StentarLäkemedelsavgivande stentarKranskärlsrestenosSirolimusAngioplasty, Balloon, CoronaryProteskonstruktionMetaller: Elektropositiva grundämnen som kännetecknas av böjlighet, smidbarhet, glans och värmelednings- och elektrisk ledningsförmåga. De kan ersätta vätejonen i syror och bilda baser med hydroxylradikaler.Legeringar: Blandningar av olika metaller i varierande proportioner.Biokompatibla belagda material: Biokompatibla material som vanligtvis används som tand- eller benimplantat och som främjar den biologiska fixeringen, varvid förbindelsen mellan materialet och benvävnaden stärks, och minimerar risken för biologiska effekter av implantatet i sig.PaklitaxelBlodpropp i kranskärl: Proppbildning i någon av hjärtats kransartärer, vilket ofta leder till hjärtinfarkt.BehandlingsresultatHjärt-kärlmedelKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Biologiskt nedbrytbara implantat: Implantat av material som är gjorda för att absorberas av kroppen utan att framkalla ett immunsvar. Vanligtvis består de av plastmaterial och används ofta inom ortopedi och ortodonti.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.BlodproppUltraljudsundersökning, interventionellTransplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Rostfritt stålLäkemedelsimplantat: Små behållare,ampuller eller pellets av fasta läkemedel, som implanteras i kroppen för att ge långsam frisättning av läkemedlet i fråga.TubulinmodulatorerBallongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Immunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.NeointimaHöftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.TrombocytaggregationshämmareTunica intimaPercutaneous Coronary InterventionKromlegeringar: Legeringar innehållande minst 85% krom, med nickel eller kobolt, molybden eller andra metaller. De används i tandproteser, ortopediska implantat osv.PolymererTidsfaktorerUtrustningsdesignRetreatmentBlodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.HyperplasiKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Kärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.RegisterMyokardrevaskulariseringLuftstrupsförträngningMatstrupsförträngningRecurrenceRetrospektiva studierLäkemedelsadministrationssystem: System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.ProteslossningKateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Angioplastik: Endovaskulär rekonstruktion av en artär, vilket kan innebära avlägsnande av ateromatösa plack och/eller endotelhinnor, samt enkel vidgning. Detta förfarande med kateterteknik skall skiljas från endart erektomi, som är kirurgisk rekonstruktion.TiklopidinProspektiva studierKaplan-Meier EstimatePulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.Främmandekroppsförflyttningar: Ett främmande föremåls vandring från ursprungsplatsen till annan plats i kroppen.PlasterProtesimplantationUtrustningsfel: Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.KoronarocklusionRandomiserade kliniska prövningar, principerPalliativ vårdVentrikeltömningsobstruktion: Hinder i utflödet från magsäcken till tunntarmen. Orsakerna kan vara många: magsår, främmande föremål, åldersförändringar, tumörer osv.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Borttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.RiskbedömningAcetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.PolytetrafluoretylenMiniatyrsvin: Genetiskt framtagna små grisar för bruk inom biomedicinsk forskning. Det finns flera stammar: Yucatan, Sinclair och Minnesota.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.RiskfaktorerFrämmandekroppsreaktion: Kronisk inflammation och granulombildning kring irriterande främmande föremål.Intubering: Införande av en tub i ett ihåligt organ för att återupprätta eller upprätthålla öppenheten. Intubering skall hållas isär från kateterisering, som är en teknik för att tillföra kroppen vätskor eller avlägsna vätskor.UrinledarsjukdomarAngioskopi: Undersökning av insidan av blodkärl med mikrooptiska metoder (fiberoptik).Analys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Propensity ScoreSilikonerRadiologi, interventionellBiodegradable PlasticsPostoperativa komplikationerDiabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.Obstruktionsikterus: Gulsot, dvs gulfärgning av hud och slemhinnor, orsakad av försämrat flöde av galla i gallvägarna, som vid intrahepatisk kolestas eller gallgångshinder utanför levern.Duodenalhinder: Bristande genomflöde i tolvfingertarmen.UrinledareKolangiopankreatografi, endoskopisk retrograd: Fiberoptisk endoskopi avsedd för undersökning och kanylering av Vaters ampull via tolvfingertarmen, så att bukspottkörtel- och gallvägssystem skall kunna visualiseras genom retrograd tillförsel av kontrastmedel. Endoskopisk sfinkterotomi av Vaters papill (papillotomi) kan härvid utföras.Proportional hazard-modellerKnävecksartär: Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.Beta ParticlesHjärnaneurysm: Medfödd eller förvärvad utbuktning i kärlväggen av blodkärl i hjärnan. Säck- eller bärformade åderbråck är den vanligaste varianten och bildas oftast vid artärförgreningar nära hjärnbasen. Bristning leder till subaraknoidalblödning eller intrakraniella blödningar. Jätteaneurysm (>2,5 cm i tvärsnitt) kan trycka ihop intilliggande vävnadsstrukturer, inkl. okulomotoriska nerven (tredje hjärnnerven).Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Tomografi, optisk koherensBrakyterapi: Ett samlingsbegrepp för radioterapi interstitiellt, i hålrum och på kroppsytor. Strålningskällorna är helt eller delvis avskärmade och placeras på eller nära kroppsytan eller i en naturlig kroppshåla. De kan också inneslutas direkt i kroppsvävnader.Vena saphenaGallstas: Varje hinder av gallflödet mellan levercell och Vaters ampull. Syn. kolestas.Endovascular ProceduresSvepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.Radiografi, interventionellTarmvred: Varje hinder i, stopp eller vändning av det normala tarmflödet mot ändtarmen.SingelblindmetodCellgifter, naturmedelAkut koronarsyndromHöftven: En ven på båda sidor av kroppen som utgör föreningen av den yttre och inre höftvenen och löper uppåt tills den går samman med motsvarande ven från andra kroppshalvan och bildar nedre hålvenen.Kärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.Koronaraterektomi: En perkutan, transluminal metod för avlägsnande av ateromatöst plack från kransartärer. Det finns både instrument för att rensa i kärlets längdriktning och roterande för avlägsnande av koncentriska avlagringar.TantalKolestas, extrahepatisk: Hämmat flöde av galla genom de olika gallgångarna eller Vaters ampull. Tillståndet kallas ibland för kirurgisk gulsot.