Loading...
Sexuellt beteendeSexuellt beteende hos djurRisktagandeSexuella partnersKopulering: Den sexuella parningsakten hos djur. För människor används koitus (samlag). Syn. parning; kopulationDjurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Osäker sexKondomer: Skydd av tunn gummifilm att ha på penis under sexakten för att förhindra befruktning och smitta med sexuellt överförda sjukdomar.Könssjukdomar: Sjukdomar som beror på eller sprids genom sexuell kontakt.Ungdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.Sexuell avhållsamhetFeeding Behavior: Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.Samlag: Könsumgänge. Syn. coitus; kopulationHIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Homosexualitet, manlig: Sexuellt förhållande mellan män.Socialt beteendeSäker sexHälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.SädesuttömningBeteende: Varje iakttagbar reaktion hos en person i någon situation.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Preventivmedel för män: Preventivmedel som används av män.Preoptiskt områdeHeterosexualitet: Sexuell dragningskraft eller sexuellt förhållande mellan individer av motsatt kön.Bisexualitet: Sexuell dragning till eller sexuellt förhållande med någon av såväl det egna som det motsatta könet.Missbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.Utforskande beteende: Behovet att undersöka en ny omgivning. Denna motivation kan inte tydligt skiljas från nyfikenhet.Konfliktbeteende: Allt beteende förknippat med konflikt mellan två individer.SexualupplysningSexualitetHomosexualitet: Sexuellt förhållande mellan individer av samma kön.ProstitutionUtomäktenskapliga relationer: Frivilligt sexuellt förhållande mellan en gift person och annan än maken/makan.Barns beteende: Allt agerande hos barn mellan två och tolv år. För nyfödda och barn under två år används "spädbarns beteende".Afrodisiaka: Kemiska substanser som stimulerar den sexuella lusten.StuderandeReligion och sexKontraceptivt beteende: Beteendemönster hos personer som vill undvika befruktning.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Aggression: En sorts beteende som leder till självhävdelse. Det kan uppstå ur inneboende drivkrafter eller ur känsla av frustration och kan uttryckas i destruktivt och aggressivt uppförande, i fientlig och obstru ktiv förslagenhet, eller i ett sunt självexpressivt behov av att bemästra.Moderns beteende: För en moder typiska beteendemönster.RiskreduktionsbeteendeKollegial grupp: Grupp bestående av personer med ungefär samma yrkes- och intresseinriktningar, av ungefär samma ålder, rang eller sociala ställning.Uppvaktning: Attraktionsbeteende utlöst av den ömsesidiga dragningskraften mellan individer av motsatt kön. Syn. parningslek; spel.PrevalensKonsummatoriskt beteende: Fullbordan av ett instinktivt, behovstillfredsställande beteendemönster.RiskfaktorerHIV-positivitet: Produktion av neutraliserande antikroppar hos personer som utsatts för smitta med humant immundefektvirus (HIV, HTLV-III/LAV).Tvångsbeteende: Behovet av att ständigt upprepa en handling utan egentlig mening. Det rör sig oftast om någon obetydlig och begränsad, närmast rituell handling, som dock inte är störande på ett patologiskt sätt. Som tvångshandlingar räknas bl a att tvinna håret, att ständigt kontrollera något, att inte vilja ta emot växelmynt, att rätta till tavlor osv.Beteendestörningar hos barn: Störningar som anses patologiska med hänsyn till ålders- och utvecklingsstadium, t ex uppförandestörningar och anaklitisk depression. Begreppet omfattar inte psykoneuroser, psykoser eller personlighetsstörningar med bestämda mönster.Sexuella avvikelserPersonliga relationerIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Beteendeterapi: Tillämpning av moderna teorier om lärande och betingning vid behandling av beteendestörningar.Könskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.TestosteronStereotypt beteendeTätortsbefolkningAfroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.Erotika: Litterära eller konstnärliga framställningar med erotiskt innehåll.Socioekonomiska faktorerSjälvavslöjandeOrgasmUniversitetEnsamstående: Man eller kvinna som lever ensam.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Coturnix: Ett släkte fåglar av familjen Phasianidae (fälthöns), omfattande bl a den vanliga vakteln (Coturnix coturnix).Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Social miljöAlkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.SydafrikaAptitbeteende: Instinktivt sökbeteende av varierande karaktär hos djur, vilket inleder sökandet efter föda, eller uppvaktningsförfarandet inför parning.Homosexualitet, kvinnlig: Sexuellt förhållande mellan kvinnor.Förenta StaternaAIDS: Förvärvad immunbrist, orsakad av humant immunbristvirus (HIV), som infekterar och decimerar T-lymfocyter, varigenom kroppens immunförsvar slås ut och dess mottaglighet för opportunistiska infektioner och elakartade tumörsjukdomar ökar.Age FactorsDrivkraft: Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Könsidentitet: En persons egenuppfattning av att vara manlig eller kvinnlig, eller osäker härvidlag, utifrån fysiska särdrag, föräldragensvar och psykologiskt och socialt tryck. Detta är den inre upplevelsen av könsroll.Könssjukdomar, virala: Virussjukdomar som sprids genom sexuellt umgänge.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Förälder-barnrelationerUgandaAttityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Drogmissbruk, intravenöst: Missbruk av en drog eller ett läkemedel genom injicering i ett blodkärl.Sociala värderingarValbeteende: Handlingen att välja bland två eller flera alternativ, vanligen efter en tids funderande.HäckningsbeteendeAmylnitrit: Ett kärlvidgande medel som inhaleras. Det tas också i förströelsesyfte, då det antas ha euforisk effekt och kunna verka som afrodisiakum.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.HIV-seroprevalens: Bestämning av antalet fall av HIV-smitta i en given population vid en given tidpunkt. I det individuella fallet fastställs HIV-smitta genom påvisande av HIV-antikroppar i serum (HIV-positivitet).Ventromedial hypotalamuskärnaHIV-negativitet: Immunologiskt tillstånd, kännetecknat av utebliven produktion av HIV-antikroppar, fastställd genom olika serologiska metoder.Helgdagar: Kyrkliga eller andra arbetsfria högtidsdagar. Också semesterdagar räknas hit.OrkiektomiImpulsivt beteende: Utförande av en handling utan dröjsmål, eftertanke eller viljestyrning som svar på ett stimulus.Dryckesbeteende: Vanor i samband med intag av vatten och andra drycker. Hit hör rytmiska mönster (tidsintervaller, början, varaktighet), frekvens och mättnad (otörstighet).Socialt strävandeKön: Alla de särdrag i reproduktionsstruktur och -funktioner, fenotyp och genotyp, som skiljer hanorganismen från honorganismen.Social konformitetHälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Män: Vuxna människor av hankön som kulturella, psykologiska, sociologiska, politiska och ekonomiska enheter.Metamfetamin: Ett centralstimulerande och sympatomimetiskt ämne (C10H15N) med verkan och användning liknande dem hos dextroamfetamin. Det är en missbruksdrog som kan rökas, snortas, injiceras eller drickas, och som går under namn som crank, crystal, crystal meth, is och speed.Incest: Sexuellt umgänge mellan individer med så nära släktskapsförhållanden att de enligt lag ej får vara gifta.TidsfaktorerGeorgia: Delstat i sydöstra USA. Ytan är 152 488 km2, och folkmängden drygt 8 miljoner invånare (2000). Huvudstaden heter Atlanta.Könsdifferentiering: Differentiering av han- och honvävnader och organ under embryogenesen, efter att den genetiska könsbestämningen ägt rum.ZimbabweFlorida: En delstat inom USA, belägen i sydöstra delen av landet, där den utgör en halvö mellan Atlanten och Mexikanska golfen. Ytan är 151 670 km2, och folkmängden ca 15 miljoner invånare (2000). Huvudstad är Tallahassee.Libido: Den mentala drift eller energi som är förknippad med sexinstinkt i vid bemärkelse (för sexuell utlevelse). Begreppet kan även avse psykisk energi associerad med instinkter i allmänhet som framkallar ett beteende.FöräldraskapSjälvdestruktivt beteendeGonorré: Akut infektionssjukdom med de urogenitala organen som primärt invasionsställe. Den orsakande organismen, Neisseria gonorrhoeae, isolerades av Neisser år 1879.OvariektomiPapillomvirusinfektionerSan FranciscoGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Råttor, Long-EvansTvång: Bruk av våld eller förtryck för att uppnå medgörlighet eller lydnad, även i samband med politisk maktutövning.Könsdofter: Feromoner som framkallar sexuell dragning eller parningsbeteende hos vanligtvis individer av det motsatta könet inom samma art.New York CityMasturbering: Sexuell självtillfredsställelse.Hälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Modeller, psykologiska: Teoretiska framställningar som simulerar psykologiska och/eller sociala processer. I simuleringen kan ingå matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.SyfilisEstradiol: Det mest verksamma av de östrogena hormonerna hos däggdjur. Det produceras i äggstockarna, moderkakan, tetiklarna och möjligen i bunjurebarken.Anxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.TonårsgraviditetSociala beteendestörningarKärlek: Tillgivenhet. Inom psykiatrin avses med begreppet vanligtvis välbehag, i meningen angenäma upplevelser människor emellan.RovdjursbeteendeMarriage: En social institution som är juridiskt och/eller religiöst stadfäst, varvid män och kvinnor förenas i syfte att bilda familj.Sexuell utvecklingKönssjukdomar, bakteriella: Bakteriesjukdomar som sprids genom sexuellt umgänge.VåldTanzaniaSexuella övergrepp mot barnHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Missbruksbeteende: Den iakttagbara, mätbara och ofta sjukliga oförmågan hos en individ att bryta en vana som medför en omåttlig konsumtion av något medel eller otillfredsställbart behov att utföra vissa handlingar.Hälsotillstånd, tätortSex WorkersFortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.Kenya: Republik i FångarTransgendered PersonsLatinamerikaner: Personer i USA av mexikanskt, puertorikanskt, kubanskt, central- eller sydamerikanskt, eller annat spanskt ursprung. Amerikaner av brasilianskt eller portugisiskt ursprung räknas inte hit.Vomero-nasalisStickprovsundersökningarSexuella störningar, fysiologiskaToleransUngdomsbrottslighet: Antisociala gärningar av barn eller minderåriga vilka är olagliga och bedöms som brottsliga.Ambulatory Care Facilities: Sjukvårdsinrättningar för patienter som inte i första hand är i behov av sjukhusvård.Födelsekontroll: Bruk av preparat, medel eller metoder för att förhindra befruktning.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.SjukrollKönsorgan, manliga: De hanliga fortplantningsorganen. De delas in i de yttre organen penis, scrotum (pung) och urinrör, och de inre organen testikel, bitestikel, sädesledare, sädesblåsa, ductus ejaculatorius (utförsgång), prostata och glandula bulbourethralis (Cowpers körtel).Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Hälsotillstånd, glesbygdFortplantningsbeteendeKastrering: Avlägsnande eller destruktion av könskörtlarna (gonaderna).StudenthälsovårdSexualrådgivningPsykosexuella störningarPeniserektionHypotalamus: Sidopartiet av mellanhjärnan, vilket sträcker sig från synnervskorsningen till svansdelen av mamillarkropparna och bildar tredje ventrikelns nedre väggar och sidoväggar.RegressionsanalysAromatas: Ett enzym som konverterar androgener till östrogener genom desaturering av steroidens A-ring. Enzymkomplexet finns i de östrogenproducerande cellernas endoplasmatiska retikel, i äggstockarna, placenta n, Sertoli- och Leydigcellerna, i fett- och hjärnvävnad. Det utgörs av två komponenter: aromatascytokrom P-450 och NADPH-cytokrom P-450-reduktas. EC 1.14.13.-.Knark: Medel som förvärvas eller framställs olagligt för den subjektiva verkan de sägs ha. De sprids ofta i stadsmiljö, men är även tillgängliga i förorts- och landsortsområden. De kan vara mycket orena och ge upphov till oväntade förgiftningar.Attityder: Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.Avsikt: Vad en person tänker sig göra.Råttor, Sprague-DawleySexuella övergreppGenitalherpes: Herpes simplex i könsorganen.Informell social kontroll: Sådana former av kontroll som utövas på mindre konkreta och påtagliga sätt, som genom folkliga seder, konventioner och allmän uppfattning.Self ReportFeromoner: Kemiska ämnen som organismer avger till sin omgivning och som framkallar någon beteendemässig eller fysiologisk reaktion hos organismer av samma art. De kemiska signalerna kan förnimmas som doft eller genom kontakt.Reproductive HealthDrogmissbrukareChicagoBelöningHerpesvirus 2, humant: En art av Simplexvirus som är förknippad med könsinfektioner (genital herpes). Viruset överförs vid sexuellt umgänge och kroppskontakt.PleasureManlig omskärelse: Avlägsnande av en del av eller hela förhuden.NervcellerZambiaKönsmognad: Det stadium i könsutvecklingen då full könskapacitet uppnåtts hos djur och människor.AIDS-serodiagnostik: Immunologiska tester för bestämning av HIV (HTLV-III/LAV)-antikroppar. Testerna inkluderar analyser för HIV-seropositivitet och HIV-seronegativitet (ELISA, immunfluorescens,immunblot etc.).Dessa utvecklades för att särskilja personer som är bärare av den virala antikroppen från patienter med uttalade AIDS-symptom eller AIDS-relaterat komplexsymptom.Mandelkärna: Amygdala (corpus amygdaloideum). Mandelformad ansamling av grå substans i främre delen av hjärnans tinningslob. Amygdala utgör en del av det limbiska systemet.Nucleus accumbensSocial uppfattningGästarbetareMalawi: Republik i södra Afrika, gränsande till Zambia i väster, Tanzania i nordost och Mozambique i öster, söder och sydväst. Landets yta är 118 480 km2, och folkmängden 13,6 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Lilongwe.Kroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.Hemlösa ungdomar: Barn och ungdomar som rymt hemifrån eller av annan orsak saknar fast bostad och lever på gatorna.NavalmedicinFruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.Liberia: Republik vid Afrikas västkust, gränsande till Elfenbenskusten i söder och Sierra Leone och Guinea i norr. Landets yta är 111 370 km2, och folkmängden uppgår till ca 3,2 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Monrovia.