Loading...
SmittkoppsvaccinSmittkopporVariolavirus: Smittkoppsvirus. En art av Orthopoxvirus som ger infektion med hög dödlighet hos människor. Efter en världsomfattande WHO-kampanj förklarades smittkoppor utrotade 1977.VacciniaVacciniavirus: Typarten av Orthopoxvirus, och besläktad med kokoppsvirus, men med okänt ursprung. Viruset har använts för levande vaccin mot smittkoppor. Det används också som vektor för tillförsel av främmande DNA till djur. Kaninkoppsvirus är en underart av Vacciniavirus.Apkoppsvirus: En art av Orthopoxvirus som orsakar epidemisk sjukdom bland primater i fångenskap.VaccinerApkoppor: En virussjukdom som drabbar primater och gnagare. Dess kliniska kännetecken hos människa påminner om smittkoppor, med feber, huvudvärk, hosta och smärtande utslag. Det orsakas av apkoppsvirus och överförs oftast till människor genom djurbett eller konrtakt med djurblod. Risk för smitta från människa till människa är förhållandevis låg, mycket lägre än vid smittkoppor.PoxviridaeinfektionerVaccinationBioterrorismLäkemedelsbiverkningar, rapportering: System för rapportering av läkemedelsbiverkningar.VirusvaccinerKompensation och upprättelse: Betalning eller annan form av upprättelse för begångna fel eller skador.OrtopoxvirusVacciner, avdödadeVirusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.PeptidvaccinerMass VaccinationHjärtsäcksinflammation: Inflammation i perikardiet (hjärtsäcken).Immuniseringsprogram: Handlingsplaner för genomförande av immuniseringsåtgärder i syfte att förhindra olika smittsamma sjukdomar. Programmen kan avse en rad olika målgrupper: skolor, sjukhus, folkhälsoinrättningar, frivilligorganisationer inom hälsovård osv. De kan genomföras inom breda befolkningsgrupper eller på viss administrativ nivå: kommunal, landstings-, nationell eller internationell.Vacciner, syntetiskaDNA-vacciner: Antigenkodande bitar av rekombinant DNA,som ges som vaccin för förebyggande eller behandling av infektionssjukdom. Värdcellerna tar upp DNA:t, uttrycker antigenet och presenterar det för immunsystemet på ett sätt som liknar förloppet vid en naturlig infektion. Därmed framkallas ett humoralt och cellulärt immunsvar mot det producerade antigenet. Det rekombinanta DNA:t (DNA-vektorn) kallas naket DNA eftersom inga komplexa föreningar eller bärare behövs; plasmiden injiceras med saltlösning eller annan buffer.Biologiska stridsmedelVacciner, kombineradeBakteriella vacciner: Suspensionspreparat framställda av försvagade eller avdödade bakterier för förebyggande eller behandling av bakteriella infektionssjukdomar.NeutralisationstesterEktromelivirus: En art av Orthopoxvirus som infekterar möss och ger upphov till sjukdom i de inre organen och typiska hudsår.IsoindolerEktromeli, smittsam: Virusinfektion hos möss som orsakar ödem och nekros, och därpå följande förlust av extremiteterna.AIDS-vacciner: Vacciner bestående av inaktiverat HIV eller några av dess komponentantigener, utvecklade för förebyggande av AIDS. Vacciner innehållande antigener är framställda med genetisk rekombination.Vacciner, försvagadeAntibodies, NeutralizingFolkhälsovårdImmunisering, sekundär: Immunisering/vaccination som ges efter en primär immunisering med samma eller närbesläktat antigen.Konjugatvacciner: Halvsyntetiska vacciner bestående av polysackaridantigener från mikroorganismer fästa vid bärarproteinmolekyler. Bärarproteinet känns igen av makrofager och T-celler och förstärker därmed immunsvaret. Konjugatvacciner framkallar antikroppsbildning hos individer som inte reagerar på enbart polysackariden, höjer antikroppsnivåerna, och ger booster-svar vid förnyad vaccination.Hälso- och sjukvårdspersonal: Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.Frystorkning: En metod för vävnadspreparering, där vävnadsprovet fryses och därefter dehydreras vid låg temperatur i vakuum. Metoden används även för torkning av läkemedel och livsmedel.Försvarspersonal: Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.Urvalskriterier: Kriterier för att bestämma vilka patienter som skall ingå i vissa vårdprogram eller få tillgång till viss vård.Läkemedelsinkompatibilitet: Oförenlighet mellan ett läkemedel och ett annat, vilket kan bero på att det ena preparatet har en kemisk sammansättning som gör det olämpligt att kombinera med ett annat. Oförenligheten resulterar oftast i någon oönskad reaktion, inklusive kemisk förändring eller destruktion.Malariavacciner: Vacciner framställda av antigen från någon av de fyra arter av Plasmodium som orsakar malaria hos människor, eller från P. berghei, som ger upphov till malaria hos gnagare.Biologisk krigföring: Bruk av levande organismer som stridsmedel, för att framkalla sjukdom hos människor, djur eller växter.Möss, inavlade BALB CPapillomvirusvaccinerFörenta StaternaImmunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Meningokockvacciner: Vacciner eller kandidatvacciner för förebyggande av infektioner med Neisseria meningitidis.Mässlingsvaccin: Ett levande, försvagat virusvaccin, odlat i kycklingembryon, för massimmunisering av barn och för vaccinering av ungdomar och vuxna utan antikroppsskydd mot mässling. Barn vaccineras oftast med ett trippelvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.Allantois: Ett embryonalt bihang (navelblåsan; urinsäcken) hos kräldjur, fåglar och däggdjur. Hos människan utvecklas det till urinblåsan, och dess blodkärl till dem i navelsträngen.Hepatit B-vacciner: Vacciner eller vaccinkandidater innehållande inaktiverat hepatit B-virus eller dess antigen och avsedda att förebygga hepatit B. Vissa vacciner framställs med rekombinantteknik.Tuberkulosvaccin: Medel för aktiv immunisering, baserat på en försvagad stam av Mycobacterium tuberculosis var. bovis, och som framkallar immunitet mot mykobakterieinfektioner. Genom sin förmåga att framkalla ospecifik immunitet har vaccinet också användning vid immunterapi av tumörsjukdomar. Kallas även BCG-vaccin.Poxviridae