Loading...
Laboratorier: Lokaler, utrustade för undersökningsarbete.Undervisningssjukhus: Sjukhus som förutom patientvård även bedriver utbildning och forskning.Sjukhuslaboratorier: Sjukhuslokaler, utrustade för undersökningsarbete.Sjukhus, allmänna: Stora sjukhus med fast medicinsk personal och tjänster inom mödravård, kirurgi och allmänmedicin.Universitetssjukhus: Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.Sjukhuskostnader: De kostnader ett sjukhus har för sin vårdgivande verksamhet. Kostnaden per patientfall baseras dels på direkta vårdkostnader plus en andel av de fastra kostnaderna för administration, personal, lokaler, utrustning osv. Sjukhuskostnaderna är en avgörande faktor vid fastställande av sjukhus-/patientavgifter.Kliniska laboratorietekniker: Olika sorters teknik för att genomföra undersökningar vid diagnos och behandling av sjukdomar.Tätortssjukhus: Sjukhus belägna i tätbefolkade områden.Vårdpersonal på sjukhusSjukhusekonomi: Ekonomiska aspekter på administration och drift av sjukhus.Barnsjukhus: Sjukhus, specialiserade på vård av sjuka barn.Försöksdjur: Djur som används i såväl biomedicinsk grundforskning som klinisk forskning.Vårdplatskapacitet: Det antal sängplatser som ett sjukhus beräknats ha, eller det antal sängplatser som faktiskt finns.Distriktssjukhus: Benämning på statskontrollerade regionssjukhus i vissa länder.Specialsjukhus: Sjukhus som är specialiserade på behandling av en viss typ av sjukdomar eller inom ett visst medicinst område.Privatsjukhus: Såväl vinstgivande som icke-vinstgivande, ej offentligt ägda sjukhus.Ekonomisk förvaltning på sjukhus: Bedömning av sjukhusets anslagsbehov och ansvar för anslagssökande och hantering av sjukhusets budget.Medical Laboratory PersonnelRetrospektiva studierAkutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Sjukhusavgifter: De avgifter ett sjukhus har för sina tjänster. Sjukhusets kostnader är en avgörande faktor vid fastställande av avgifterna. Andra faktorer kan vara vinster, konkurrenssituation och omfördelning av kostnader för icke kompenserade vårdtjänster.Sjukhusplanering: Planering av sjukhus alltifrån inom ett geografiskt område till enbart en sjukhusenhet, baserad på beräknat behov. Hit hör inte sjukhusarkitektur eller sjukhusbyggnation.Sjukhusavdelningar: De större administrativa enheter ett sjukhus är indelat i.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Sjukhus, psykiatriska: Sjukhus, specialiserade på vård av psykiskt sjuka.Sjukhusverksamhetsredovisning: Sammanställningar av sjukhusverksamhet och sjukhusprogram. Patientjournaler omfattas inte.Specialenheter på sjukhus: Enheter inom sjukhusorganisationen som inte utgör avdelningar, men som har till uppgift att ge specialvård.Sjukhusutrustning: Alla typer av material som används inom vården på sjukhus.Informationssystem för kliniska laboratorier: Informationssystem, vanligen ADB-system, för administration av verksamhet och kliniska aktiviteter i det kliniska laboratoriet.Sjukhusbibliotek: Bibliotek som främst tillgodoser sjukhusanställdas informationsbehov, men ibland även erbjuder patienter bibliotekstjänster .PatientintagningTidsfaktorerVårdplatskapacitet, 500 och överKirurgisk avdelning: Sjukhusavdelning som ansvarar för den avdelningens samtliga funktioner och för kirurgisk diagnostik och behandling.Outpatient Clinics, HospitalPatientutskrivningLänssjukhus: Sjukhus tillhörande landsting.Prospektiva studierFörenta StaternaSjukhussjuka: Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.Informationssystem på sjukhus: Integrerade datasystem för hantering av administrativa rutiner, kliniska data och patientuppgifter inom sjukhuset.American Hospital Association: En sammanslutning av amerikanska sjukhus.Kostavdelningar på sjukhus: De avdelningar på sjukhusen som ansvarar för kosthållet och att kostsammansättningen blir i enlighet med patienternas varierande behov.Sjukhus, kommunala: Sjukhus som drivs i kommunal eller stadsregi.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Kvinnokliniker: Sjukhusavdelningar för obstetrik och gynekologi.RiskfaktorerSjukhus, religiösa: Privata sjukhus som drivs av någon religiös organisation.Förlossningssjukhus: Specialkliniker som ger vård åt kvinnor under graviditet och förlossning.Laboratoriepersonal: Sjukvårdspersonal, tekniker och assistenter som i forsknings- eller sjukvårdsverksamhet arbetar med odling, testning eller utvärdering av prov och dokumentation av provresultaten.Sjukhuspatienter: Patienter som lagts in på sjukhus eller annan vårdinrättning för observation, vård, diagnos eller behandling.Diagnosrelaterade grupper: Diagnosrelaterade grupper (DRG) är ett system för patientvårdsklassificering baserat på ICD som ställer överensstämmeler i fråga om diagnos, behandling och ålder i relation till förväntade vårdresursbehov. DRG-systemet ligger delvis till grund för resursfördelning inom sjukvården och för ekonomisk ersättning till sjukhusen.KvalitetskontrollPatient ReadmissionVårdadministration, avdelningEngland: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.Servicefunktioner delade mellan sjukhus: Samarbete mellan sjukhus i form av gemensamma resurser eller serviceenheter, som t ex apotek, tvättinrättning, datahantering osv.Hjärtklinik: Den sjukhusavdelning som är ansvarig för omhändertagande, diagnos och behandling av hjärtpatienter.Laboratory Proficiency TestingVårdkvalitetSensitivitet och specificitetEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Vårdplatskapacitet, under 100Försöksdjursvetenskap: Vetenskap och teknik, inriktade på anskaffning, avel, skötsel och vård, och urval av djur för biomedicinsk forskning.Kostnader och kostnadsanalys: Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.Vårdplatskapacitet, 100 till 299Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Militärsjukhus: Sjukhus avsedda för militär personal.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Medical Laboratory ScienceKvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdKemi, klinisk: Gren inom den analytiska kemin, specialinriktad på analys av fysiologiskt viktiga ämnen i blod, urin, andra kroppsvätskor och vävnader som stöd för diagnosställande och behandlingsuppföljning.Tertiary Care CentersKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Resultats reproducerbarhetAge FactorsVeteransjukhus: Sjukhus för krigsveteraner.DjursjukhusSängbeläggning: Ett mått på sjukhusvårdbehov baserat på användningen av sängplatser under en given period.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Medicinsk revision: Detaljerad expertgranskning och bedömning av utvalda kliniska fall för utvärdering av vårdens kvalitet.Intensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.Mikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Hälso- och sjukvårdsinrättnings storlek: En inrättnings fysiska utrymme eller dimensioner. Storleken kan t ex anges med sängkapacitet.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Utvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Postoperativa komplikationerPrevalensPatientomflyttningInköp på sjukhus: Sjukhussektion eller -avdelning ansvarig för inköp av material och utrustning.Hälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Mikrobiologi: Läran om mikroorganismer, så som svampar, bakterier, alger, arkéer och virus.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Medicare: Amerikanskt lagstadgat sjukförsäkringsprogram (lag 89-97, 1965) som garanterar personer som fyllt 65 år, och andra med särskilda förmåner, rätt till sjukvård.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Spädbarnshem på sjukhusPatientjournaler: Registrering av nödvändig information om en patients sjukdom eller sjukdomar.Remiss och konsultationGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Kvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvård: Normer, kriterier, standarder och andra direkt kvalitativa och kvantitativa mått för bestämning av sjukvårdens kvalitet.Hälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Clinical Laboratory ServicesOperationerPsykiatriska avdelningarSjukdomsgradsmåttOwnershipCancervård på sjukhusPatologiska avdelningarStorbritannienAnvändningsgenomgångStädavdelning på sjukhus: Sjukhusavdelning som sköter hela sjukhusets hushållningsfunktioner.Akutsjukvård: Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.ProvhanteringDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Akuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.InfektionskontrollLäkemedelshanteringssystem på sjukhus: Traditionella eller automatiserade system för sjukhuspatienters läkemedelsförsörjning. De moment som ingår är: mottagande av läkarens recept, utskrift av beställningen, framtagning av medicinen, leverans till vårdavdelningen i fråga och tillförsel till patienten.Följsamhet gentemot riktlinjer: Anpassning till officiella eller vedertagna krav, riktlinjer, rekommendationer, anvisningar osv.RiskbedömningSammanslagning av hälso- och sjukvårdsinrättningar: Administrativ och organisatorisk hopslagning av två eller fler hälso- och sjukvårdsinrättningars resurser.Läkemedelsförteckningar, sjukhus: Formulärböcker för läkemedel som förskrivs på sjukhus.Indien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Upptagningsområde: Ett geografiskt begränsat sjukvårdsansvarsområde.PolymeraskedjereaktionBarn på sjukhus: Barn inlagda på sjukhus för korttidsvård.Långvårdssjukhus: Sjukhus för patienter med långvariga sjukdomar.Personaladministration på sjukhusMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Sjukhus-läkarrelationer: Förhållandet mellan å ena sidan sjukhusorganisation, dess styrelse och administratörer och å andra sidan läkare, oberoende av om läkarna har anställning på sjukhuset eller inte.NigeriaPersonalbemanning och schemaläggningMultiinstitutionella system: Institutionssystem som omfattar mer än en vårdinrättning med gemensamma administrativa lösningar, genom sammanslagning, affiliering, gemensamma tjänster eller andra kollektiva satsningar.Ekonomisk konkurrensSäkerhetshanteringIntagningsavdelningar: Sjukhusavdelning ansvarig för patientflödet och hantering av inskrivningar, utskrivningar och överflyttningar, samt för åtgärder i samband med dödsfall.Nedläggning av hälso- och sjukvårdsinrättningar: Nedläggning av alla typer av hälso- och sjukvårdsinrättningar, inklusive sjukhus.PrognosBefolkningsstudierPrediktivt värde av testerAge Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.StafylokockinfektionerKalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.RegressionsanalysPatologi, kliniskPatienttillfredsställelseTandvårdslaboratorier: Lokaler avsedda för tandvårdstekniska arbeten som inte utförs i patientens mun.Sår och skadorFaktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.Riskanpassning: Användningen av sjukdomsgradsmått, som ålder, för att beräkna den risk (i form av mätbar eller förutsägbar risk för förlust, skada eller död) en patient är utsatt för innan denne når hälso- och sjukvården. Denna anpassning tillåter jämförelser av utförande och kvalitet mellan organisationer, utövare och samhälle.Malaysia: En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.Diagnostiska fel: Felaktiga diagnoser efter klinisk undersökning eller teknisk diagnostik.Sjukhus, gruppraktik: Kliniker som drivs av en grupp sampraktiserande läkare.RegisterSjukhusens hjälpfunktioner: Stödservice inom sjukvården, som t ex laboratorie-, radiologi-, apotekstjänster och sjukgymnastik.Dagvård: Vård av patienter på vårdinrättning under dagtid, enbart. Patienterna får tillbringa nätterna i hemmet.Hälso- och sjukvårdskostnader: De faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, inklusive kostnader för utredningar, behandlingar och läkemedel. Dessa får inte förväxlas med hälso- och sjukvårdsutgifter, som avser de belopp som betalas för tjänsterna, eller med sjukvårdsavgift, som är det fasta belopp som debiteras, oavsett kostnaderna.Behandlingsfel: Fel eller misstag begångna av sjukvårdspersonal, vilka leder till men för patienten. Hit hör felaktig diagnos, medicineringsfel, felaktigt utförda operationer, andra behandlingsfel, fel i bruk av utrustning, eller feltolkning av laboratorieresultat. Behandlingsmisstag skall särskiljas från felbehandling, då de förra kan betraktas som olyckshändelser i arbetet, medan felbehandling är resultatet av försummelse, vårdslöshet, okunnighet eller brottslighet.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.LondonHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Kliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.Ambulatory Care: Sjukvårdstjänst med bestämda mottagningstider, som regel dagtid. Efter besök på en öppenvårdsinrättning för diagnostik eller behandling får patienten gå hem.Sjukhus-patientrelationer: Förhållandet mellan sjukhuspersonal och patienter. Hit hör även program utformade för bättre bemötande av patienter och besökare och att ge en god bild av sjukhuset.Hälso- och sjukvårdsresurser: Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.Patientnära systemPatienttransporterGratis sjukvård: Sjukvårdstjänster, för vilka ingen betalning erhålls, t ex pga välgörenhet eller betalningsoförmåga.Klinisk läkarpraxis: Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.SpanienMedicinska institut: Medicinska utbildningskomplex bestående av medicinsk högskola, sjukhus, kliniker, bibliotek, administrativa funktioner osv.Sjukhustandvård: Avdelning för tandvård på sjukhus.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Anslagsfördelning: Proportionell fördelning av gemensamma kostnader på olika kostnadsställen, i förhållande till förbrukning.Hospitals, High-VolumeSjukhusförsäkring: En försäkring för täckande av kostnader för sjukhusvistelse.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.SkottlandFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.SchweizTestutrustning, diagnostiskRöntgenavdelningarSjukhusföreningarHälso- och sjukvårdsmissbruk: Patienters eller läkares överdrivna eller onödiga utnyttjande av sjukvårdstjänster.Centraliserad sjukhusvård: Samordning av sjukvårdstjänster inom ett område för ökad effektivitet.Rutinprov: Diagnostiska undersökningar, som t ex laboratorietester och röntgen, som görs rutinmässigt av alla individer eller bestämda kategorier av individer i en given situation, t ex av patienter i samband vid intagning på sjukhus. Hit hör även rutintester på nyfödda.Bakteriologi: Läran om bakterierna.Kostnadsbesparingar: Minskning av kostnaderna i sin helhet för eller för delar av tillhandahållna varor eller tjänster.Kostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.SeasonsFrankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.NederländernaKommunikationssystem på sjukhusPilotstudierUnderhåll av sjukhusbyggnader: Sjukhusavdelning som är ansvarig för fastighetsskötsel och teknisk drift.Bakteriella infektioner: Infektioner orsakade av olika bakterier.