Loading...
Socialt beteendeSociala beteendestörningarDjurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Socialt stödSexuellt beteende hos djurSocial miljöSocial isoleringSocial dominansParbandFeeding Behavior: Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.Aggression: En sorts beteende som leder till självhävdelse. Det kan uppstå ur inneboende drivkrafter eller ur känsla av frustration och kan uttryckas i destruktivt och aggressivt uppförande, i fientlig och obstru ktiv förslagenhet, eller i ett sunt självexpressivt behov av att bemästra.Social uppfattningUtforskande beteende: Behovet att undersöka en ny omgivning. Denna motivation kan inte tydligt skiljas från nyfikenhet.Putsning: Djurs och fåglars egen rengöring och skötsel av päls eller fjäderdräkt.Konfliktbeteende: Allt beteende förknippat med konflikt mellan två individer.Moderns beteende: För en moder typiska beteendemönster.Social hierarki: Social rangordning, grundad på vissa beteendemönster, storlek, styrka, ålder mm.Autism: Störning som börjar i tidig ålder. Kännetecknas av sjuklig benägenhet att dra sig undan från omvärlden, bli otillgänglig och opåverkbar. I sjukdomsbilden ingår bristande förmåga till kommunikation och socialt samspel.ArvicolinaeOxytocinStararSocial anpassningBeteende: Varje iakttagbar reaktion hos en person i någon situation.Lek och leksaker: Spontana och frivilliga nöjesaktiviteter och föremål eller utrustning som används vid dessa aktiviteter. Hit hör spel, leksaker osv.SocialgruppHälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Bin: Insekter tillhörande familjen Apoidea, med världsomfattande utbredning. Av nektar från blommor framställer de honung som föda åt sina larver. De har giftgadd, och bistick kan hos överkänsliga personer ge upphov till svår allergisk reaktion.Dominans-underkastelse: Ett förhållande mellan individer där en är hotfull eller aggressiv och den andre passiv eller undflyende.HäckningsbeteendeDjurens ljudPersonliga relationerBeteendeterapi: Tillämpning av moderna teorier om lärande och betingning vid behandling av beteendestörningar.Djurens kommunikation: Kemisk eller fysisk signallering mellan djur som innebär att en signal från ett djur påverkar beteendet hos ett annat, som uppfattar signalen.Barns beteende: Allt agerande hos barn mellan två och tolv år. För nyfödda och barn under två år används "spädbarns beteende".Social MediaMandelkärna: Amygdala (corpus amygdaloideum). Mandelformad ansamling av grå substans i främre delen av hjärnans tinningslob. Amygdala utgör en del av det limbiska systemet.Anxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.Socialt arbeteOxytocinreceptorerStereotypt beteendeMotorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Biological EvolutionHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Altruism: Begrepp för hänsyn till och omsorg om andra människor, till skillnad från självupptagenhet och själviskhet. Motsatsen till egoism.Beteendestörningar hos barn: Störningar som anses patologiska med hänsyn till ålders- och utvecklingsstadium, t ex uppförandestörningar och anaklitisk depression. Begreppet omfattar inte psykoneuroser, psykoser eller personlighetsstörningar med bestämda mönster.SamhällsvetenskapKänslor: Affektiva yttringstillstånd som kan upplevas och ha upphetsande eller pådrivande (motiverande) egenskaper.Könskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.VasotocinKollegial grupp: Grupp bestående av personer med ungefär samma yrkes- och intresseinriktningar, av ungefär samma ålder, rang eller sociala ställning.Härmning: Ett beteende som innebär att en individ tar efter en annans beteende.Sexuellt beteendeRollspelVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Ungdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.Förstärkning, socialValbeteende: Handlingen att välja bland två eller flera alternativ, vanligen efter en tids funderande.Socialt avståndSocial förändringRevirtänkandeStress, psykologiskSamarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.VasopressinreceptorerSocial DiscriminationSpel, experimentella: Spel avsedda att ge information om hypoteser, politiska mål, handlingssätt eller strategier.DjurhållningFeromoner: Kemiska ämnen som organismer avger till sin omgivning och som framkallar någon beteendemässig eller fysiologisk reaktion hos organismer av samma art. De kemiska signalerna kan förnimmas som doft eller genom kontakt.Icke-verbal kommunikation: Förmedling av känslor, idéer och attityder människor emellan med andra medel än genom det talade språket.Försöksdjursvetenskap: Vetenskap och teknik, inriktade på anskaffning, avel, skötsel och vård, och urval av djur för biomedicinsk forskning.Ansiktsuttryck: Iakttagbara förändringar i ansiktsdragen som reaktion på emotionella stimuli.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Sociala värderingarIgenkännande (Psykologi): Vetskapen att någon eller något som man möter har setts tidigare.ObjektrelationSociala villkorSocial miljöterapiFortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.Sociala problemSocialt strävandeDrivkraft: Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.Williams syndromVerbalt beteendeFaderns beteende: Beteendemönster, typiska för en far.SocialpsykologiSocial identifikationSjukrollTävlingsbeteende: Kamp mellan individer om nödvändigheter eller om ett gemensamt mål.Kognition: Intellektuell process eller varseblivningsprocess, genom vilken en organism förvärvar kunskap.Genetiska fenomenMiljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.TidsfaktorerSublimeringUtvecklingsstörningar hos barn, genomgripande: Svåra avvikelser i utvecklingen av många grundläggande psykologiska funktioner, som inte är normala för något utvecklingsstadium. Avvikelserna yttrar sig som ihållande försämring av den sociala förmåg an, talstörningar och onormal motorik.SocialförsäkringLukter: De flyktiga delar av ämnen som uppfattas av luktsinnet.Lukt: Förnimmelse av dofter.Social konformitetKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Spelteori: En ekonomisk-matematisk teoribildning, grundad på verket "Theory of Games and Economic Behavior" (Neumann och Morgenstern, 1944), vars inriktning är att analysera situationer med konkurrerande parter.Tillvänjning , psykofysiologisk: Uteblivna reaktioner till följd av vana vid viss stimulans. Hit hör inte läkemedelstillvänjning.Moderslöshet: Långvarig avskildhet från modern.Beteendegenetik: Det experimentella studiet av förhållandet mellan en organisms genotyp och dess beteende. Fältet spänner över allt från genernas effekter på enkla sensoriska förlopp till komplex organisering av nervsystemet.RisktagandeSocial facilitationModeller, psykologiska: Teoretiska framställningar som simulerar psykologiska och/eller sociala processer. I simuleringen kan ingå matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Age FactorsSpädbarnsbeteende: Varje iakttagbar reaktion eller handling hos ett barn upp till 23 månaders ålder.Social ParticipationLabyrintinlärning: Förmågan att lära sig den rätta vägen genom en labyrint för att nå ett mål. Begreppet används för både människo- och djurpopulationer.Socioekonomiska faktorerVideoinspelningAnpassning, psykologisk: En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.Vomero-nasalisSocial omsorgMyror: Insekter tillhörande familjen Formicidae. Myrorna har stor utbredning (6000 arter) och är kanske de mest framgångsrika av alla insekter. De lever i samhällen med högt utvecklad social struktur, där up pgifterna är fördelade på tre typer av individer: honor (drottningar), hanar och arbetare (sterila honor). Många myror försvarar sig genom att bita med sina kraftiga käkar och spruta myrsyra, som utsö dras från en körtel i bakkroppen.ArtsspecificitetPreoptiskt områdeGeneralisering (Psykologi): Fenomenet att en organism reagerar på alla situationer som liknar en som den betingats under.StraffResponsgeneralisering: Principen att ett stimulus framkallar en viss respons sedan en organism lärt sig att reagera på ett visst sätt på detta stimulus.Social rättvisaFruktan: Stark oroskänsla inför vad som för ögonblicket upplevs som yttre hot eller fara, men som går över när hotet upphör. Syn. rädsla.Hjärnseptum: Strukturer av grå hjärnvävnad i telencefalon och hjärnans limbiska system, vilka dock definieras olika av olika författare. Hit hör hjärnbarkens septumområde, de septala kärnorna och saeptum pellucidum. Vissa auktoriteter vill endast räkna in septumområdet och de septala kärnorna, men inte saeptum pellucidum.Förstärkning (Psykologi)SjälvuppfattningKulturell utarmning: Avsaknad av vissa förväntade och accepterade kulturella fenomen i den sociala miljön, med individers bristande förmåga att kommunicera och reagera korrekt i ett socialt sammanhang som följd. Språktillägnande och språkbruk är illustrerande exempel.Reaktiv kontaktstörningSeptala kärnorSocialt fjärmandeVasopressinerPrimaterDjurskydd: Omsorg om djur i laboratorier och andra specifika miljöer, speciellt vad avser hälsa, föda och utrymmen. Regler och riktlinjer utfärdas av Jordbruksverket.Ansikte: Framsidan av huvudet, med panna, ögon, näsa, mun, kinder och käke.Specialundervisning: Särskild undervisning för individer som av intellektuella, fysiska, sociala eller känslomässiga skäl inte kan tillgodogöra sig vanlig undervisning.BelöningSocial marknadsföringFobierStimuli: Signaler till en handling; det specifika inslag i ett perceptions- eller stimulansmönster som en individ lärt sig att reagera på.Prenatal exponering, sena effekterMöss, inavlade C57BLModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurUppvaktning: Attraktionsbeteende utlöst av den ömsesidiga dragningskraften mellan individer av motsatt kön. Syn. parningslek; spel.Instinkt: Ett givet reaktionsbeteende hos en specifik art, som präglats av en nedärvt anpassning till en viss situation.Råttor, Long-EvansInlärning: Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.Sinnesrörelse: Känsloreaktion i samband med en ide eller mental föreställning. En hastigt påkommen sinnesrörelse som ger uttryck åt instinktivt grundade kroppsliga reaktioner. Affekt.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.TemperamentBarn på institution: Barn som är föremål för sluten långtidsvård.HypodermoklysRumsbeteendeGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Självdestruktivt beteendeHjälpbeteende: Beteenden förknippade med stöd eller hjälp till andra individer.SocialmedicinIndividualitet: De psykologiska särdrag som skiljer individer från varandra.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Djur, nyföddaGetingar: Flygande, stickande insekter av familjen Vespidae (superfamiljen Vespoidea), omfattande såväl sociala (samhällsbildande) som solitära arter.Neuropsykologiska testerInlärningsstörningar: Förhållanden kännetecknade av avsevärd avvikelse mellan den antagna intellektuella förmågan hos en individ och dennes förmåga att tillägna sig nya språkkunskaper eller andra kognitiva färdigheter. Sådana störningar kan ha sin grund i organiska eller psykologiska tillstånd. Ganska vanliga arter av störning är dyslexi, dyskalkyli och dysgrafi.RovdjursbeteendeHjärnans kartläggningTroVitellogeninerBetingning (Psykologi): Ett generellt begrepp som avser inlärning av en viss reaktion.NervbanorObservationAptitbeteende: Instinktivt sökbeteende av varierande karaktär hos djur, vilket inleder sökandet efter föda, eller uppvaktningsförfarandet inför parning.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Psykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.BestörtningNervcellerPrefrontal kortexHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Limbiska systemet: Ett antal funktionellt och anatomiskt definierade strukturer i främre delen av hjärnan hos alla däggdjur. Enheten är inblandad i såväl den högre integreringen av information rörande tarmar, luktsinne och kroppstillstånd som homeostatiska reaktioner, som t ex grundläggande överlevnadsbeteenden (ätande, parning och känslouttryck). I de flesta publicerade arbeten anses enheten omfatta mandelkärnan, epitalamus, gördelvindlingen, hippocampus, hypotalamus, parahippocampalis-vindlingen, septumkärnorna, talamus främre kärnhop och delar av de basala ganglierna.Missbruksbeteende: Den iakttagbara, mätbara och ofta sjukliga oförmågan hos en individ att bryta en vana som medför en omåttlig konsumtion av något medel eller otillfredsställbart behov att utföra vissa handlingar.TeckenekonomiMyxococcus xanthusMinne: Komplex, mental funktion som utgörs av fyra distinkta faser: 1) memorering eller inlärning, 2) retention eller minnesbehållning, 3) återkallande och 4) igenkännande. Kliniskt brukar man dela in minnet i omedelbart minne, korttidsminne ("närminne") och långtidsminne ("fjärrminne").Utvecklingsstörningar: Störningar kännetecknade av försenade utvecklingssteg i förhållande till vad som förväntas för en given ålder eller utvecklingsperiod. Dessa störningar eller brister på förmåga uppkommer före 18-årsåldern, kan förväntas att fortgå och utgöra ett avsevärt handikapp. Såväl biologiska som icke-biologiska faktorer ligger bakom dessa störningar.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Beslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.Frontallob: Den främre delen av hjärnhalvan.Förflyttning: Rörelse eller förmåga att röra sig från en plats till en annan. Detta gäller såväl människor, ryggradsdjur eller ryggradslösa djur som mikroorganismer.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Impulsivt beteende: Utförande av en handling utan dröjsmål, eftertanke eller viljestyrning som svar på ett stimulus.SångfåglarSchizofrenins psykologiFörenta StaternaNeurosekretoriska systemRiskfaktorerKommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.Finkar: Allmänt namn på små fåglar i familjen Fringillidae, ordningen Passeriformes (tättingar). Deras korta, kraftiga näbbar är anpassade för att spräcka frön och kärnor.Passeriformes: En artrik och utbredd ordning sittfåglar (tättingar) som omfattar mer än hälften av alla fågelarter.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.PersonlighetDryckesbeteende: Vanor i samband med intag av vatten och andra drycker. Hit hör rytmiska mönster (tidsintervaller, början, varaktighet), frekvens och mättnad (otörstighet).Vänner: Personer som man känner, tycker om och litar på.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Etanol: En färglös, klar och flyktig vätska (alkohol) med allmän kemisk formel C2H5OH. Den tas snabbt upp i tarmkanalen och sprids i hela kroppen. Etanol har bakteriedödande verkan och används som lokalt desinfektionsmedel. Den har utbredd användning som lösningsmedel och konserveringsmedel i t ex farmaceutiska preparat, och den utgör den viktigaste beståndsdelen i alkoholdrycker.