SpermatogonierSpermiebildningTestikelSpermatocyterSädeskanalerSertolicellerSädesepitelSpermatiderSpermierKryptorkism: En utvecklingsdefekt med utebliven förflyttning av testiklarna till pungen.Könsceller: Fortplantningscellerna hos flercelliga organismer.SpermieantalProtonkogenproteiner c-kitBarnlöshet hos män: Nedsatt eller utebliven förmåga hos en man att befrukta.Leydigceller: Steroidproducerande celler i testiklarnas interstitiella vävnad. De regleras av hypofyshormoner, luteiniserande hormoner eller interstitialcellstimulerande hormon. Testosteron är det huvudsakliga androgena hormonet som produceras.StamcellerMeios: Reduktionsdelning av cellkärnan under könscellernas tillkomst. Två på varandra följande cellkärnedelningar efter en enda dubblering av kromosomerna resulterar i dotterceller med hälften så många kromosomer som i ursprungscellerna.Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.GDNF-receptorerKönsmognad: Det stadium i könsutvecklingen då full könskapacitet uppnåtts hos djur och människor.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.TestosteronSalamandridaeVitamin A-bristOrganstorlekEels: Sammanfattande benämning på ordningen Anguilliformes, bestående av rovgiriga, ormliknande benfiskar. Den i Nordatlanten och i svenska vatten vanligaste ålen är Anguilla anguilla. Syn. ålfiskar.GDNFEtylnitrosurea: En nitrosureaförening med alkylerande, cancerframkallande och mutagena egenskaper.Follikelstimulerande hormon: Ett viktigt gonadotropin som utsöndras från adenohypofysen (främre hypofysen). Follikelstimulerande hormon (FSH) stimulerar produktionen av könsceller (gametogenesen) och deras stödceller, så som äggstockarnas granulosaceller och testiklarnas sertoliceller och leydigceller. FSH består av två icke-kovalentbundna underenheter, alfa och beta. Inom en art är alfaenheten vanlig i de tre hypofysglykoproteinhormonerna TSH, LH och FSH, men betaenheten är unik och utövar sin specifika biologiska verkan. Syn. FSH.Metyltestosteron: Ett syntetiskt hormon som används vid androgen ersättningsterapi och som hormonellt antitumörmedel.Marmosetapor: Ett släkte av Callitrichinae som lever i Brasiliens och Bolivias djunglar. Släktet omfattar 8 arter: C. jacchus, C. argentata, C. chrysoleuca, C. aurita, C. flaviceps, C. penicillata, C. geoffroyi och C. santaremensis. Latinskt namn Callithrix.Möss, inavlade C57BLGonadotropiner: Hormoner som stimulerar könskörtelfunktioner, som t ex alstring av könsceller och produktion av steroidkönshormoner i äggstockar och testiklar. Viktiga gonadotropiner är glykoproteiner som främst produceras av adenohypofysen (hypofysgonadotropiner) och moderkakan (koriongonadotropin). Hos somliga arter har hypofysprolaktin och laktogen från moderkakan viss luteotrop verkan.Bitestikel: Den höljeförsedda, trådliknande strukturen som sitter på testikelns baksida. Den består av ett huvud (caput), kropp (corpus) och svansparti (caudus). Ett nät av kanaler från testikeln förenas till den egentliga bitestikelkanalen, som ombesörjer transport, lagring och mognande av sädesceller.Cypriniformes: En ordning av fiskar med 26 familjer och drygt 3000 arter. Den omfattar bl a karpfiskarna (Cyprinidae).Cellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.In situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.Fruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.Mitos: En delning av cellkärnan, vid vilken de båda nya kärnorna vanligtvis får en kromosomuppsättning som är identisk med den hos artens somatiska celler.PhodopusReglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.SeminomSalmonidaeBromdeoxiuridin: En nukleosid som ersätter tymidin i DNA och därmed verkar som antimetabolit. Den orsakar kromosombrott och har föreslagits som medel mot virus och tumörer. TestikeltumörerAnguilla: Liten, långsträckt korallö i östra Karibiska havet, lydande under England. Ytan är 91 km2.Fertility PreservationMitosindex: Ett uttryck för antalet mitoser i ett givet antal celler.Spermiebildning, medel mot: Mekaniska eller kemiska medel som förstör spermier i de manliga könsorganen och blockerar spermaalstringen.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionCellseparationStemcellsfaktorCellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Jordnöttsagglutinin: Lektin som renframställs från jordnötter (Arachis hypogaea). Det binder till svagt differentierade celler och slutdifferentierade celler, och används inom cellseparationsteknik.UbikitintiolesterasApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.