökningVirusinternaliseringTaiwanKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Fladdermöss: En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Kronologi, principer: Läran om tideräkning.RNA, viraltLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Virala matrixproteinerArterivirus: Ett ännu oklassificerat virussläkte som förmodligen kommer att föras till Coronaviridae eller en ny familj. Det hörde tidigare till Togaviridae. Typarten är hästarteritvirus.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.SjukhuspersonalCellinjeMushepatitvirus: En art av Coronavirus-släktet som orsakar hepatit hos möss. Fyra stammar har identifierats: MHV 1, MHV 2, MHV 3 och MHV 4 (även kallad MHV-JHM, ett neurotropt virus som ger upphov till disseminerad encefalomyelit med demyelinering samt levernekroshärdar).PolyproteinerZoonoserCysteinendopeptidaser: Endopeptidaser som vid katalys använder cystein. Denna enzymgrupp inaktiveras av sulfhydrylreagentia. EC 3.4.22.Genom, viralt: Den fullständiga arvsmassan i DNA- eller RNA-molekylen i ett virus.Coronavirus NL63, HumanAntivirala medel: Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.MårdhundarProteinstruktur, tertiärArteriviridaeResorEpitopkartläggning: Metoder för undersökning av antikroppsbindning till bestämda områden på antigena proteiner. Epitopkartläggning tillämpas framförallt vid immunkemiska analyser. Syn. epitopmappning.SmittskyddVirusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.Cinanserin: En serotoninantagonist med bgränsad antihistamin-, antikolinerg- och immunsuppressiv verkan.Sjukdomsöverföring: Spridning av infektionssjukdom eller sjukdomsalstrande organismer. När överföringen sker inom samma art kan överföringen vara horisontell eller vertikal.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionOpen Reading FramesEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Sjukhussjuka: Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.OntarioMunskydd: Anordning som täcker näsa och mun för att ge aseptiska förhållanden eller för administration av narkosgaser eller andra gaser.VentilationAntibodies, NeutralizingLuktnervsjukdomar: Sjukdomar i den första kranialnerven, vilka vanligtvis yttrar sig som förlorat luktsinne (anosmi) eller andra förändringar i lukt- och smaksinnet. Anosmi kan vara förenad med tumörförekomst, CNS-infektioner, skallskador, medfödda störningar, toxisk påverkan, ämnesomsättningssjukdomar, tobaksnyttjande och andra tillstånd.Karboxipeptidaser: Enzymer som verkar på polypeptiders fria C-ände genom att frigöra en enkel aminosyrarest. Beroende på sin katalytiska mekanism delas de vidare in i karboxipeptidaser av serintyp (EC 3.4.16), metalloka rboxipeptidaser (EC 3.4.17) och karboxipeptidaser av cysteintyp (EC 3.4.18). EC 3.4.-.BukspottkörtelinflammationSensitivitet och specificitetMöss, inavlade BALB CKonvalescensFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Virala strukturella proteinerKöldfrossa: Plötslig köldförnimmelse. Den kan åtföljas av rysning, frossbrytning.Arterivirusinfektioner: Infektioner orsakade av virus av släktet Arterivirus.VirusbindningVirosomerHygienläkare: Läkare med ansvar för rutiner och kontroll av åtgärder för förebyggande av smittspridning bland patienter och personal inom en sjukvårdsanläggning.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Sjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.Lunginflammation, viral: Lunginflammation orsakad av virus.Global hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.SkyddskläderFolkhälsovårdTidsfaktorerSvinsjukdomar: Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.ToraxröntgenBALB 3T3-cellerEpidemiologiska faktorer: Händelser, särdrag eller andra definierbara företeelser som kan ge upphov till förändringar i hälsotillstånd eller annat utfall.LuftvägsinfektionerCytopatogen effekt, viral: Synliga, morfologiska förändringar i virusinfekterade celler. Dessa omfattar avstängning av cellulärt RNA och proteinsyntes, cellfusion, frisättning av lysosomenzymer, ändrad cellmembranpermeabilitet, diffusa förändringar i de intracellulära strukturerna, förekomst av virala inklusionskroppar och kromosomavvikelser. Hit hör inte malign (elakartad) transformation, som är "cellförändring, viral". Undersökning av virala cytopatogena effekter är en värdefull metod för att identifiera och klassificera det virus som ger upphov till infektionen.Hälso- och sjukvårdspersonal: Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.VietnamRekombinanta proteinerBukspottkörtelinflammation med akut vävnadsdödPapainMetylprednisolon: Ett derivat av prednisolon med liknande antiinflammatorisk verkan.Vacciner, avdödadeFlygplan: Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.Endopeptidaser: En undergrupp av peptidhydrolaser. De klassificeras huvudsakligen utifrån sin katalytiska verkan. Specificitet används endast för identifiering av enskilda enzymer. De omfattar serinendopeptidaser (EC 3.4.21), cysteinendopeptidaser (EC 3.4.22), asparaginendopeptidaser (EC 3.4.23), metalloendopeptidaser (EC 3.4.24) samt en grupp enzymer som ännu inte placerats in i någon av ovannämnda klasser (EC 3.4.99). EC 3.4.-.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.ProteinbindningSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Serologiska testerFeber: Onormal höjning av kroppstemperaturen, oftast till följd av något sjukdomsförlopp.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Andnödssyndrom hos vuxnaRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Downs syndrom: En kromosomavvikelse som består antingen av en extra kromosom 21 eller aktiv kromosom 21-trisomi. Kliniska manifestationer är hypotoni, kort kroppsväxt, brakycefali, uppåtsneddande ögonspringor, epikantus, Brushfield-fläckar på iris, utstickande tunga, små öron, korta, breda händer, klinodaktyli på lillfingret, apveck och måttlig till svår mental efterblivenhet. I tillståndet kan också ingå missbildningar i hjärta och mag-tarmkanal, en ökad leukemiincidens och tidigt inträdande av Alzheimers sjukdom. Bland de patologiska dragen ses utveckling av neurofibrillnystan i nervceller och avsättning av amyloid-betaprotein, liknande patologin vid Alzheimers sjukdom. Syn. mongolism.Retrospektiva studierSekvenshomologi, aminosyraSekvensinpassningGastroenteritvirus hos svin: En art av Coronavirus som orsakar dödlig sjukdom hos griskultingar yngre än tre veckor.