Magsår: Sårbildning i magslemhinnan pga kontakt med magsyra. Tillståndet förknippas ofta med Helicobacter pylori-infektion eller bruk av icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAIDS).Tolvfingertarmssår: Magsår beläget i tolvfingertarmen.Peptiskt sårBensår: Kroniska, svårläkta sår på underbenen. Beror oftast på dålig blodcirkulation. 90 procent av bensåren är varikösa, 5 procent orsakas av arteriella sjukdomar och de kvarstående 5 procenten beror på annat.Trycksår: Sårbildning till följd av ihållande tryck mot kroppsdel hos patienter som får ligga stilla långa perioder. Beniga, utstickande kroppsdelar är de områden som är mest utsatta. Såren orsakas av ischemi i underhudsvävnaderna pga det ständiga trycket.HudsårPeptiskt sår, blödandePeptiskt sår, perforeratBurulisårDiabetesfot: Fotsår som komplikation till diabetes. Diabetesfot, ofta med infektion, är en vanlig och allvarlig komplikation till diabetes och kan kräva sjukhusvård och kirurgiska ingrepp. Såren uppstår sannolikt som en följd av neuropatier och kärlproblem.Magsårsmedel: Olika preparat med varierande verkningsmekanismer som används för behandling och lindring av magsår och irritationer i mag-tarmkanalen.Helicobacter pylori: En spiralformad bakterie som ger upphov till magsjukdom hos människor. Den är en gramnegativ, ureaspositiv, krökt och något spiralformad organism som först isolerades 1982 från patienter med magsår i västra Australien. Helicobacter pylori fördes ursprungligen till släktet Campylobacter, men RNA-sekvensanalyser, fettsyraprofiler, tillväxtmönster och andra taxonomiska särdrag har visat att mikroorganismen borde tillhöra släktet Helicobacter. Dit överfördes den officiellt 1989.Helicobacterinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Helicobacter, hos människor särskilt Helicobacter pyloris. De kliniska uttrycken är koncentrerade till magen, vanligtvis magslemhinnan, antrum och övre delen av tolvfingertarmen. Infektionen spelar stor roll för uppkomst av typ B-gastrit och magsår.Mycobacterium ulceransCimetidin: Ett med histamin besläktat ämne, som fullständigt hämmar bindning av histamin till H2-receptorer. Cimetidin har en rad farmakologiska verkningar. Det hämmar utsöndring av magsaft, likaså frisättning a v pepsin och gastrin. Det blockerar även cytokrom P-450-aktivitet.Förband: Material för bandagering av någon kroppsdel.Vagotomi, proximal gastriskMagsyra: Saltsyra i magsaften.Magsaft: Den vätska som utsöndras av magslemhinnan och som består av saltsyra, pepsinogener, inre faktor, gastrin, slem och bikarbonatjoner.OmeprazolRanitidinVagotomiMagkatarr: Inflammation i magslemhinnan, en skada som kan ses i samband med ett flertal olika sjukdomar.Magsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.Acetic Acid: Oxidationsprodukt av etanol och en nedbrytningsprodukt vid destillation av trä. Det används lokalt, ibland invärtes, som irritationsdämpande medel, samt som reagens.Gastroskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av magsäckens insida.Duodenoskopi: Undersökning eller behandling med hjälp av endoskop av tolvfingertarmens inre ytor.Histamin H2-blockerare: Läkemedel som selektivt binder till, men inte aktiverar histamin H2-receptorer, och därmed blockerar verkan av histamin. Deras viktigaste kliniska effekt är att de hämmar syrautsöndring vid behandling av magsår. De kan även påverka glatt muskulatur. Vissa av medlen i denna klass har kraftig effekt på det centrala nervsystemet, men dessa verkningsmekanismer är inte klarlagda.Antiinflammatoriska medel, icke-steroida: Förutom sin antiinflammatoriska verkan har dessa preparat också smärtstillande och febernedsättande effekt. De används främst vid kronisk artrit och vissa tillstånd med smärtande och inflammerad mjuk vävnad. De blockerar prostaglandinsyntesen genom att hämma cyklooxygenas, som omvandlar arakidonsyra till cykliska endoperoxider.RecurrenceGastriner: En grupp peptidhormoner i mag-tarmsystemet som utlöser produktion av magsafter. De kan även förekomma i det centrala nervsystemet, där de antas fungera som signalöverföringssubstanser.Magmun, nedre: Den del av magen som övergår i tolvfingertarmen. Den karaktäriseras av tjocka cirkelformade muskelskikt, magmunsringmuskeln, som reglerar öppning och stängning av magsäcken.Dyspepsi: Matsmältningsstörningar.Hemostas, endoskopisk: Reglering av blödning med hjälp av endoskop. Hit hör olika sorters teknik, som bruk av laser, värmesonder, bipolär elektrokoagulering och lokala injektioner. Endoskopisk hemostas används vanligen vid behandling av blodåderbråck och blödande sår i matstrupe och mag- och tarmkanal.Blödning i mag-tarmkanal: Blödning i någon del av mag-tarmkanalen, från matstrupen till ändtarmen.ProtonpumphämmareSyrabindande medelVenös insufficiensAmoxicillin: (2S-(2-alfa,5-alfa,6-beta(S*)))-6-((amino(4-hydroxyfenyl)acetyl)amino)-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo(3.2.0)heptan-2-karboxylsyra. Ett halvsyntetiskt bredspektrumantibiotikum liknande ampicillin , men med beständighet mot magsyra, vilket tillåter högre serumhalter om det ges oralt.Tolvfingertarm: Tunntarmens översta del.Dumpningssyndrom: Symtom från mag-tarmkanalen, beroende på att nedre delen av magsäcken blivit bortopererad eller inte fungerar.Vismut: Metalliskt grundämne med atomnummer 83, atomvikt 208,98 och kemiskt tecken Bi. Före de antibiotiska preparatens tid användes vismutsalter mot inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen och mot syfili s. Vismut förekommer i naturen som ren metall eller i form av vismutsulfider med varierande sammansättning.Matstrupssjukdomar: Sjukliga förändringar i matstrupen.VårdbehovsbedömningSängar: Anordningar för vila och sömn i liggande ställning.Famotidin: En kompetitiv histamin H2-receptorantagonist. Dess huvudsakliga farmakodynamiska effekt är hämning av magsaftutsöndring.2-PyridinylmethylsulfinylbenzimidazolesEndoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.Gastroenterostomi: En rad kirurgiska rekonstruktiva förfaranden för återställande av ett sammanhängande mag-tarmsystem. De två viktigaste standardmetoderna är Billroth I (gastroduodenostomi) och Billroth II (gastrojejunostomi).BehandlingsresultatStomatit, aftösRensning: Avlägsnande av främmande material och död eller förorenad vävnad från sår så att frisk vävnad blottas.Metronidazol: Ett nitroimidazol för behandling av amöbainfektioner, vaginit, trichomonasinfektioner, giardiasis, treponemainfektioner och infektioner med anaeroba bakterier. Medlet har även varit på tal som strålningssensibiliserande ämne för hypoxiska celler. Det antas på goda grunder ha karcinogena effekter.Klaritromycin: Ett halvsyntetiskt antibiotikum av makrolidtyp som utvunnits ur erytromycin, och som är verksamt mot en rad mikroorganismer. Det kan hämma proteinsyntesen i bakterier genom reversibel bindning till 50 S-ribosomunderenheterna. Detta blockerar translokation av aminoacyltransfer-RNA och förhindrar påbyggnad av peptidkedjorna.Schanker, mjuk: Akut könssjukdom med mjukt och sårigt infektionsställe, orsakad av Haemophilus ducreyi. Infektionssjukdomen uppträder endemiskt över hela världen, men huvudsakligen i tropiska eller subtropiska område n. Syn. ulcus molle.TäckförbandMagsyra, bestämning av surhetsgrad: Analys av magsaften för bestämning av syrahalten.LansoprazoleHaemophilus ducreyi: En art av Haemophilus som ger upphov till den sexuellt överförda sjukdomen mjuk schanker.Blodkräkningar: Kräkning av färskt, rött blod blod eller äldre, mörkt och grynigt. Blodkräkningar är oftast en indikering av blödning i den övre delen av mag-tarmkanalen.PentagastrinMagnesiumhydroxid: En oorganisk förening (Mg(OH)2) som i naturen uppträder i form av mineralet brucit. Den har syraneutraliserande och laxerande verkan.Prospektiva studierMag-tarmsjukdomar: Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.TolvfingertarmsinflammationBlodfärgad avföring: Svart, tjäraktig, illaluktande avföring som innehåller nedbrutet blod.Mycobacterium Infections, NontuberculousPepsinogenerAmputation: Avlägsnande av en lem, bihang eller annan utväxt på kroppen.Compression BandagesTidsfaktorerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Glycyrrhiza: Ett släkte (lakritsrot) av ärtväxter vars rötter ger glycyrretinsyra och derivat av denna, t ex karbenoxolon. Ur rötterna av G. glabra (vanlig lakritsrot/spansk lakritsrot) framställs lakrits, som används som smakämne i läkemedel och sötsaker. Lakritsförgiftning yttrar sig som hypokalemi.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Omvårdnadsutvärdering, forskningMagsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.RiskfaktorerRectal DiseasesBehcets syndrom: Sällsynt kronisk inflammation som omfattar de små blodkärlen. Orsaken är okänd, och den kännetecknas av slemhinne- och hudsår i munnen och på könsorganen och uveit med hypopyon (varbildning). Den neur ookulära formen kan leda till blindhet och döden. Också synovit, tromboflebit, magsår, näthinnevaskulit och optisk atrofi kan uppträda.Kallbrand: Vävnadsdöd och vävnadsförruttnelse som oftast beror på utebliven blodförsörjning.OrganometallföreningarDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Fotsjukdomar: Anatomiska eller funktionella avvikelser i foten.Gefarnat: En i vatten olöslig terpenfettsyra som används för behandling av mag-tarmsår. Den bidrar till läkning och förbättrad funktionalitet hos slemhinnevävnad.Tungans sjukdomarTolvfingertarmens sjukdomarLäkemedelstillförsel, lokalHudsjukdomar, bakteriella: Sjkukdomar i huden, orsakade av bakterieinfektion.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Cysteamin: Ett strålskyddsmedel som oxiderar i luft och bildar cystamin. Det ges intravenöst eller oralt mot strålsjuka. Bitartratet har använts för oral behandling av nefropatisk cystinos.Aluminiumhydroxid: Hydrerat aluminium. En förening med många biomedicinska tillämpningar: som magsyraneutraliserande medel, som antiperspirant, i tandkräm, som emulgeringsmedel, som tillsats i bakteriologiska preparat o ch vacciner, för vattenrening osv.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.SkorDiabetesneuropatier: Perifera, autonoma och kranialnervssjukdomar som har samband med diabetes mellitus. Tillstånden beror oftast på diabetesorsakade skador på mikrokärl som försörjer nerver (vasa nervorum). Till de förhållandevis vanliga sjukdomstillstånd som kan hänga samman med diabetesneuropati hör kramp i den tredje kranialnerven (ögonrörelsenerven; se ögonmuskelsjukdomar), mononeuropati, multiplex mononeuropati, diabetesamyotrofi, smärtsam polyneuropati, autonom neuropati och torakoabdominell neuropati.Benin: En republik i Västafrika, söder om Niger och mellan Togo och Nigeria. Landet hette tidigare Dahomey. Ytan är 112 620 km2, och folkmängden uppgår till 6,3 miljoner invånare. Huvudstad är Porto-Novo.HäxeriPrevalensUreasZollinger-Ellisons syndromEye Infections, Bacterial: Bakterieinfektioner utvändigt eller invändigt i ögat. Till de vanligare patogenerna hör Haemophilus, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus och Chlamydia.Hyperbaric Oxygenation: Intermittent behandling med syrgas i tryckkammare med högre tryck än vid havsnivå (tre atmosfärer). Behandlingen anses effektiv vid luft- och gasemboli, rökförgiftning, akut kolmonoxidförgiftning, dykarsjuka, klostridiekallbrand osv.Ileumsjukdomar: Sjukliga förändringar i ileum (tunntarmens sista del) och ileocekalklaffen.Hud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Konstgjord hud: Syntetiskt material som används för behandling av brännskador eller andra tillstånd med omfattande hudförluster. Det består ofta av ett yttre (epidermalt) silikonskikt och ett inre (dermalt) skikt av kollagen och kondroitin 6-sulfat. Det inre skiktet främjar vävnadstillväxt och kärlutbredning, och det yttre skiktet tas så småningom bort och ersätts med hudtransplantat.Klinisk omvårdnadsforskning: Klinisk forskning utförd av sjuksköterskor eller annan vårdpersonal, inriktad på att finna sätt att förbättra patientvården.SårinfektionerCalymmatobacterium: Ett släkte bakterier som orsakar granuloma inguinale och andra granulomatösa förändringar.Eye Infections, Fungal: Svampinfektion i ögat, framkallad av ett flertal olika svamparter, och vanligtvis genom ett av fyra möjliga sätt: ytlig infektion som ger konjunktivit, keratit eller tilltäppt tårkanal; spridning från angränsande vävnader, som t ex hud eller bihålor; direktinfektion i samband med operation eller genomträngande fysisk skada; eller via blod och lymfa hos patienter med etablerad mykos.Elektrokoagulering: Elektrokirurgisk teknik för behandling av blödningar, avlägsnande av tumörer och slemhinnesår, och behandling av refraktära arytmier.TryckKliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Postoperativa komplikationerSlumpmässig fördelningUpper Gastrointestinal TractPepsin ASjukdomsgradsmåttRabeprazoleIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Ghana: Republik i Västafrika, gränsande till Togo i öster, Elfenbenskusten i väster, Burkina Faso i norr och havet (Guineagolfen) i söder. Landet hette tidigare Guldkusten. Landets yta är 239 460 km2 och folkmängden uppgår till ca 20,5 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Accra.VulvasjukdomarSekretionshastighetHudtransplantation: Transplantation av hud hos människor eller djur från en kroppsdel till en annan för att ersätta förlorad kroppshud.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.Saltsyra: En stark, frätande syra som är ett vanligt reagensmedel i laboratoriet. Syran erhålls genom att klorväte löses i vatten. Kemisk formel är HCl. Magsyra utgörs av saltsyran i magsaften.Thrombangiitis obliteransIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Osteomyelit: Ben- och benmärgsinflammation.Jodoforer: Komplex bestående av jod och något ickejoniskt, ytaktivt medel som verkar som bärare och löslighetsgörande ämne för jod i vatten. Jodoforer förstärker ofta jods bakteriedödande verkan, minskar ångtryck och lukt, minimerar missfärgning och medger kraftig utspädning i vatten.Nedsänkning: Placering av kropp eller föremål eller delar därav i en vätska.Karbenoxolon: Ett ämne från lakritsrot, som används för behandling av sår i mag-tarmkanalen, särskilt magsår. Antidiuretiska biverkningar är vanliga, men i övrigt har medlet låg toxicitet.Granulationsvävnad: Kärlbindeväv som bildas på den läkande ytan på sår eller inflammerad vävnad. Vävnaden består av nya kapillärkärl och ett infiltrat av lymfoida celler, makrofager och plasmaceller.PenicillinerFurazolidon: Ett nitrofuranderivat med verkan mot protozoer och bakterier. PenissjukdomarFytoterapi: Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.Bakteriella antigenerTuberkulos, oralPylorusförträngningLedsjukdom, neurogen: Kronisk, fortskridande nedbrytning av en leds belastade del, med besynnerliga hypertrofiska förändringar av angränsande delar. Degenereringen är förmodligen en komplikation till en rad neurologiska st örningar, isynnerhet tabes dorsalis (ryggmärgsförtvining) med känselbortfall, vilket leder till avslappning av ledstödet och därmed instabilitet i leden.Tarmslemhinna: Tarmarnas invändiga beklädnad, bestående av ett inre epitelskikt, en mellanliggande lamina propria och en yttre muskelslemhinna. I tunntarmen kännetecknas slemhinnan av en rad veck och ett överflöd av absorberande celler (enterocyter) med mikrovilli (ytludd).Cyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.Råttor, WistarMagsäckstömning: Tömning av föda från magsäcken till tolvfingertarmen.VäxtextraktVårdhemSårbehandling med undertryckGuanidiner: En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, risskal, musslor, daggmaskar och saft från rovor. Derivaten kan ha antiviral effekt och verkan mot svamp.TårAndningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Fot: Den yttersta delen av de nedre extremiteterna (benen) hos ryggradsdjur, bestående av tarsus (ankeln), metatarsus (mellanfoten), falangerna (tåbenen) och mjukvävnaderna kring dessa.TinidazolMisoprostol: En syntetisk analog till naturligt prostaglandin E1. Den ger en dosberoende hämning av magsyra och pepsinutsöndring, och ökar slemhinnans motståndskraft mot skada. Duplexultraljud: Ultraljudsteknik som utnyttjar Dopplereffekten i kombination med realtidsbildanalys. Realtidsbilden fås fram genom snabb förflyttning av ultraljudsstrålen. Fördelen med denna teknik är att Dopplerförändringen (frekvensskillnaden mellan utsänd och reflekterad ljudstråle) möjliggör mätning av flödeshastighet.SalvorAge FactorsCyklooxygenas 1Gastrit, atrofisk: Kronisk magkatarr med slemhinneatrofi.Dränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.Bariumsulfat: BaSO4. En förening som används som röntgenkontrastmedel och som förekommer naturligt som mineralet baryt. Det används också inustriellt, t ex vid pappersframställning eller som tillsats i betong för s trålningsskyddseffekter.Magfistel: Onormal förbindelse med magsäcken.Biologiska förband: Vävnad från människa eller djur som används som tillfälliga sårförband.Acetater: Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.ProstaglandinendoperoxidsyntaserTetragastrinSulfoxiderCyklooxygenas 2Lambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.SilverföreningarKarnosin: En naturligt förekommande dipeptid i muskelvävnad hos människa och många djurarter. Vissa djur, t ex duvor och gäss, har dock N-metylkarnosin i sina muskler.Cyklooxygenas-2-hämmareKostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.Genitalherpes: Herpes simplex i könsorganen.AortasjukdomarRyggmärgsskadorJejunalsjukdomar: Sjukliga förändringar i tunntarmens övre del, jejunum.Fistel i matsmältningssystemet: En onormal förbindelse mellan delar av matsmältningsorganen eller mellan någon del av matsmältningsapparaten och omgivande organ.Histamin: En amin med depressoreffekt, erhållen genom enzymatisk dekarboxylering av histidin. Histamin är en kraftig stimulerare av utsöndringen i magen, ger sammandragning av luftrörens glatta muskulatur, verkar kärlvidgande och tjänar som centralt verkande nervsignalsubstans.Vårdadministration, avdelningVentrikeltömningsobstruktion: Hinder i utflödet från magsäcken till tunntarmen. Orsakerna kan vara många: magsår, främmande föremål, åldersförändringar, tumörer osv.OmvårdnadsrevisionMag-tarmintubering: Införande av en tub i magen, tarmarna eller annan del av mag-tarmkanalen för att underlätta tillförsel av födoämnen m m.PolymeraskedjereaktionPostgastrektomisyndromMagmucinerBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Corneal PerforationEsomeprazoleSklerodermi, systemiskNedre extremitet: Bakbensområdet hos djur, vilket sträcker sig från sätesregionen till foten och omfattar skinkor, höft och ben.SyfilisRökningLäkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.Stomatit, herpetiskGranuloma inguinale: Anogenitala sår orsakade av Calymmatobacterium granulomatis, att särskiljas från lymphogranuloma inguinale (lymphogranuloma venereum), som orsakas av Chlamydia trachomatis. Diagnosen görs genom påvisande av typiska, intracellulära Donovankroppar i utstryk av krossad vävnad.SmärtaTarmperforation: Penetrationsöppning i tarmväggen.TjocktarmssjukdomarSkinkorHematologiska medel: Läkemedel som verkar på blodet och de blodbildande organen, eller påverkar det hemostatiska systemet.